Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 3. listopadu 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 3. listopadu 2004."— Transkript prezentace:

1 Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 3. listopadu 2004

2 3. 11. 2004ERÚ2 Obsah přednášky Novela zákona č. 458/2000 Sb. Novela zákona č. 458/2000 Sb. Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Ceny a cenová rozhodnutí pro rok 2005 Ceny a cenová rozhodnutí pro rok 2005

3 3. 11. 2004ERÚ3 Novela zákona č. 458/2000 Sb. Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci Oprávněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny Oprávněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny Chráněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny Chráněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny

4 3. 11. 2004ERÚ4 Podnikání v energetických odvětvích (§ 3 zákona) Předmětem podnikání je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou a činnost OTE Předmětem podnikání je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou a činnost OTE Podnikání v energetických odvětvích pouze na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad Podnikání v energetických odvětvích pouze na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje podle jimi odebraného množství dohodnutým nebo určeným způsobem, a nejedná se o podnikání Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje podle jimi odebraného množství dohodnutým nebo určeným způsobem, a nejedná se o podnikání

5 3. 11. 2004ERÚ5 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (1) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají – týká se dnešních REAS Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají – týká se dnešních REAS Do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy, který nemá právo volby dodavatele podle § 21 odst. 2, uzavřít s nimi smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 a na základě této smlouvy jim dodávat elektřinu za regulované ceny; tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005 Do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy, který nemá právo volby dodavatele podle § 21 odst. 2, uzavřít s nimi smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 a na základě této smlouvy jim dodávat elektřinu za regulované ceny; tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005

6 3. 11. 2004ERÚ6 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (2) Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Stávající odběrná místa – převodní tabulka podle tarifů Stávající odběrná místa – převodní tabulka podle tarifů Nová odběrná místa – podle charakteru odběru Nová odběrná místa – podle charakteru odběru Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností

7 3. 11. 2004ERÚ7 Přechod chráněných zákazníků na oprávněné (§ 104 novely zákona)… Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 (elektřina) nebo § 55 (plyn) oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 (elektřina) nebo § 55 (plyn) oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

8 3. 11. 2004ERÚ8 …a z toho plynoucí vazba na provozovatele distribučních soustav Uzavření licence na obchod Uzavření licence na obchod Dohoda s jiným obchodníkem, který převezme závazky vyplývající ze současných smluv o dodávce elektřiny Dohoda s jiným obchodníkem, který převezme závazky vyplývající ze současných smluv o dodávce elektřiny Ve smlouvách zůstává odkaz na sazbu z cenového rozhodnutí => vytvoření „balíčků“ se stejnými názvy současných sazeb, které budou obsahovat cenu silové elektřiny a regulované ceny Ve smlouvách zůstává odkaz na sazbu z cenového rozhodnutí => vytvoření „balíčků“ se stejnými názvy současných sazeb, které budou obsahovat cenu silové elektřiny a regulované ceny

9 3. 11. 2004ERÚ9 Zrušení licence (§ 10 zákona) Požádá-li držitel licence o zrušení licence - je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však po dobu 12 měsíců Požádá-li držitel licence o zrušení licence - je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však po dobu 12 měsíců Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh na řešení vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýšleným ukončením své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle zákona Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh na řešení vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýšleným ukončením své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle zákona Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnost nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnost nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu.

10 3. 11. 2004ERÚ10 Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Standard vybavenosti odpovídajícím typem měření předací místa výroben a odběrná místa konečných zákazníků, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona (úprava odběrného místa) Standard vybavenosti odpovídajícím typem měření předací místa výroben a odběrná místa konečných zákazníků, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona (úprava odběrného místa) Konečný zákazník má povinnost upravit na svůj náklad odběrné místo Konečný zákazník má povinnost upravit na svůj náklad odběrné místo

11 3. 11. 2004ERÚ11 Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Od 1. 1. 2005 jsou za účelem zajištění měření elektřiny vybavena alespoň měřením typu B alespoň měřením typu B odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 KV včetně a s rezervovaným příkonem od 100 kW včetně (dnes od 250 kW) odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 KV včetně a s rezervovaným příkonem od 100 kW včetně (dnes od 250 kW) odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s hlavním jistícím prvkem nad 200 A při první změně dodavatele odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s hlavním jistícím prvkem nad 200 A při první změně dodavatele

12 3. 11. 2004ERÚ12 Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Regulovaný přístup k distribučním soustavám (§ 4 novely vyhlášky) - Smlouvy o distribuci elektřiny, které obsahují závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátora trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi na straně druhé. Pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu dodávek pro jednotlivá odběrná místa. Regulovaný přístup k distribučním soustavám (§ 4 novely vyhlášky) - Smlouvy o distribuci elektřiny, které obsahují závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátora trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi na straně druhé. Pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu dodávek pro jednotlivá odběrná místa.

13 3. 11. 2004ERÚ13 Předávání údajů o množství elektřiny pro vypořádání odchylek (§ 17 vyhlášky) – (1) Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav (přenosové soustavy) a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu A: Každý pracovní den do 11:00 za každou hodinu předcházejícího pracovního dne: Každý pracovní den do 11:00 za každou hodinu předcházejícího pracovního dne: výrobny s měřením typu A výrobny s měřením typu A odběry oprávněných zákazníků s měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry oprávněných zákazníků s měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry v předacích místech mezi RDS a ČEPS, RDS a LDS dovozy a vývozy odběry v předacích místech mezi RDS a ČEPS, RDS a LDS dovozy a vývozy Do doby zajištění skutečných hodnot v odb. a před. místech s měřením typu B, slouží pro vyhodnocení předběžné hodnoty: průměr hodnot za minulé období uložených v systému OTE průměr hodnot za minulé období uložených v systému OTE zadané hodnoty provozovatelem DS (odběry) nebo subjektem zúčtování (výrobny) do 11:00 následujícího pracovního dne zadané hodnoty provozovatelem DS (odběry) nebo subjektem zúčtování (výrobny) do 11:00 následujícího pracovního dne nula v ostatních případech nula v ostatních případech

14 3. 11. 2004ERÚ14 Předávání údajů o množství elektřiny pro vypořádání odchylek (§ 17 vyhlášky) – (2) Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu B: do 18:00 hodin pátého pracovního dne za odběrná místa zákazníků a výroben, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele – jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy do 18:00 hodin pátého pracovního dne za odběrná místa zákazníků a výroben, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele – jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy do 18:00 hodin pátého pracovního dne odběry a dodávky v předávacích místech mezi PDS do 18:00 hodin pátého pracovního dne odběry a dodávky v předávacích místech mezi PDS Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o předávacích místech výroben a předávacích míst mezi distribučními soustavami elektřiny vybavených měřením typu C: skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst výroben a z předávacích míst mezi distribučními soustavami do 18:00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst výroben a z předávacích míst mezi distribučními soustavami do 18:00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce

15 3. 11. 2004ERÚ15 Způsob předávání údajů (§ 17 vyhlášky) Držitelům licence na distribuci elektřiny, do jejichž distribuční soustavy jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů podle § 16 a § 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace budou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu. Držitelům licence na distribuci elektřiny, do jejichž distribuční soustavy jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů podle § 16 a § 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace budou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu.

16 3. 11. 2004ERÚ16 Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD – (1) TDD jsou používané pro vyhodnocování odchylek odběru zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry není zvláštním právním předpisem stanovena povinnost instalovat průběhové měření TDD jsou používané pro vyhodnocování odchylek odběru zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry není zvláštním právním předpisem stanovena povinnost instalovat průběhové měření Pro vyhodnocení je nutné znát spotřebu zákazníků s měřením typu C Pro vyhodnocení je nutné znát spotřebu zákazníků s měřením typu C Spotřeba je stanovována provozovateli distribučních soustav a předávána OTE Spotřeba je stanovována provozovateli distribučních soustav a předávána OTE plánovaná roční spotřeba (metodika ve vyhlášce) plánovaná roční spotřeba (metodika ve vyhlášce) jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele agregovaná za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD agregovaná za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD

17 3. 11. 2004ERÚ17 Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD – (2) Plánovaná roční spotřeba je stanovována s pomocí relativních koeficientů TDD (historie odečtů) a s pomocí tarifních statistik (nová odběrná místa) Plánovaná roční spotřeba je stanovována s pomocí relativních koeficientů TDD (historie odečtů) a s pomocí tarifních statistik (nová odběrná místa) Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatelem distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatelem distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C.

18 3. 11. 2004ERÚ18 Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze (§ 19a vyhlášky) – (1) Ve stavech nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové soustavy, uplatní se pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování Ve stavech nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové soustavy, uplatní se pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování Neprovádí se „klasické“ zúčtování odchylek – sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat a pro závazek odebrat subjektů zúčtování jsou rovna nule Neprovádí se „klasické“ zúčtování odchylek – sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat a pro závazek odebrat subjektů zúčtování jsou rovna nule Neorganizuje se krátkodobý trh a na již provedené platby se použijí ustanovení o bezdůvodném obohacení Neorganizuje se krátkodobý trh a na již provedené platby se použijí ustanovení o bezdůvodném obohacení Úřadem jsou stanoveny jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování Úřadem jsou stanoveny jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování Zúčtování provádí operátor trhu na základě skutečných přijatých hodnot dodávek a odběrů za jednotlivé subjekty zúčtování Zúčtování provádí operátor trhu na základě skutečných přijatých hodnot dodávek a odběrů za jednotlivé subjekty zúčtování

19 3. 11. 2004ERÚ19 Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze (§ 19a vyhlášky) – (2) Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen stanovených Úřadem Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen stanovených Úřadem Skutečná dodávka subjektu zúčtování, včetně dovozu, je operátorem trhu zúčtována za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu. Skutečná dodávka subjektu zúčtování, včetně dovozu, je operátorem trhu zúčtována za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu. Skutečný odběr subjektu zúčtování, včetně vývozu, je operátorem trhu zúčtován za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu. Skutečný odběr subjektu zúčtování, včetně vývozu, je operátorem trhu zúčtován za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu. Vypořádání provádí operátor trhu – nejdříve jsou přijímány platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu; závazky operátora trhu vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše přijatých plateb od subjektů zúčtování a finančního jištění; úhrada od operátora trhu je realizována poměrným způsobem Vypořádání provádí operátor trhu – nejdříve jsou přijímány platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu; závazky operátora trhu vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše přijatých plateb od subjektů zúčtování a finančního jištění; úhrada od operátora trhu je realizována poměrným způsobem

20 Změna dodavatel e PDS určí stav měřícího zařízení a zašle jej do 10 dnů na OTE, OTE tyto hodnoty zašle stávajícímu dodavateli k vyúčtování dodávky a novému dodavateli OTE přiřadí odběrná místa k novému dodavateli OTE oznámí novému a stávajícímu dodavateli vyjádření PDS Vyjádření PDS o přijmutí/zamítnutí změny dodavatele (zamítnutí = zdůvodnění) Při první změně dodavatele – uzavření smlouvy o připojení (pokud již neexistuje) Uzavření nové smlouvy o dodávce mezi OZ a novým dodavatelem Při první změně dodavatele požadavek zákazníka nebo nového dodavatele na PDS na registraci odběrných míst Požadavek na změnu dodavatele – uplatňuje nový dodavatel u OTE Údaje od OTE na PDS z nově uzavřené smlouvy na dodávku OTE informuje stávajícího dodavatele o uzavření nové smlouvy o dodávce 7 dní – měření A 14 dní – měření B 30 dní – měření C 3 pracovní dny Registrace odběrných míst OZ, popř. předávacích míst výroben - provádí PDS u OTE

21 3. 11. 2004ERÚ21 Vyúčtování dodávky (§ 22 vyhlášky a cenová rozhodnutí) – (1) Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, ceně systémových služeb, ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, ceně systémových služeb, ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.

22 3. 11. 2004ERÚ22 Vyúčtování dodávky (§ 22 vyhlášky a cenová rozhodnutí) – (2) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za elektřinu v nízkém tarifu. Součástí vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za elektřinu v nízkém tarifu. Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18. hodiny pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb. Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18. hodiny pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb. Po určení stavu měřícího zařízení v odběrném místě s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou příslušným provozovatelem distribuční soustavy předávány operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb. Po určení stavu měřícího zařízení v odběrném místě s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou příslušným provozovatelem distribuční soustavy předávány operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb. Údaje potřebné pro vyúčtování budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. Údaje potřebné pro vyúčtování budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

23 3. 11. 2004ERÚ23 Ceny pro rok 2005 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje Decentrální výroba Decentrální výroba Přenos elektřiny Přenos elektřiny Systémové služby Systémové služby Distribuce elektřiny Distribuce elektřiny Operátor trhu Operátor trhu

24 3. 11. 2004ERÚ24 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Rozdělení podpory podle velikosti zdrojů: Rozdělení podpory podle velikosti zdrojů: do 1 MW e včetně do 1 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 1 130 Kč/MWh V režimu minimální výkupní ceny – 1 130 Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou pásmo platnosti vysokého tarifu 1 900 Kč/MWh pásmo platnosti vysokého tarifu 1 900 Kč/MWh pásmo platnosti nízkého tarifu 750 Kč/MWh pásmo platnosti nízkého tarifu 750 Kč/MWh Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku od 1 MW e do 5 MW e včetně od 1 MW e do 5 MW e včetně Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 98 Kč/MWh Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 98 Kč/MWh nad 5 MW e nad 5 MW e Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38 Kč/MWh Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38 Kč/MWh

25 3. 11. 2004ERÚ25 Obnovitelné zdroje V návaznosti na návrh zákona „o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie“ ponechán režim minimálních výkupních cen (přiblížení k cílům respektující návrh zákona) malé vodní elektrárny malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 2005 1 700 Kč/MWh uvedené do provozu po 1. 1. 2005 1 700 Kč/MWh uvedené do provozu před rokem 20051 600 Kč/MWh uvedené do provozu před rokem 20051 600 Kč/MWh spalování biomasy 2 520 Kč/MWh spalování biomasy 2 520 Kč/MWh palivové směsi biomasy a fosilních paliv palivové směsi biomasy a fosilních paliv směsné spalování ostatní biomasyX Kč/MWh (příspěvek) směsné spalování ostatní biomasyX Kč/MWh (příspěvek) větrné elektrárny větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 20052 500 Kč/MWh uvedené do provozu po 1. 1. 20052 500 Kč/MWh uvedené do provozu v roce 20042 720 Kč/MWh uvedené do provozu v roce 20042 720 Kč/MWh uvedené do provozu před rokem 20043 020 Kč/MWh uvedené do provozu před rokem 20043 020 Kč/MWh spalování bioplynu spalování bioplynu uvedené do provozu po 1. 1. 20052 300 Kč/MWh uvedené do provozu po 1. 1. 20052 300 Kč/MWh uvedené do provozu v roce 20042 420 Kč/MWh uvedené do provozu v roce 20042 420 Kč/MWh uvedené do provozu před rokem 20042 520 Kč/MWh uvedené do provozu před rokem 20042 520 Kč/MWh geotermální energie3 020 Kč/MWh geotermální energie3 020 Kč/MWh fotovoltaické systémy6 040 Kč/MWh fotovoltaické systémy6 040 Kč/MWh U malých vodních elektráren zachována možnost sjednání dvoutarifu U malých vodních elektráren zachována možnost sjednání dvoutarifu Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku

26 3. 11. 2004ERÚ26 Příspěvek na krytí OZE a KVET Pro oprávněné zákazníky vyjádřen samostatně v cenovém rozhodnutí – samostatná položka na fakturách Pro oprávněné zákazníky vyjádřen samostatně v cenovém rozhodnutí – samostatná položka na fakturách Příspěvky na krytí OZE a KVET v roce 2005 Příspěvky na krytí OZE a KVET v roce 2005 Tuto cenu účtuje provozovatel distribuční soustavy za veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů Tuto cenu účtuje provozovatel distribuční soustavy za veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů Předpokládaná výroba v roce 2005 Předpokládaná výroba v roce 2005 1 753,8 GWh elektřiny z podporovaných OZE 1 753,8 GWh elektřiny z podporovaných OZE 8 978,4 GWh z KVET 8 978,4 GWh z KVET

27 3. 11. 2004ERÚ27 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Ceny ponechány v úrovni roku 2003 a 2004 Ceny ponechány v úrovni roku 2003 a 2004 Diferenciace podle napěťových hladin Diferenciace podle napěťových hladin zdroje do vvn – 20 Kč/MWh zdroje do vvn – 20 Kč/MWh zdroje do vn – 27 Kč/MWh zdroje do vn – 27 Kč/MWh zdroje do nn – 64 Kč/MWh zdroje do nn – 64 Kč/MWh Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, pro rok 2005 stejný na všech napěťových úrovních – průměrně 7,52 Kč/MWh Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, pro rok 2005 stejný na všech napěťových úrovních – průměrně 7,52 Kč/MWh

28 3. 11. 2004ERÚ28 Přenos elektřiny Příjmy z aukcí zahrnuty do povolených výnosů Příjmy z aukcí zahrnuty do povolených výnosů Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2004 Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2004 tříletý průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS tříletý průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS zohledněny zpětné toky do PS zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí, výroba, export a PVE Rezervovanou kapacitu PS nehradí, výroba, export a PVE Užití sítí a příspěvek na CBT nehradí export (zrušeno v průběhu roku 2004 - 28,41 Kč/MWh) Užití sítí a příspěvek na CBT nehradí export (zrušeno v průběhu roku 2004 - 28,41 Kč/MWh) Cena za použití PS - 20,13 Kč/MWh (13,41 Kč/MWh) Cena za použití PS - 20,13 Kč/MWh (13,41 Kč/MWh) Cena za RK – 610 843,65 Kč/rok (624 304,60 Kč/rok) Cena za RK – 610 843,65 Kč/rok (624 304,60 Kč/rok) (Průměrná cena za přenos – 130,14 Kč/MWh (134,56 Kč/MWh)) (Průměrná cena za přenos – 130,14 Kč/MWh (134,56 Kč/MWh))

29 3. 11. 2004ERÚ29 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 8,3 mld. Kč Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 8,3 mld. Kč Cena za systémové služby pro konečné zákazníky 171,80 Kč/MWh Cena za systémové služby pro konečné zákazníky 171,80 Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu 64 Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu 64 Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu 860 Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu 860 Kč/MWh

30 3. 11. 2004ERÚ30 Operátor trhu s elektřinou Cena za vstupní registraci účastníka trhu pro držitele licence na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou - 500 Kč – bude zrušeno Cena za vstupní registraci účastníka trhu pro držitele licence na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou - 500 Kč – bude zrušeno Pevné ceny za činnost zúčtování Pevné ceny za činnost zúčtování 50 000 Kč jednorázově za registraci subjektu zúčtování 50 000 Kč jednorázově za registraci subjektu zúčtování 1 000 Kč/měsíc pro každý registrovaný subjekt zúčtování 1 000 Kč/měsíc pro každý registrovaný subjekt zúčtování 4,63 Kč/MWh - vztažená na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů 4,63 Kč/MWh - vztažená na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů Cena za zobchodované množství na denním trhu Cena za zobchodované množství na denním trhu 1,00 Kč/MWh 1,00 Kč/MWh hradí úspěšné subjekty na straně nabídky i poptávky hradí úspěšné subjekty na straně nabídky i poptávky Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu 1 000 Kč/měsíc, pro účastníky, kteří nejsou subjekty zúčtování 1 000 Kč/měsíc, pro účastníky, kteří nejsou subjekty zúčtování

31 3. 11. 2004ERÚ31 Distribuce elektřiny Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc ceny lze kombinovat ceny lze kombinovat za použití zařízení distribuční soustavy Kč/MWh za použití zařízení distribuční soustavy Kč/MWh stanoven normativ míry technických ztrát a koeficient jeho navýšení o ztráty obchodní, koeficient má degresní charakter v průběhu regulačního období stanoven normativ míry technických ztrát a koeficient jeho navýšení o ztráty obchodní, koeficient má degresní charakter v průběhu regulačního období Jednosložková individuální kumulativní poštovní známka pro vn – kalkulována pro využití 200 hod/rok (náhrada B 13) Vliv na kumulativní poštovní známku: Vliv na kumulativní poštovní známku: nová báze pro stanovení povolených výnosů pro druhé regulační období nová báze pro stanovení povolených výnosů pro druhé regulační období zvýšení ceny silové elektřiny zvýšení ceny silové elektřiny snižování rezervované kapacity zákazníky snižování rezervované kapacity zákazníky určení míry ztrát určení míry ztrát

32 3. 11. 2004ERÚ32 Rezervovaná kapacita

33 3. 11. 2004ERÚ33 Rezervovaná kapacita

34 3. 11. 2004ERÚ34 Použití sítí

35 3. 11. 2004ERÚ35 Cenová úroveň pro OZ v roce 2005

36 3. 11. 2004ERÚ36 Cenová úroveň pro CHZ

37 3. 11. 2004ERÚ37 Metodika tvorby distribučních sazeb na hladině NN otevření trhu od 1. 1. 2005 pro současnou kategorii MOP, od 1. 1. 2006 pro všechny kategorie zákazníků otevření trhu od 1. 1. 2005 pro současnou kategorii MOP, od 1. 1. 2006 pro všechny kategorie zákazníků Základními cíli stanovení distribučních sazeb na hladině NN je: zachování skupin a podskupin sazeb (tarifů) podle charakteru spotřeby zachování skupin a podskupin sazeb (tarifů) podle charakteru spotřeby zachování současných cenových relací mezi jednotlivými tarifními skupinami zachování současných cenových relací mezi jednotlivými tarifními skupinami zachování současné struktury cen tarifů NN – stálý plat (cena za jistič) a sazba za energii VT a NT (cena za MWh) zachování současné struktury cen tarifů NN – stálý plat (cena za jistič) a sazba za energii VT a NT (cena za MWh) udržení zákazníků v jednotlivých distribučních sazbách udržení zákazníků v jednotlivých distribučních sazbách

38 3. 11. 2004ERÚ38 Postup alokace – klíč tržeb podle cenových průkazů Alokace celkových nákladů na segment MOO a MOP Alokace celkových nákladů na segment MOO a MOP Alokace na jednotlivé sazby Alokace na jednotlivé sazby Rozdělení nákladů alokovaných na sazbu na stálý plat a platy za NT a VT Rozdělení nákladů alokovaných na sazbu na stálý plat a platy za NT a VT

39 3. 11. 2004ERÚ39 Dodavatel poslední instance Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají Složky výsledné ceny uplatněny ve stejné výši jako u ostatních oprávněných zákazníků (distribuce, systémové služby, podpora OZE a KVET, cena za zúčtování OTE) Složky výsledné ceny uplatněny ve stejné výši jako u ostatních oprávněných zákazníků (distribuce, systémové služby, podpora OZE a KVET, cena za zúčtování OTE) Cena silové elektřiny bude vyšší než cena vyplývající z ročních smluv (bude zahrnovat riziko nákupu elektřiny na krátkodobých trzích) Cena silové elektřiny bude vyšší než cena vyplývající z ročních smluv (bude zahrnovat riziko nákupu elektřiny na krátkodobých trzích)

40 3. 11. 2004ERÚ40 Vyúčtování dodávky (cenová rozhodnutí) MOP – maloodběr podnikatelé Pro rok 2005 bude vydáno cenové rozhodnutí pro oprávněné zákazníky z hladiny nízkého napětí, které bude obsahovat následující položky: cenu distribuce (cena za jistič, cena za vysoký tarif, cena za nízký tarif) - cena za vysoký a nízký tarif bude v cenovém rozhodnutí uvedena včetně příspěvku na decentrální výrobu a ceny za zprostředkování plateb, cenu distribuce (cena za jistič, cena za vysoký tarif, cena za nízký tarif) - cena za vysoký a nízký tarif bude v cenovém rozhodnutí uvedena včetně příspěvku na decentrální výrobu a ceny za zprostředkování plateb, cenu systémových služeb, cenu systémových služeb, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, cenu operátora trhu za zúčtování odchylek. cenu operátora trhu za zúčtování odchylek. Ceny pro oprávněné zákazníky z hladiny nízkého napětí budou vyjádřeny bez DPH a v Kč/MWh.

41 3. 11. 2004ERÚ41 Vyúčtování dodávky (cenová rozhodnutí) MOO – domácnosti Pro rok 2005 bude vydáno cenové rozhodnutí pro chráněné zákazníky z hladiny nízkého napětí, které bude obsahovat následující položky: stálý měsíční plat za příkon podle jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, stálý měsíční plat za příkon podle jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, cenu za vysoký tarif, cenu za vysoký tarif, cenu za nízký tarif. cenu za nízký tarif. Vyjádření cen pro chráněné zákazníky z hladiny nízkého napětí bude provedeno včetně DPH a v Kč/kWh (zachování stávajícího stavu – položky obsahují všechny složky výsledné ceny).

42 3. 11. 2004ERÚ42 Děkuji Vám za pozornost martin.kasak@eru.czwww.eru.cz


Stáhnout ppt "Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005 Martin Kašák Energetický regulační úřad 3. listopadu 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google