Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění zajištění Klasické zajištění- Finitní zajištění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění zajištění Klasické zajištění- Finitní zajištění"— Transkript prezentace:

1 Členění zajištění Klasické zajištění- Finitní zajištění
pojistně technické cíle - pojistně technické nástroje Finitní zajištění primárně „jiné“ cíle - pojistně technické nástroje Alternativní přenos rizik (ART) pojistně technické cíle – primárně „jiné“ než pojistně technické nástroje

2 Alternativní přenos rizik a jeho nástroje – ART
různé metody umožňující cedovat přijatá rizika vhodněji a v mnohých případech i levněji než klasické zajištění kapitálové trhy finitní zajištění podmíněné financování v  podobě kontingentního kapitálu.

3 Historie ART 60.léta 20.století – kaptivní pojišťovny (vznik ve 20.letech) PROČ Alternative Risk Transfer ?????

4 Volatilita zajistných sazeb
Sazby v čase velmi kolísají ( jejich výši zajišťovny odvozují mimo jiné od historického škodního průběhu) Dojde-li ke zhoršení škodního průběhu zajistitel zvýší zajistné sazby – POZOR – v klasickém zajištění jsou smlouvy jednoleté ( zhoršení škodního průběhu pojišťoven se bezprostředně odráží ve zvýšení zajistných sazeb)

5 Jiná forma zajištění za cenu adekvátních nákladů
Zajistné sazby jsou odvozeny od průměrného rizika podle zkušeností jednotlivé zajišťovny. Cedování „dobrých rizik x cedování „špatných riziko – pojišťovny cedují spíše „špatná“ rizika ↓ růst zajistných sazeb.

6 Typické rysy metod ART multi- years multi- line customization
increased limits of insurability supporting of self- insurance reduced moral hazard ( of insurance/ reinsurance companies ) securitization or insuratization (security-bond, derivatives)

7 Morální hazard a kdy k němu dochází ????
Pojistitel neučiní všechny potřebné kroky ke snižování škodního průběhu nebo korektní likvidaci škod, tj. opět zvyšuje zajistné sazby– zajišťovny do svých výpočtů musí zakalkulovat riziko morálního hazardu Co jej snižuje ???? zajistné produkty odvozené od nezávislých indexů, využívaných na trhu s deriváty (např. PCS)

8 Hrozba úvěrového rizika
 Zajistitel nebude schopen v budoucnu své závazky splnit Podíl zajistitelů s ratingem horším než AA ???? Řešení prostřednictvím kapitálového trhu umožňuje úvěrové riziko minimalizovat, protože prostředky na případné zajistné krytí jsou připraveny už před okamžikem jejich potřeby.

9 + + + ART snaha „obejít „ klasické pojistné a zajistné struktury:
navýšení pojistné a zajistné kapacity eliminace volatility pojistných a zajistných sazeb levnější pojistná a zajistná ochrana využití kapacity kapitálových trhů redukce úvěrového rizika různá finanční a daňová hlediska

10 Nositelé rizika ART Kaptivní pojišťovny (CIC)
Samopojištění S-I (nutná tvorba regulativních rezerv) RRG (Risk Retention Groups)-mutuals Pooly ( soupojistné + zajistné, státní ) Kapitálové trhy včetně SPV zprostředkovatelů (Special Purpose Vehicles)

11 Captives- Kaptivní pojišťovny
Společnosti, patřící firmě/skupině firem Pojišťují rizika mateřské společnosti Počátek již před 2.světovou válkou ( Lufthansa, Unilever) Technicky fungují jako zajistitel Fronters (lokální prvopojistitelé)- kaptivní zajišťovna + možná cese na tradiční bázi

12 Captives – PROČ ? Snížit náklady u frekventovaných škod, kde se jejich výskyt PŘEDPOKLÁDÁ Daňové a finanční důvody „Daňové ráje“ ( Bermundy,Guernsey,Irsko, Kajmanské ostrovy, Lucembursko, ostrov Man) - captive většinou „off -shore“ (nikoli „on-shore“)

13 RENT- A- CAPTIVE (nájemní kaptivní společnosti)
většinou založeny „sponzorem“ nabízí k pronájmu svou pojistnou/zajistnou kapacitu, licenci, odborné řízení, +umožňuje 100% participaci na výsledku (pojistně-technickém, investičním) Výnos sponzora – pevné členské poplatky + manažerský poplatek ( 1-2% ze zajistné kapacity)

14 Současnost Captives Ekonomická krize
– výhody a nevýhody pro rozvoj kaptivních pojišťoven + Komerční trh pojištění se stává méně atraktivní ( zvažovat samopojištění?) - Náklady na založení a „rozběhnutí“ pojišťovny vysoké ( rent-a captive ??)

15 SPV-“klasický zajistitel“
Na své jméno emitují pojistné dluhopisy Investují Vyplácejí zajistné plnění SPV představuje obvykle dceřinou společnost s určitou strukturou aktiv/pasiv a takovým zákonným rámcem činnosti, který poskytuje záruku dodržení závazků společnosti dokonce i pro případ úpadku mateřské společnosti –aby mohl být zahájen proces transformace v jinou, transparentní společnost.

16 Nástroje ART - pojistné dluhopisy - pojistné opce - pojistné swapy
-         kontingentní kapitál -         multiprodukty -         finitní zajištění

17 BURZY CATEX- Catastrophe Risk Exchange od r.1992 –(futures + opce)
CBOT - Chicago Board of Trade –(i deriváty), od r – 1.specializovaná burza na pojistná rizika NYMEX – New York Mercantile Exchange Inc. (největší derivátová burza na světě) NYSE EURONEXT (Euronext N.V. + NYSE od r.2007) – akcie, deriváty, vypořádávací a informační služby

18 Pojistné dluhopisy insurance linked- bonds
nejvíce využívané nástroje ART Nejrozšířenější jsou katastrofické dluhopisy, jejichž kuponová sazba je vyšší než průměr trhu (catastrophe bonds, CatBonds) KUPÓN   ↓ ↓ SPREAD BEZRIZIKOVÁ SAZBA ↓ ↓ Prémie Prémie za riziko za novinku

19 Indexace Cat bonds Dluhopisy indexované na škodách způsobených přímo cedentovi či cessionáři (Parametric Reinsurance Company –SPV z Kajmanských ostrovů – výnos z dluhopisů odvislých od fyzikálního indexu - Japonsko Dluhopisy indexované na všeobecně uznávaném škodním indexu (PCS) (r.1997, Swiss Re + SR Earthquake Fund, Ltd.)

20 TYPY TRIGGERS 1) škoda způsobená individuálnímu pojistiteli
2) „nezávislý“ index ( např. PCS) 3) škodná událost způsobená pojistným nebezpečím 4) syntetický trigger (1+2)

21 5 základních předpokladů pro úspěch emise těchto dluhopisů:
1) vysoký vlastní vrub pojišťovny - ALE 2) tento vlastní vrub však nesmí být extrémně vysoký (klesající riziko vzniku PU a ZU- klesá pojistné placené do fondu SPV) 3) celková emise dostatečně velká ( emisní náklady vysoké) 4) dluhopisy vázané na nezávislých škodních indexech (tj. není možnost morálního hazardu – neovlivnitelné eminetem). 5) podmínky ovlivňující výnos dluhopisu by měly být transparentní.

22 Vysoký vlastní vrub pojišťovny ale ne extrémně vysoký
Rostoucí výše vlastního vrubu snižuje pravděpodobnost ztráty kupónu (nebo i vlastní nominální hodnoty) dluhopisu, a tedy jeho rating. Vlastní vrub však nesmí být extrémně vysoký, protože s klesajícím rizikem vzniku zajistné události klesá zajistné placené pojišťovnou do fondu SPV. Transakční náklady (emisní, právní a informační náklady, poplatky ratingové agentuře) nejsou závislé na míře rizika obchodu a jsou tedy fixní. K čemu to vede??? Vyšší zajistné potom zlepšuje poměr zajistné/transakční náklady, a tedy investorům umožňuje relativně zvýšit rizikovou prémii.

23 „velká„ emise , podmínky výnosu transparentní a pojistitelem neovlivnitelné
Emise dluhopisů by měla být dostatečně velká ( emisní náklady jsou z velké části fixní tj. větší emise - nižší průměrné náklady Pojistitel (zde emitent) by neměl mít možnost ovlivnit podmínky, které ovlivňují výnos dluhopisu tak, aby nehrozila možnost morálního hazardu. Proto se preferují dluhopisy vázané na nezávislých škodních indexech Podmínky ovlivňující výnos dluhopisu by měly být transparentní. I tento požadavek podporuje potřebu vázat dluhopisy na nezávislé indexy.

24 Proč catastrophe bonds????
+ vysoce ziskové dluhopisy ( s rizikem neplnění závazku v případě živelní katastrofy) + mají kuponovou sazbu mnohem vyšší, než průměr trhu (i než státní dluhopisy) - v případě živelní katastrofy ztráta kuponu a nominální hodnoty (anebo části)

25 Životní dluhopisy –life bonds
životní dluhopisy (podstatou jsou podobné zástavním cenným papírům) PROČ ??? ŽP postupuje práva na budoucí plnění SPV- ten získá prodejí dluhopisů kapitál od investorů – zpět ŽP na pokrytí počátečních nákladů při pojistném obchodu

26 Pojistné opce derivátové nástroje, hodně používané ve finančním světě, vázané na pojištění (prostřednictvím škodních indexů) podobné klasickému neproporcionálnímu zajištění ( škodní nadměrku). Kombinace call opce- spread opce nižší realizační cena opcí ( priorita prvopojistitele) vyšší realizační cena opcí (horní hranice zajištění ) opce malých škod (rok, ½ , ¼ roku) opce velkých škod

27 Pojistné swapy určitá výměna pojistných smluv mezi pojistiteli – diverzifikace portfolia -         mají podobný charakter -         vztahují se většinou na konkrétní riziko -         uspořádány v určitých blocích pojistitelé, kteří se této výměny účastní, hradí pojistné plnění ze získaných bloků a po stanovené době si závazky vymění zpět

28 Swap jako „standartizovaná„ „vzájemná“ zajistná smlouva“
Standartizace je možná díky CATEX (škodní indexy typu PCS-Property Claims Service) Pojistitelé, kteří se této výměny účastní, hradí pojistné plnění ze získaných bloků a po stanovené době si závazky vymění zpět Výměna variabilních a fixních plateb

29 Proč pojistné swapy ??? Mohou swapy sloužit k navyšování zajistné kapacity ??????? Co je jejich účelem??????

30 Kontingentní kapitál - CC
forma následného financování pojistných událostí za pomoci externích zdrojů zavázaný subjekt povinen navýšit finanční prostředky pojistitele na stanovenou částku nastane-li pojistná událost, v zajistné smlouvě specifikovaná

31 Formy kontingentního kapitálu
-  garantované úvěry, čerpané v případě vzniku pojistných škod většího rozsahu (rezervní úvěrové „linky“ ) -    koupě put opce neboli prodejní opce na své vlastní akcie, vázané na výskyt pojistné události -   bankovní zajištění životního pojištění ( zajistitel uzavírá s pojistitelem kvótovou zajistnou smlouvu s podílem na investičních výnosech)

32 Multiprodukty kryjí po delší dobu různá rizika v rámci jedné smlouvy.
Priorita prvopojistitele, limit zajistitele a zajistné se stanovují rovněž na integrované bázi. + + + -         nižší cena -         nižší administrativní náklady -         transparentnost.

33 Multitrigger produkty –integrated multi-line/multi year products
zajistné plnění pouze v případě, když vedle pojistné události nastane také určitý jev nepojistného charakteru (změna makroekonomických veličin - míry inflace nebo hrubého domácího produktu nebo změna na finančních trzích, tj. např. měnových kurzů nebo úrokových sazeb) – First trigger +second trigger

34 Současná situace a možný vývoj zajištění
Situace na tradičním zajistném trhu Likvidita pojistných derivátů a dluhopisů v důsledku prakticky neexistujícího sekundárního trhu je brzdou jejich rozvoje. Transparentnost produktové struktury Postoj regulačních, účetních a daňových autorit Postoj ratingových agentur Získání nových investorů (na trhu stále nejsou dostatečně známy výhody, které jim investice do pojistných instrumentů může přinést)

35 Situace na tradičním zajistném trhu
míra závislosti mezi sazbami na tradičním zajistném trhu a výší objemů na alternativním trhu se dosud projevuje jako vysoce signifikantní. Co z toho plyne???

36 likvidita pojistných derivátů a dluhopisů
Nedostatečná likvidita pojistných derivátů a dluhopisů v důsledku prakticky neexistujícího sekundárního trhu je brzdou jejich rozvoje. Přitom tyto produkty by právě měly šanci řešit nulovou likviditu tradičních zajistných kontraktů (doposud existovala pouze možnost retrocese). Takže???

37 Transparentnost produktové struktury
Transparentnost je základním faktorem rozvoje jakékoliv novinky. Řešením je standardizace produktů realizovaných prostřednictvím specializovaných burz nebo zprostředkovatelů. Postoj regulačních, účetních a daňových autorit Postoj ratingových agentur Získání nových investorů může přinést: Vysoký očekávaný výnos – Diverzifikaci portfolia Schopnost využít „nekatastrofického“ trhu pro alternativní řešení !!Konvergence finančních a pojistných trhů !!!!

38 Postoj ekonomických a hodnotících subjektů
Postoj regulačních, účetních a daňových autorit – nejistota, která plyne zajistitelům z titulu nejasných podmínek, které jsou dány pro jejich podnikání, je významnou brzdou rozvoje alternativních řešení. Specializované normy, které řeší uvedenou problematiku, už však také existují. Postoj ratingových agentur – na kapitálovém trhu je úspěch každého instrumentu podmíněn „adekvátně kvalitním“ ratingem, podle něhož potenciální investoři atraktivnost produktu posuzují.

39 Postoj subjektů ovlivňujících zajistný trh
Postoj regulačních, účetních a daňových autorit – nejistota, která plyne zajistitelům z titulu nejasných podmínek, které jsou dány pro jejich podnikání, je významnou brzdou rozvoje alternativních řešení. Specializované normy, které řeší uvedenou problematiku, už však také existují. Postoj ratingových agentur – na kapitálovém trhu je úspěch každého instrumentu podmíněn „adekvátně kvalitním“ ratingem, podle něhož potenciální investoři atraktivnost produktu posuzují.

40 Získání nových investorů + výhody, které jim investice do pojistných instrumentů může přinést
Vysoký očekávaný výnos Diverzifikace portfolia Schopnost využít „nekatastrofického“ trhu pro alternativní řešení Konvergence finančních a pojistných trhů

41 Konvergence finančních a pojistných trhů – „co s tím?“
– mnohé trendy ve vývoji finančních trhů jako příklon k principu růstu hodnoty akcií či konvergence činností bank, pojišťoven, zajišťoven a ostatních finančních subjektů však dávají rozvoji ART metod silný impuls. Váha jednotlivých faktorů je pro jednotlivé země různá. Specificky velmi závisí na významnosti kapitálových trhů pro podnikové financování, a tedy rozvinutosti kapitálových trhů, tlaku na růst hodnoty akcií, legislativních a regulačních podmínkách dané země

42 Vysoký očekávaný výnos
Přes riziko ztráty kupónu (nebo i jistiny) se pojistné dluhopisy pro investory staly zajímavé Důvod ???? Slibují relativně vyšší kupónový výnos než podnikové dluhopisy se shodným ratingem Tato prémie je kompenzací za nižší likviditu pojistných dluhopisů, za riziko omylu při odhadu a odvahu za investování do nového produktu.

43 Diverzifikace portfolia
Investice do pojistných dluhopisů umožňuje snižovat tržní riziko portfolia PROČ ???? Neexistuje významný korelační vztah mezi pojistnými a podnikovými dluhopisy

44 Schopnost využít „nekatastrofického“ trhu pro alternativní řešení
Doposud se řešila rizika s vysokou závažností a nízkou frekvencí (katastrofy). Je tento trh svým rozsahem omezený ???? Prosadí se přenos rizik pomocí ART i na jiných rizikových trzích, tj. na trhu střední závažnosti a frekvence ???

45 Konvergence finančních a pojistných trhů
Mnohé trendy ve vývoji finančních trhů jako příklon k principu růstu hodnoty akcií či konvergence činností bank, pojišťoven, zajišťoven a ostatních finančních subjektů dávají rozvoji ART metod silný impuls. Váha jednotlivých faktorů je pro jednotlivé země různá. Na čem to závisí ???? Významnost kapitálových trhů pro podnikové financování, (rozvinutost kapitálových trhů, tlak na růst hodnoty akcií, legislativní a regulační podmínkách dané země)


Stáhnout ppt "Členění zajištění Klasické zajištění- Finitní zajištění"

Podobné prezentace


Reklamy Google