Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku1 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Magisterský kurz VŠFS Zima 2012 Irena Jindřichovská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku1 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Magisterský kurz VŠFS Zima 2012 Irena Jindřichovská"— Transkript prezentace:

1 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku1 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Magisterský kurz VŠFS Zima 2012 Irena Jindřichovská irena.jindrichovska@mail.vsfs.cz

2 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku2 Literatura KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-529-1. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-32-3. Doporučená literatura DAMODARAN, A. The Dark Side of Valuation. 2000.

3 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku3 Učební plán Průběh studia je určen osnovou distančního kurzu. Postupné splnění 4 POTů Zápočtový test Zkouškový test

4 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku4 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

5 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku5 Oceňování Podnik: §5 obchodního zákoníku: „Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná.“ Účely ocenění Kategorie hodnoty: Ocenění tržní hodnotou (obvyklou cenou dle zákona o oceňování). Ocenění investiční hodnotou (subjektivní). Objektivizovaná hodnota, hraniční cena. Ocenění administrativní cenou (dle vyhlášky o oceňování majetku).

6 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku6 Metody oceňování Založené na výnosech –DCF – diskontované peněžní toky –Kapitalizované čisté výnosy –EVA – ekonomická přidaná hodnota Založené na ocenění majetku –Částečná a úplná substanční –Likvidační –Účetní hodnota Založené na tržním porovnání –Násobitele finanční a nefinanční (metoda srovnatelných podniků a srovnatelných transakcí) –Tržní kapitalizace Kombinované metody –Mimořádné kapitalizované čisté výnosy –Schmalenbachova metoda střední hodnoty

7 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku7 1. Výnosové metody Nejčastěji používané a preferované. Použitelné u ziskových podniků. Hodnota aktiva = současná hodnota očekávaných peněžních toků (výnosů) z tohoto aktiva po dobu jeho životnosti. Na základě historických výnosů nebo očekávaných výnosů. U podniků platí předpoklad „going concern“ fungování podniku donekonečna pro usnadnění výpočtu.

8 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku8 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Použitelná spíše u malých podniků, u nichž nelze dobře plánovat. Tvoří spodní hranici výnosového ocenění. V paušální variantě se nevytváří finanční plán a do budoucna se předpokládá zisk na úrovni váženého průměru minulosti. Hodnota VK podniku se spočítá jako perpetuita při diskontní míře na úrovni nákladů VK. V analytické variantě se plánují nové investice, jejich financování a přínos k zisku. Pochází z Německa, snaží se o objektivizaci.

9 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku9 Metoda DCF Volné FCFF = free cash flow to the firm. CF, které se může rozdělit mezi vlastníky, aniž by byl poškozen chod podniku na základě finančního plánu budoucích investic. Oceňuje zvlášť neprovozní aktiva Metoda hodnocení – 2 období – období plánu a pokračující hodnota: –1. období buďto anuita nebo ohodnocení generovaných volných Cash Flow zvlášť, –2. období – perpetuita donekonečna.

10 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku10 Metoda DCF (2) Diskontované odhadnuté hotovostní toky + současná hodnota proudu konstantních hotovostních toků donekonečna Hb = ∑ FCFF /(1 + r) t + PH/(1 + r) T PH = FCFF T+1 / r Brutto hodnota = hodnota celého podniku Netto hodnota = hodnota vlastního kapitálu (tj. Hb-CK) CK = cizí úročený kapitál k datu ocenění Základní varianty equity a entity –Bližší specifikace podle A. Damoradana – vysvětlení online

11 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku11 Model diskontovaných Cash Flow podle A. Damoradana Podrobné vysvětlení: Damodaran, A. The Dark Side of Valuation 2000, dostupné on-line na http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/paper s/HighGrow.pdf http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/paper s/HighGrow.pdf

12 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku12 Náklady na akciový kapitál Volné Cash Flow pro Firmu (FCFF) = EBIT(1-t) – Kap výdaje – odpisy – změna prac. kap. Očekávaný růst Nové investice Neinvestiční sazba *ROC Hodnota operačních aktiv + Hotovost & Neoperační aktiva = Hodnota firmy - Hodnota dluhu = Hodnota kapitálu - Kapitálové opce = Hodnota akciového kapitálu Váha určená tržní hodnotou Náklady na dluh kapitál = bezriziková sazba + riziková prémie x (1- t) Bezriziková sazba: - Žádné riziko bankrotu - Žádné neinvestiční riziko - Ve stejné měně a se stejnou splatností (reálnou nebo nominální Riziková prémie - Prémie za průměrné riziko investice Beta - Měřítko rizika trhu Typ podniku Operační páka Finanční páka Základní akciová prémie Prémie za riziko země Vylepšování stávajících aktiv (ROC t+1 - ROC t )/ROC t Firma se stabilním růstem roste konstantním tempem do nekonečna +X FCFF 1 FCFF 2 FCFF 3 FCFF 4 FCFF 5 …FCFFn Terminální hodnota = FCFF n+1 /(r-g n ) Diskontovat WACC= Náklady kapitálu (Kapitíl/(Dluh + Kapitál)) + Náklady na dluh (Dluh/(Dluh+ Kapitál) Hodnocení pomocí metody diskontovaných cash flow, Zdroj: Damoradan (2000) str. 7

13 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku13 2. Majetkové metody ocenění Oceňují se individuálně jednotlivé položky aktiv a cizích zdrojů podniku. Likvidační hodnota – za kolik by bylo možné aktiva podniku rozprodat (v tísni nebo při náležitém marketingu). Substanční hodnota – za kolik by bylo možné stejný podnik vybudovat = reprodukční ceny po snížení o opotřebení. Úplná substanční hodnota = horní strop ocenění. Částečná substanční hodnota – bez ocenění nehmotných aktiv, goodwillu. Od celkové hodnoty aktiv se odečte hodnota závazků = hodnota čistého obchodního jmění. Účetní hodnota – vychází z historických cen – použití jen podpůrné, orientační.

14 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku14 3. Tržní porovnání U nás příliš nerozšířená (nerozvinutý kapitálový trh). Vychází z porovnání oceňovaného podniku s podniky, jejichž akcie jsou veřejně obchodované nebo s podniky, u nichž je cena akcií známa. Porovnávané podniky musí být co nejvíce srovnatelné (stejné odvětví, podobná velikost, lokalita atd.). Porovnání nejčastěji na základě násobitelů P/E, P/S, D/P, MV/BV nebo nefinančních násobitelů (např. P/počet zákazníků).

15 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku15 4. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky. Řízení hodnoty pomocí EVA. Úpravy účetních hodnot pro EVA. Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC –Způsob výpočtu –Náklady cizího kapitálu (výpočet, váhy) –Náklady vlastního kapitálu Způsoby odhadu (stavebnicové, CAPM) CAPM (model, beta koeficient) –Váhy složek kapitálu Závěr EVA – EVA v ČR a ve střední Evropě. Příklady (náklady CK, náklady VK, WACC).

16 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku16 Metoda EVA (2) Metoda hodnocení výkonnosti. EVA = economic value added. Patentováno Stern Stewart & Co. Ucelený systém vyvinut koncem 90. let. Výborné vysvětlení http://www.crfonline.org/orc/pdf/ref8.pdf http://www.crfonline.org/orc/pdf/ref8.pdf Použití: oceňování podniku (výnosová metoda), hodnocení manažerů a zaměstnanců, řízení hodnoty.

17 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku17 EVA a MVA EVA = NOPAT – C x WACC MVA = Σ diskontovaných budoucích EVAMVA = Σ diskontovaných budoucích EVA MVA = MV – CMVA = MV – C Market Value MVA = součet současných hodnot všech budoucích EVA Capital = NOA, investovaný kapitál (cizí i vlastní)

18 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku18 Metoda MVA (Market Value Added - Hodnota přidaná trhem) MVA = P – BV P P ČZ EBIT A —— = —— * —— * —— * —— BV ČZ EBIT A BV poměr P/E, tj. poměr tržní ceny a zisku na akcii (ČZ), poměr čistého zisku a zisku před úroky a zdaněním (EBIT), výnosnost z celkových aktiv (A), podíl vlastního kapitálu (VK) na aktivech

19 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku19 EVA definice pojmů NOPAT – čistý provozní hospodářský výsledek po zdanění lze zjednodušeně přiblížit jako EBIT*(1 – t). EBIT – zisk před úroky a zdaněním. WACC – průměrné vážené náklady kapitálu. C – celkový investovaný kapitál C = D + E. D – cizí úročené zdroje = Cizí zdroje – krátkodobé závazky. E – vlastní kapitál. rd – náklady dluhu = úroková míra cizích zdrojů. re – požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (kmenových akcií). t – sazba daně ze zisku.

20 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku20 EVA tvorba hodnoty Zvýšit provozní zisk (zvýšit tržby, snížit provozní náklady). Uvolnit část celkového kapitálu, která nepřináší vyšší výnos, než jsou náklady na kapitál. Přijmout investice s vyšší očekávanou výnosností, než jsou náklady kapitálu. Optimalizovat kapitálovou strukturu. Zajistit levnější zdroje financování (výhodnější úvěry). ↑EVA = ↑NOPAT – ↓C x ↓WACC ↑EVA = ↑ NOPAT – ↓C x ↓ WACC

21 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku21 EVA hodnotový trojúhelník

22 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku22 EVA – základní úpravy účetních hodnot Capital (= NOA) Přecenění majetku. Zahrnutí leasingu, resp. aktivace majetku v leasingu a zahrnutí adekvátní výše pasiv. Goodwill. Vyloučit neprovozní majetek. Aktivace a odepisování nákladů R&D.

23 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku23 EVA – úpravy účetních hodnot NOPAT Vychází z účetního provozního zisku. Upraví se o toky z neprovozního majetku, přičtou se úroky z aktivace leasingu. Odpisy z reprodukčních cen. Upravená daň.

24 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku24 5. Náklady kapitálu Náklady na kapitál = výnosnost investorů – diskontní sazba. EVA vychází ze zisku pro akcionáře i věřitele  musíme zohlednit celkové náklady na kapitál, tj.: Náklady na cizí kapitál Náklady na vlastní kapitál

25 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku25 WACC Náklady na celkový kapitál vypočteme jako průměrné vážené náklady jednotlivých složek kapitálu (weighted average cost of capital) WACC D E WACC = r d * (1 – t) * —— + r e * —— C C

26 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku26 Náklady cizího kapitálu Buď jsou známé přímo (efektivní úroková sazba, výnos do doby splatnosti obligací). Nebo je lze je odvodit např. podle ratingu podniku. Vypočítají se jako vážený průměr nákladů jednotlivých druhů cizího kapitálu. Nutno upravit o úrokový daňový štít.

27 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku27 Náklady vlastního kapitálu Požadovaná výnosnost investorů Obtížné určení: stavebnicové metody Metoda na základě průměrné rentability VK v odvětví Odvození z nákladů na CK Nejrozšířenější je CAPM (capital asset pricing model) tj. model oceňování kapitálových aktiv r e = r f + ß ( r m – r f )

28 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku28 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM

29 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku29 Náklady vlastního kapitálu podle CAPM (2) r e = r f + ß ( r m – r f ) kde r f – bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací) ß – citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií na změnu výnosové míry tržního portfolia r m – výnosnost tržního portfolia ( r m – r f ) – tržní riziková prémie (MRP – market risk premium)

30 Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku30 Oceňování – shrnutí Při určování hodnoty podniku zpravidla použijeme více metod – snaha o objektivizaci Typicky se používá hodnota pomocí diskontovaných CF –Problémy metody: správně odhadnout CF –Správně odhadnout diskontní sazbu + Další metoda: Majetkové ocenění nebo tržní ocenění Každá metoda má svá pro a proti, proto je důležité vysvětlení, proč byla použita a proč je v daném případě vhodná


Stáhnout ppt "Dr Irena JindrichovskaOceňování podniku1 OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Magisterský kurz VŠFS Zima 2012 Irena Jindřichovská"

Podobné prezentace


Reklamy Google