Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní činnost - pojem Činnost, pro kterou má podnik živnostenské oprávnění, nebo je v OR zapsána jako předmět podnikání, nebo byla pro tuto činnost zřízena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní činnost - pojem Činnost, pro kterou má podnik živnostenské oprávnění, nebo je v OR zapsána jako předmět podnikání, nebo byla pro tuto činnost zřízena."— Transkript prezentace:

1 Hlavní činnost - pojem Činnost, pro kterou má podnik živnostenské oprávnění, nebo je v OR zapsána jako předmět podnikání, nebo byla pro tuto činnost zřízena státním orgánem výroba obchod (vnitřní x zahraniční) služby (doprava, opravy, ubytování, stravování… veřejná správa (např. organizační složky státu, neziskové organizace)

2 Výroba a její příprava- zásadní význam
- Má rozhodující vliv na konkurenční schopnost produktů podniku a tím i na dosahování žádoucích ekonomických efektů (tržby, zisk) Zde se rozhoduje o: - skladbě sortimentu - tj. výrobní program - užitných vlastnostech výrobků - technická podstata - výrobních nákladech – THN, kalkulace

3 Členění výroby (dle používané techniky a vyráběného množství )
OBECNĚ: Řemeslným způsobem: založena na ruční práci. Používá se nástrojů a jednoduchých víceúčelových strojů. Pracovníci musí mít širokou kvalifikaci, protože dělají různé práce. Produkuje se malé množství. Výroba se uskutečňuje v malých organizačních jednotkách, které mají převážně povahu živností provozovaných fyzickými osobami. Průmyslovým způsobem: větší dělba práce. Část pracovníků může mít užší kvalifikaci. Výroba se uskutečňuje v organizačních jednotkách různé velikosti, které mají nejčastěji právní formu obchodních společností Podle toho existují 3 typy výroby:

4 1. Kusová výroba - malé množství zpravidla složitých výrobků
- drobní podnikatelé: truhlář, švadlena vždy široký sortiment + výrobky určité výrobní řady - specifické ( liší se velikostí, provedením -např. velká rypadla, jeřáby, zařízení pro válcovny, stavba lodí) – vyrábějí se ojediněle = výroba má charakter zakázky - Výrobky jsou originály – na zakázku - Ve firmě jsou převážně víceúčelové stroje - malá specializace zaměstnanců, různé druhy prací – dle objednávky časový průběh výroby je nepravidelný – závisí na zákaznících příprava výroby není tak podrobná, ale je častá, na každý výrobek jiný Výrobní náklady jsou poměrně vysoké, ceny vysoké Př.:

5 2. Sériová výroba menší počet druhů ve větším množství
Výroba stejného výrobku se určitou dobu opakuje = série (výrobky mají stejné znaky) člení se na malosériovou (má znaky výroby kusové) a velkosériovou (např. výroba automobilů, praček) použití technicky dokonalých, specializovaných strojů (automatů) – vyplatí se – bude se vyrábět celá série Pracovníci obsluhy strojů - nižší kvalifikace opraváři a seřizovači - velmi vysoká Časový průběh výroby je pravidelný Příprava výroby je velmi podrobná, neopakuje se tak často, nebo jen dílčí změny podle odlišných sérií Náklady i ceny jsou nižší – spousta N se rozpočítává na velký počet výrobků Př.:

6 3. Hromadná výroba Velké množství stejných výrobků (např. výroba piva, benzinu, pracích prášků, těžba uhlí) V rámci výrobku malý počet druhů (variant) – uhlí, dřevo, kámen, písek Vysoká opakovanost, krátký výrobní cyklus Jednoduchá příprava výroby, neprovádí se často – výrobek se nemění Zaměstnává i ZC s nízkou kvalifikací (neplatí u technických ZC) Výkonné specializované jednoúčelové stroje – výrobní linky Vysoká produktivita práce, nízké N na jednotku, nízké ceny Nejlépe využíván DLM, OM má největší rychlost obratu Př.:

7 Dle významu ve výrobním programu podniku:
základní výroba - výkony určené k prodeji, podle výrobního programu V jejím rámci můžeme rozlišit A) hlavní výrobu: produkuje výrobky, pro které byl podnik zřízen (např. výroba obkládaček v podniku Rako Rakovník), B) vedlejší výrobu: produkty se stávají součástí výrobků hlavní výroby (např. výroba obalů), výroba náhradních dílů k výrobkům hlavní výroby a jiné vedlejší výrobky (např. sláma při výrobě obilí, dehet a koks při výrobě plynu z uhlí), C) doplňkovou výrobu: většinou zpracovává výrobní odpad nebo zajišťuje lepší využití výrobní kapacity (např. výroba izolačních desek z pilin v podniku na zpracování dřeva, výroba forem ve vlastní nástrojárně i pro jiné podniky), 2. přidruženou výrobu: vyrábí výrobky jiného výrobního oboru (např. výroba razítek v zemědělském podniku);

8 Dělení výr. procesu dle výrobních (výstupních) činitelů
1. hlavní výrobní proces- výsledkem je výrobek  na výrobku musí pracovat dělník 2. pomocný výrobní proces  aby výroba probíhala plynule, musí zde být nějací pomocní pracovníci, kteří pomohou zajistit hlavní výrobní proces př. skladníci 3. obslužné výrobní procesy - procesy před vlastní výrobou a po výrobě; př.: technická kontrola, expedice, administrativa

9 Výrobní procesy podle účasti PS
pracovní - nejdůležitější. Může se jednat o: práci ruční (např. balení košil do sáčků a krabic), práci mechanizovanou (např. sešívání rukávu pomocí šicího stroje) automatizovanou (ovládání plnicí linky a dohled nad jejím chodem v mlékárně); 2. přírodní vyskytuje se pouze někdy (např. kynutí těsta, chladnutí chleba, schnutí barvy, zrání obilí 3. chemické: = chemická reakce pod kontrolou člověka 4. automatické Složky výrobního procesu: operace (např. nastřihání určitého dílu látky na šaty ) ta se skládá z úkonů (vyndání nůžek ze zásuvky) a ten z jednotlivých pohybů (uchopení zásuvky)

10 ORGANIZACE VÝROBY V PODNIKU 1/ Příprava výroby 2/ Plánování výroby 3/ Vlastní výrobní proces 4/ Kontrola výroby

11 (Příprava) _Výrobní program
= souhrn všech výrobků, které podnik vyrábí - je proměnlivý  mění se požadavky zákazníků - trhu  musí reagovat na vývoj vědecko-technického pokroku - konkurence  podnik musí reagovat na svoji ekonomickou situaci – efektivnost výroby změna programu = inovace výroby

12 Výrobní program - obsah
Pro potřeby podniku druhová skladba výroby objem výroby + časové rozčlenění technické parametry výrobku - UV ekonomické parametry - THN, kalkulace, ceny organizační a časové plány – operativní plány odbytový plán – podle objednávek a KS 2. Pro okolí podniku katalogy, prospekty, nabídkové listy, ceníky Obsah je upravován a reaguje na změněné podmínky Podkladem je marketingový výzkum trhu a objednávky a smlouvy s odběrateli

13 Příprava výroby 1.Technická příprava Konstrukční
- návrh nového výrobku (tvary, rozměry, UV, fce), nákresy, parametry, technické výkresy,… - představuje práci – architektů, projektantů, vývojářů, techniků - výsledkem – PROTOTYP ===TECHNICKÝ VÝKRES Konstrukční rozpiska (kusovník) Ostatní – pokyny pro obsluhu, údržbu, propagační materiály pro veřejnost,.. Podklady: - vychází z výzkumu na trhu (požadavky odběratelů), známých technologií, požadavků trhu, možností výroby, bezp., hygien. a ekolog. požadavků

14

15

16 b) Technologická - zpracovat celkový postup výroby, najít vhodné technologie , určit stroje, ZC, materiály, obaly,.. - práce technologů + spolupráce s ekonomy (plán, odbyt, marketing) - výsledkem – výroba prototypu v podnikových podmínkách nultá ověřovací série dokumenty: postupové listy, soupisy nakupovaných součástek a polotovarů, dílenské rozpisky montážní postupy ostatní (stanovení THN, soupis nářadí, návod pro spotřebitele) Podklady: z konstrukční přípravy – výrobní výkresy, výrobní možnosti a kvalifikace pracovníků, bezpečnostní, hygien. a ekologické předpisy

17

18 2. Ekonomická příprava – zpracovat novou výrobu ve finančních ukazatelích, zjistit efektivnost výroby Cílem: a) stanovit THN NSM, výkonové a kapacitní normy --- metoda rozborová – výpočtem a průzkumem (měření) --- metoda sumární – souhrnně b) spočítat náklady, kalkulace, cena výrobku

19 3. Organizační příprava – napojení na sklady, dopravu
– zajistit plynulou výrobu, časovou návaznost, umístění strojů, prostorovou návaznost – napojení na sklady, dopravu - jednoduchá a přehledná, umožňující kontrolu Technologické uspořádání –pro kusovou a sériovou - seskupování stejných n. podobných strojů do 1 dílny --- každá dílna jinak zaměřená + dobrá organizace práce, lze řešit nepřítomnost ZC - nutné přesuny mezi dílnami Předmětné uspořádání – pro hromadnou (v. linka) - seskupování strojů podle technologického postupu – dílna = několik strojů pro 1 předmět (výrobek) + nejsou přesuny, nižší náklady i rizika - nelze měnit výrobní program, složitější organizace

20 Ekonomická příprava – tvorba THN
THN – upravují spotřebu základních výrobních faktorů (Technické normy – udávají technické parametry výrobku – rozměry, tvar, váhu, chemické složení,…) Druhy THN a) majetku – norma spotřeby materiálu, nářadí, energie, normy zásob, odpisová norma, kapacitní normy b) práce – výkonové normy , normy obsluhy

21 Norma spotřeby materiálu
Závisí na mnoha faktorech – druh výrobku, způsobu výroby, kvalitě materiálu, kvalifikaci zaměstnanců, stavu DLM,.. Skládá se: 1. Užitečná spotřeba – materiál, který zůstává součástí nového výrobku 2. Technologický odpad – není součástí vzniklého výrobku – odřezky, odstřižky, piliny,… Lze ho i dále využít – vratný odpad, obecně se snažíme ho minimalizovat 3. Ztráty – úbytek materiálu, kt. je přirozenou vlastností, některých surovin – norma přirozeného úbytku

22 Výkonová norma Pracovní čas: a) normovatelný – zahrnovaný do VN
Druhy: 1. norma času 2. norma množství Pracovní čas: a) normovatelný – zahrnovaný do VN b) ztrátový – do VN se nezahrnuje Normovatelný čas obsahuje: 1. čas práce – ZC vykonává fyzickou n. duševní práci 2. přestávky podmíněně nutné – vyplývají z technologie výroby – ZC čeká až se naplní dávka do obalu 3. přestávky obecně nutné – vyplývají ze zákona – souvisí s biologickými potřebami člověka, po 4 hod práce n. sloučení do 30 min 1x denně n. jiné rozložení

23 Normovatelný čas se může vztahovat:
K jednotce výkonu (výrobku) = jednotkový čas např. čas na rozříznutí dřevěné desky 2. K výrobní dávce = dávkový čas např. po ukončení 1 série, upravení a nastavení soustruhu na zpracování nové série výrobků, výměna náplně,… 3. K pracovní směně = směnový čas např. čas pro přípravu celé směny – zapnutí stroje, pročištění, úklid před začátkem další směny, výměna ZC mezi směnami,..

24 Ztrátový čas Snažíme se ho minimalizovat – ovlivňuje objem vyrobených výrobků, snažíme se mu vyhýbat Osobní ztráty – vycházejí z nedisciplinovanosti ZC – nedodržuje čas přestávek, pozdní příchody, předčasné odchody,.. 2. Organizační ztráty – špatná organizace práce z pozice firmy – ZC čeká na přísun materiálu 3. Způsobené vyšší mocí – nelze ovlivnit ani ze strany ZC ani ZL – např. prší – traktorista nemůže pracovat na poli, výpadek el. E – stroj nefunguje,..

25 Organizační příprava – výrobní linky
Výrobní linka = pracoviště na sebe navazují podle technologického postupu a umožňují proudovou výrobu Druhy: 1. Nesynchronizované – a) jednopředmětné b) vícepředmětné 2. Synchronizované – a) jednopředmětné Synchronizace =časová sladěnost – umožňuje lepší využití pracovního času Pracovní takt linky – časový úsek, po kt. se táž operace opakuje Synchronizace linky = počet pracovních taktů jednotlivých pracovišť se blíží taktu celé linky, tj. ztráty jsou do 10 %

26 Kontrola plnění plánu a sortimentu
Příprava výroby končí zahájením běžné výroby výrobku === následně musí probíhat neustálá kontrola – zaměřuje se na jakost výrobku a z ekonomického hlediska na plnění plánu a sortimentu: Plnění plánu = skutečnost : plán. výroba * 100 Započitatelná produkce = vyrobené množství, které se skutečně vyrobilo, ale pouze do výše plánu – co se vyrobilo nad plán, to se nepočítá: Př. Plán = 200 ks Skutečnost = 450 ks Započitatelná produkce = 200 ks

27 Započitatelná produkce
Př. Započitatelná produkce – doplňte tabulku a zkontrolujte plněná plánu a plnění sortimentu: Výrobek Plán Skutečnost Započitatelná produkce A 2 000 2 500 B 5 000 7 000 C 8 000 Celkem

28 4. Kontrola množství + jakost
mnohé firmy: osvědčení (certifikát) kvality podle evropských norem ISO řady 9000 = systém norem (týká se i servisu, způsobů prodeje, řízení podniku, výstupní kontroly…) Audit – z pohledu UCE a financování Často podmínka grantů, žádostí o úvěr,…

29 Základní druhy technické kontroly
v průběhu výroby, tzv. mezioperační Po každé operaci se především kontroluje každá první vyrobená součást, díl, aby se zabránilo pokračovat ve vadné práci; po skončení výroby hotového výrobku. Má zabránit prodeji vadných výrobků a případným reklamacím. Výrobky, které vyhovují příslušným technickým normám se na základě odváděcího výkazu zpravidla předávají do skladu hotových výrobků. Vadné výrobky se označují jako zmetky. Jde-li vadu odstranit, zpravidla se výrobek opraví. Pokud ji zavinil pracovník, za opravu mu nepřísluší odměna. Tzv. zmetky neopravitelné se vyřazují.

30 Doklady o pohybu zásob výrobků:
příjem hotových výrobků na sklad odváděcí výkaz (výkaz o dokončených a odvedených výkonech) skladní karta úbytek výrobků ze skladu expediční příkaz (příkaz k vyskladnění; obdoba výdejky) ocenění výrobků je to zásoba vlastní výroby  oceňujeme ve vlastních nákladech výrobky prodáváme v prodejní ceně


Stáhnout ppt "Hlavní činnost - pojem Činnost, pro kterou má podnik živnostenské oprávnění, nebo je v OR zapsána jako předmět podnikání, nebo byla pro tuto činnost zřízena."

Podobné prezentace


Reklamy Google