Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM část 1 Příprava výzkumného projektu Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM část 1 Příprava výzkumného projektu Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních."— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM část 1 Příprava výzkumného projektu Jiří Šafr jiri.safr@seznam.cz UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (LS 2007) vytvořeno 19. 3. 2007

2 Praktikum KMVP část 12 problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace znaků)  ověření: sběr dat (kvalita dat=validní reliabilní, reprezentativní) + analýza (potvrzení/zamítnutí hypotézy) Postup kvantitativního výzkumu

3 Praktikum KMVP část 13 Projekt výzkumu zahrnuje rozhodnutí: jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu

4 Praktikum KMVP část 14 Hl. body projektu kvantitativního výzkumu výzkumný problém (předmět výzkumu, výzkumná otázka) obecná hypotéza zkoumaná populace způsob výběru metoda sběru dat pracovní hypotézy operacionalizace proměnných

5 Praktikum KMVP část 15 Základ návrhu výzkumného projektu dotazníkového šetření definice výzkumného problému → „co budete zkoumat a proč“ cílová populace → „koho budete zkoumat“ obecná hypotéza/y → „jaký předpokládáte stav/ vztahy“ širší kontext problému (popis jevu pro nezasvěcené, důvod k výzkumu, vámi zvolený koncept atd. (stručně!) pracovní (operacionální) hypotézy dílčí, operacionální definice (klíčových proměnných) → „jak je budete měřit“ technika distribuce dotazníku (tazatel / rozdávaný,…) [Disman 1993: kap. 7] způsob výběru vzorku a jeho velikost [Disman 1993: kap. 5]

6 Praktikum KMVP část 16 Příprava výzkumného projektu Přesně definujte, kdo je zkoumaná populace (rozdělení na podsoubory?) Hypotézy formulujte stručně, jednoznačně a logicky. Hypotézy musí obsahovat ověřitelné kritérium. Smysluplnost hypotéz. Samoúčelná hypotéza k ničemu není! Jsou hypotézy jsou testovatelné při uvažované podobě výzkumu? Operacionalizace znaků. U klíčových indikátorů, které nejsou samozřejmé a běžné (jako např. věk) popište stručně jejich koncept a operacionalizaci. Máte indikátory (znaky) použité v hypotézách obsažené v dotazníku?

7 Praktikum KMVP část 17 Výzkumný problém Co chceme ověřit; čemu chceme více porozumět. výrok formulovaný ve formě otázky. tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými? Příklad: Jak působí výcvik v týmové spolupráci na pracovní skupinu, výkon?

8 Praktikum KMVP část 18 Model vztahů Znaky-proměnné: závislé (následek), nezávislé (příčina), kontrolní (možná intervenující) Vlivy (znaky) často působí v interakci Model vztahů = (přijatelná) redukce reality Postup vytváření modelu vztahů: 1.Vymezíme maximum proměnných, které mohou do zkoumaného jevu vstupovat (literatura, zkušenost) 2.Určíme, které proměnné jsou v našem případě klíčově významné (relevantní a měřitelné) a ty, které nemusíme brát v úvahu. → Co jsou klíčové proměnné? 3.Navrhneme redukovaný model, kde vyznačíme vztahy mezi vybranými proměnnými (závislými, nezávislými i kontrolními) Poučení: špatný model → chybějící indikátory (otázky v dotazníku) → chybějící znaky v analýze →…

9 Praktikum KMVP část 19 Konceptualizace - připomenutí Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu).

10 Praktikum KMVP část 110 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout → seznam různých indikátorů → jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí.

11 Praktikum KMVP část 111 Hypotéza - připomenutí výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými „jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“

12 Praktikum KMVP část 112 Hypotézy obecná (základní) hypotéza „očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu hypotéza „prvního řádu“ (očekávaná hodnota znaku) a „druhého řádu“ (vztah dvou a více znaků)

13 Praktikum KMVP část 113 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů.

14 Praktikum KMVP část 114 Kritéria dobrých hypotéz Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými → Existuje vztah mezi proměnnými? 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit → Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat hypotézy druhého řádu → Lze vztah ověřit?

15 Výzkumný projekt (Research design)

16 Praktikum KMVP část 116 Výzkumný projekt upřesnění, co chci zjistit a určení nejlepší cesty, jak to zjistit cíle výzkumu jednotky analýzy témata výzkumu (podmínky, orientace, jednání) časová dimenze motivace výzkumu

17 Praktikum KMVP část 117 Cíle výzkumu 1. Explorace – průzkum počáteční, hrubé porozumění nějakému jevu 2. Deskripce – popis přesné měření a popis vlastností populace nebo jevu > Jak, kolik? 3. Explanace – vysvětlení odhalení a popis vztahů mezi různými aspekty sledovaného jevu > Proč?

18 Praktikum KMVP část 118 Jednotky analýzy Individuální lidé Skupiny (rodina, pracovní kolektiv) Formální organizace (nemocnice) Lidské výtvory –materiální (knihy, obrazy, dokumentace) –sociální interakce (svatby)

19 Návrh výzkumného projektu – formální struktura (Research proposal)

20 Praktikum KMVP část 120 Návrh výzkumného projektu Problém nebo předmět výzkumu Přehled literatury Předmět výzkumu Nástroje měření Metoda sběru dat Etické otázky Analýza Časový plán Rozpočet

21 Praktikum KMVP část 121 Výzkumný projekt by měl obsahovat: Co přesně chci studovat? K čemu to poslouží? Jaké má navrhovaný výzkum praktické využití? Problém nebo předmět výzkumu

22 Praktikum KMVP část 122 Přehled literatury Co ostatní zjistili o problému? Jaké existují teorie k tématu a co říkají? Jaký výzkum byl doposud realizován? Jsou výsledky konzistentní, nebo se závěry studií lišší? Výzkumný projekt:

23 Praktikum KMVP část 123 Předmět výzkumu Koho nebo co budete zkoumat? Předmět popište obecně v teoretických pojmech i specificky v konkrétních termínech – kdo bude zkoumán a jak se k němu dostanete. Jak bude proveden výběr? Pokud má výzkum dopad na zkoumané osoby, jak zajistíte, že nebudou výzkumem ohroženy či poškozeny? Výzkumný projekt:

24 Praktikum KMVP část 124 Nástroje měření Co jsou klíčové proměnné výzkumu? Jak je budete definovat a měřit? Budou vaše definice a techniky měření převzaté z dřívějších výzkumů, nebo vyvinete vlastní koncepty a nástroje? Nástroj (např. dotazník) je dobré dát do přílohy. Výzkumný projekt:

25 Praktikum KMVP část 125 Metoda sběru dat Jak budete sbírat data? Realizujete nový výzkum, nebo použijete reanalýzu již sebraných dat? Bude použit průzkum (survey) nebo experiment? Výzkumný projekt:

26 Praktikum KMVP část 126 Analýza Naznačte druh analýzy, kterou plánujete použít. Naznačit důvod a logiku analýzy. Popis / explanace – proč / vysvětlení variance? Jaké možné vysvětlující znaky bude obsahovat vaše analýza? Výzkumný projekt:

27 Praktikum KMVP část 127 Časový plán Pro různé etapy výzkumu. - příprava výzkumu, - pilotáž, - příprava a analýza dat - interpretace, psaní závěrečné zprávy Když ne pro návrh výzkumu, tak si ho udělejte pro sebe. Výzkumný projekt:

28 Praktikum KMVP část 128 Rozpočet velké projekty: náklady na sběr dat, pracovní sílu, vybavení, pořizovací materiál, ostatní drobné výdaje jako poplatky za telefon, poštovné. malé projekty: sběr dat (tazatelé, distribuce dotazníků, telefonování v případě CATI), kancelářské prostředky, kopírování, záznamové média pro počítače (CD), poplatky za telefon, náklady na dopravu, atd. Výzkumný projekt:

29 Praktikum KMVP část 129 Etické otázky Pokud budou zkoumáni lidé přímo (dotazování, pozorování), jak budou dodrženy standardy ochrany jejich osobnosti (dobrovolnost, informovanost, anonymita, důvěrnost získaných informací, nezneužití výsledků)? Výzkumný projekt:

30 Praktikum KMVP část 130 Výzkumný projekt je dobré udělat si i sám pro sebe, i když ho po nás nikdo nechce.

31 Praktikum KMVP část 131 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth. Disman, M. (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Jeřábek, H. (1993): Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum. Pavlica, K.a kol. (2000). Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress.


Stáhnout ppt "Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM část 1 Příprava výzkumného projektu Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google