Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtvrtletní finanční účty v ČR Motivace / Metodický rámec / Stavová statistika / Transakce / Zdroje dat / Kompilace / Publikace / Odvozená data / Využití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtvrtletní finanční účty v ČR Motivace / Metodický rámec / Stavová statistika / Transakce / Zdroje dat / Kompilace / Publikace / Odvozená data / Využití."— Transkript prezentace:

1 Čtvrtletní finanční účty v ČR Motivace / Metodický rámec / Stavová statistika / Transakce / Zdroje dat / Kompilace / Publikace / Odvozená data / Využití / Harmonizace statistik Miroslav Kalous zástupce ředitele odboru Odbor finančních účtů a ekonomických statistik Sekce měnová a statistiky ČNB (miroslav.kalous@cnb.cz)

2 Motivace Popis finančních toků mezi sektory může napomoci porozumění ekonomické a finanční realitě (aktuálnímu vývoji) Nedostatečná periodicita a časové zpoždění ročních účtů Úsilí ECB o integrované čtvrtletní účty eurozóny, zahrnující i finanční účty Odpovědnost ČNB za sestavování čtvrtletních finančních účtů za ČR Využití pro analýzy finanční stability i pro měnovou politiku Nová statistika, výrazně propojující „standardní“ statistiky (roční národní účty, bankovní statistika, statistika platební bilance atd.) Úsilí o komplexní popis finančních vztahů mezi sektory

3 Metodický rámec Ve smyslu metodiky národních účtů se jedná o zachycení finančních aktiv a závazků (stavy i transakce) Požadavky ECB Guidelines 2002/7 včetně pozdějších doplňků Metodologie SNA /ESA 95/ Nezbytnost podrobnějších metodických řešení s ohledem na pouze rámcový charakter ESA a na existující zdroje dat → podrobný manuál sestavování čtvrtletních účtů Přístup k účtům na základě elementárních protistran (vztah mezi dvěma sektory v rámci jednoho finančního instrumentu) Otázka tržních cen a její řešení Vazba na další statistiky (roční národní účty, platební bilance, resp. investiční pozice, měnovou a bankovní statistiku, účty vládního sektoru, výhledově čtvrtletní sektorové účty) Požadavek (ECB) :T + 110, reálné je úsilí o zkrácení termínu

4 Sektorizace / Finanční instrumenty Struktura sektorů  Nefinanční podniky  Finanční sektor (centrální banka, ostatní měnové instituce, ostatní finanční instituce, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy)  Sektor vlády (ústřední vláda, místní vlády, fondy sociálního zabezpečení)  Domácnosti  Neziskové instituce sloužící domácnostem  Nerezidenti Finanční instrumenty (oběživo a depozita, cenné papíry jiné než účasti, deriváty, půjčky, účasti, pojistné technické rezervy, ostatní pohledávky/závazky) Změny v klasifikaci sektorů i instrumentů novelizací ESA (počínaje rokem 2014)

5 Stavová statistika/ Transakce Stavová statistika = konečné rozvahy jednotlivých sektorů ve smyslu metodiky ESA95 (finanční aktiva a závazky) Transakce ve smyslu ESA95 = transakce s finančními aktivy a závazky Čtvrtletní finanční účty jsou založeny na především statistice stavů (důvodem je struktura zdrojů dat) Nicméně hlavním motivem pro sestavování účtů je znalost transakcí Účet přecenění (tržní, kurzové) Ostatní změny v objemu aktiv Hlavní možné přístupy k transakcím (přímá data, propočet, propočet vlivu kurzu, rozdíl stavů)

6 Zdroje dat Měnová a bankovní statistika Investiční pozice ve vztahu k zahraničí, platební bilance Statistika ostatních finančních institucí (zprostředkovatelé financování aktiv, fondy kolektivního investování, obchodníci s CP atd.) Finanční účty sektorů vlády Statistika pojišťoven a penzijních fondů Databáze účastí Statistiky investičních fondů (AKAT) Roční národní účty Statistika vydaných cenných papírů, především dluhopisů Statistika nefinančních podniků Nutná role odhadů a dopočtů

7 Protistrany / Sestavování účtů / Identifikace chybějících dat Využití principu elementárních protistran Sestavování přednostně na základě položek, současně se sestavují i sektory (logika vývoje sektoru, komentář) Bilancování na základě elementárních protistran (s výjimkou ostatních pohledávek/závazků) Formálně přesný postup sestavování účtů Přísná hierarchizace zdrojů dat (bilancování nikoli dat, ale zdrojů dat) Zdroje dat jsou k dispozici postupně Protistrany umožňují přesnou identifikaci chybějících zdrojů dat včetně možnosti ohodnotit závažnost této absence

8 Elementární protistrany / Vyloučené položky

9 Elementární protistrany / „Spolehlivá“ data

10 Elementární protistrany / „Spolehlivé“ sektory

11 Elementární protistrany / „Minimální“ položky

12 Sestavování účtů: Bilancování

13 Sestavování účtů : postup v čase

14 Publikace / komunikace Webové stránky ČNB  metodický manuál (užší verze)  data (stavy, od 1.Q2007)  komentář (včetně vybraných protistran)  v české i anglické mutaci Reporting do ECB Články Mezinárodní semináře (Praha, Bratislava) se snahou o výměnu zkušeností a sbližování metodiky Mailová adresa pro komunikaci Předpoklad  2009 úplné protistrany, úplné časové řady stavové statistiky od roku 2004  2010 transakce

15 Odvozená data Podílové ukazatele  znalost podílu jednotlivých finančních instrumentů na celkových aktivech a závazcích sektorů umožní posoudit dopad vývoje finančního trhu na stabilitu sektorů Odvozené ukazatele  solventnost, likvidita, struktura splatnosti…..a další ukazatele finanční stability Časové řady  potenciál pro analýzu vazeb s reálnou ekonomikou a dalšími veličinami  identifikace sezónních trendových změn ve vývoji ukazatelů

16 Využití Analýzy finanční stability  významnou komparativní výhodou je rychlost informace a komplexnost popisu finančních vazeb mezi sektory a v rozlišení na instrumenty  prozatím chybí nefinanční položky (propojení s daty QSA?) Měnová politika  propojení na ukazatele běžného ekonomického vývoje Strukturální analýzy  analýzy významu (váhy) jednotlivých finančních instrumentů pro stabilitu jednotlivých sektorů  mezinárodní srovnání

17 Harmonizace statistik Charakteristický rys čtvrtletních finančních účtů – propojování do té doby relativně nezávislých statistik → identifikace rozdílů mezi statistikami Nezbytnost harmonizace zejména ročních a čtvrtletních účtů  pro návaznost a věrohodnost obou statistik  rozsáhlý a časově a metodicky náročný úkol Základní otázky:  stavy ke konci období  položka čistých půjček /výpůjček ( B.9, B.9f) Nezbytná především úzká metodická spolupráce s ČSÚ Prosazování principu sdílení dat

18 Harmonizace v systému národních účtů

19 Shrnutí Čtvrtletní finanční účty představují rychle se rozvíjející statistiku, spadají do metodiky a systému národních účtů Jsou statistikou, kompilovanou z více zdrojů dat, důležitým vedlejším produktem je odhalování nesrovnalostí mezi statistikami Pracují na základě znalosti elementárních protistran (finanční vztah mezi dvěma sektory v jednom finančním instrumentu), ukazují podrobně vazby mezi jednotlivými ekonomickými sektory

20 Závěrem ….. Díky za Vaši pozornost Máte-li otázky, ptejte se…….. …….zkusím odpovědět….


Stáhnout ppt "Čtvrtletní finanční účty v ČR Motivace / Metodický rámec / Stavová statistika / Transakce / Zdroje dat / Kompilace / Publikace / Odvozená data / Využití."

Podobné prezentace


Reklamy Google