Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa."— Transkript prezentace:

1 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa

2 ROLE PT V ŠVP jsou propojujícím prvkem mezi tím, co si žáci během studia osvojili pomáhají rozvíjet klíčové kompetence žáka mají osobnostní a výchovný charakter pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot

3 STRUKTURA PT V RVP G charakteristika PT (poslání daného PT) vztah PT ke vzdělávacím oblastem (konkrétní propojení s VO) přínos PT k rozvoji osobnosti žáka (klíčové kompetence, k jejichž rozvoji PT přispívá) tematické okruhy PT (vždy několik částí s doporučeným obsahem)

4 PAMATUJME, ŽE: do vzdělávání musí být zařazena všechna PT se všemi jejich tematickými okruhy PT se realizují v libovolných ročnících studia povinně je absolvují všichni žáci k realizaci je možné využít disponibilní časové dotace aktivity žáků související s realizací PT mohou být hodnoceny i jinak než klasifikací

5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP ZV Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana RVP G Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

6 POSTUP PRACÍ NA ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP

7 1.KROK podrobné studium průřezových témat na úrovni užšího týmu a předsedů velkých předmětových komisí 2.KROK konzultace v malých předmětových komisích a specifikace požadavků na průřezová témata

8 DVĚ ÚROVNĚ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT na celoškolní úrovni v rámci předmětu nebo velké Pk

9 POŽADAVKY NA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA -musí být realizovatelná v podmínkách školy -musí je absolvovat v průběhu studia každý žák -tematické okruhy dohodnuté na úrovni školy jsou závazná pro jednotlivé předměty

10 MOŽNOSTI ZAČLENĚNÍ PT DO VZDĚLÁVÁNÍ -vytvoření samostatného předmětu -integrace do předmětu -projekt -jiná forma  stacionář

11 SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT

12 Průřezové témaTematické okruhy průřezových témat Námět činnostiVyučovací předmět Forma realizaceCílové skupiny Environmentální výchova  ekosystémy  základní podmínky života  lidské aktivity a problémy životního prostředí  vztah člověka k prostředí zpracováno podle tématických okruhů průřezového tématu environmentální výchova podle RVP ZV EvSamostatný vyučovací předmět Environmentální výchova Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

13 INTEGRACE DO PŘEDMĚTU

14 Průřezové témaTematické okruhy průřezových témat Námět činnostiVyučovací předmět Forma realizaceCílové skupiny Výchova demokratického občana občanská společnost a škola  význam aktivního zapojení žáků do žákovských rad a parlamentu OvIntegracePrima  občan, občanská společnost a stát  formy participace občanů v politickém životě  principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  listina základních práv a svobod  parlamentní, krajské a komunální volby  ústava jako základní zákon země Ov IntegraceTercie Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

15 PROJEKT

16 Průřezové témaTématické okruhy průřezový temat Námět činnostiVyučovací předmět Forma realizaceCílové skupiny Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  objevujeme Evropu a svět Den Evropy, život Evropanů a styl života, vzdělání mladých Evropanů CJ (A, N, Fr) Projekt Den Evropy (Europa - Eureka) Tercie  Evropa a svět nás zajímá  zvyky a tradice národů Evropy Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

17 Jiné formy  stacionář Přírodovědný stacionář

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr.Blažena Kubíčková kubickova@gymhol.cz


Stáhnout ppt "PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa."

Podobné prezentace


Reklamy Google