Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku

2 Majetek podniku - prostředky, které vytvářejí podmínky pro činnost podniku, které slouží k podnikání - Vše to, co a) může být zdrojem budoucích příjmů, příjmů, b) je v dispozici podniku (co vlastní) b) je v dispozici podniku (co vlastní) c) může být spolehlivě oceněno c) může být spolehlivě oceněno Členění majetku: Členění majetku: - podle funkce : oběžný neoběžný neoběžný

3 Majetek a jeho formy 1)neoběžný (dlouhodobý) majetek – je využíván delší dobu než jeden výr.cyklus, vytváří zákl. podmínky pro činnost – člení se : a) hmotný - nemovitý – budovy, pozemky, stavby, - nemovitý – budovy, pozemky, stavby, - movitý – stroje, zařízení, PC, výr.linky, - movitý – stroje, zařízení, PC, výr.linky, dopr.prostředky,… dopr.prostředky,… b) nehmotný – práva, technol. postupy,… c) finanční – cenné papíry, podíly ve spol.podnicích

4 Majetek a jeho formy 2) oběžný majetek – mění svou formu v kratším období, zpravidla souvisí a mění se s výr.cyklem : a) zásoby – nakupované - vlastní výroby - vlastní výroby b) pohledávky c) finanční majetek d) peněžní prostředky

5 Zdroje majetku = kapitál – prostředky určené ke zhodnocení (ekon. teorie) (ekon. teorie) = kapitál – prostředky vložené do podniku zakla- datelem či jinými subjekty (ek.praxe) datelem či jinými subjekty (ek.praxe) Členění kapitálu: podle vztahu k podniku a jeho vlastníku (zaklad.): a) vlastní b) cizí Může mít, ale nemusí mít peněžní podobu (formu).

6 Přehled majetku a jeho zdrojů Informace - o formách majetku a objemu majetku v jednotlivých formách - o zdrojích použitých pro získání majetku ve všech jeho různých formách poskytuje rozvaha rozvaha

7 Aktiva Rozvaha Pasiva a) neoběžný (dlouhodobý ): majetek - hmotný - hmotný - nehmotný - nehmotný - finanční - finanční b) oběžný majetek: - zásoby - zásoby - pohledávky - pohledávky - finanční - finanční - peněžní - peněžní Aktiva celkem = Aktiva celkem = a) vlastní: - základní kapitál - základní kapitál - fondy ze zisku - fondy ze zisku - zisk - zisk b) cizí: - úvěry, půjčky - úvěry, půjčky - závazky - závazky - rezervy - rezervy Pasiva celkem

8 Majetková struktura = podíl jednotlivých forem majetku na celkovém objemu majetku (aktiv) - závisí na: a) druhu (oboru) činnosti a) druhu (oboru) činnosti b) typu podniku b) typu podniku c) finanční politice c) finanční politice d) typu výroby a vnějších podmínkách d) typu výroby a vnějších podmínkách e) výrobním sortimentem ad. e) výrobním sortimentem ad.

9 Formy majetku pro účetní evidenci 1) neoběžný majetek – dlouhodobé užití + vyšší hodnota + vyšší hodnota dále dle povahy: dále dle povahy: hmotný hmotný nehmotný nehmotný finanční – dlouhodobost zastoupena účelem finanční – dlouhodobost zastoupena účelem pořízení = držení pořízení = držení

10 Formy majetku pro účetní evidenci 2) oběžný – - zásoby nakupované (materiál, zboží) - zásoby nakupované (materiál, zboží) vlastní výroby vlastní výroby - pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé) - pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé) - finanční majetek (krátkodobý) - finanční majetek (krátkodobý) - peněžní prostředky (hotovostní – pokl., - peněžní prostředky (hotovostní – pokl., bezhotovostní – na účtu u pen. ústavu) bezhotovostní – na účtu u pen. ústavu)

11 Zdroje majetku - odkud, čí jsou prostředky, ze kterých byl majetek ve všech svých formách pořízen, kdo je do podniku vložil ke zhodnocení: - a) zdroje vlastní - b) zdroje cizí

12 Zdroje vlastní - kapitál vložený do podniku vlastníkem, zakladatelem (fyzická osoba, právnická osoba, skupina osob) - Formy: -základní kapitál (zapsaný v OR) -kapitálové fondy (emisní ážio,..) -kapitálové fondy (emisní ážio,..) -fondy ze zisku (povinné, ostatní) -fondy ze zisku (povinné, ostatní) -zisk (nerozdělený,běžného období) -zisk (nerozdělený,běžného období)

13 Kapitál cizí - kapitál vložený do podniku cizím subjektem – dočasný, splatný k určitému okamžiku - formy: - úvěry, půjčky (krátko-,dlouhodobé) - závazky (z úpravy zúčtovacího styku) - závazky (z úpravy zúčtovacího styku) - emitované dluhopisy (forma půjčky) - emitované dluhopisy (forma půjčky) - rezervy - rezervy

14 . 3. přednáška 3. přednáška Podnikové procesy

15 Prodejní činnost (včetně marketingu) Prodejní činnost (včetně marketingu) Nákupní činnost Nákupní činnost Výrobní činnost Výrobní činnost Investiční činnost Investiční činnost Řízení a správa Řízení a správa

16 Prodejní činnost je výchozím procesem – ve složce marketingové: je výchozím procesem – ve složce marketingové: - zjišťování situace na trhu - zjišťování situace na trhu - aktivní ovlivňování trhu a zákazníků - aktivní ovlivňování trhu a zákazníků V čase je procesem závěrečným V čase je procesem závěrečným Zahrnuje řadu dílčích procesů a rozhodovacích situací (volba odběratele, platební podmínky, dodací podmínky, atd.) Zahrnuje řadu dílčích procesů a rozhodovacích situací (volba odběratele, platební podmínky, dodací podmínky, atd.)

17 Prodejní činnost Prodej je aktem směny Prodej je aktem směny Uskutečňuje se prostřednictvím trhu Uskutečňuje se prostřednictvím trhu Důležitým faktorem prodeje je cena: peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků nebo služeb. Důležitým faktorem prodeje je cena: peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků nebo služeb. Pro aktivní ovlivňování prodeje je využíván soubor podnikových aktivit - marketingový mix Pro aktivní ovlivňování prodeje je využíván soubor podnikových aktivit - marketingový mix

18 Prodejní činnost Marketingový mix k ovlivnění prodeje zahrnuje: (4 P) Marketingový mix k ovlivnění prodeje zahrnuje: (4 P) - produkt, - produkt, - prostorové přemístění, - prostorové přemístění, - cena, - cena, - podněcování prodejů. - podněcování prodejů.

19 Marketingový mix - produkt Produkt Produkt = vše, co může být nabídnuto (výrobek, práce, = vše, co může být nabídnuto (výrobek, práce, služba, zboží ) služba, zboží ) - má svůj životní cyklus: - má svůj životní cyklus: - uvedení na trh - uvedení na trh - růst (objemu prodeje, ceny) - růst (objemu prodeje, ceny) - zralost - zralost - stažení z trhu (pokles objemu prodeje, - stažení z trhu (pokles objemu prodeje, snížení ceny k zajištění prodeje) snížení ceny k zajištění prodeje) - má své charakteristiky: - základ-užitné vlastnosti - má své charakteristiky: - základ-užitné vlastnosti - obal, design, značku, cenu - obal, design, značku, cenu - podmínky dodávky, poprodejní servis, opravy, - podmínky dodávky, poprodejní servis, opravy,

20 Marketingový mix - cena Cena Cena - je výsledkem vzájemného působení - je výsledkem vzájemného působení subjektivních názorů (hodnot) účastníků subjektivních názorů (hodnot) účastníků trhu, nabídky a poptávky trhu, nabídky a poptávky - je peněžním vyjádřením hodnoty - je peněžním vyjádřením hodnoty - má řadu funkcí: pro prodávajícího zajistit - má řadu funkcí: pro prodávajícího zajistit obnovu činnosti a přinést zisk obnovu činnosti a přinést zisk

21 Marketingový mix - cena Cena plní tyto funkce: Cena plní tyto funkce: a) regulační - základní funkce ceny (vystupuje jako tržní regulátor dvou základních tržních sil, tj. nabídky a poptávky. a) regulační - základní funkce ceny (vystupuje jako tržní regulátor dvou základních tržních sil, tj. nabídky a poptávky. b) rozdělovací - je nástrojem rozdělování důchodů. b) rozdělovací - je nástrojem rozdělování důchodů. c) alokační -plní úlohu nástroje rozmístění disponibilních zdrojů ekonomických subjektů. c) alokační -plní úlohu nástroje rozmístění disponibilních zdrojů ekonomických subjektů. d) kriteriální - je jedním z kritérií rozhodování o koupi. d) kriteriální - je jedním z kritérií rozhodování o koupi. e) informační - je nositelem informací o situaci na trhu, e) informační - je nositelem informací o situaci na trhu, zejména o stavu nabídky a poptávky. zejména o stavu nabídky a poptávky. f) racionalizační - vystupuje jako nástroj racionálního f) racionalizační - vystupuje jako nástroj racionálního působení na stav poptávky (resp.výroby). působení na stav poptávky (resp.výroby). g) evidenční - je měřítkem ekonomické činnosti a zajišťuje g) evidenční - je měřítkem ekonomické činnosti a zajišťuje její obnovu. její obnovu.

22 Marketingový mix - cena Struktura ceny: Struktura ceny: materiálové náklady materiálové náklady mzdové náklady mzdové náklady opotřebení dlouhodobého opotřebení dlouhodobého majetku majetku spotřebované služby spotřebované služby zisk zisk

23 Marketingový mix - umístění - zahrnuje problematiku a rozhodovací situace při a) dodání výkonu odběrateli, a) dodání výkonu odběrateli, b) přepravních cestách, b) přepravních cestách, c) volbě způsobů dopravy, c) volbě způsobů dopravy, d) stanovování podmínek dodání apod. d) stanovování podmínek dodání apod.

24 Marketingový mix – podpora prodeje - zahrnuje souhrn aktivit, které mají - zjišťovat názory zákazníka - zjišťovat názory zákazníka - ovlivňovat chování zákazníka - ovlivňovat chování zákazníka - ovlivňovat výrobu směrem na přání - ovlivňovat výrobu směrem na přání zákazníka zákazníka

25 Výrobní činnost činnost, která je organizována za účelem tvorby statků materiální i nemateriální povahy s cílem uspokojit požadavky účastníků trhu. činnost, která je organizována za účelem tvorby statků materiální i nemateriální povahy s cílem uspokojit požadavky účastníků trhu. Výsledkem výroby: Výsledkem výroby: hmotné výrobky nebo služby hmotné výrobky nebo služby a) Elementární výrobní faktory + b) dispozitivní faktor = a) Elementární výrobní faktory + b) dispozitivní faktor = a) práce, dlouhodobý majetek, materiál + a) práce, dlouhodobý majetek, materiál + b) řídící práce b) řídící práce

26 Výrobní činnost - - zajišťuje splnění cílů a poslání podniku, - ovlivňuje efektivitu podnikání (snižování výrobních nákladů, zkracování průběžných dob výroby, snižování pracnosti) a konkurenceschopnost podniku - Výrobce vždy řeší otázky: Co ? Jak ? Pro koho ? Co ? Jak ? Pro koho ?

27 Výrobní činnost - etapy - předvýrobní etapa (vývoj, konstrukční a technologická příprava, materiál, výrobní přípravky, kapacitní plánování apod.), - výrobní etapa, - prodejní etapa (skladování, expedice).

28 Nákupní činnost - představuje problematiku a rozhodovací situace : - volba dodavatele - volba dodavatele - sjednání podmínek dodávky - sjednání podmínek dodávky - řízení a skladování zásob - řízení a skladování zásob - hodnocení efektivnosti nákupu - hodnocení efektivnosti nákupu

29 Nákupní činnost základní funkcí je efektivní zabezpečení veškerých podnikových procesů materiálem, komponenty (subdodávkami), zařízeními, systémy a službami, a to - efektivní zabezpečení veškerých podnikových procesů materiálem, komponenty (subdodávkami), zařízeními, systémy a službami, a to - - v potřebném množství, - v potřebném množství, - sortimentu, - sortimentu, - kvalitě, - kvalitě, - čase a - čase a - místě. - místě.

30 Nákupní činnost - řízení zásob - cílem je optimalizace zásob tj. zabezpečit plynulou funkci výrobního tj. zabezpečit plynulou funkci výrobního procesu při minimálních nákladech procesu při minimálních nákladech (snaha o pouhou minimalizaci zásob může však způsobit poruchy ve výrobě). (snaha o pouhou minimalizaci zásob může však způsobit poruchy ve výrobě). Složky zásob v hromadných výrobách: - běžná (plynule se mění v rámci dod.cyklu) - pojistná (má jistit opoždění dodávky) - technická (má zajistit spotřebu po dobu přípravy zásob před jejich spotřebou

31 Nákupní činnost - řízení zásob Metody řízení zásob - Metoda ABC (pozornost je věnována položkám zásob dle jejich podílu ) - Metoda JIT (just in time) – minimalizuje stav zásob a náklady na zásobování Důležitým je skladové hospodářství – ovlivňuje významně celkové náklady na zajištění zásob

32 Investiční činnost Investování - odložení současné spotřeby za účelem získání budoucích užitků, účelem získání budoucích užitků, Podnik investuje zejména do: - hmotných investic – udržují, rozšiřují, nebo vytvářejí výrobní kapacity, zajišťují inovaci produktů, popřípadě ochranu životního prostředí apod., - nehmotných investic – nákup patentů, licencí, software apod., - finančních investic – zajišťují zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků např. nákup cenných papírů.

33 Investiční činnost Investování je spojeno s: - vysokou kapitálovou náročností, - existencí rizika a nejistoty, - respektováním časové hodnoty peněz. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic - dvě základní skupiny metod: a) metody statické, které nerespektují faktor času, tj. a) metody statické, které nerespektují faktor času, tj. doba návratnosti a rentabilita (výnosnost) investice, doba návratnosti a rentabilita (výnosnost) investice, b) metody dynamické, které faktor času respektují tj. b) metody dynamické, které faktor času respektují tj. metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta. výnosového procenta.

34 Investiční činnost Metody hodnocení investičních projektů: a) Výnosnost investice (ROI) ROI = průměrný čistý zisk za dobu provozu investice / ROI = průměrný čistý zisk za dobu provozu investice / investiční náklady) investiční náklady) b) Čistá současná hodnota - je rozdíl mezi současnou hodnotou (tj. diskontovanou) - je rozdíl mezi současnou hodnotou (tj. diskontovanou) očekávaných výnosů a současnou hodnotou nákladů na očekávaných výnosů a současnou hodnotou nákladů na investici. (snahou je aby ČSH byla větší nuly) investici. (snahou je aby ČSH byla větší nuly) c) Vnitřní výnosové procento - taková diskontní míra, při které se současná hodnota (tj. - taková diskontní míra, při které se současná hodnota (tj. diskontovaná) očekávaných výnosů investice se rovná diskontovaná) očekávaných výnosů investice se rovná současné hodnotě nákladů na její pořízení. Cílem je současné hodnotě nákladů na její pořízení. Cílem je vnitřní výnosové procento maximalizovat. vnitřní výnosové procento maximalizovat.

35 Investiční činnost – zdroje financování mohou být vnitřní a vnější: Vnitřní zdroje financování investic: - nerozdělený zisk a odpisy (nestačí většinou), - nerozdělený zisk a odpisy (nestačí většinou), - výnosy z jednorázového prodeje majetku podniku, - výnosy z jednorázového prodeje majetku podniku, - emitované akcie, nebo dluhopisy, - emitované akcie, nebo dluhopisy, -vklady majitelů. -vklady majitelů. Vnější zdroje financování investic: - dlouhodobé bankovní úvěry, - dlouhodobé bankovní úvěry, - dotace, - dotace, - leasing, - leasing, - splátkový prodej. - splátkový prodej.

36 Řídící činnost Funkce: - Správa - Technické řízení - Ekonomické řízení - Finanční řízení Důležité technické prostředky zpracování informací.


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 2. přednáška Majetková struktura podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google