Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnový kurz. O čem to bude?  Minule  Vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností  Jak se měří inflace  Dnes  O nominálním měnovém kurzu  Grafické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnový kurz. O čem to bude?  Minule  Vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností  Jak se měří inflace  Dnes  O nominálním měnovém kurzu  Grafické."— Transkript prezentace:

1 Měnový kurz

2 O čem to bude?  Minule  Vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností  Jak se měří inflace  Dnes  O nominálním měnovém kurzu  Grafické zachycení měnového kurzu  Fixní a flexibilní měnový kurz 2

3 Mezinárodní trh kapitálu  Mezinárodní trh kapitálu se soustřeďuje na devizové burzy, kde se obchoduje s valutami a devizami.  Valuty jsou zahraniční peníze v hotovosti, tj. měna cizího státu.  Devizy jsou krátkodobé pohledávky znějící na cizí měnu a v cizině splatné (např. devizové účty). 3

4 Příčiny mezinárodního pohybu kapitálu:  Platby za dodávky statků (dovoz), za služby výrobních faktorů (platby úroků, mezd, dividend apod.)  Rozdílná očekávaná výnosnost finančních aktiv (obligací, akcií, depozit) v různých národních ekonomikách (rozdílný úrok, dividendy, kapitálové výnosy apod.)  Různé zdanění výnosů z finančních aktiv  Očekávaná změna měnového kurzu  Různá likvidita aktiv  Snaha o diverzifikaci rizika 4

5 Nominální měnový kurz „Nominální kurz je cena jedné měny vyjádřena v jednotkách měny druhé.“ 5 Například kurz 25 CZK/EUR nebo vyjádření toho samého z pohledu eura 0,04 EUR/CZK

6 Měnový trh  Determinanty měnového kurzu:  Parita kupní síly  Stav a vývoj platební bilance 6

7 Měnový trh • Poptávku po CZK vytváří poptávka po českém zboží (vývoz zboží do zahraničí), poptávka po českých cenných papírech (cena je v CZK). • Při střetávání poptávky FD a nabídky FS po korunách se utváří kurz CZK (vyjádřený v eurech), rovnovážný kurz je v bodě E. • Při poklesu (znehodnocení) kurzu CZK (za 1 CZK méně než 0,04 EUR) roste poptávané množství CZK a klesá nabídka CZK (za menší množství cizí měny, EUR, je možné zakoupit stejné množství statků aj. aktiv oceněných v dolarech). • Při růstu (zhodnocení) kurzu CZK křivka nabídky FS má rostoucí průběh, nabízené množství dolarů roste s růstem kurzu dolaru (při zhodnocení CZK získáme za stejnou sumu CZK větší množství jiné měny). 7

8 8 x EUR/1 CZK CZK E FS FD 0,04

9 Znehodnocení kurzu CZK  Poklesla poptávka po CZK při propuknutí recese, při snižování klíčové úrokové sazby a očekávání nižších výnosů z českých obligací. Kurz klesá na nižší, rovnovážnou úroveň, kde se vyrovnává nižší FD s FS. 9 x EUR/1 CZK CZ K E FS FD 0,04 FD´ E´ 0,032

10 Příčinou znehodnocování koruny je pokles poptávky po korunách způsobený:  Snižováním klíčové úrokové sazby českou národní bankou (ČNB), a tím i poklesem úroků (výnosů) z českých cenných papírů,  Vyšší cenou některého zboží v České republice ve srovnání s cenou zboží z Asie a EU,  Růstem importu Česka z ostatních zemí,  Intervencemi na devizových burzách (prodejem koruny a českých cenných papírů znějících na CZK),  Očekáváním dalšího poklesu měnového kurzu CZK. 10

11 Znehodnocení a zhodnocení kurzu  Depreciace (znehodnocování) a apreciace (zhodnocování) měny je způsobena průběžnými tržními výkyvy měnového kurzu v systému pružného měnového kurzu.  Devalvace (popř. revalvace) je oficiální znehodnocení (popř. zhodnocení) měnového kurzu domácí měny vůči cizím měnám vyhlášené centrální bankou k určitému dni (v systému fixního měnového kurzu).  Depreciace (popř. devalvace) zvýhodňuje vývoz, zdražuje dovoz a vede k růstu čistého vývozu NX), apreciace (popř. revalvace) působí v opačném směru. 11

12 Měnová arbitráž  Měnová arbitráž představuje nákupy a prodeje určité měny v závislosti na rozdílech v úrovni její ceny na různých devizových trzích (např. nákup CZK za EUR na měnových trzích, kde je CZK levnější a prodej CZK na trzích, kde je dražší).  Měnovou arbitráží dochází k vyrovnávání kurzu koruny na různých měnových trzích (v Praze, Londýně atd.). 12

13 Parita kupní síly (PPP)  Je jednou z teorií, která vysvětluje determinaci měnového kurzu. Má dvě verze – absolutní a relativní.  Parita kupní síly (PPP - Purchasing Power Parity) dvou měn (např. USD a CZK) je rovnost kupní síly uvedených měn, kdy za určité množství peněz můžeme uskutečnit ve dvou zemích stejné nákupy.  PPP vysvětluje pohyb kurzu na základě zbožových arbitráží.  Vedle PPP závisí dlouhodobě kurz národní měny rovněž na vývoji domácí platební bilance.  Je spojena s tzv. zákonem jediné ceny. 13

14 Zákon jediné ceny  Zákon jediné ceny říká, že identická zboží musí být v různých zemích prodávána za stejnou cenu při vyjádření ceny těchto zboží ve stejné měně.  Zákon jediné ceny se prosazuje jen jako tendence. V praxi se ceny určitého zboží liší z důvodu dopravních nákladů, cla aj. omezení volného obchodu. 14

15 Absolutní forma (verze) teorie parity kupní síly  Absolutní forma teorie parity kupní síly říká, že měnový kurz mezi měnami dvou zemí je určován poměrem cenových úrovní těchto dvou zemí: 15

16 Předpoklady platnosti absolutní formy teorie parity kupní síly  Dokonale konkurenční struktura mezinárodního trhu bez překážek v mezinárodním obchodě  Neexistence dopravních a dalších transakčních nákladů v mezinárodním obchodě  Pružné ceny a mzdy  Dokonalá informovanost  Neexistence neobchodovaného zboží  Neexistence zásahů centrální banky do měnového kurzu 16

17 Relativní verze teorie parity kupní síly  Relativní forma teorie parity kupní síly říká, že procentní změna měnového kurzu mezi dvěma zeměmi se rovná rozdílu mezi procentními změnami národních cenových úrovní těchto dvou zemí:  Rychlejší růst inflace v ČR ve srovnání s USA by vedl ke znehodnocování CZK ve vztahu k USD. Platí to i v opačném případě. 17

18 Parita úrokových sazeb  Investice do finančních aktiv (akcie, obligace, termínované vklady aj.) v různých zemích přinášejí různé očekávané výnosy (úroky).  Měnové arbitráže a tendence k paritě (rovnosti) úrokových sazeb z finančních aktiv vede k takové úrovni kurzu, kdy se očekávané výnosy z finančních aktiv denominovaných (vyjádřených) v různých měnách vyrovnávají. 18

19 Systémy měnových kurzů  Pevné měnové kurzy  zlatý standard  standard zlaté devizy  Pohyblivé (plovoucí, pružné) kurzy  volně plovoucí měnové kurzy (tzv. čistý floating)  měnové kurzy regulované kurzovými intervencemi CB (relativně fixní s malými výkyvy, s výkyvy v daném pásmu nebo tzv. řízený floating) 19

20 Výhody pevného měnového kurzu:  Při vysoké domácí inflaci nedochází k znehodnocování domácí měny (kurz je zafixován k USD, EUR aj.) a nerostou tak ceny dovážených statků.  Snižuje riziko pro domácí vývozce a zahraniční investory, a tak podporuje příliv zahraničních investic a rozvoj mezinárodního obchodu. 20

21 Výhody volného měnového kurzu:  Zabraňuje přenosu inflace z jedné země do druhé.  Centrální banka může provádět nezávislou měnovou politiku.  Dochází ke snížení spekulačních útoků na měnu. 21

22 Shrnutí 1/4  Měnový kurz je cenou jedné měny vyjádřenou v jednotkách druhé měny.  Měna je národní forma peněz.  Valuty jsou hotovostní forma měny, devizy bezhotovostní forma.  Na měnovém trhu se střetáváním devizové nabídky a devizové poptávky ustanovuje měnový kurz. 22

23 Shrnutí 2/4  Zhodnocení měny se označuje jako apreciace – je způsobena zvýšením poptávky nebo poklesem nabídky dané měny.  Znehodnocení měny se označuje jako depreciace – je způsobena poklesem poptávky nebo růstem nabídky dané měny.  Poptávku po českých korunách vytvářejí čeští vývozci statků a služeb a zahraniční investoři nakupující česká aktiva.  Nabídku českých korun vytvářejí čeští dovozci statků a služeb a zahraniční investoři nakupující zahraniční aktiva. 23

24 Shrnutí 3/4  Měnová arbitráž vede k jednotné úrovni kurzu dané měny po celém světě.  Zákon jediné ceny říká, že ceny identického zboží jsou stejné bez ohledu na místo prodeje. Působení zákona jediné ceny komplikují transportní náklady a celní bariéry.  Absolutní verze parity kupních sil nedeterminuje hodnotu nominálního měnového kurzu, ale jeho změnu. Ta je dána diferenciálem měr inflací ve dvou zemích.  Parita úrokových sazeb vede k takové úrovni kurzu, kdy se očekávané výnosy denominované v různých zemích vyrovnají. 24

25 Shrnutí 4/4  Volně plovoucí kurz (floating) znamená, že se kurz stanovuje pouze na základě nabídky a poptávky po dané měně.  Pevný měnový kurz znamená, že centrální banka určí jeho výši a následnými intervencemi na měnových trzích tuto výši udržuje.  Oscilační pásmo u fixního kurzu vymezuje hranice, mezi kterými se měnový kurz může volně pohybovat na základě nabídky a poptávky. Mimo tyto hranice již intervenuje centrální banka.  Intervence provádí centrální banka tak, že nakupuje domácí měnu za své devizové rezervy, nebo domácí měnu prodává, a tím své devizové rezervy zvyšuje. 25


Stáhnout ppt "Měnový kurz. O čem to bude?  Minule  Vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností  Jak se měří inflace  Dnes  O nominálním měnovém kurzu  Grafické."

Podobné prezentace


Reklamy Google