Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM"— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM
UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (LS 2007) Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM část 1 Příprava výzkumného projektu Jiří Šafr vytvořeno

2 Postup kvantitativního výzkumu
problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace znaků)  ověření: sběr dat (kvalita dat=validní reliabilní, reprezentativní) + analýza (potvrzení/zamítnutí hypotézy) Praktikum KMVP část 1

3 Projekt výzkumu zahrnuje rozhodnutí:
jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu Praktikum KMVP část 1

4 Hl. body projektu kvantitativního výzkumu
výzkumný problém (předmět výzkumu, výzkumná otázka) obecná hypotéza zkoumaná populace způsob výběru metoda sběru dat pracovní hypotézy operacionalizace proměnných Praktikum KMVP část 1

5 Základ návrhu výzkumného projektu dotazníkového šetření
definice výzkumného problému → „co budete zkoumat a proč“ cílová populace → „koho budete zkoumat“ obecná hypotéza/y → „jaký předpokládáte stav/ vztahy“ širší kontext problému (popis jevu pro nezasvěcené, důvod k výzkumu, vámi zvolený koncept atd. (stručně!) pracovní (operacionální) hypotézy dílčí, operacionální definice (klíčových proměnných) → „jak je budete měřit“ technika distribuce dotazníku (tazatel / rozdávaný,…) [Disman 1993: kap. 7] způsob výběru vzorku a jeho velikost [Disman 1993: kap. 5] Praktikum KMVP část 1

6 Příprava výzkumného projektu
Přesně definujte, kdo je zkoumaná populace (rozdělení na podsoubory?) Hypotézy formulujte stručně, jednoznačně a logicky. Hypotézy musí obsahovat ověřitelné kritérium. Smysluplnost hypotéz. Samoúčelná hypotéza k ničemu není! Jsou hypotézy jsou testovatelné při uvažované podobě výzkumu? Operacionalizace znaků. U klíčových indikátorů, které nejsou samozřejmé a běžné (jako např. věk) popište stručně jejich koncept a operacionalizaci. Máte indikátory (znaky) použité v hypotézách obsažené v dotazníku? Praktikum KMVP část 1

7 Výzkumný problém Co chceme ověřit; čemu chceme více porozumět.
výrok formulovaný ve formě otázky. tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými? Příklad: Jak působí výcvik v týmové spolupráci na pracovní skupinu, výkon? Praktikum KMVP část 1

8 Model vztahů Znaky-proměnné: závislé (následek), nezávislé (příčina), kontrolní (možná intervenující) Vlivy (znaky) často působí v interakci Model vztahů = (přijatelná) redukce reality Postup vytváření modelu vztahů: Vymezíme maximum proměnných, které mohou do zkoumaného jevu vstupovat (literatura, zkušenost) Určíme, které proměnné jsou v našem případě klíčově významné (relevantní a měřitelné) a ty, které nemusíme brát v úvahu. → Co jsou klíčové proměnné? Navrhneme redukovaný model, kde vyznačíme vztahy mezi vybranými proměnnými (závislými, nezávislými i kontrolními) Poučení: špatný model → chybějící indikátory (otázky v dotazníku) → chybějící znaky v analýze →… Praktikum KMVP část 1

9 Konceptualizace - připomenutí
Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu). Praktikum KMVP část 1

10 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout → seznam různých indikátorů → jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí. Praktikum KMVP část 1

11 Hypotéza - připomenutí
výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými „jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“ Praktikum KMVP část 1

12 Hypotézy obecná (základní) hypotéza
„očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu hypotéza „prvního řádu“ (očekávaná hodnota znaku) a „druhého řádu“ (vztah dvou a více znaků) Praktikum KMVP část 1

13 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů. Praktikum KMVP část 1

14 Kritéria dobrých hypotéz
Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými → Existuje vztah mezi proměnnými? 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit → Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat hypotézy druhého řádu → Lze vztah ověřit? Praktikum KMVP část 1

15 Výzkumný projekt (Research design)

16 Výzkumný projekt upřesnění, co chci zjistit a určení nejlepší cesty, jak to zjistit cíle výzkumu jednotky analýzy témata výzkumu (podmínky, orientace, jednání) časová dimenze motivace výzkumu Praktikum KMVP část 1

17 Cíle výzkumu 1. Explorace – průzkum počáteční, hrubé porozumění nějakému jevu 2. Deskripce – popis přesné měření a popis vlastností populace nebo jevu > Jak, kolik? 3. Explanace – vysvětlení odhalení a popis vztahů mezi různými aspekty sledovaného jevu > Proč? Praktikum KMVP část 1

18 Jednotky analýzy Individuální lidé Skupiny (rodina, pracovní kolektiv)
Formální organizace (nemocnice) Lidské výtvory materiální (knihy, obrazy, dokumentace) sociální interakce (svatby) Praktikum KMVP část 1

19 Návrh výzkumného projektu – formální struktura
(Research proposal)

20 Návrh výzkumného projektu
Problém nebo předmět výzkumu Přehled literatury Předmět výzkumu Nástroje měření Metoda sběru dat Etické otázky Analýza Časový plán Rozpočet Praktikum KMVP část 1

21 Výzkumný projekt by měl obsahovat:
Problém nebo předmět výzkumu Co přesně chci studovat? K čemu to poslouží? Jaké má navrhovaný výzkum praktické využití? Praktikum KMVP část 1

22 Přehled literatury Výzkumný projekt: Co ostatní zjistili o problému?
Jaké existují teorie k tématu a co říkají? Jaký výzkum byl doposud realizován? Jsou výsledky konzistentní, nebo se závěry studií lišší? Praktikum KMVP část 1

23 Předmět výzkumu Výzkumný projekt:
Koho nebo co budete zkoumat? Předmět popište obecně v teoretických pojmech i specificky v konkrétních termínech – kdo bude zkoumán a jak se k němu dostanete. Jak bude proveden výběr? Pokud má výzkum dopad na zkoumané osoby, jak zajistíte, že nebudou výzkumem ohroženy či poškozeny? Praktikum KMVP část 1

24 Nástroje měření Výzkumný projekt: Co jsou klíčové proměnné výzkumu?
Jak je budete definovat a měřit? Budou vaše definice a techniky měření převzaté z dřívějších výzkumů, nebo vyvinete vlastní koncepty a nástroje? Nástroj (např. dotazník) je dobré dát do přílohy. Praktikum KMVP část 1

25 Metoda sběru dat Výzkumný projekt: Jak budete sbírat data?
Realizujete nový výzkum, nebo použijete reanalýzu již sebraných dat? Bude použit průzkum (survey) nebo experiment? Praktikum KMVP část 1

26 Analýza Výzkumný projekt:
Naznačte druh analýzy, kterou plánujete použít. Naznačit důvod a logiku analýzy. Popis / explanace – proč / vysvětlení variance? Jaké možné vysvětlující znaky bude obsahovat vaše analýza? Praktikum KMVP část 1

27 Časový plán Výzkumný projekt:
Pro různé etapy výzkumu. - příprava výzkumu, - pilotáž, - příprava a analýza dat - interpretace, psaní závěrečné zprávy Když ne pro návrh výzkumu, tak si ho udělejte pro sebe. Praktikum KMVP část 1

28 Rozpočet Výzkumný projekt:
velké projekty: náklady na sběr dat, pracovní sílu, vybavení, pořizovací materiál, ostatní drobné výdaje jako poplatky za telefon, poštovné. malé projekty: sběr dat (tazatelé, distribuce dotazníků, telefonování v případě CATI), kancelářské prostředky, kopírování, záznamové média pro počítače (CD), poplatky za telefon, náklady na dopravu, atd. Praktikum KMVP část 1

29 Etické otázky Výzkumný projekt:
Pokud budou zkoumáni lidé přímo (dotazování, pozorování), jak budou dodrženy standardy ochrany jejich osobnosti (dobrovolnost, informovanost, anonymita, důvěrnost získaných informací, nezneužití výsledků)? Praktikum KMVP část 1

30 Výzkumný projekt je dobré udělat si i sám pro sebe,
i když ho po nás nikdo nechce. Praktikum KMVP část 1

31 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth. Disman, M. (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Jeřábek, H. (1993): Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum. Pavlica, K.a kol. (2000). Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress. Praktikum KMVP část 1


Stáhnout ppt "Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google