Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marcela Stryjová KVALIFIKOVANÁ EKONOMICKO-PRÁVNÍ ADMINISTRACE PRO KOMERČNÍ SFÉRU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marcela Stryjová KVALIFIKOVANÁ EKONOMICKO-PRÁVNÍ ADMINISTRACE PRO KOMERČNÍ SFÉRU."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marcela Stryjová KVALIFIKOVANÁ EKONOMICKO-PRÁVNÍ ADMINISTRACE PRO KOMERČNÍ SFÉRU

2 Finanční trhy  Klasifikace finanční trhy  Cenné papíry a jejich druhy  Mechanismy obchodování s cennými papíry na primárním a sekundárním trhu  Efektivnost finanční trhy  Finanční rizika

3 Klasifikace finančních trhů  Trhy obecně představují procesy nákupu a prodeje.  Dělí se na trh:  zboží a služeb,  trh výrobních činitelů (půdy a práce)  finanční trh.  Specifickým znakem finanční trhy je skutečnost, že je barometrem prosperity, úspěchů ale i neúspěchů hospodářského vývoje, neboť umožňuje přelévání volných finančních zdrojů

4 Finanční trhy Finanční trhy jsou neoddělitelnou součástí tržního systému. Soustřeďuje se na něm nabídka a poptávka peněz a kapitálu, setkávají se zde úspory a potřeba prostředků různých subjektů.

5 Úspory Úspory představují stranu nabídky a potřeba stranu poptávky. I když konkrétní splatnosti nejsou jednotné, z hlediska splatnosti se rozlišují finanční operace krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

6 Finanční trhy se člení na:  dluhové trhy,  akciové trhy,  komoditní trhy (pouze trh s cennými kovy)  devizové trhy (obvykle včetně trhu se zlatem).

7 Dluhové trhy představují:  trhy s úvěry a půjčkami  trhy s dluhovými cennými papíry.  Tyto nástroje mají omezenou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit).

8 Akciové trhy jsou trhy Akciové trhy jsou trhy s akciemi, tj. s nástroji teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností.

9 Komoditní trhy Komoditní trhy se zařazují do finanční trhy pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paládium).

10 Devizové trhy Devizové trhy, které představují jednak předchozí trhy (dluhové, akciové nebo komoditní trhy) s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a jednak trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

11 Kapitálové trhy Kapitálové trhy představují trhy:  s akciovými cennými papíry (akciemi)  s úvěry a půjčkami s původní splatností vyšší než jeden rok a c) s dluhovými cennými papíry (dluhopisy a směnkami) s původní splatností vyšší než jeden rok.

12 Cenné papíry a jejich druhy Dluhopisy Směnka Podílový list Finanční deriváty

13 účastníci trhu s cennými papíry :  emitenty  investory  zprostředkovatele.

14 Emitenti Emitenti (dlužníci) vydávají cennými papíry, aby získali peněžní zdroje. cennými papíry emitují přímo subjekty, které budou přímo uživateli prostředků nebo i finanční instituce, které potřebují peněžní prostředky na rozšíření svých aktivit.

15 Investoři jsou osoby, které investují své volné peněžní zdroje do nákupu cennými papíry

16 Finanční zprostředkovatelé Finanční zprostředkovatelé v oblasti cennými papíry jsou instituce, které zprostředkovávají jejich nákup a prodej.

17 Mechanismy obchodování s cennými papíry na primárních a sekundárních trzích  V tržní ekonomice může existence finančních trhů značně usnadnit proces výměny přebytečných prostředků za finanční pohledávky. Podnikatel a investor se vzájemně vyhledávají, spolu vyjednávají a případně mezi sebou uzavírají smlouvy.

18 Podnik, který požaduje hotovost, může tedy jít  na primární trh s cennými papíry  nebo na trh s úvěry

19 Primární a sekundární trhy

20 Primární trh Primární trh se zabývá emisí nových cennými papíry a jejich splácením. Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k vypůjčiteli.

21 Sekundární trh Sekundární trh je trhem již emitovaných cennými papíry.

22 Vztahy mezi primárními a sekundárními trhy  Ne všechny primární trhy mají sekundární trhy a u některých emitovaných cennými papíry vůbec sekundární trh neexistuje (např. u dceřinné společnosti, kde 100 % akcií vlastní mateřská společnost).

23 Emise cennými papíry  Při vydávání je na straně nabídky emitent. Prvonabyvatel vydávaného cennými papíry se nachází na straně poptávky. Pro emitenta cennými papíry obecně platí, že není schopen předem přesně stanovit zájem o danou emisi. Činí pouze odhad.  Emisí rozumíme soubor vzájemně zastupitelných cennými papíry vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí.

24 Podmínky emise obsahují jak zákonné podmínky, tak i emitentem volitelné podmínky (stanovené pouze v zákonem stanoveném rámci).

25  Den vydání  Emisní lhůta  Emisní kurs  Emisní obstaravatel  Emisní garant  Emisní tvůrce

26 Efektivnost (účinnost) finančních trhů Efektivnost představuje důležitý znak finančních trhů.

27  alokační efektivnost  informační efektivnost  operační efektivnost

28 alokační efektivnost  Finanční trhy by měly fungovat takovým způsobem, aby úspory směřovaly do nejvíce produktivních podniků,  Alokační efektivnost může být rovněž žádoucí ze společenského hlediska, neboť úspory by měly téci do nejvíce produktivních podniků ku prospěchu celé ekonomiky.  Sekundární trhy nealokují podnikům prostředky. Nový kapitál je podniků dostupný pouze na primárních trzích.

29 informační efektivnost  Tento druh efektivnosti závisí na tom, jak tržní ceny odrážejí všechny dostupné relevantní informace. Podle toho je možné rozlišovat tři úrovně efektivnosti, kterým odpovídají tři formy informačně efektivních trhů: 1. u slabé efektivnosti tržní ceny okamžitě absorbují všechny minulé informace, 2. u středně silné efektivnosti tržní ceny okamžitě reagují na všechny zveřejněné informace (minulé i současné), 3. u silné efektivnosti tržní ceny okamžitě reagují na veřejné i neveřejné informace,  Informační efektivnost signalizuje, v jakém rozsahu ceny cennými papíry odrážejí současné znalosti o očekávaných budoucích příjmových tocích u cennými papíry.

30 operační efektivnost  Trh je operačně efektivní, pokud existuje pouze malý rozdíl mezi výnosem z prodeje cennými papíry a náklady na nákup cennými papíry,

31 Požadované vlastnosti trhů  Testem kvality primárního trhu je průměrný podíl transakčních nákladů na vypůjčených prostředcích. Trhy však neumožňují optimální alokaci prostředků. Odchylky vznikají z důvodu, že rozhodování probíhá na základě nedokonalých informací.

32 Finanční rizika  Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. 1. vypořádací riziko (riziko ztráty z nevypořádání obchodů), 2. tržní riziko, dělící se na úrokové, komoditní a kurzové. Jedná se o riziko ztráty v důsledku změny tržních cen včetně úrokových mír.

33


Stáhnout ppt "Mgr. Marcela Stryjová KVALIFIKOVANÁ EKONOMICKO-PRÁVNÍ ADMINISTRACE PRO KOMERČNÍ SFÉRU."

Podobné prezentace


Reklamy Google