Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů."— Transkript prezentace:

1 Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů

2 Rozpočty 2 Rozpočet  v peněžním vyjádření kvantifikuje vývoj hodnotových veličin  pro stanovené období  pro stanovený objem a strukturu činnosti (→ vytvořených a prodaných výkonů)  pro podnik jako celek či pro hierarchicky nižší úroveň řízení (→ středisko)  při předpokládaných změnách v procesu tvorby výkonů a prodeje zákazníkům  základem je tzv. podnikový rozpočet (Master Budget)  rozpočtová výsledovka  rozpočet peněžních toků  rozpočtová rozvaha

3 Rozpočty 3 Cíle sestavení krátkodobých rozpočtů 1.sestavení podnikového rozpočtu jako nástroje realizace cílů podniku  východisko: strategické plány a rozpočty a objektivně existující podmínky 2. dezagregace cílů podnikového rozpočtu na dílčí cíle a úkoly středisek  východisko: vymezení pravomoci a odpovědnosti středisek  účinnost naplnění cílů rozpočtů závisí na  provázanosti s ostatními nástroji řízení  motivačním působení na chování řídicích pracovníků  rozpočet je formální a neúčinný pokud je pouze „rozpisem“ vrcholových ukazatelů bez respektování vývoje podmínek na trhu a ovlivnitelnosti úkolů řídicími pracovníky

4 Rozpočty 4 Funkce krátkodobých rozpočtů  stanovují cíle pro dané období v návaznosti na strategické cíle  realizace (naplnění) dlouhodobých rozpočtů s možností reakce na měnící se podmínky  koordinují činnost středisek uvnitř podniku  komunikace uvnitř podniku a schopnost předem identifikovat konflikty  motivují řídicí pracovníky k dosažení úkolů v souladu s cíli podniku  působení na chování a motivaci řídicích pracovníků  jsou nástrojem kontroly skutečného vývoje hodnotových veličin  porovnání skutečného průběhu s předem stanovenou výší  umožňují měřit výsledky činnosti středisek a řídicích pracovníků  měření výkonnosti

5 Rozpočty 5 Vztah krátkodobých rozpočtů k časovému období  základní období – jeden rok  rozdělení na 12 měsíců nebo 13 čtyřtýdenních období  rozpočty na další čtvrtletí mohou být průběžně zpřesňovány  klouzavé rozpočtování – průběžná aktualizace rozpočtu (obvykle po čtvrtletích) spojená s doplněním údajů pro další navazující čtvrtletí  vyhodnocování výsledků vždy po měsíci nebo po čtyřech týdnech

6 Rozpočty 6 Proces sestavování rozpočtu  tým pro sestavení rozpočtu (tým na úrovni vrcholového řízení složený z řídicích pracovníků ze všech oblastí činnosti)  úkoly: zajistit reálnost rozpočtů a dostatečnou koordinovanost  oddělení controllingu  úkoly: zpracování postupů a metod sestavení rozpočtu včetně určení časového harmonogramu sestavování; spolupráce s řídicími pracovníky při jejich sestavování (poradenská a administrativní funkce)  zodpovědnost za včasnou přípravu rozpočtu  řídicí pracovníci středisek  úkoly: zpracování návrhu rozpočtu střediska (ve spolupráci s oddělením controllingu), jeho prezentace a případné přepracování

7 Rozpočty 7 Etapy sestavování rozpočtové výsledovky I.  vymezení rozpočtové politiky podniku a základních směrů vývoje jeho činnosti  ovlivněno změnami v marketingovém mixu a záměry na rozšíření či omezení výkonů  východisko – podnikové cíle a politiky  vymezení faktorů, které omezují výkonnost podniku  poptávka na trhu  kapacita podniku a rychlost reakce na změny  příprava rozpočtu výnosů z prodeje  východiska – plán prodeje a předem stanovené ceny výkonů  stanovení základní struktury rozpočtu nákladů v rozpočtové výsledovce  navazuje na strukturu rozpočtu výnosů z prodeje  východisko – členění nákladů na variabilní a fixní s možností jejich stupňovitého členění (→ FN výkonu, útvaru, správy a řízení)

8 Rozpočty 8 Etapy sestavování rozpočtové výsledovky II.  první (výchozí) etapa přípravy rozpočtů středisek  výchozí přístup – „bottom-up“, tj. proces sestavení postupuje od návrhů nejnižší úrovně řízení ke koordinaci a doladění na vyšších úrovních  každý řídicí pracovník sestavuje návrh rozpočtu za tu oblast činnosti, za kterou je odpovědný  projednání návrhu rozpočtu střediska s hierarchicky vyšším stupněm řízení Divize Závod 1 Závod 2 Úsek A Úsek B Úsek C Úsek D Útvar 1 Útvar 2 Útvar 3 Útvar 4 Útvar 5 Útvar 6 Útvar 7 Útvar 8

9 Rozpočty 9 Etapy sestavování rozpočtové výsledovky III.  koordinace a přepracování rozpočtů středisek  cíl – ověřit vztahy mezi rozpočty z hlediska návaznosti a souladu  případný návrh změny rozpočtu by měl předložit pracovník, který sestavoval původní návrh  etapa se může i několikrát opakovat  konečné přijetí a schválení rozpočtu středisek  celková koordinace završená sestavením rozpočtové výsledovky za podnik jako celek

10 Rozpočty 10 Vztah předběžné kalkulace a rozpočtu nákladů střediska Předběžná kalkulace Jednicové nákladynorma * předem stanovené ocenění Variabilní režie rozpočet / plánovaný objem výkonů Fixní režie rozpočet / plánovaný objem výkonů Rozpočet střediska Jednicové náklady předběžná kalkulace*plánovaný objem výkonů Variabilní režienormativy * vztahové veličiny Fixní režielimity

11 Rozpočty 11 Metodické otázky sestavení rozpočtu režijních nákladů středisek  struktura režijních nákladů  východisko – členění nákladů na variabilní a fixní ve vazbě na druhové a účelové členění nákladů  rozlišují se prvotní a druhotné náklady  metody stanovení rozpočtovaných nákladů střediska  (viz následující slide) viz následující slideviz následující slide  způsob kontroly dodržení rozpočtu  (viz následující slide) viz následující slideviz následující slide

12 Rozpočty 12 Metody stanovení rozpočtovaných nákladů střediska 1. Prvotní údaje pro sestavení rozpočtů a.využití údajů o skutečnosti minulých období b.sestavení rozpočtu od nulového základu 2. Způsob zpracování prvotních údajů a.indexní metody → základem je věcná analýza nákladové složky → základem je věcná analýza nákladové složky b.matematicko – statistické metody c.grafický rozbor a extrapolace 3. Způsob stanovení nákladového úkolu a.variabilní náklady – normativy → východiskem je určení vztahových veličin, na které je vázána úroveň nákladového úkolu b.fixní náklady - limity

13 Rozpočty 13 Kontrola dodržení rozpočtu režijních nákladů  důležité je pravidelné a včasné porovnání skutečného a předem stanoveného vývoje, zjištění a vyhodnocení rozdílů a přijetí opatření  možné příčiny vzniku rozdílů  nereálně stanovený úkol  odlišný vývoj podmínek v průběhu období  způsoby kontroly dodržení rozpočtu  prostřednictvím interních výnosů a výsledku hospodaření střediska (viz Kapitola 9 Odpovědnostní účetnictví)  porovnání skutečných a rozpočtovaných nákladů mimo účetní systém

14 Rozpočty 14 Kontrola rozpočtu režijních nákladů mimo účetní systém  pomocí pevného rozpočtu  porovnává se skutečnost se schváleným rozpočtem  vhodné u středisek, kde není vymezený nebo měřitelný výkon  pomocí variantního přepočteného rozpočtu  porovnává se skutečnost s rozpočtem s přepočtenými variabilními náklady podle skutečného objemu a struktury výkonů (→ předmět přepočtu pouze variabilní náklady)  vhodné u středisek, která nerozhodují o využití kapacity  pomocí lineárně přepočteného rozpočtu  porovnává se skutečnost s rozpočtem s přepočtenými veškerými náklady podle skutečného objemu a struktury výkonů (→ předmětem přepočtu i fixní náklady)  vhodné u středisek, která rozhodují o využití kapacity

15 Rozpočty 15 Propojení systému informací nákladového účetnictví (shrnutí) skutečné náklady středisko/výkon předem stan. náklady středisko/výkon SK VPC Předběžná kalkulace výkonů Rozpočty nákladů odp. středisek PS (VPC) VPC Účetnictví pro řízení: Výsledná kalkulace


Stáhnout ppt "Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů."

Podobné prezentace


Reklamy Google