Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní subjekty Účastníci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní subjekty Účastníci"— Transkript prezentace:

1 Procesní subjekty Účastníci

2 Účastníci – pojem Současná koncepce civilně procesního práva neumožňuje vytvoření jednotné definice pojmu „účastník řízení“. Demokratické právní státy – pojem „strany řízení“ – řízení sporná a „účastník řízení“ – řízení nesporná. (v ČR strany pouze v rozhodčím řízení) Můžeme pouze vymezit jako „ty procesní subjekty, o jejichž právech je v řízení jednáno.“ - pojem účastenství.

3 Účastníci řízení - pojem
Pojem účastenství (v širším slova smyslu) – všechny instituty civilně procesního práva, které souvisí s postavením účastníků: Definice účastníků Způsobilosti účastníků Zastoupení účastníků Věcná legitimace + záměna a přistoupení účastníka Změna účastníků – procesní nástupnictví Vedlejší a hlavní intervence Účastenství pro určitý úsek řízení

4 Účastníci řízení - pojem
Jednotné vymezení pojmu v teorii civilně-procesního práva není možné. Existují zákonné definice účastníků řízení: Tři „základní definice“ účastníků řízení – nalézací řízení „Zvláštní definice účastníků řízení“ – pro jiné druhy civilního procesu

5 Účastníci – zákonné definice- základní
Tři definice účastníků v nalézacím řízení 1. definice – pro sporné řízení § 90 o.s.ř. Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný. Žalobce – ten, kdo podal žalobu. Žalovaný je ten, koho žalobce za žalovaného v žalobě označil – procesní pojem účastníka řízení.

6 Účastníci – zákonné definice- základní
2. a 3. definice pro nesporná řízení: Materiální pojetí účastníků – jejich postavení je dáno jejich postavením v hmotněprávní sféře. Nelze je kombinovat na jeden druh řízení – přednost má druhá, teprve není-li, použije se třetí. § 94 odst. 2 o.s.ř. (druhá) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje. – pro řízení, která je možno zahájit jen na návrh (výjimkou je dědictví).

7 Účastníci – zákonné definice- základní
Definice, která odkazuje na další ustanovení zákona – pro stanovení okruhu účastníků konkrétního řízení je nutné aplikovat příslušnou normu pro dané řízení (např. § 194 o.s.ř. – pro řízení o povolení uzavřít manželství) Zjistí-li soud, že jedná s někým, kdo není účastníkem – jednat s ním přestane.

8 Účastníci – zákonné definice-základní
§ 94/1 (třetí) – V řízeních, která je možno zahájit i bez návrhu jsou účastníky řízení navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno. V řízení o neplatnost nebo existenci manželství jen manželé. Zjistí-li soud, že jedná s někým, o jehož právech se v řízení nejedná – usnesením jeho účast ukončí.

9 Účastníci – zákonné definice-zvláštní
§ 74 odst. 2 o.s.ř. – předběžná opatření a zajištění důkazu: Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. + zvláštní definice pro předběžné opatření dle § 76b o.s.ř. § 250a o.s.ř. – pro řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem: Účastníky řízení jsou žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem.

10 Účastníci – zákonné definice-zvláštní
§ 255 odst. 1 o.s.ř. – vykonávací řízení: Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný. § 36 EŘ pro exekuční řízení: § 14 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení: Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

11 Zákonné definice účastníků – nejednotnost právní úpravy
Aktuální právní úprava nedodržuje sama svá pravidla terminologického odlišení sporného a nesporného řízení: § 200f o.s.ř. – Řízení ve věcech kapitálového trhu: „ Účastníky řízení jsou Komise jako žalobce a ti, koho Česká národní banka v návrhu označí jako žalované.“ § 193a o.s.ř. – Řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí: Účastníky řízení jsou: ten, jehož právo na péči o dítě, vykonávané podle právního řádu státu, v němž dítě mělo svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením, bylo porušeno (žalobce), b) ten, kdo právo na péči o dítě, vykonávané podle právního řádu státu, v němž dítě mělo svůj obvyklý pobyt bezprostředně před přemístěním nebo zadržením, porušuje (žalovaný), dítě.

12 Účastníci - způsobilosti
Můžeme chápat jako předpoklady účastenství. Rozeznáváme: Způsobilost být účastníkem řízení (procesněprávní subjektivita) – určuje obecně, kdo může být účastníkem řízení Procesní způsobilost (způsobilost samostatně jednat před soudem) – určuje obecně, kdo může před soudem jednat sám a kdo prostřednictvím zástupce

13 Účastníci - způsobilosti
Způsobilost být účastníkem řízení o.s.ř. odkazuje do hmotného práva. §19 o.s.ř. Má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnost, a dále ten, komu ji zákon přiznává. Mají: fyzické osoby – narozením, nasciturus, pozbývají smrtí Právnické osoby – vznikem, pozbývají zánikem Stát

14 Účastníci - způsobilosti
+ „zvláštní subjekty“, které nemají hmotněprávní subjektivitu, ale o kterých tak stanoví zákon – např. státní zastupitelství, orgán policie dle § 200p o.s.ř., volební komise dle § 200x o.s.ř.- procesněprávní subjektivita je širší Způsobilost být účastníkem je procesní podmínkou – je-li při zahájení řízení dán její nedostatek – je neodstranitelný a vede k zastavení řízení.

15 Účastníci - způsobilosti
Procesní způsobilost o.s.ř. odkazuje do hmotného práva. Má každý v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (§ 20). Fyzické osoby – v plném rozsahu zletilostí nebo uzavřením manželství - nezletilí – rozumová a volní vyspělost odpovídající věku – pojistka v § 23 rozhodnutí předsedy senátu

16 Účastníci - způsobilosti
Právnické osoby – vznikem, osoby oprávněné jednat jménem : § 21 o.s.ř.: Statutární orgán (tvoří-li více osob – předseda nebo jím pověřený člen), Zaměstnanec (člen) – pověřený statutárním orgánem, Vedoucí odštěpného závodu nebo organizační složky zapisované do OR – ve věci týkající se závodu nebo složky, Prokurista, může-li dle prokury jednat samostatně. Stát – jeho jménem jednají subjekty v § 21a o.s.ř. Obce a vyšší územně samosprávné celky – osoby oprávněné jednat § 21b o.s.ř. Procesní podmínka, nedostatek vždy odstranitelný.

17 Účastníci - zastoupení
Na základě zákona: Procesně nezpůsobilý účastník – nezletilé děti (zákon o rodině – rodiče), osoba zbavená nebo omezená způsobilosti k právním úkonům – opatrovník ustavený soudem (opatrovnické řízení) x § 23 ZASTOUPENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU

18 Účastníci - zastoupení
2. Na základě rozhodnutí: Procesně nezpůsobilé osoby – fyzická, je-li zde nebezpečí z prodlení, právnická – nemá-li osobu oprávněnou jednat jejím jménem a je zde nebezpečí z prodlení Procesně způsobilé – brání překážka účasti, např. pobyt není znám, nepodařilo se doručit na známou adresu v cizině, nemá postulační způsobilost, neznámý dědic zůstavitele, nebyl-li dosud stanoven okruh dědiců apod. Osoby, které nemohou svá práva bránit – např. vyšetřovanému, nezvolí-li si zástupce sám.

19 Účastníci - zastoupení
Opatrovníkem lze ustanovit advokáta, jinou osobu jen s jejím souhlasem. Zákon může stanovit okruh osob, ze kterých soud opatrovníka primárně vybírá – např. § 187 – řízení o způsobilosti k právním úkonům. X Ustanovení zástupce z řad advokátů, jestliže je to třeba k ochraně zájmů účastníka, který splňuje předpoklady pro osvobození od SP. – na žádost účastníka. Soudem ustanovený opatrovník má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plném moci.

20 Účastníci - zastoupení
3. Na základě plné moci: Plná moc – prostá – pro určité úkony nebo procesní – pro celé řízení Plnou moc lze udělit písemně nebo ústně do protokolu. S výjimkou § 26 a § 26a o.s.ř. může být zástupcem jen fyzická osoba. V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zvolením jiného zástupce se má za to, že vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. Podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny, jen stanoví-li tak zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu. Plná moc zaniká, nevyplývá-li z ní něco jiného, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena.

21 Účastníci – zastoupení
Advokát Lze udělit jen procesní plnou moc. Může se dát zastupovat jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem. Notář V rozsahu svého oprávnění dle NŘ. Může se dát zastupovat jiným notářem, notářským kandidátem nebo notářským koncipientem. Patentový zástupce V rozsahu oprávnění dle zákona o patentových zástupcích. Nelze pro dovolací řízení.

22 Účastníci - zastoupení
Obecný zmocněnec Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Soud nepřipustí, je-li nezpůsobilý k řádnému zastupovaní nebo vystupuje-li v různých věcech opětovně. Odborová organizace Může svého člena, s výjimkou věcí obchodních. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Pro zákonem vymezená řízení, jde-li o věci se v vztahem k cizině.

23 Účastníci zastoupení Stát – za něž jedná ÚZSVM
Zastupuje obec v případech stanovených zvláštním právním předpisem. Lze udělit pouze procesní plnou moc. Právnická osoba, k jejímž činnostem patří ochrana před diskriminací Řízení ve věcech ochrany před diskriminací Právnická osoba, k jejímuž předmětu podnikání patří ochran práv dle autorského zákona Např. pro spory o nárocích vycházejících z autorského zákona

24 Účastníci – věcná legitimace
Věcná legitimace – hmotněprávní vztah účastníka k projednávané věci. S ohledem na pojetí účastenství – má význam ve sporném řízení (v nesporném jen u navrhovatele) Není procesní podmínkou, ale vlastním předmětem řízení - nedostatek vede k zamítnutí žaloby.

25 Účastníci – záměna a přistoupení
Řešení nedostatku věcné legitimace (existujícího na počátku řízení): a) Přistoupení (§ 92 odst. 1 o.s.ř.) - účastník není legitimován sám –na návrh žalobce, souhlas toho, kdo má přistoupit jako žalobce b) Záměna (§ 92 odst. 2 o.s.ř.)- účastník není legitimován vůbec, je legitimovaná jiná osoba – na návrh žalobce, se souhlasem žalovaného, souhlas toho, kdo má nastoupit jako nový žalobce. Pouze sporná řízení. Pro nového účastníka začíná řízení „znovu“.

26 Účastníci – procesní legitimace
Je třeba odlišovat od hmotněprávní – dvojí pojetí: Procesní postavení účastníka – má-li účastník v řízení nějaké procesní postavení, je legitimován takto v řízení vystupovat – činit úkony z tohoto postavení vyplývající – např. označením v žalobě žalobce žalovaného „procesně legitimuje“ mít v řízení postavení tohoto účastníka a činit úkony bez ohledu na jeho věcnou legitimaci Zákonem přiznaná možnost v řízení se s úspěchem domáhat práva, jehož není účastník nositelem v hmotněprávní sféře – např. nejvyšší státní zástupce – popření otcovství

27 Účastníci – procesní společenství
Tzv. subjektivní kumulace Pouze sporná řízení. Na straně žalované nebo žalující více osob. Různá třídění: aktivní (žalující) x pasivní (žalovaná) dobrovolné x nucené. Zákonné třídění - § 91 – odst. 1

28 Účastníci – procesní společenství
Samostatné společenství: každý v řízení jedná sám za sebe o každém účastníku rozhoduje soud samostatným výrokem nerozlučné : hmotněprávní povahou – musí žalovat nebo být žalováni všichni úkon jednoho platí i pro ostatní změna, zpětvzetí žaloby, smír a uznání nároku jen se souhlasem všech odvolání může podat jen jeden z nich soud rozhoduje jedním výrokem např. účastníci řízení o dědictví při žalobě uplatňující nárok k věci spadající do pozůstalosti

29 Účastníci – hlavní a vedlejší intervence
Intervenire – „vstoupit do řízení“. Pouze sporná řízení 1. Hlavní intervence: třetí osoba napadne žalobou účastníky probíhajícího sporu uplatní své právo k předmětu sporu – zahájení nového řízení, účastníky – na jedné straně hlavní intervenient, na druhé straně (žalované) účastníci původního řízení

30 Účastníci – hlavní a vedlejší intervence
2. Vedlejší intervence (vedlejší účastenství): třetí osoba, mající právní zájem na výsledku sporu, vstoupí do probíhajícího řízení Právní zájem = výsledek v řízení se projeví v právní sféře –tj. ovlivní jeho práva a povinnosti. Právní zájem = majetkový zájem. Stejná práva a povinnosti jako účastník, jedná ale toliko za sebe. Do řízení vstoupí z vlastního podnětu nebo na výzvu účastníka učiněnou prostřednictvím soudu (opověď rozepře – denuntiatio litis) O přípustnosti jeho vstupu rozhoduje soud pouze na návrh. Nelze v řízení o rozvod, neplatnost, neexistenci manželství.

31 Účastníci řízení – procesní nástupnictví
Tzv. změna účastníků – nutné odlišovat od záměny. Záměna – Byl žalován účastník, který nebyl nositelem věcné legitimace – „bylo nutné ho vyměnit za toho správného.“ Změna – v průběhu řízení došlo k přechodu práva a povinnosti, o něž v řízení jde – bylo žalováno „dobře“, ale nositel se změnil. Procesní nástupci jsou povinni přijmout stav řízení, jaký je v době jeho nástupu. V návaznosti na to, zda k přechodu nebo převodu práva došlo univerzální nebo singulární sukcesí.

32 Účastníci řízení – procesní nástupnictví
Univerzální sukcese - § 107 o.s.ř.: ztráta způsobilosti být účastníkem řízení po zahájení – fyzická osoba zemře, právnická zanikne v řízení nastane překážka postupu – vznik nedostatku způsobilosti být účastníkem řízení - kterou musí soud řešit ex officio je nutné odlišit od situace, kdy je nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení dán již v okamžiku zahájení řízení za zákonem stanovených podmínek možné jednat s procesním nástupcem k nástupnictví dochází ze zákona – sporná i nesporná řízení pokud není možné pokračovat s nástupcem, soud řízení zastaví - není možné rozhodnout ve věci samé.

33 Účastníci řízení – procesní nástupnictví
2. Singulární sukcese – pouze sporná § 107a o.s.ř.: přechod nebo převod práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde, např. žalobce postoupí pohledávku v řízení nenastane nedostatek procesní podmínky ani překážka postupu řízení, ale vznikne nedostatek věcné legitimace (až po zahájení řízení), je možné rozhodnout meritorně. k nástupnictví dochází jen na návrh žalobce.

34 Účastníci – účastenství pro určitý úsek řízení
Osoba zúčastněná na řízení, jedná-li se o jejím dílčím právu – např. svědek – nárok na svědečné, znalec – nárok na znalečné apod. Jinak pouze osoba zúčastněná na řízení – účastní se řízení, ale nemá v řízení práva, jen povinnosti – není procesním subjektem!

35 Řešení jednotlivých situací
řízení proti Karlovi zahájeno – Pan Karel zemřel Soud zjistil, že pan Karel zemřel, řízení zastaví – nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení, který je dán od počátku

36 Řešení jednotlivých situací
Řízení proti Karlovi zahájeno Nastala překážka postupu řízení – nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení po zahájení - soud postupuje dle § 107 o.s.ř. Pokračuje s nástupcem Pan Karel zemřel Nepokračuje s nástupcem - zastaví

37 Řešení jednotlivých situací
Soud rozhodne o záměně – řízení končí pro pana Karla a „začíná“ pro pana Luďka žalován pan Karel Žalobce zjistí, že měl být žalován pan Luděk NEDOSTATEK VĚCNÉ LEGITAMCE OD POČÁTKU Navrhne záměnu dle 92 o.s.ř.

38 Řešení jednotlivých situací
Soud připustí změnu dle § 107a o.s.ř. a pokračuje v řízení s panem Luďkem žalován pan Karel dluh pana Karla v souladu s hmotněprávní úpravou převezme Luděk – ZANIKÁ VĚCNÁ LEGITIMACE KARLA Žalobce navrhne změnu dle § 107a o.s.ř.


Stáhnout ppt "Procesní subjekty Účastníci"

Podobné prezentace


Reklamy Google