Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."— Transkript prezentace:

1 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce

2 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - Zákon č. 180/2005 Sb. ze dne 5. května 2005 mimo jiné definuje úlohu státní správy - Státní energetická inspekce je vedle Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu orgánem provádějícím výkon státní správy v energetických odvětvích.

3 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - Státní energetická inspekce dle § 8 provádí kontrolu dodržování zákona, a to s odvoláním na energetický zákon. Inspekce není vybavena pravomocemi nařídit osobám něco konat či se něčeho zdržet. - Působení Státní energetické inspekce v podpoře zákona spočívá v uplatnění závěrů z provedených kontrol a uplatnění sankčních postihů nebo vyžadování opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

4 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů §8 zákona – kontrolu dodržování tohoto zákona provádí SEI §9 –Správní delikty pro -provozovatele regionální distribuční soustavy (§ 4 odst.4 a odst.7) -výrobce (§ 4 odst. 11 a 12, § 5 odst. 5 a 6)

5 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů §4 odst.(4) Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a uzavřít smlouvu o dodávce, pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídl, za podmínek podle § 5 a za ceny podle § 6. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku podle zvláštního právního předpisu. Kontrola výkupu z OZE včetně hodnocení průměrné minimální výkupní ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ.

6 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů §4 odst. (7) Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, nenabídl tuto elektřinu k povinnému výkupu podle odstavce 4 a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh. Porušením povinností provozovatele soustavy je odmítnutí nebo neprovedení úhrady zeleného bonusu v Kč/MWh, nenabídnuté k výkupu za stanovené ceny a za podmínky jejího prodeje na trhu. Předmětem kontroly bude množství vykázané elektřiny prodané na trhu.

7 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů § 4 odst. (11) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů energie, je povinen zajistit samostatné měření vyrobené elektřiny nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů způsobem podle zvláštního právního předpisu. Zajištění samostatného měření z OZE je realizovatelné pouze v případě vhodného technického uspořádání výrobního zařízení. Povinnost lze vyžadovat pouze v případě samostatného bloku provozovaného na bázi OZE. V opačném případě množství vyrobené elektřiny odpovídající OZE se bude určovat výpočtem. Činnost SEI bude spočívat v kontrole vypočteného množství elektřiny. Pokutovatelné je pouze nezajištění samostatného měření.

8 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů §4 odst.(12) Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie, vykazuje množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie je rozhodující vykázaný objem vyrobené elektřiny z biomasy, množství biomasy a její kvalita. Kontrola bude zaměřena na správnost vykazovaných údajů určovaných podle připravovaného prováděcího předpisu. Uvedené zásady jsou povinností výrobce.

9 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů §5 odst (5) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu, je povinen předávat naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy. Splněním této povinnosti vzniká tomuto výrobci nárok na úhradu zeleného bonusu a na vydání záruky původu podle § 4 odst. 13. Předávání údajů o vyrobené elektřině spotřebované výrobcem pro vlastní potřebu je základní podmínkou uplatnění zeleného bonusu a vydání záruky původu.

10 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů § 4 odst.(6) O uskutečněné výrobě a nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů předává její výrobce naměřené nebo vypočtené údaje podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy podle zvláštního právního předpisu. Opakované neplnění předávání údajů a jejich pravdivost či věrohodnost je dle § 9 odst. 6 postižitelné inspekcí, a to pozastavením nároku na úhradu výkupní ceny a uplatnění zeleného bonusu až na 2 roky. Rozhodnutí je vydáváno na základě správního řízení.

11 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů § 4 odst.(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav jsou povinni na svém licencí vymezeném území přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám zařízení podle § 3 (dále jen „zařízení“) za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „výrobce“) požádá a pokud splňuje podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené zvláštním právním předpisem. Tato povinnost vyplývá rovněž z energetického zákona, kde provozovatel přenosové soustavy (§ 24 odst. 10 písm. c)) a provozovatelé distribučních soustav (§ 25 odst. 11 písm. d)), jsou povinni přednostně zajistit připojení OZE. Porušení této povinnosti je zařazeno mezi správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 91 odst. 1 písm. c) a písm. e)). Pokud se jedná o provozovatele distribuční soustavy, pak tato povinnost se vztahuje jak na regionálního, tak na lokálního provozovatele soustavy.

12 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů V zákoně je uvedena řada dalších povinností, ty však nejsou pokutovatelné – např: §4 odst. 2 – povinnost připojení výrobce elektřiny z OZE pro provozovatele distribučních soustav §4 odst. 3 – změna způsobu podpory a postup provozovatele distribuční soustavy §4 odst. 8 - odpovědnost za odchylku §4 odst. 15 a 16 – smlouvy a úhrada na dodávku elektřiny u zelených bonusů §4 odst.17 – smlouvy na dodávku u povinného výkupu

13 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Počty obnovitelných zdrojů, z nichž je vykupována el.energie: Rok20022003 Biomasa23 Bioplyn2025 Vítr1312 Voda12771148 Celkem13121188 Pozn.: nejsou zahrnuty zdroje pouze pro vlastní spotřebu


Stáhnout ppt "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google