Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ji ř í Šupa, Ph.D. Sdružení Práh www.prah-brno.cz Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance Psychoprofi, s.r.o. www.psycholog-supa.cz Základy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ji ř í Šupa, Ph.D. Sdružení Práh www.prah-brno.cz Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance Psychoprofi, s.r.o. www.psycholog-supa.cz Základy."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ji ř í Šupa, Ph.D. Sdružení Práh www.prah-brno.cz Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance Psychoprofi, s.r.o. www.psycholog-supa.cz Základy sociální a pracovní rehabilitace

2 Visitor, heslo: p1l0t Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozor ň ujeme uživatele, že jakékoliv ší ř ení, p ř evzetí č i další zp ř ístupn ě ní jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.

3 Úvod Sdružení Práh – 6 sociálních služeb, 1 projekt 30 pracovník ů v p ř ímé práci, cca 400 klient ů za rok 2013 Rehabilitace – srovnání fyzioterapeutické a psychosociální Možnosti prolínání ??

4 Schizofrenie F.20-29 neexistuje jeden definující rys mnoho charakteristických symptom ů symptomy z mnoha domén emoce vnímáníkognice motorické aktivity

5 Dělení symptomů do dvou širokých skupin pozitivní: distorze nebo zesílení normálních funkcí negativní: ztráta normálních funkcí

6 Pozitivní symptomy symptom porušená funkce halucinacevnímání bludy myšlení dezorganizovaná ř e č myšlení/ ř e č bizarní chovánímonitorování chování

7 Negativní symptomy symptom alogie emoční oploštělost abulie anhedonie porušená funkce plynulost řeči, myšlenek emoční projevy vůle a motivace schopnost prožívat radost

8 Symptomy poškozují schopnost fungovat v každodenním život ě udržet si zam ě stnání studovat školu vytvá ř et p ř átelství budovat intimní rodinné vztahy

9 Potíže kognitivních funkcí  Pam ěť – potíže s vybavením, potíže s výb ě rem relevantních informací z pracovní pam ě ti  Soust ř ed ě ní – potíže s delší koncentrací, s p ř enášením pozornosti, do pozornosti se dostávají mén ě významné podn ě ty  Exekutivní funkce – schopnost ř ešit problémy, plánovat, organizovat – potíže využít nové informace, kombinovat je a využívat.  Ř e č – potíže s vybavením slov a plynulost ř e č i  Motorika – potíže s koordinací pohyb ů

10 F30-F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) v MKN-10 Základní vlastnost-porucha afektivity nebo nálady sm ě rem k depresi (+-úzkost) nebo k euforii Tendence k recidiv ě Za č átek č asto vyvolán stresovou událostí nebo situací

11 F31 BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA (BAP) Závažné celoživotní onemocnění s výrazným sociálním a ekonomickým dopadem, dobře léčitelné v akutních epizodách Etiologie multifaktoriální (biologická, psychosociální, vliv d ě di č nosti), narušení kompenza č ních mechanism ů D ř íve ozna č ována jako MANIODEPRESIVITA Dv ě nebo více fází s výrazn ě narušenou náladou a úrovní aktivity - zvýšená nálada, energie a aktivita (HYPOMÁNIE nebo MÁNIE) - zhoršení nálady, snížení aktivity, energie (DEPRESE) St ř ídající se s obdobími normální nálady (REMISE)

12 PROJEVY MÁNIE euforie upovídanost zvýšené sebev ě domí zvýšená č innost velikášství vzn ě tlivost snížená pot ř eba spánku p ř elétavost myšlenek psychomotorický neklid rizikové chování: drogy, promiskuita, hazard za volantem, nakupování, obchodní investice

13

14 Historie psychosociální rehabilitace Rozvoj rehabilitace spadá do doby od první a pak po druhé sv ě tové válce 50.léta minulého století 60.léta minulého století 90.léta minulého století Psychosociální rehabilitace a psychiatrická rehabilitace

15 Psychosociální rehabilitace-definice Psychosociální rehabilitace pomáhá lidem s dlouhodobými psychiatrickými problémy a postiženími zvýšit jejich fungování tak, aby byli úsp ě šní a spokojeni v prost ř edí, které si sami vybrali k životu s co nejmenší mírou trvalé profesionální podpory

16 Principy psychosociální rehabilitace Je primárn ě zam ěř ena na zlepšení osobních kompetencí lidí s psychiatrickým postižením Rozvoj klientových dovedností a rozvoj podpory v okolí Propojení psychosociální rehabilitace s psychiatrickou lé č bou V centru rehabilita č ního procesu je osobní život klienta Zvýšení kvality života Nad ě je je hlavní složkou rehabilita č ního procesu

17 Zotavení Zotavení ( úzdrava)- je popisována jako hluboce osobní, unikátní proces zm ě ny p ř ístupu, hodnot, pocit ů, cíl ů, dovedností a rolí jedince. Je to cesta žití a vedení života navzdory omezení zp ů sobeným nemocí. Osoba s duševním onemocn ě ním m ů že projít procesem zotavení, i když její nemoc není vylé č ena Úzdrava – proces o p ř ekonání „zaseknutí“, nalezení a vývoji sebeposílení, u č ení, nalezení sebe sama, návrat k základnímu fungování, zvyšování kvality života

18 STABILIZACERE ORIENTACERE INTEGRACE Zaměřeno na: ovládnutí symptomů a snížení utrpení Zaměřeno na: zkoumání důsledků nemoci pro blízkou budoucnost Zaměřeno na: obnova smysluplných vztahů a sociálních rolí Podpora péče o duševní zdraví: - farmakoterapie - řízení braní léků - nabídka bezpečného prostředí - osobní péče Podpora péče o duševní zdraví: - poradenství - psychoedukace - učení zvládat symptomy - hovory o důsledcích nemoci - pomoc při plánování budoucnosti Podpora péče o duševní zdraví: - pomoc vrátit se k všednímu životu - nácvik dovedností - zvýšení sebevědomí - pracovní reintegrace - podpora rodině

19 Úzdrava zahrnuje Pochopení Obnovení významu sebe sama Sebeposílení – zlepšení v ů le, ovládání Mechanismy zvládání – sebemonitorování, zvýšená aktivita, víra, hledání podpory u druhých Sociální podpora

20 Jak? Pozitivní a „nosný“ vztah Vytvá ř ení perspektivy do budoucna na základ ě individuálního plánování Dlouhodobá a systematická podpora Zam ěř ení na obnovu sociálních vztah ů Práce s blízkými lidmi Podpora v rozhodování a zp ě tná vazba

21 Měření úzdravy (recovery star) 10 oblastí m ěř ení Ř ízení duševního zdraví Pé č e o sebe Dovednosti b ě žného života Sociální sít ě Práce Vztahy Závislostní chování Zodpov ě dnosti Identita a sebev ě domí D ů v ě ra a nad ě je

22 Systém zaměstnanosti Ú ř ad práce plní úkoly v t ě chto oblastech a) zam ě stnanosti, b) ochrany zam ě stnanc ů p ř i platební neschopnosti zam ě stnavatele, c) státní sociální podpory, d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, e) p ř ísp ě vku na pé č i a inspekce poskytování sociálních služeb a f) pomoci v hmotné nouzi

23 Systém státní sociální podpory Systém státní sociální podpory je nep ř ísp ě vkovým systémem, který je financovaný ze státního rozpo č tu a jehož administrací jsou pov ěř eny státní orgány. Dávky státní sociální podpory č lov ě k s duševním onemocn ě ním využívá podobn ě jako ostatní ob č ané Č R. P ř ípadn ě jej využívají jeho rodinní p ř íslušníci. D ů ležité je zde nezaopat ř ené dít ě

24 Co je možné získat? V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: p ř ídavek na dít ě rodi č ovský p ř ísp ě vek p ř ísp ě vek na bydlení porodné poh ř ebné dávky p ě stounské pé č e - p ř ísp ě vek na úhradu pot ř eb dít ě te, odm ě na p ě stouna, p ř ísp ě vek p ř i p ř evzetí dít ě te, p ř ísp ě vek na zakoupení motorového vozidla.

25 Systém státní sociální péče Sociální pé č i zajiš ť uje stát pomoc ob č an ů m, jejichž životní pot ř eby nejsou dostate č n ě zabezpe č eny p ř íjmy z pracovní č innosti, dávkami d ů chodového nebo nemocenského zabezpe č ení, pop ř ípad ě jinými p ř íjmy, a ob č an ů m, kte ř í ji pot ř ebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo v ě ku, anebo kte ř í bez pomoci spole č nosti nemohou p ř ekonat obtížnou životní situaci nebo nep ř íznivé životní pom ě ry.

26 Těžce nemocný občan M ů že získat mimo ř ádné výhody nap ř. v doprav ě Stát je povinen poskytovat t ě mto osobám pomoc p ř i pracovním za ř azení a uplatn ě ní a vytvá ř et podmínky pro jejich za č len ě ní do spole č enského a ve ř ejného života. Rozsah dávek je zam ěř en p ř edevším na opat ř ení zvláštních pom ů cek, úpravu bytu, zakoupení motorového vozidla, p ř ísp ě vek na individuální dopravu.

27 Pomoc v hmotné nouzi p ř ísp ě vek na živobytí základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která ř eší nedostate č ný p ř íjem osoby/spole č n ě posuzovaných osob. doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která spole č n ě s vlastními p ř íjmy ob č ana a p ř ísp ě vkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit od ů vodn ě né náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení od ů vodn ě ných náklad ů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a náklad ů za dodávky energií) z ů stala osob ě č i rodin ě č ástka živobytí. mimo ř ádná okamžitá pomoc pomoc v situacích nep ř íznivého a mimo ř ádného charakteru, kdy je pot ř eba poskytnout pomoc bezprost ř edn ě.

28 Životní a existenční minimum Životní minimum je minimální spole č ensky uznaná hranice pen ě žních p ř íjm ů k zajišt ě ní výživy a ostatních základních osobních pot ř eb – 3410 K č Existen č ní minimum je minimální hranicí pen ě žních p ř íjm ů, která se považuje za nezbytnou k zajišt ě ní výživy a ostatních základních osobních pot ř eb na úrovni umož ň ující p ř ežití - 2200 K č

29 Posuzování zdravotní způsobilosti Posouzení zdravotní zp ů sobilosti č lov ě ka s diagnózou duševní nemoci je pln ě v kompetenci Léka ř ské posudkové služby, která provádí od 1.1.2012 posudkovou č innosti v zákonem daných oblastech. Pat ř í mezi orgány MPSV Mezi další d ů ležitou č innost pat ř í posuzování p ř ísp ě vk ů na pé č i, které jsou d ů ležité pro lidi s dlouhodobým duševním onemocn ě ním, aby si mohli v n ě kterých p ř ípadech dovolit odpovídající pé č i.

30 Činnost LPS - posouzení (a) invalidita a zm ě ny stupn ě invalidity, (b) dlouhodob ě nep ř íznivého zdravotního stavu dít ě te a jeho neschopnosti vykonávat z d ů vodu tohoto zdravotního stavu výd ě le č nou č innost, (c) schopnost zvládat základní životní pot ř eby v oblasti mobility nebo orientace pro ú č ely p ř ísp ě vku na mobilitu a pro ú č ely ř ízení o p ř iznání pr ů kazu osoby se zdravotním postižením a zda jde pro ú č ely p ř ísp ě vku na zvláštní pom ů cku o osobu s t ě žkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s t ě žkým sluchovým postižením nebo s t ě žkým zrakovým postižením anebo s t ě žkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylu č uje poskytnutí p ř ísp ě vku na zvláštní pom ů cku, (d) zda jde pro ú č ely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu dlouhodob ě t ě žce zdravotn ě postiženou, dlouhodob ě zdravotn ě postiženou nebo o dít ě dlouhodob ě nemocné, (e) stupn ě závislosti fyzické osoby pro ú č ely p ř ísp ě vku na pé č i a pro ú č ely ř ízení o p ř iznání pr ů kazu osoby se zdravotním postižením.

31 Příspěvek na péči Pro posuzování stupn ě závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní pot ř eby dle § 9 zákona: 1) Mobilita (zvládat vstávání, usedání, ch ů ze) 2) Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí) 3) Komunikace (dorozum ě t se a porozum ě t – mluvenou ř e č í i psanou zprávou) 4) Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu) 5) Oblékání a obouvání (vybrat si oble č ení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se) 6) T ě lesná hygiena (umývat si obli č ej, ruce a celé t ě lo, č esat se, pé č e o ústní hygienu) 7) Výkon fyziologické pot ř eby (používat WC, vyprázdnit se, provést o č istu, používat hygienické pom ů cky) 8) Pé č e o zdraví (dodržování stanoveného lé č ebného režimu, ošet ř ovatelská opat ř ení) 9) Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících v ě ku) 10) Pé č e o domácnost (nakládat s pen ě zi, obstarat si nákup potravin, nosit b ě žné p ř edm ě ty)

32 Kdo má nárok na příspěvek na péči? Osoba starší 18 let v ě ku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: a) stupni I (lehká závislost), jestliže z d ů vodu dlouhodob ě nep ř íznivého zdravotního stavu není schopna zvládat t ř i nebo č ty ř i základní životní pot ř eby, - 800 K č b) stupni II (st ř edn ě t ě žká závislost), jestliže z d ů vodu dlouhodob ě nep ř íznivého zdravotního stavu není schopna zvládat p ě t nebo šest základních životních pot ř eb, 4000 K č c) stupni III (t ě žká závislost), jestliže z d ů vodu dlouhodob ě nep ř íznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních pot ř eb, 8000 K č d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z d ů vodu dlouhodob ě nep ř íznivého zdravotního stavu není schopna zvládat dev ě t nebo deset základních životních pot ř eb, 12 000 K č a vyžaduje každodenní mimo ř ádnou pé č i jiné fyzické osoby

33 Jak začít řešit situaci? Osoba, nebo jiný č lov ě k pov ěř ený plnou mocí Situace ř eší kontaktní místa p ř íslušného správního orgánu, podle místa trvalého pobytu osoby. Viz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni- pracoviste/ Žádosti o dávku státní sociální podpory, o uznání osobou zdravotn ě znevýhodn ě nou, o dávky osobám zdravotn ě postiženým a o p ř ísp ě vek na pé č i se podávají na p ř íslušné krajské pobo č ce Ú ř adu práce Č R. Rozhodnutí vydává Ú ř ad práce Č R.

34 P ř i stanovení stupn ě závislosti vychází okresní správa sociálního zabezpe č ení: ze zdravotního stavu č lov ě ka doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šet ř ení a zjišt ě ní pot ř eb doty č ného, pop ř ípad ě z výsledk ů funk č ních vyšet ř ení z výsledku vlastního vyšet ř ení posuzujícího léka ř e.

35 Systém sociálních služeb Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb. Sociální služba je v Č R v podstat ě ur č ena vý č tem č inností, kterou zabezpe č ují poskytovatelé sociální služby. Prost ř ednictvím sociálních služeb je zajiš ť ována pomoc p ř i pé č i o vlastní osobu, zajišt ě ní stravování, ubytování, pomoc p ř i zajišt ě ní chodu domácnosti, ošet ř ování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprost ř edkování kontaktu se spole č enským prost ř edím, psychoterapie a socioterapie, pomoc p ř i prosazování práv a zájm ů. www.iregistr.mpsv.cz

36 Sociální rehabilitace Osoby, kterým je sociální služba poskytována, se nachází v nep ř íznivé sociální situací, která je definována oslabení nebo ztráta schopností z d ů vodu v ě ku, nep ř íznivého zdravotního stavu, jako krizová sociální situace, jako životní návyky a zp ů sob života vedoucí ke konfliktu se spole č ností, sociáln ě znevýhod ň ující prost ř edí, ohrožení práv a zájm ů trestnou č inností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných d ů vod ů vzniklá situace tak, aby toto ř ešení podporovalo sociální za č len ě ní a ochranu p ř ed sociálním vylou č ením. Podstatným principem je podpo ř it č lov ě ka, aby se udržel v jeho p ř irozeném prost ř edí.

37 Činnosti SR Sociální rehabilitace je poskytována formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociáln ě rehabilita č ních služeb a zahrnuje: a) nácvik dovedností pro zvládání pé č e o vlastní osobu, sob ě sta č nosti a dalších č inností vedoucích k sociálnímu za č len ě ní, b) zprost ř edkování kontaktu se spole č enským prost ř edím, c) výchovné, vzd ě lávací a aktiviza č ní č innosti, d) pomoc p ř i uplat ň ování práv, oprávn ě ných zájm ů a p ř i obstarávání osobních záležitostí.

38 Sociální rehabilitace Psychosociální rehabilitace Individuální podpora – vztah, rehabilita č ní plán Skupinová podpora – IPT, kognitivní trénink, trénink sociálních dovedností Case management – organizování pé č e

39 Specifika komunikace Vlivy na stran ě č lov ě ka s diagnózou závažné duševní nemoci Vlivy na stran ě prost ř edí Vlivy na stran ě pracovníka

40 Závažné situace Krize – co a jak d ě lat Pokus o sebevraždu – snižování rizik Ohrožení pracovníka

41 Tipy pro komunikaci a) Nezvyšujte stimulaci prost ř ednictvím komunikace – zvýšený tón hlasu, obvi ň ování, kritika mohou zra ň ovat. b) Pokud vnímáte staženost z komunikace, tak se na chvíli také stáhn ě te c) Jednejte jasn ě a pevn ě. Komunikací vytvá ř íme hranici a ta by nem ě la být matoucí nebo nejasná. d) P ř izp ů sobte se tempu druhého č lov ě ka, pokud je pomalejší. Pokud je rychlé, tak reagujte na podstatné informace a sm ěř ujte komunikaci k ur č itému jasnému cíli. e) Nepoužívejte cizí slova nebo zvláštní slova, nemluvte v dvojsmyslech f) Nemluvte za druhého, nemusíte si domýšlet, ale ov ěř ujte si svoje porozum ě ní situace

42 Prvky zdravé komunikace a) Chovejte se k nemocnému p ř irozen ě, i když to m ů že být nesnadné. Chovejte se normáln ě, jak jen to je možné. Nemocní trpící psychózou neztrácí ani na inteligenci, ani na citlivosti č i schopnosti se vcítit do druhých, ani dobré pozorovací schopnosti. b) P ř ímé chování, otev ř enost a jasnost vašeho jednání dodá nemocným lidem jistotu. Na manipulaci, p ř ehnanou pé č i, znehodnocování a p ř ehnanou kritikou mohou nemocní reagovat zhoršením p ř íznak ů.


Stáhnout ppt "Mgr. Ji ř í Šupa, Ph.D. Sdružení Práh www.prah-brno.cz Soukromá psychologicko-psychiatrická ambulance Psychoprofi, s.r.o. www.psycholog-supa.cz Základy."

Podobné prezentace


Reklamy Google