Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UC_A1_Základy účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UC_A1_Základy účetnictví"— Transkript prezentace:

1 UC_A1_Základy účetnictví
Ing. Kateřina Berková

2 Osnova cvičení Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. Účet a jeho funkce, popis, obsah zápisu na účtech. Rozvahové účty, výsledkové účty. 3. Účet hospodářského výsledku. Druhy účtů. Typické operace při účtování zásob materiálu. Typické operace při účtování dlouhodobého majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosů. Souhrnné zachycení koloběhu prostředků na účtech a jejich zobrazení v účetních knihách.

3 Literatura Povinná literatura: Kubíčková, D.: Sbírka příkladů z finančního účetnictví. Praha: VŠFS – Eupress, Kubíčková, D.: Základy účetnictví. Praha: VŠFS – Eupress, Kubíčková, D., Schránil, P.: Finanční účetnictví. Praha: VŠFS – Eupress, Pelák, J.: Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví. Praha: Oeconomice, 2009.

4 Požadavky na ukončení kurzu
Podmínkou získání zápočtu je: 80 % aktivní účast na cvičeních (tj. 4x z 5 cvičení) příp. plnění dalších úkolů Závěrečný zkouškový test: písemná část (formou zkouškového testu) ústní část Termíny zkoušek ve zkouškovém období.

5 Konzultační hodiny: 6.10. , 20.10., 3.11. od 11 do 12 hod, E309
(primárně pište na tento )

6 Aktiva = Pasiva (tzv. bilanční rovnost)
Aktiva (Majetek podle věcné formy) Pasiva (Zdroje financování majetku) A. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) A. Vlastní kapitál a) Dlouhodobý nehmotný majetek - zřizovací výdaje - výsledky výzkumu a vývoje - software - goodwill, ocenitelná práva a) základní kapitál b) kapitálové fondy c) fondy tvořené ze zisku d) nerozdělený zisk e) hospodářský výsledek běžného období b) Dlouhodobý hmotný majetek - stavby - samostatné movité věci - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty B. Cizí kapitál a) bankovní úvěry (dlouhodobé, krátkodobé) finanční výpomoci b) emitované dluhopisy (dlouhodobé, krátkodobé) c) závazky - závazky vůči dodavatelům - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně - závazky vůči finančnímu úřadu - ostatní závazky (vůči společníkům, vydané směnky, z najatého majetku) d) rezervy c) Dlouhodobý finanční majetek - majetkové cenné papíry - dlužné cenné papíry - ostatní finanční nástroje B. Oběžný majetek (oběžná, krátkodobá aktiva) a) Zásoby - nakupované zásoby (materiál, zboží) - zásoby vlastní výroby b) Pohledávky - krátkodobé - dlouhodobé c) Krátkodobý finanční majetek - peněžní prostředky v hotovosti - peněžní prostředky na bankovním účtu - ceniny - majetkové, dlužné cenné papíry Aktiva = Pasiva (tzv. bilanční rovnost)

7 Pan Smutný vlastní budovu, kterou nevyužívá
Pan Smutný vlastní budovu, kterou nevyužívá. Na sporožirovém účtu má uloženy úspory ve výši Kč ,-. Pan Smutný se rozhodl založit jednotlivecký podnik, opravnu televizorů. Dle příslušných právních úprav ručí za své závazky z titulu podnikání do výše svého osobního majetku. Do podniku se rozhodl vložit peníze v hotovosti Kč ,-, na nově zřízený běžný účet u banky vložil peníze v částce Kč ,-. Opravnu zřídil ve vlastní budově, kterou vyčlenil pro podnikatelské účely. Znalecký odhad současné tržní hodnoty této budovy je Kč ,-. Podnikání zahájil Z bankovního úvěru uhradil nákup speciálního zařízení za Kč ,-.

8 Klempířská firma Dol pana Dolečka (jednotlivecký podnik, za závazky ručí pan Doleček do výše svého majetku) má k následující složky majetku v tis. Kč: Plechy 50 Výrobky 150 Vklad pana Dolečka do podnikání 800 Dluhy vůči dodavatelům 50 Pohledávky 80 Budova, v níž je umístněna firma 700 Nářadí 200 Ostatní spojovací materiál 20 Běžný účet 60 Dlouhodobý bankovní úvěr 40

9 Prodejna automobilů Auto Janeček má k 1. 1
Prodejna automobilů Auto Janeček má k tyto složky majetku v tis. Kč: Budova Bankovní účet 500 Vklad majitele Firmou emitované a prodané dluhopisy Auta k prodeji Firemní auto ředitele 250 Dar od tety 800 Nezaplacené faktury odběratelům 160 Dluh vůči dodavatele 2 160


Stáhnout ppt "UC_A1_Základy účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google