Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

podmínky a předpoklady –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "podmínky a předpoklady –"— Transkript prezentace:

1 podmínky a předpoklady –
Plán SFDI podmínky a předpoklady – Ing. Zbyněk Hořelica pověřený ředitel SFDI Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 Rozpočet a střednědobý výhled SFDI
Financování dopravní infrastruktury v ČR SFDI sestavuje rozpočet na následující rok a střednědobý výhled na období dalších 2 let (aktuálně ) Střednědobý výhled je „pouze indikativní“ Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 2

3 Východiska sestavování rozpočtu SFDI
Řada strategických materiálů Dopravní politika státu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem Výdajový rámec stanovený Ministerstvem financí ČR Fondy EU - Operační program doprava, KP Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 3

4 Rozpočet SFDI 2015 - 2017 Schválen PSP ČR v prosinci 2014
Finanční rámec celkem 94 – 75 – 87 Národní zdroje základní 44(+6) mld. Kč Střednědobý výhled je nevyrovnaný v roce 2016 – 15,4 mld. Kč, resp. v roce 2017 – 6,1 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 4

5 Rozpočet SFDI pro rok 2015 Celkem včetně nároků 66,9 mld. Kč
Národní výdajový rámec 44,0 mld. Kč Prostředky EU ( ) 5,6 mld. Kč Prostředky EU ( ) 0,2 mld. Kč Zůstatek účtů SFDI k 31. 12.  ,0 mld. Kč Nároky (OPD a spolufinancování) 11,1 mld. Kč Celkem včetně nároků ,9 mld. Kč Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU 27,5 mld. Kč Celkem ,4 mld. Kč Upravený rozpočet , 8 mld. Kč Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 5

6 Faktory ovlivňující celkovou výši rozpočtu
změna kurzu EUR/CZK realizace projektů mimo rozpočet SFDI (např. nákup železničních vozidel) o tyto výdaje by byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje posun výzev komunitárního programu CEF - gesce EK neschválení projektů k financování z CEF - plné rozhodovací právo EK termín schválení OPD a jednotlivých projektů Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 6

7 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč 2015 Schválený rozpočet 2014 Celkem 2013 Příjemce Národní OPD EU14+ Ostatní fondy EU ŘSD 29 453 12 570 4 575 11 46 609 38 912 36 562 SŽDC 19 843 23 898 196 43 937 29 672 26 117 ŘVC 526 310 1 022 1 1 859 668 608 Ostatní příjemci 1 458 113 376 1 947 1 840 1 209 Výdaje celkem 51 280 36 891 6 169 12 94 352 71 092 64 496 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 7

8 Analytický rozklad prostředků pro ŘSD
v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. mýta 13 708 14 522 14 826 12 484 z toho: Opravy a údržba 9 000 9 600 9 900 10 000 z toho: Mýto a telematika 3 313 3 527 3 531 1 089 z toho: Provozní výdaje 1 395 Ostatní programy (globální položky) 1 827 945 935 885 Příprava akcí 2 370 2 388 2 338 2 238 Národní akce 5 097 6 042 7 025 5 603 Akce EU 15 910 22 712 29 869 32 313 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 8

9 Analytický rozklad prostředků pro SŽDC
v mil. Kč Druh výdaje 2014 schválený rozpočet 2015 celkové výdaje 2016 celkové výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 10 897 8 210 9 000 9 350 Ostatní programy (globální položky) 1 020 445 590 640 Příprava akcí 1 511 1 200 1 432 1 135 Akce EU 16 244 34 082 22 435 24 698 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 9

10 Financování silnic II. a III. třídy
4,4 miliardy Kč bylo rozděleno dle procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj 0,2 miliardy Kč bylo přiděleno Hl. městu Praha na silnice nahrazující nedokončený městský okruh v tis. Kč 10

11 „Nové programové období 2014 – 2020“
Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 11

12 Alokace OPD a CEF 2014 - 2020 12 Dopravní mód Alokace celkem
Alokace OPD - FS a EFRR Alokace CEF % EUR Dálnice a silnice 37,54 46,34 Železnice 47,80 37,91 90 Vodní doprava 2,95 1,30 10 Multimodalita 2,80 3,46 Městská mobilita 7,70 9,50 Technická pomoc 1,22 1,50 Celkem v EUR 100 Celkem v Kč Spolufinancování celkem v Kč 100  12

13 OPD 2014 – 2020 prostředky EU 13 Prioritní osa / Specifický cíl Fond
Podpora Unie (EUR) PO 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu FS SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy SC Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T SC Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy SC Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (z toho metro 5 mld. Kč) SC Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku PO 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T SC Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS SC Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T EFRR SC Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T PO 4 – Technická pomoc Celkový součet - alokace OPD 13

14 Connecting Europe Facility
Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility Alokace tzv. kohezního CEF ( ) pro ČR činí 1,1 mld. EUR (90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní dopravy). Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. V letech budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní soutěži o prostředky. Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 14

15 OPD + CEF včetně spolufinancování
Rekapitulace OPD + CEF včetně spolufinancování Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 134,8 mld. Kč Silniční infrastruktura 86 mld. Kč 15

16 Shrnutí klíčových skutečností
SFDI zprostředkující subjekt OPD - stabilní finanční subjekt resortu dopravy Novela zákona o SFDI od SFDI zajišťuje dle potřeb koordinaci čerpání finančních prostředků na dopravní infrastrukturu Úzká spolupráce s investory od přípravy akcí přes jejich realizaci až po dofinancování Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 16

17 Olomoucký kraj upravený rozpočet 2015
V ý b ě r [tis. Kč] T název celkem akce upravený rozpočet celkem od do kraj Investor PO3.1 I/44 Červenohorské sedlo - jih 09/14 11/16 OLM ŘSD ČR N R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova 71 900 12/08 10/15 D Lipník - Bělotín 32 795 11/04 12/14 F2.1 D Přerov - Lipník 04/15 03/18 U Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n.Desnou-Kouty n.Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín 21 500 01/15 12/15 SART - stavby a rekonstrukce a.s. PO1.1 Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou 97 046 Svazek obcí údolí Desné F1.1 Rekonstrukce žst. Olomouc 09/13 08/16 SŽDC, s.o. F3.1 Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n. 87 009 82 633 03/15 DOZ Mikulovice - Jeseník 06/15 P Ústín - cyklistická stezka C1, C2, C4 4 311 2 763 11/14 Obec Ústín Cyklostezka Bečva, k.ú. Osek nad Bečvou 6 026 5 025 08/15 Obec Osek nad Bečvou 17

18 Zlínský kraj upravený rozpočet 2015
V ý b ě r [tis. Kč] T název celkem akce upravený rozpočet celkem od do kraj Investor PO3.1 I/49 Vizovice - Lhotsko 03/15 12/17 ZLN ŘSD ČR N I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa 9 000 10/09 11/14 F4.1 I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa 10/15 I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka 55 000 10/16 I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877 53 000 07/15 09/17 F2.1 D Kroměříž východ - Říkovice 78 262 04/08 11/12 PO2.1 R Hulín - Fryšták 09/08 08/17 F1.1 Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč 49 035 3 090 09/13 02/14 SŽDC, s.o. FS Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC 37 172 3 321 05/14 10/14 F3.1 DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk 06/14 P Slavičín - cyklostezka Pod Kaštany 1 223 680 01/15 Město Slavičín 18

19 Významné stavby v období 2016 - 2020
R 49 Hulín Fryšták, a zbytek trasy R 49 R 55 Olomouc Břeclav, R 55 Otrokovice obchvat JV D Přerov - Lipník D Říkovice – Přerov R 35 Křelov – Slavonín, 2.etapa; Ostrov – Vysoké Mýto R 48 MUK Bělotín – Rybí, R 48 MUK Rybí – Rychaltice R 48 Frýdek Místek – obchvat vč. připojení na R 56 R 48 MUK Nošovice Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 19

20 Významné stavby v období 2016 - 2020
I/11 a I/68 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, a Třanovice – Nebory; Opava severní obchvat, východní část I/35 Palačovská spojka a související I/57; Krnov – obchvat, Valašské Meziříčí - Jarcová I/44 Bludov obchvat I/46 Olomouc Šternberk; Olomouc východní tangenta I/42 Brno VMO Žabovřeská I. I/55 Břeclav obchvat Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 20

21 Významné stavby v období 2016 - 2020
Modernizace trati Brno – Přerov Rekonstrukce žst. Přerov 2.stavba Uzel Ostrava Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice Olomouc – Uničov (- Šumperk) Olomouc – Prostějov – Nezamyslice Elektrizace Kojetín – Hulín Boskovická spojka Elektrizace tratě včetně PEÚ Brno – Zastávka u Brna Optimalizace trati Bystřice n.O. – Český Těšín, 2. část Optimalizace trati Ostrava–Kunčice–Frýdek-Místek–Český Těšín.., 2.část Rekonstrukce žst. Olomouc Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice Dále stavby ERTMS a DOZ Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 21

22 zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz
Děkuji za pozornost Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI


Stáhnout ppt "podmínky a předpoklady –"

Podobné prezentace


Reklamy Google