Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová."— Transkript prezentace:

1 Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

2 Přehled výuky Úvod do práva sociálního zabezpečení, pojem, předmět, systém a prameny práva sociálního zabezpečení v ČR a v EU Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Organizace a řízení sociálního zabezpečení Nemocenského pojištění - právní úprava, vazby, význam. Důchodového pojištění – právní úprava, vazby a význam Zdravotnictví a zdravotní pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Základy práva sociálního zabezpečení v EU Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

3 Organizace a řízení v sociálním zabezpečení Právní úprava, vazby a význam. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Prameny práva – organizace a systém sociálního zabezpečení ÚZ, Sociální zabezpečení Zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění ÚZ, Sociální pojištění Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

5 Vazba na jiné oblasti právních úprav Správní právo – z. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) - Subsidiární platnost - Platí teprve tehdy, neexistuje-li zvláštní procesní úprava - Z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - § 108 použití správního řádu, § 104g vyloučení správního řádu v případě řízení o vydání výkazu nedoplatků na dlužné pojistné a penále Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Vazba na jiné právní odvětví Trestní právo - § 147 trestního zákona, z. č. 140/1961 Sb. – postih za neodvedení pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kdo jako plátce ve větším rozsahu neodvede za poplatníka pojistné – odnětí svobody 6 měsíců až 3 léta nebo peněžitý trest Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Dvoustupňové řízení Správní rozhodnutí – meritorní rozhodnutí o existenci dávkového nároku a jeho výši, doplatku pojistného či sankce ve formě pokuty Proti rozhodnutí územní složky okresní správy sociálního zabezpečení je možno se odvolat k České správě sociálního zabezpečení (regionální referát v sídle každého kraje) Autoremedura u rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění, tato rozhodnutí vydává celostátně Česká správa sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Rozhodování o dávkách nemocenského pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení Přiznání na základě tiskopisu Zdravotní stav posuzuje ošetřující lékař Teprve jedná-li se o spornou dávku, např. vliv alkoholu, odvolání proti výši dávky, vydá se meritorní rozhodnutí Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

9 Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení od 1. 1. 2007 Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí, výkon je součástí veřejné správy. V prvém stupni pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky: I. Lékaři okresních správ sociálního zabezpečení – pro pojistné systémy (posudkoví lékaři České správy sociálního zabezpečení) – lhůta pro posouzení nepříznivého zdravotního stavu není stanovena II. Lékaři úřadů práce – pro nepojistné systémy – lhůta pro posouzení nepříznivého zdravotního stavu činí 30 kalendářních dnů, nestanoví-li žádající orgán lhůtu delší. Z vážných důvodů může být lhůta prodloužena o 30 dnů. Posudky nejsou rozhodnutím, ale podkladem pro jeho vydání. Posouzení zdravotního stavu si vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. Ve druhém stupni pro účely opravného řízení vypracovávaní posudky o zdravotním stavu posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, tvořeny minimálně 3 členy – posudkovým lékařem, který je předsedou komise, tajemnicí a tzv. přísedícím lékařem, který je odborným lékařem některého klinického oboru. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 Rozhodování a opravné prostředky Posudky o nepříznivém zdravotním stavu jsou podkladem pro správní rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání, o kterém rozhoduje nadřízený orgán. Je-li rozhodováno o nárocích na plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod – proti rozhodnutí lze podat žalobu k soudu. U vymezených dávek sociální péče a o mimořádných výhodách osobám těžce zdravotně postiženým je však podání žaloby k soudu vyloučeno; pak lze využít mimořádných opravných prostředků podle správního řádu (obnova řízení, přezkumná řízení). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Posudkoví lékaři České správy sociálního zabezpečení Lékaři lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ) vypracovávají posudky pro systém důchodového pojištění a pro systém nemocenského pojištění, provádí kompetence spojené s kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři. Posudkoví lékaři, jako vysoce odborný expertní útvar ČSSZ, objektivně hodnotí vliv nemoci, úrazu či postižení na celkový stav jedince. Na podkladě posudku je rozhodováno o nárocích na plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod – proti rozhodnutí lze podat žalobu k soudu. Dávky zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu byly ke dni 1. ledna 2007 transformovány do nové dávky - příspěvku na péči, zkráceně „příspěvek“. Závislost na péči jiné osoby (zákon o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb.) Od 1. 1. 2007 není možno žádat o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Posudkoví lékaři úřadu práce (LPS ÚP) Rozhodují o nepojistných systémech: Sociální péče – např. mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené, příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, příspěvek na zakoupení a celkovou opravu nebo zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úpravu bytu. Státní sociální podpora – posouzení nepříznivého zdravotního stavu, stanovení určitého stupně závislosti na pomoci jiné osoby určuje výši poskytovaných dávek nebo dobu jejich poskytování (např. sociální příplatek nebo rodičovský příspěvek). Sociální služby – příspěvek na péči. Pomoc v hmotné nouzi – zda je osoba schopná zvýšit si příjem vlastní prací. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Příklady, opakování: Klíčové pojmy: - malá organizace, organize, OSVČ - pojistné,plátce pojistného, poplatník pojistného, promlčení pojistného - penále, sankce Okresní správa sociálního zabezpečení rozhodla platebním výměrem o povinnosti zaměstnavatele zaplatit přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení, protože jeho výrobní zařízení nevyhovuje zdravotnickým předpisům. Zaměstnavatel se domnívá, že mu přirážka byla stanovena neprávem. 1) Může se zaměstnavatel proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení bránit? 2) Který orgán bude rozhodovat o odvolání a bude jeho rozhodnutí konečné? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová."

Podobné prezentace


Reklamy Google