Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky."— Transkript prezentace:

1 N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým plánováním, zásady podnikového finančního plánování cvičení č. 2 Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

2 Osnova 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku 2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování, problematická otázka maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým plánováním, zásady podnikového finančního plánování 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů

3 Osnova 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím, použití manažerského účetnictví při řízení podniku 8)Řešení potíží podniku za pomocí tollingového financování, výhody projektového financování při investiční činnosti podniku nebo exportu technologií 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů (např. futures kontrakty na nákup komodit, jejich případné využití k hedgingu) 10)Dluhová a úvěrová politika podniku 11)Daňová a likviditní politika podniku, pojem daňové sazby, daňového základu, daňové slevy, daňové optimalizace a daňového úniku, 12)Dividendová politika akciové společnosti

4 Témata prezentací Temata seminárních prací a prezentací N FRP zs 2013 1/ Strategické cíle versus finanční plánování podniku 2/ Preference ukazatele EBT před EAT 3/ Bonita, kredibilita a goodwill podniku. Placharov, Nguen, Kolovratník16.10. 4/ Tvorba kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5/ Ukazatele EVA a MVA a jejich využití v podnikovém plánování 30.10. 6/ Finanční a ekon. podstata odpisů, finanční řízení, daňové a účetní odpisy, Benák, Hofmanová, Hozíková 7/ Význam manažerského účetnictví pro řízení podniku,Mimrová, Fialová, Durasová13.11. 8/ Projektové financování a investiční činnost podniku /exportu/Šašková, Blahout 9/ Nástroje finančního trhu a financování hlavní činnosti podniku,Doležal, Mašek 10/ Dluhová a úvěrová politika podniku,Kříž, Kudláček, Rotrekl27.11. 11) Daňová a likviditní politika podniku, daňová optimalizace,Fukal, Rybkin, Klusák 12) Dividendová politika akciové společnosti, varianty a přístupy,Dadák, Kolinger, Rott11.12.

5 Opakování NPV – čistá současná hodnota a míra výnosnosti a.Vypočítejte čistou současnou hodnotu investice ve firmě, pokud investujete do pozemků 50 tis Kč a do budovy a strojů dalších 300 tis Kč a očekáváte za rok výnos 400 tis. Kč. Alternativní náklady kapitálu činí 7%. Vliv daní a odpisů neuvažujeme. b.Zjistěte očekávanou míru výnosu investice r e v %.

6 Opakování NPV – čistá současná hodnota a míra výnosnosti 1.Pravidlo čisté současné hodnoty: lze akceptovat investice, jejichž NPV je kladná 2.Pravidlo výnosnosti:přijatelná investice má vyšší očekávanou míru výnosnosti, než alternativní náklady kapitálu

7 Opakování Bilanční pravidla finanční analýzy 1.Zlaté bilanční pravidlo – měla by být sladěna.........……………..majetku (aktiv) s ………………………..jednotlivých zdrojů (pasiv). 2.Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem by měl být vyjádřen poměrem …: …. 3. Zlaté poměrové pravidlo - tempo růstu investic by nemělo být vyšší/nižší, než tempo růstu tržeb. 4. Zlaté pari pravidlo, které požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt pouze …………………………. 5.Pravidlo jedna ku jedné, které požaduje, aby stav …………………aktiv, bez zásob, byl roven krátkodobým cizím zdrojům. 6.Pravidlo dva ku jedné říká, že by oběžná aktiva měla být minimálně dvakrát/třikrát tak velká než krátkodobé cizí zdroje.

8 Opakování Bilanční pravidla finanční analýzy Zlaté bilanční pravidlo – měla by být sladěna doba trvání majetku (aktiv) s dobou trvání jednotlivých zdrojů (pasiv). Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem 1:1. Zlaté poměrové pravidlo- tempo růstu investic by nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb. Zlaté pari pravidlo - dlouhodobý majetek by měl být kryt pouze vlastním kapitálem. Pravidlo jedna ku jedné, které požaduje, aby stav oběžných aktiv, bez zásob, byl roven krátkodobým cizím zdrojům. Pravidlo dva ku jedné - oběžná aktiva měla být minimálně dvakrát tak velká než krátkodobé cizí zdroje.

9 Opakování finanční páka 1.Vypočtěte efekt finanční páky u podniku, který nahradil polovinu z 200 mil Kč vlastního kapitálu kapitálem cizím při ROE 20% a 8% úroku z cizího kapitálu

10 Daňový štít Cenou za cizí kapitál je úrok, a další výdaje spojené s jeho získáním vlivem tzv. daňového efektu a následně i finanční páky je cizí kapitál levnější. Úroky z cizího kapitálu jako součást nákladů snižují zisk, ze kterého se platí daň, a tím snižují daňové zatížení podniku. Výsledná výnosnost vlastního kapitálu se zvýší.

11 Příklad Pokračujte ve výpočtu příkladu, kdy podnik, nahradil polovinu z 200 mil Kč vlastního kapitálu kapitálem cizím při ROE 20% a 8% úroku z cizího kapitálu Zjistěte, jak se tato změna kapitálové struktury projevila na efektu daňového štítu.

12 Příklad podnikkapitálVKCK výnos 20% úroky 8%EBT daň 20 %EATROE A200 0400 83216% B200100 408326,425,625%

13 Kapitálová struktura a kapitálové náklady Kapitálové náklady společnosti sestávají z očekávané míry výnosu z vlastního jmění a z úroků z dluhu (cizího kapitálu) DE r aktiv = ------ *r dluh + --------- * r vlastního jměníV

14 Kapitálová struktura a kapitálové náklady Příklad:a/b/ Hodnota dluhu (D)4030 Hodnota vl. jmění ( E)6070 Hodnota firmy (V)100100 Očekávaný výnos z vl. jmění je 15 %, z dluhu je 8% Očekávaný výnos aktiv činí v případě a/ ……….% Očekávaný výnos z vlastního jmění ve struktuře b/ činí ………%

15 Kapitálová struktura a kapitálové náklady Příklad:a/b/ Hodnota dluhu (D)4030 Hodnota vl. Jmění ( E)6070 Hodnota firmy (V)100100 Očekávaný výnos z vl. jmění je 15 %, z dluhu je 8% Očekávaný výnos aktiv činí v případě a/ 12,2 % Očekávaný výnos z vlastního jmění ve struktuře b/ činí 14 %

16 Závěry 1.S růstem podílu vlastního jmění na celkovém kapitálu rostou náklady vlastního kapitálu a snižuje se jejich výnos 2.Při růstu podílu vlastního kapitálu je nutné snižovat náklady cizího kapitálu 3.Poměr vlastního a cizího kapitálu určují bilanční pravidla: Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem……………. Zlaté poměrové pravidlo- tempo růstu investic by nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb. Zlaté pari pravidlo - dlouhodobý majetek by měl být kryt pouze

17 Závěry 1.S růstem podílu vlastního jmění na celkovém kapitálu rostou náklady vlastního kapitálu a snižuje se jejich výnos 2.Při růstu podílu vlastního jmění je nutné snižovat náklady cizího kapitálu 3.Poměr vlastního a cizího kapitálu určují bilanční pravidla: Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem 1:1. Zlaté poměrové pravidlo- tempo růstu investic by nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb. Zlaté pari pravidlo - dlouhodobý majetek by měl být kryt pouze vlastním kapitálem.

18 1) Analytická východiska finančního plánování podniku EVA (Economic Value Added, ) – ekonomická přidaná hodnota - očekávaný výnos musí pokrýt jak náklady na cizí kapitál (úroky), tak i náklady na vlastní kapitál. Protože náklady na vlastní kapitál nejsou v účetním zisku zahrnuty, je použit ekonomický zisk, který kromě účetních nákladů zahrnuje i tzv. oportunitní náklady (náklady ušlých příležitostí). Základní konstrukce ukazatele EVA: EVA = NOPAT – C*WACC, kde NOPAT = EBIT*(1-t) hodnoty čistého provozního zisku po zdanění (Net Operating Profit after Tax – NOPAT = EBIT *(1-t) – daňový štít celkový investovaný kapitál (Capital – C) průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital – WACC)

19 WACC - Weighted average cost of capital WACC se obecně vypočítá podle vzorce: WACC = r d × (1-t) × D/C + r e × E/C, kde - r d je úroková míra placená ze zpoplatněného cizího kapitálu (myšleno průměrná vážená hodnota za veškerý zpoplatněný cizí kapitál, ze kterého se platí úroky) - t (tax rate) je sazba daně z příjmu právnických osob. - D (Debts) je úročený cizí kapitál - r e je požadovaná procentuální výnosnost vlastního kapitálu (ta je často shodná s diskontem používaným např. pro výpočet NPV) - E je vlastní kapitál (Equity) - C je celkový zpoplatněný kapitál tj. D+E,

20 EVA kapitál (C) je tvořen vlastním kapitálem a cizími zdroji vyvolávajícími náklady mezi které patří bankovní úvěry, finanční výpomoci, dodavatelské úvěry, obligace, směnky k úhradě, ostatní úročené závazky, komplexní pronájem a finanční leasing. Interpretace výsledků pro podnikové finanční plánování: EVA > 0 – hodnota projektu se zvyšuje, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky, EVA = 0 – investovaná hodnota se vrací bez zhodnocení, EVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty firmy. Zjednodušená interpretace: EVA = Z – Zp = Z – Z * r ep /r es kde EVA je rozdíl mezi skutečným ziskem po zdanění a požadovaným ziskem po zdanění a představuje nadzisk

21 MVA - Market Value Added Tržní přidaná hodnota MVA = EVA / r ep Kde r ep je požadovaná rentabilita (oportunní výnos z druhé nejlepší investiční příležitosti) Interpretace rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a do něj investovaným kapitálem (vklady a dluhy), tj. rozdíl mezi částkou, kterou by vlastníci a ostatní investoři získali prodejem svých podílů (akcií) a pohledávek (dluhopisů), a hodnotou, kterou do firmy vložili Často se používá jako ukazatel i změna MVA, kterou lze určit jako změna MVA = (prodejní cena akcie - nákupní cena akcie) × počet akcií V případě záporné hodnoty se někdy používá označení MVL (Market Value Lost - tržní ztracená hodnota).


Stáhnout ppt "N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky."

Podobné prezentace


Reklamy Google