Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Design kvantitativního výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Design kvantitativního výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Design kvantitativního výzkumu
UK FHS Historická sociologie (ZS 2011) Design kvantitativního výzkumu 1. Část poslední aktualizace Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz

2 http://metodykv.wz.cz/ heslo do pdf: metody (nebo kmvp)
Komunikace: Subject: HiSo-DKV: Novák – „…“→ klíčové slovo

3 Struktura Co je výzkum, metodologie, teorie Epistemologické problémy
Omezení, nástrahy v dotazování Základní pojmy Kroky kvantitativního výzkumu a postup výzkumníka Základní techniky sběru dat Koncept standardizace Logika kvantitativního výzkumu Dvě metody poznání Výzkumný problém Konceptualizace a operacionalizace Hypotézy Výzkumný projekt DKV část 1

4 Logika empirického výzkumu v sociologii

5 Co je výzkum? (1) Součást obecné metody vědy:
Systematický a záměrný poznávací proces vycházející z určitého systému poznatků směrem ke skutečnosti a znovu se vracející do systému poznatků, které doplňuje a obohacuje od běžného každodenního poznávání se liší záměrností a založením na metodologii DKV část 1

6 Výzkum a metodologie Metodologie - systém poznatků a direktiv (obecných i speciálních) určující způsob řízení vědy, jejích poznávacích procesů. Dává kritéria správnosti použitých poznávacích prostředků. Po skončení pozorování (měření) postupně zpracováváme výsledky a směřujeme k ověření poznatků. Ověřené poznatky ve formě tvrzení o vlastnostech jevů či procesů a jejich vzájemných vztazích systematizujeme, tj. začleňujeme do původního systému poznatků. Východiskem výzkumu jsou vždy (byť by byly zamlčeny) určité hodnotové poznatky DKV část 1

7 Co je vědecká teorie? → Pozorování, zkoumání, úvaha
VT je kompaktní systém tvrzení nebo hypotéz popisující a objasňujíc jevy, které nastávají v nějaké oblasti reality. VT stanovuje co je problém, jaký je způsob jeho řešení (metoda) a jaké je kritérium jeho vyřešení. (teorie vědeckých paradigmat dle T. Kuhna) DKV část 1

8 Základy metody vědeckého myšlení
DKV část 1

9 Co je výzkum? (2) výzkum (survey) = „metoda získávání informací ze vzorku individuí“ pomocí níž můžeme získat informaci (usuzovat na) o postojích, preferencích, potřebách, očekáváních či chování v celé populaci. výběr (vzorek) = část populace (census = šetření celeé populace) není vybrán jen nahodile ani čistě na základě ochoty respondentů spolupracovat individuum → výběr (vzorek) → populace V kvantitativním výzkumu je informace sbírána nějakým standardizovaným způsobem Jednotka analýzy - studovat můžeme i „ne-lidské“ populace, např. objekty (média, výtvory) DKV část 1

10 Co můžeme zjišťovat v Kvant.v.?
Dva základní okruhy zjišťování: názory a postoje (např. volební preference, spokojenost se službou) faktuální charakteristiky, chování (např. zdraví, bydlení, výdaje) Problémy: Způsob, jakým klademe otázku může ovlivnit výsledek Nonresponse – ne všichni ze vzorku odpovídají (nenáhodné vychýlení) DKV část 1

11 Epistemologické problémy
redukce transformace informací DKV část 1

12 Transformace informací
nečiníme přímé závěry z analýzy reality, ale na základě jejího záznamu či popisu redukovaná analýza reality vede k tvrzením pravděpodobnostního charakteru. DKV část 1

13 závěry mohou být obvykle platné jen pro prostředí, ze kterého jsme sebrali naše data.
DKV část 1

14 Dotazování namísto přímého pozorování
V sociologickém výzkumu většinou nesledujeme samotný studovaný jev, ale pouze jeho indikátory. Pouze při technice přímého pozorování, jej-li studovaným jevem chování, jsme schopni sledovat studovaný jev přímo. nepřímé měření zvyšuje riziko zkreslení DKV část 1

15 Omezení, nástrahy v dotazování
Vyžaduje navržená otázka vůbec odpověď? Do jaké míry mají respondenti dopředu připravené odpovědi, jak rozumí jazyku výzkumníka? Mohou lidé poskytnout přesné informace o svém minulém jednání? Je respondent ochoten odhalit o sobě požadované informace? Bude respondent motivován zúčastnit se a odpovědět na vše? Adaptováno podle [Dillman 2006] DKV část 1

16 Tolerance chyb (margin of error)
suma všech možných výběrových chyb, která kvantifikuje nejistotu výsledků měření > pravděpodobnostní interval -/+ (např. 95% interval spolehlivosti) ovlivněno: velikostí výběru, metoda výběru, velikost populace výběrová chyba (sampling error) výsledky ve vzorku se lišší od cílové populace nevýběrová chyba (nonsampling error) chybně formulované otázky, nezastihneme všechny vybrané respondenty doma, lidé nechtějí odpovídat, neříkají pravdu DKV část 1

17 Základní pojmy respondent populace výběr – výběrový soubor
reprezentativita proměnná – znak výzkumný problém DKV část 1

18 Kroky kvantitativního výzkumu
1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 2. Formulace teoretické hypotézy. 3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 4. Rozhodnutí o populaci a vzorku. 5. Pilotní studie – seznámení se s problematikou v terénu. 6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr. 8. Předvýzkum, pre-test nástroje (dotazníku). 9. Sběr dat. 10. Analýza dat. 11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění. [Disman 1993: 120] DKV část 1

19 Postup výzkumníka kroky:
1. dostat nápad (začíná to nesnází, zmatkem, obtížnou situací, pochybnostmi, emočním napětím) 2. formulace problému – pojmové uchopení situace (+ studium literatury) 3. formulace hypotézy 4. usuzování – dedukce, vědec dedukuje důsledky z hypotézy, kterou formuloval 5. ověřování, testování důsledků, pozorování, experiment. Podstatou je ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze. [Jeřábek 1993: 14] DKV část 1

20 Základní techniky sběru dat
přímé pozorování rozhovor dotazník analýza dokumentů DKV část 1

21 Přímé pozorování zaměřené, naplánované vnímání vybraných jevů. Vnímané je pečlivě a systematicky zaznamenáváno. DKV část 1

22 Rozhovor informace jsou získány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor tváří v tvář nebo telefonicky. DKV část 1

23 Dotazník Respondent odpovídá písemně na otázky tištěného formuláře.
DKV část 1

24 Analýza dokumentů analýza dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu (psané dokumenty, i jakékoliv materiální stopy lidského jednání) DKV část 1

25 Analýza dokumentů/ existujících dat
Jakékoliv lidské výtvory (kultura), s vlastním „pořízením dat“ (např. výskyt poškozených zastávek ve čtvrtích města jako indikátor soc. desorganizace) Obsahy médií (noviny, TV, internet) – často zachycují diskurs v té které historické etapě (můžeme někdy rekonstruovat minulost) Biografické dokumenty: deníky, dopisy apod. Oficiální statistiky: vládní údaje, výkazy, evidence, matriky Dřívější (sociologické) výzkumy → datové archivy → sekundární analýza „standardních“ dat (včetně těch narativních/ kvalitativních) (v ČR máme nestarší primární data z roku 1978, TSS) DKV část 1

26 Koncept standardizace
všechny základní techniky lze použít ve standardizované formě, kromě dotazníku pak i v nestandardizované formě. DKV část 1

27 Standardizace technik dotazování
zajištění totožných podmínek při získávání odpovědí od všech respondentů DKV část 1

28 Standardizace technik dotazování
striktně jednoduché otázky (podněty) odpovědi často omezeny na volbu z předem připraveného souboru kategorií (uzavřené otázky). data lze kumulovat pouze jsou-li totožná. Podmínka je, aby alespoň stimuly (otázky) byly totožné. DKV část 1

29 Nestandardizované postupy
mohou získat lepší informace o jedincích, nabízí lepší porozumění, ale cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz o sociálních skupinách. DKV část 1

30 Standardizace odpovědí
uzavřené otázky nabízí soubor alternativ odpovědí, ze kterých respondent vybere. DKV část 1

31 HYPOTÉZY

32 Kvantitativní výzkum není nic jiného než testování hypotéz.
DKV část 1

33 Dvě metody poznání Dedukce:
teorie → hypotézy → pozorování → přijaté zamítnuté hypotézy Indukce: pozorování → nalezené pravidelnosti → předběžné závěry → teorie DKV část 1

34 Kvantitativní výzkum používá deduktivní metodu.
Může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými. DKV část 1

35 Výzkumný problém výrok formulovaný ve formě otázky.
tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými? DKV část 1

36 Postup formulace výzkumného problému
1. seznámení s dosavadními výsledky a stavem výzkumu v oblasti 2. diskuse ideje s kolegy 3. prostudování literaturu o problému DKV část 1

37 problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace)  ověření
DKV část 1

38 DKV část 1

39 Výzkumný proces - uspořádání výzkumu
Volba (hledání) výzkumného problému Konceptualizace Volba výzkumné metody Operacionalizace Populace a výběr Sběr dat Zpracování dat Analýza dat Aplikace DKV část 1

40 Výzkumný projekt zahrnuje rozhodnutí
jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu DKV část 1

41 Konceptualizace a operacionalizace
Konceptualizace upřesňování a specifikace abstraktních konceptů Operacionalizace vypracování specifických výzkumných procedur (operací) DKV část 1

42 Konceptualizace

43 Konceptualizace Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu). DKV část 1

44 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout > seznam různých indikátorů > jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí. DKV část 1

45 Typy definice ve výzkumu
Nominální definice = převedení na pojem Operacionální definice = popis operací, které je třeba provést k měření konceptu. DKV část 1

46 Postup při měření [Babbie 1995: 118]
Konceptualizace Nominální definice Operační definice Měření v reálném světě DKV část 1

47 Operacionalizace

48 Operační definice - operacionalizace
koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je. DKV část 1

49 zdroj: Ferjenčík 2000:40 DKV část 1

50 Hypotézy

51 Hypotéza výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými
„jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“ DKV část 1

52 Hypotézy obecná (základní) hypotéza
„očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu DKV část 1

53 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů. DKV část 1

54 Operační definice - operacionalizace
koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je. DKV část 1

55 Kritéria dobrých hypotéz
Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat hypotéza prvního a druhého řádu DKV část 1

56 Kritéria dobrých hypotéz
Ptáme se: 1. Existuje vztah mezi proměnnými? 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. Lze vztah ověřit? DKV část 1

57 Příklad: Výzkum čtenářů MS H: čtenářský zájem o časopis klesá s věkem.
proměnné: věk, čtenářský zájem DKV část 1

58 1. Existuje vztah mezi proměnnými věk a čtenářský zájem? ANO
2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? ANO věk , čtenářský zájem = počet předplatitelů, dotazem na počet čtenářů ve věkové skupině 3. Lze vztah ověřit? ANO – tabulkou závislosti DKV část 1

59 Znak – proměnná měřitelný pojem se dvěma nebo více hodnotami
symbolické vyjádření vlastností DKV část 1

60 Výzkumný projekt (Research design)

61 Výzkumný projekt upřesnění, co chci zjistit a určení nejlepší cesty, jak to zjistit cíle výzkumu jednotky analýzy témata výzkumu (podmínky, orientace, jednání) časová dimenze motivace výzkumu DKV část 1

62 Cíle výzkumu 1. Explorace – průzkum počáteční, hrubé porozumění nějakému jevu 2. Deskripce – popis přesné měření a popis vlastností populace nebo jevu > Jak, kolik? 3. Explanace – vysvětlení odhalení a popis vztahů mezi různými aspekty sledovaného jevu > Proč? DKV část 1

63 Jednotky analýzy Individuální lidé Skupiny (rodina)
Formální organizace (nemocnice) Lidské výtvory materiální (knihy, obrazy) sociální interakce (svatby) DKV část 1

64 Návrh výzkumného projektu
(Research proposal)

65 Výzkumný projekt by měl obsahovat:
Problém nebo předmět výzkumu Co přesně chci studovat? K čemu to poslouží? Má navrhovaný výzkum praktické využití? DKV část 1

66 Přehled literatury Co ostatní zjistili o problému? Jaké existují teorie k tématu a co říkají? Jaký výzkum byl doposud realizován? Jsou výsledky konzistentní, nebo se závěry studií lišší? DKV část 1

67 Předmět výzkumu Koho nebo co budete zkoumat? Předmět popište obecně v teoretických pojmech i specificky v konkrétních termínech – kdo bude zkoumán a jak se k němu dostanete. Jak bude proveden výběr? Pokud má výzkum dopad na zkoumané osoby, jak zajistíte, že nebudou výzkumem ohroženy či poškozeny? DKV část 1

68 Nástroje měření Co jsou klíčové proměnné výzkumu? Jak je budete definovat a měřit? Budou vaše definice a techniky měření převzaté z dřívějších výzkumů, nebo vyvinete vlastní koncepty a nástroje? Nástroj (např. dotazník) je dobré dát do přílohy. DKV část 1

69 Metoda sběru dat Jak budete sbírat data
Metoda sběru dat Jak budete sbírat data? Bude použit survey (průzkum) nebo experiment? Realizujete nový výzkum, nebo použijete reanalýzu již sebraných dat? DKV část 1

70 Analýza Naznačte druh analýzy, kterou plánujete použít. Naznačit důvod a logiku analýzy. Popis / explanace – proč / vysvětlení variance? Jaké možné vysvětlující znaky bude obsahovat vaše analýza? DKV část 1

71 Časový plán Pro různé etapy výzkumu. Když ne pro návrh výzkumu, tak si ho udělejte pro sebe. DKV část 1

72 Rozpočet velké projekty: náklady na pracovní sílu, vybavení, pořizovací materiál, ostatní drobné výdaje jako poplatky za telefon, poštovné. malé projekty: kancelářské prostředky, kopírování, záznamové média pro počítače (CD), poplatky za telefon, náklady na dopravu, atd. DKV část 1

73 Návrh výzkumného projektu
Problém nebo předmět výzkumu Přehled literatury Předmět výzkumu Nástroje měření Metoda sběru dat Analýza Časový plán Rozpočet DKV část 1

74 Výzkumný projekt je dobré udělat si i sám pro sebe,
i když ho po nás nikdo nechce. DKV část 1

75 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth Bryman, A Social research methods. Oxford: Oxford University Press. Dillman, D Handout „Writing Questions“. kurz Sociology 525 „Survey Practicum“ Disman, M Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Jeřábek, H Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum Scheuren, F What is a Survey. < DKV část 1


Stáhnout ppt "Design kvantitativního výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google