Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005"— Transkript prezentace:

1 Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005
Martin Kašák Energetický regulační úřad 3. listopadu 2004

2 Obsah přednášky Novela zákona č. 458/2000 Sb.
Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Ceny a cenová rozhodnutí pro rok 2005 ERÚ

3 Novela zákona č. 458/2000 Sb. Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci Oprávněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny Chráněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny ERÚ

4 Podnikání v energetických odvětvích (§ 3 zákona)
Předmětem podnikání je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou a činnost OTE Podnikání v energetických odvětvích pouze na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje podle jimi odebraného množství dohodnutým nebo určeným způsobem, a nejedná se o podnikání ERÚ

5 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (1)
Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají – týká se dnešních REAS Do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy, který nemá právo volby dodavatele podle § 21 odst. 2, uzavřít s nimi smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 a na základě této smlouvy jim dodávat elektřinu za regulované ceny; tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005 ERÚ

6 Povinnosti provozovatele distribuční soustavy (§ 25 novely zákona) – (2)
Zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k distribuční soustavě; u zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem Stávající odběrná místa – převodní tabulka podle tarifů Nová odběrná místa – podle charakteru odběru Zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností ERÚ

7 Přechod chráněných zákazníků na oprávněné (§ 104 novely zákona)…
Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 (elektřina) nebo § 55 (plyn) oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. ERÚ

8 …a z toho plynoucí vazba na provozovatele distribučních soustav
Uzavření licence na obchod Dohoda s jiným obchodníkem, který převezme závazky vyplývající ze současných smluv o dodávce elektřiny Ve smlouvách zůstává odkaz na sazbu z cenového rozhodnutí => vytvoření „balíčků“ se stejnými názvy současných sazeb, které budou obsahovat cenu silové elektřiny a regulované ceny ERÚ

9 Zrušení licence (§ 10 zákona)
Požádá-li držitel licence o zrušení licence - je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však po dobu 12 měsíců Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh na řešení vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýšleným ukončením své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle zákona Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnost nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti dodávek nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. ERÚ

10 Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Standard vybavenosti odpovídajícím typem měření předací místa výroben a odběrná místa konečných zákazníků, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona (úprava odběrného místa) Konečný zákazník má povinnost upravit na svůj náklad odběrné místo ERÚ

11 Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Od jsou za účelem zajištění měření elektřiny vybavena alespoň měřením typu B odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 KV včetně a s rezervovaným příkonem od 100 kW včetně (dnes od 250 kW) odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s hlavním jistícím prvkem nad 200 A při první změně dodavatele ERÚ

12 Novela vyhlášky č. 373/2001 Sb. Regulovaný přístup k distribučním soustavám (§ 4 novely vyhlášky) - Smlouvy o distribuci elektřiny, které obsahují závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátora trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi na straně druhé. Pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu dodávek pro jednotlivá odběrná místa. ERÚ

13 Předávání údajů o množství elektřiny pro vypořádání odchylek (§ 17 vyhlášky) – (1)
Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav (přenosové soustavy) a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu A: Každý pracovní den do 11:00 za každou hodinu předcházejícího pracovního dne: výrobny s měřením typu A odběry oprávněných zákazníků s měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele - jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy odběry v předacích místech mezi RDS a ČEPS, RDS a LDS dovozy a vývozy Do doby zajištění skutečných hodnot v odb. a před. místech s měřením typu B, slouží pro vyhodnocení předběžné hodnoty: průměr hodnot za minulé období uložených v systému OTE zadané hodnoty provozovatelem DS (odběry) nebo subjektem zúčtování (výrobny) do 11:00 následujícího pracovního dne nula v ostatních případech ERÚ

14 Předávání údajů o množství elektřiny pro vypořádání odchylek (§ 17 vyhlášky) – (2)
Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o skutečných množstvích pro odběrná a předávací místa vybavená měřením typu B: do 18:00 hodin pátého pracovního dne za odběrná místa zákazníků a výroben, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele – jednotlivě, ostatní souhrnně za jednotlivé distribuční soustavy do 18:00 hodin pátého pracovního dne odběry a dodávky v předávacích místech mezi PDS Předávání údajů mezi provozovateli distribučních soustav a OTE o předávacích místech výroben a předávacích míst mezi distribučními soustavami elektřiny vybavených měřením typu C: skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst výroben a z předávacích míst mezi distribučními soustavami do 18:00 hodin pátého pracovního dne po ukončení měsíce ERÚ

15 Způsob předávání údajů (§ 17 vyhlášky)
Držitelům licence na distribuci elektřiny, do jejichž distribuční soustavy jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů podle § 16 a § 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace budou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu. ERÚ

16 Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD – (1)
TDD jsou používané pro vyhodnocování odchylek odběru zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry není zvláštním právním předpisem stanovena povinnost instalovat průběhové měření Pro vyhodnocení je nutné znát spotřebu zákazníků s měřením typu C Spotřeba je stanovována provozovateli distribučních soustav a předávána OTE plánovaná roční spotřeba (metodika ve vyhlášce) jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele agregovaná za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách TDD ERÚ

17 Vyhodnocování odchylek s pomocí TDD – (2)
Plánovaná roční spotřeba je stanovována s pomocí relativních koeficientů TDD (historie odečtů) a s pomocí tarifních statistik (nová odběrná místa) Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatelem distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C. ERÚ

18 Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze (§ 19a vyhlášky) – (1)
Ve stavech nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové soustavy, uplatní se pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování Neprovádí se „klasické“ zúčtování odchylek – sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat a pro závazek odebrat subjektů zúčtování jsou rovna nule Neorganizuje se krátkodobý trh a na již provedené platby se použijí ustanovení o bezdůvodném obohacení Úřadem jsou stanoveny jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování Zúčtování provádí operátor trhu na základě skutečných přijatých hodnot dodávek a odběrů za jednotlivé subjekty zúčtování ERÚ

19 Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze (§ 19a vyhlášky) – (2)
Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen stanovených Úřadem Skutečná dodávka subjektu zúčtování, včetně dovozu, je operátorem trhu zúčtována za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu. Skutečný odběr subjektu zúčtování, včetně vývozu, je operátorem trhu zúčtován za průměrnou cenu dodávky elektřiny. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu. Vypořádání provádí operátor trhu – nejdříve jsou přijímány platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu; závazky operátora trhu vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše přijatých plateb od subjektů zúčtování a finančního jištění; úhrada od operátora trhu je realizována poměrným způsobem ERÚ

20 Změna dodavatele - § 21 Změna dodavatele 7 dní – měření A
PDS určí stav měřícího zařízení a zašle jej do 10 dnů na OTE, OTE tyto hodnoty zašle stávajícímu dodavateli k vyúčtování dodávky a novému dodavateli OTE přiřadí odběrná místa k novému dodavateli OTE oznámí novému a stávajícímu dodavateli vyjádření PDS Vyjádření PDS o přijmutí/zamítnutí změny dodavatele (zamítnutí = zdůvodnění) Při první změně dodavatele – uzavření smlouvy o připojení (pokud již neexistuje) Uzavření nové smlouvy o dodávce mezi OZ a novým dodavatelem Při první změně dodavatele požadavek zákazníka nebo nového dodavatele na PDS na registraci odběrných míst Požadavek na změnu dodavatele – uplatňuje nový dodavatel u OTE Údaje od OTE na PDS z nově uzavřené smlouvy na dodávku OTE informuje stávajícího dodavatele o uzavření nové smlouvy o dodávce 7 dní – měření A 14 dní – měření B 30 dní – měření C 3 pracovní dny Registrace odběrných míst OZ, popř. předávacích míst výroben - provádí PDS u OTE

21 Vyúčtování dodávky (§ 22 vyhlášky a cenová rozhodnutí) – (1)
Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, samostatně uvedený údaj o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a o ceně za zúčtování operátora trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, ceně systémových služeb, ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst.1, písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny. ERÚ

22 Vyúčtování dodávky (§ 22 vyhlášky a cenová rozhodnutí) – (2)
Součástí vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za elektřinu v nízkém tarifu. Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18. hodiny pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb. Po určení stavu měřícího zařízení v odběrném místě s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou příslušným provozovatelem distribuční soustavy předávány operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb. Údaje potřebné pro vyúčtování budou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu. ERÚ

23 Ceny pro rok 2005 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Obnovitelné zdroje Decentrální výroba Přenos elektřiny Systémové služby Distribuce elektřiny Operátor trhu ERÚ

24 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Rozdělení podpory podle velikosti zdrojů: do 1 MWe včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou pásmo platnosti vysokého tarifu Kč/MWh pásmo platnosti nízkého tarifu 750 Kč/MWh Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku od 1 MWe do 5 MWe včetně Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 98 Kč/MWh nad 5 MWe Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38 Kč/MWh ERÚ

25 Obnovitelné zdroje V návaznosti na návrh zákona „o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů energie“ ponechán režim minimálních výkupních cen (přiblížení k cílům respektující návrh zákona) malé vodní elektrárny uvedené do provozu po Kč/MWh uvedené do provozu před rokem Kč/MWh spalování biomasy Kč/MWh palivové směsi biomasy a fosilních paliv směsné spalování ostatní biomasy X Kč/MWh (příspěvek) větrné elektrárny uvedené do provozu po Kč/MWh uvedené do provozu v roce Kč/MWh uvedené do provozu před rokem Kč/MWh spalování bioplynu uvedené do provozu po Kč/MWh uvedené do provozu v roce Kč/MWh uvedené do provozu před rokem Kč/MWh geotermální energie Kč/MWh fotovoltaické systémy Kč/MWh U malých vodních elektráren zachována možnost sjednání dvoutarifu Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku ERÚ

26 Příspěvek na krytí OZE a KVET
Pro oprávněné zákazníky vyjádřen samostatně v cenovém rozhodnutí – samostatná položka na fakturách Příspěvky na krytí OZE a KVET v roce 2005 Tuto cenu účtuje provozovatel distribuční soustavy za veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů Předpokládaná výroba v roce 2005 1 753,8 GWh elektřiny z podporovaných OZE 8 978,4 GWh z KVET ERÚ

27 Decentrální výroba Ceny ponechány v úrovni roku 2003 a 2004
Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Ceny ponechány v úrovni roku 2003 a 2004 Diferenciace podle napěťových hladin zdroje do vvn – 20 Kč/MWh zdroje do vn – 27 Kč/MWh zdroje do nn – 64 Kč/MWh Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, pro rok 2005 stejný na všech napěťových úrovních – průměrně 7,52 Kč/MWh ERÚ

28 Přenos elektřiny Příjmy z aukcí zahrnuty do povolených výnosů
Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2004 tříletý průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí, výroba, export a PVE Užití sítí a příspěvek na CBT nehradí export (zrušeno v průběhu roku ,41 Kč/MWh) Cena za použití PS - 20,13 Kč/MWh (13,41 Kč/MWh) Cena za RK – ,65 Kč/rok ( ,60 Kč/rok) (Průměrná cena za přenos – 130,14 Kč/MWh (134,56 Kč/MWh)) ERÚ

29 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 8,3 mld. Kč Cena za systémové služby pro konečné zákazníky ,80 Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu Kč/MWh ERÚ

30 Operátor trhu s elektřinou
Cena za vstupní registraci účastníka trhu pro držitele licence na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou Kč – bude zrušeno Pevné ceny za činnost zúčtování Kč jednorázově za registraci subjektu zúčtování 1 000 Kč/měsíc pro každý registrovaný subjekt zúčtování 4,63 Kč/MWh - vztažená na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů Cena za zobchodované množství na denním trhu 1,00 Kč/MWh hradí úspěšné subjekty na straně nabídky i poptávky Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu 1 000 Kč/měsíc, pro účastníky, kteří nejsou subjekty zúčtování ERÚ

31 Distribuce elektřiny Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc ceny lze kombinovat za použití zařízení distribuční soustavy Kč/MWh stanoven normativ míry technických ztrát a koeficient jeho navýšení o ztráty obchodní, koeficient má degresní charakter v průběhu regulačního období Jednosložková individuální kumulativní poštovní známka pro vn – kalkulována pro využití 200 hod/rok (náhrada B 13) Vliv na kumulativní poštovní známku: nová báze pro stanovení povolených výnosů pro druhé regulační období zvýšení ceny silové elektřiny snižování rezervované kapacity zákazníky určení míry ztrát ERÚ

32 Rezervovaná kapacita ERÚ

33 Rezervovaná kapacita ERÚ

34 Použití sítí ERÚ

35 Cenová úroveň pro OZ v roce 2005
ERÚ

36 Cenová úroveň pro CHZ ERÚ

37 Metodika tvorby distribučních sazeb na hladině NN
otevření trhu od pro současnou kategorii MOP, od pro všechny kategorie zákazníků Základními cíli stanovení distribučních sazeb na hladině NN je: zachování skupin a podskupin sazeb (tarifů) podle charakteru spotřeby zachování současných cenových relací mezi jednotlivými tarifními skupinami zachování současné struktury cen tarifů NN – stálý plat (cena za jistič) a sazba za energii VT a NT (cena za MWh) udržení zákazníků v jednotlivých distribučních sazbách ERÚ

38 Postup alokace – klíč tržeb podle cenových průkazů
Alokace celkových nákladů na segment MOO a MOP Alokace na jednotlivé sazby Rozdělení nákladů alokovaných na sazbu na stálý plat a platy za NT a VT ERÚ

39 Dodavatel poslední instance
Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají Složky výsledné ceny uplatněny ve stejné výši jako u ostatních oprávněných zákazníků (distribuce, systémové služby, podpora OZE a KVET, cena za zúčtování OTE) Cena silové elektřiny bude vyšší než cena vyplývající z ročních smluv (bude zahrnovat riziko nákupu elektřiny na krátkodobých trzích) ERÚ

40 Vyúčtování dodávky (cenová rozhodnutí)
MOP – maloodběr podnikatelé Pro rok 2005 bude vydáno cenové rozhodnutí pro oprávněné zákazníky z hladiny nízkého napětí, které bude obsahovat následující položky: cenu distribuce (cena za jistič, cena za vysoký tarif, cena za nízký tarif) - cena za vysoký a nízký tarif bude v cenovém rozhodnutí uvedena včetně příspěvku na decentrální výrobu a ceny za zprostředkování plateb, cenu systémových služeb, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, cenu operátora trhu za zúčtování odchylek. Ceny pro oprávněné zákazníky z hladiny nízkého napětí budou vyjádřeny bez DPH a v Kč/MWh. ERÚ

41 Vyúčtování dodávky (cenová rozhodnutí)
MOO – domácnosti Pro rok 2005 bude vydáno cenové rozhodnutí pro chráněné zákazníky z hladiny nízkého napětí, které bude obsahovat následující položky: stálý měsíční plat za příkon podle jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, cenu za vysoký tarif, cenu za nízký tarif. Vyjádření cen pro chráněné zákazníky z hladiny nízkého napětí bude provedeno včetně DPH a v Kč/kWh (zachování stávajícího stavu – položky obsahují všechny složky výsledné ceny). ERÚ

42 Děkuji Vám za pozornost
ERÚ


Stáhnout ppt "Legislativa a cenová rozhodnutí z pohledu roku 2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google