Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika životního prostředí

2 Environmentální účetnictví
Jak na mikro tak na makroúrovni jde v podstatě o způsob jak sledovat vlivy, jimiž na daný systém působí finanční toky, jež jsou spojeny s činnostmi ovlivňujícími životní prostředí. Podnětem ke vzniku environmentálního účetnictví byla v obou případech rostoucí kritika neschopnosti příslušného účetního systému tyto vlivy kompletně zachycovat a hodnotit

3 Environmentální účetnictví na podnikové úrovni
Všechny subjekty (domácnosti i firmy) poškozující životní prostředí by měly být zatíženy náklady, které je budou směrovat k ekologicky šetrnému chování. K tomu nutná znalost environmentálních nákladů Na podnikové úrovni jde o to, aby ekonomický užitek (zisk) byl při promítnutí „spotřeby“ ŽP za jinak srovnatelných podmínek vyšší u podniků, které jsou ekologicky šetrnější

4 Podnik je ovlivňován a uvažuje pouze tu část nákladů, kterou skutečně nese.
Zisk = Výnosy – (náklady interní + náklady externí) Přičlenění externích nákladů producentovi závisí na zájmu podniku o ochranu ŽP a schopnosti státu internalizovat externality

5 Podnikové environmentální účetnictví
Podnikové environmentální účetnictví je součástí podnikového informačního systému Účetnictví chápáno jako jednota vnitropodnikového (VPÚ – slouží pro vnitřní potřeby řízení) a finančního účetnictví (FÚ – převážně slouží externím uživatelům), plní různé funkce Do environmentálního účetnictví se zahrnuje: Nákladové účetnictví – užší pojetí, zaměřeno na náklady Manažerské účetnictví – širší pojetí, nástroj řízení Finanční účetnictví Environmentální náklady – spotřeba vstupů použitých na preventivní nebo dodatečná environmentální opatření

6 Důvody pro sledování environmentálních nákladů (EN)
Mnoho EN může být sníženo správným podnikatelským rozhodnutím (nové technologie) V praxi často zůstávají EN skryty v režijních nákladech EN mohou být někdy kompenzovány výnosy (např. prodej vedlejších výrobků) Porozumění EN přináší přesnější kalkulace a oceňování Ekologicky šetrné výrobky představují u zákazníků konkurenční výhodu Lepší řízení EN zlepšuje environmentální profil podniku

7 Environmentální účetnictví na NH úrovni
Hlavním úkolem environmentálního účetnictví na makroúrovni je vytvoření tzv. zelených národních účtů, tj. účtů, na jejichž podkladě bude možné z národohospodářského hlediska posoudit finanční dopady spojené s problematikou životního prostředí, především s čerpáním přírodních zdrojů, vznikem odpadů a dalšími činnostmi ovlivňujícími kvalitu složek životního prostředí.

8 SNA Systém národních účtů (SNA), soustava pěti účtů, zachycující celou ekonomiku země v rozdělení na několik částí s jejich vzájemnými vazbami. Pro každou část je založen účet, na kterém se sledují vstupy a výstupy, a to jednak hmotných výkonů, jednak příjmů a výdajů. 1) Podnikový, tj. vlastně účet tvorby a užití hrubého domácího produktu. 2) Domácností, který dává do rovnováhy na jedné straně mzdy a na druhé straně spotřebu, úspory a zaplacené daně. 3) Vlády, porovnávající daně odvedené vládě domácnostmi a podniky s veřejnou spotřebou s vládními výdaji. Rozdíl je deficit nebo přebytek státního rozpočtu. 4) Kapitálový - porovnává zdroje a výdaje na investice. 5) Zahraniční transakce, zachycující dovoz a vývoz zboží a čisté investice jako rozdíl mezi nimi.

9 SNA SNA je pod stálou kritikou zejména pro omezení v zachycování a vysvětlování řady jevů v sociální oblasti i vztahu společnosti a ŽP V roce 1993 byly proto představeny satelitní analýzy a satelitní účty Satelitní analýzy – slouží k upřesnění informací, jež poskytuje SNA, mohou ovlivnit nebo změnit stávající agregáty (např. zahrnutím přírodních statků a služeb) Satelitní účty – rozšiřují analytické možnosti a kapacity SNA; jsou propojeny s SNA, integrují ukazatele v monetárních i fyzických jednotkách. Jsou vytvářeny např. pro oblast vědy, kultury, sociální péče a ŽP

10 Integrovaný systém environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA)
Již dlouhou dobu lze vypozorovat snahu vytvořit účetní aparát zachycující vzájemné vztahy mezi společenskými aktivitami a stavem ŽP. Cílem takového environmentálně orientovaného účetního systému je tvorba informační základny pro environmentálně orientovaný rozhodovací proces na všech úrovních. Výstupy lze využít pro zachycení interakcí mezi aktivitami společnosti a ŽP, jako podklady pro tvorbu hosp. politiky a politiky ŽP, pro hodnocení udržitelnosti rozvoje společnosti, k modelování vlivu ekonomických a politických rozhodnutí na stav a vývoj ŽP, atd.

11 Alternativní přístupy k environmentálnímu účetnictví
1. Účty přírodních zdrojů jsou vyjádřené ve fyzických jednotkách – zaměřeno na sledování počátečních a konečných zásob materiálů, energie a přírodních zdrojů, sledování kvality přírodních aktiv. Nejstarší a nejrozpracovanější přístup. 2. Environmentální účetnictví vyjádřené v pěněžních jednotkách – těsněji spjat s národními účty, snahou je kvantifikovat výdaje na ochranu ŽP a spolu s náklady na čerpání a degradaci ŽP je zohlednit v produktu společnosti

12 3. Environmentální účetnictví orientované na vyjádření blahobytu společnosti – snaha o zachycení blahobytu společnosti jako celku i jednotlivých subjektů. Zabývá se environmentálními náklady producentů a jednotlivců vyvolanými činností jiných subjektů. Snahou o integraci těchto přístupů do uceleného účetního rámce vznikl SEEA – je složený z několika části (verzí)

13 Verze SEEA Verze I – vychází plně z SNA
Verze II – environmentální desagregace klasického SNA, použita nová klasifikace aktivit Verze III – zachycuje fyzické údaje o interakci mezi společností a ŽP (včetně propojení s monetárně vyjádřenými účty) Verze IV – s využitím imputovaných nákladů (popisují vliv ek. činnosti na ŽP a naopak) počítá nový agregát: environmentálně upravený NDP Verze V – zaměřena na rozšířené pojetí produkční hranice SNA

14 Úpravy SNA pro přechod k SEEA
Největším rozdílem je odlišné pojetí aktiv SNA zahrnuje aktiva, pokud poskytují vlastníkům zisk, jsou kontrolována a řízena institucionální jednotkou SEEA zahrnuje veškerá přírodní aktiva (produkující, ale i produkcí ovlivňovaná)

15 Využití výstupů SEEA 1. Hodnocení účinnosti a usměrňování NH politiky – využívá nový indikátor: environmentálně upravený NDP 2. Hodnocení a usměrňování environmentální politiky – identifikace priorit v oblasti ŽP, oblastí největšího ekologického zatížení, formulace EP a její hodnocení 3. Modelování vlivu spol. aktivit na NH politiku a politiku ŽP 4. Indikace trvalé udržitelnosti rozvoje společnosti


Stáhnout ppt "Ekonomika životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google