Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování ročníkových prací – zimní semestr Ing. Martina Juříková, Ph.D. Konzultace metodiky PS: čtvrtek 12:30 – 14:30 h KS: po dohodě em

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování ročníkových prací – zimní semestr Ing. Martina Juříková, Ph.D. Konzultace metodiky PS: čtvrtek 12:30 – 14:30 h KS: po dohodě em"— Transkript prezentace:

1 Zpracování ročníkových prací – zimní semestr Ing. Martina Juříková, Ph.D. Konzultace metodiky PS: čtvrtek 12:30 – 14:30 h KS: po dohodě emailem jurikova@fmk.utb.czjurikova@fmk.utb.cz Více na lide.fmk.utb.cz/jurikova

2 2 Zpracování ročníkové práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit kvalitní ročníkovou práci Dílčí cíle semináře: objasnit si strukturu ročníkové práce připomenout si práci s citační normou konzultovat zaměření ročníkové práce

3 Postup ZIMNÍ SEMESTR Volba tématu do 24. 10. 2014 Oficiální odsouhlasení ÚMK do 7. 11. 2014 Podmínky za ZS: 3 konzultace s vedoucím RP + jejich záznam na http://konzultace.fmk.utb.cz/ Pozn.: login jako do Portálu Zápočet k 30. 1. 2015 LETNÍ SEMESTR Dokončení RP + konzultace s vedoucím RP dle uvážení (nezapisují se) Odevzdání v tištěné podobě do 27. 3. 2015 Pozor: pro odevzdání NENÍ náhradní (opravný) termín!!! Návrh hodnocení (posudek) vedoucího Vám bude zaslán emailem Obhajoby RP 13. – 18. 4. 2015 3 Zpracování ročníkové práce

4 Principy výběru tématu Pokud je to možné, vybírejte si téma: –které znáte, zajímá vás, baví… PRO: - obvykle se o něm lépe píše - lépe se shánějí informace, člověk ví, kde hledat - autor si rozšíří své znalosti o věci, kterou se přímo zabývá, což mu pomůže z praktického hlediska PROTI: - člověk je do tématu zahleděný, nemá nadhled - to vadí zvláště tehdy, když má psát o své vlastní práci - pokud píše o své práci a kritizuje, může si nadělat nepřátele - spoustu věcí je schopen napsat z hlavy, i když by bylo potřeba odkazovat na zdroje - nerozšíří si své obzory –co nejužší (vzhledem k rozsahu RP) 4 Zpracování ročníkových prací

5 5 Zpracování seminárních a ročníkových prací Základní požadavky na ročníkové práce OBSAH: rešeršní charakter či teoreticko-aplikační (empirický charakter). Je komplexnější než SP (může být přípravou k BP) a postihuje konkrétní problematiku ROZSAH cca 15 - 20 stran od úvodu po konec závěru. JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora č. 7/2014Směrnice rektora č. 7/2014

6 6 Zpracování ročníkové práce Struktura ročníkové práce Titulní strana Obsah Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

7 7 Zpracování ročníkových prací Titulní list obsahuje:

8 8 Zpracování ročníkové práce Obsah – zásady: standardně se používá desetinné číslování, zvykem je používat maximálně tři úrovně; za poslední číslicí se nedělá tečka (nejde o pořadí); oddíl římskou číslicí ve školních pracích dáno šablonou jedna kapitola by měla mít vždy více odstavců

9 9 Úvod nečíslovaná kapitola, rozsah cca 1 strana Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Formulace hlavního CÍLE (kam práce spěje?), za jakým ÚČELEM (k čemu, příp. kým budou využity výsledky?) POSTUP, jak se BUDE práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

10 10 Úvod Cílem NEMŮŽE BÝT: - Seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti XY - Seznámit se (tedy sám sebe) s problematikou XY Cílem MŮŽE BÝT: - Porovnat teoretické koncepce nějakého jevu - Ověřit teoretické předpoklady na praktické situaci - Analyzovat efektivitu marketingové komunikace firmy XY - Navrhnout kampaň pro firmu XY

11 11 Ročníková práce Teoretická část, teoretická východiska práce SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, KRITICKÝ autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Pozn.: Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat, uvádět JEN PŘÍJMENÍ jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci?

12 12 Metodika práce – tj. kapitola, kde uvádíte: CÍL práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. ÚČEL práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? VÝZKUMNÁ OTÁZKA -Pokud práce obsahuje analýzu / výzkum, stanovují se výzkumné otázky. Na výzkumné otázky odpovídá daná analýza / výzkum. Je třeba formulovat výzkumné otázky a zvolit metody analýzy / výzkumu tak, aby byly vzájemně kompatibilní -Pokud se provádí kvantitativní výzkum, který se vyhodnocuje pomocí statistických ukazatelů, je možno stanovit také hypotézy. Hypotézy se stanovují na základě předběžné znalosti problému (např. teorie nebo předešlých výzkumů) a především zkoumají souvislosti dvou jevů -Ve většině prací vystačíme s VO METODY: jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému? Příp. teorii k těmto analýzám.

13 13 II. Praktická (analytická) část 1. charakteristika firmy a/či řešené situace 2.objektivní (podložená) analýza dle nastavených kritérií a výzkumné otázky 3. popis a interpretace výsledků 4. návrhy a doporučení

14 14 Závěr práce Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

15 15 Seznam použité literatury soupis všech zdrojů, které byly při zpracování využity, dle příslušné normy (viz dále) zdroje, které jsou přímo citovány nebo parafrázovány zdroje, které byly využity, byť se na ně přímo neodkazuje (např. metodologická literatura k výzkumu) vše, na co se odkazuje v textu, zde musí být uvedeno

16 16 Seznam příloh příloha = to, co je nad rámec práce samotné, nedá se zařadit do textu, text rozšiřuje ALE je potřeba sem dávat opravdu jen to, co je k práci relevantní dotazník, scénář strukturovaného rozhovoru obrázky, grafy, tabulky, pokud je jich hodně a text by zatěžovaly dokumenty – smlouvy, formuláře – to, co se analyzuje přílohy nejsou povinné a u velké části prací je vlastně zbytečné je dávat

17 CITACE -PARAFRÁZE X DOSLOVNÁ CITACE -CO TO JE A JAK NA TO? 17

18 Metody citování literatury Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!! 18

19 TypOdkaz na bibliografickou citaci v textuBibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204- 0700-6. 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce 1994. (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, 2006. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 90-6984-508-3. 3 autoři … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, 1989. Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN 978- 0398055479. mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 978-0443100475. bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, 1994. Praha: Agrospoj. ISBN 80-7084- 111-7. více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s. 25-35; 1996b, s. 82-90) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0393316827. DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN 978-0465069903. 19 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476

20 20 Citace odborných zdrojů Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! Generátor citací: http://www.citace.com/generator.phphttp://www.citace.com/generator.php 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007

21 Citace – užitečné odkazy: 21 Citační tahák: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 Odkazy v textu a bibliografický záznam: http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476 Harvardský systém: http://iva.k.utb.cz/wp- content/uploads/harvardsky-system.pdf

22 22 Formální úprava RP dle Směrnice rektora č. 7/2014 Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 7/2014 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňováníSměrnice rektora č. 7/2014 Příloha č. 1 Příloha č. 1A_1Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word Příloha č. 1A_2Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer Příloha č. 1A_3Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX Příloha č. 1A_4Příloha č. 1A_4 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word Příloha č. 2Příloha č. 2 - Anglická terminologie Příloha č. 3Příloha č. 3 - Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla (vzor) [MS Word]MS Word Doporučuji psát přímo do šablony…

23 Neméně důležité: -Odbornost jazyka - stylistika - logická návaznost 23

24 24 Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace: http://Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "Zpracování ročníkových prací – zimní semestr Ing. Martina Juříková, Ph.D. Konzultace metodiky PS: čtvrtek 12:30 – 14:30 h KS: po dohodě em"

Podobné prezentace


Reklamy Google