Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Design kvantitativního výzkumu 1. Část poslední aktualizace 29.10. 2011 Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz UK FHS Historická sociologie (ZS 2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Design kvantitativního výzkumu 1. Část poslední aktualizace 29.10. 2011 Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz UK FHS Historická sociologie (ZS 2011)"— Transkript prezentace:

1 Design kvantitativního výzkumu 1. Část poslední aktualizace 29.10. 2011 Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz UK FHS Historická sociologie (ZS 2011)

2 http://metodykv.wz.cz/ http://metodykv.wz.cz/ heslo do pdf: metody (nebo kmvp) Komunikace: Subject: HiSo-DKV: Novák – „…“→ klíčové slovo

3 DKV část 13 Struktura Co je výzkum, metodologie, teorie Epistemologické problémy Omezení, nástrahy v dotazování Základní pojmy Kroky kvantitativního výzkumu a postup výzkumníka Základní techniky sběru dat Koncept standardizace Logika kvantitativního výzkumu Dvě metody poznání Výzkumný problém Konceptualizace a operacionalizace Hypotézy Výzkumný projekt

4 Logika empirického výzkumu v sociologii

5 DKV část 15 Co je výzkum? (1) Součást obecné metody vědy: Systematický a záměrný poznávací proces vycházející z určitého systému poznatků směrem ke skutečnosti a znovu se vracející do systému poznatků, které doplňuje a obohacuje od běžného každodenního poznávání se liší záměrností a založením na metodologii

6 DKV část 16 Výzkum a metodologie Metodologie - systém poznatků a direktiv (obecných i speciálních) určující způsob řízení vědy, jejích poznávacích procesů. Dává kritéria správnosti použitých poznávacích prostředků. Po skončení pozorování (měření) postupně zpracováváme výsledky a směřujeme k ověření poznatků. Ověřené poznatky ve formě tvrzení o vlastnostech jevů či procesů a jejich vzájemných vztazích systematizujeme, tj. začleňujeme do původního systému poznatků. Východiskem výzkumu jsou vždy (byť by byly zamlčeny) určité hodnotové poznatky

7 DKV část 17 Co je vědecká teorie? → Pozorování, zkoumání, úvaha VT je kompaktní systém tvrzení nebo hypotéz popisující a objasňujíc jevy, které nastávají v nějaké oblasti reality. VT stanovuje co je problém, jaký je způsob jeho řešení (metoda) a jaké je kritérium jeho vyřešení. (teorie vědeckých paradigmat dle T. Kuhna)

8 DKV část 18 Základy metody vědeckého myšlení

9 DKV část 19 Co je výzkum? (2) výzkum (survey) = „metoda získávání informací ze vzorku individuí“ pomocí níž můžeme získat informaci (usuzovat na) o postojích, preferencích, potřebách, očekáváních či chování v celé populaci. výběr (vzorek) = část populace (census = šetření celeé populace) –není vybrán jen nahodile ani čistě na základě ochoty respondentů spolupracovat individuum → výběr (vzorek) → populace V kvantitativním výzkumu je informace sbírána nějakým standardizovaným způsobem Jednotka analýzy - studovat můžeme i „ne-lidské“ populace, např. objekty (média, výtvory)

10 DKV část 110 Co můžeme zjišťovat v Kvant.v.? Dva základní okruhy zjišťování: názory a postoje (např. volební preference, spokojenost se službou) faktuální charakteristiky, chování (např. zdraví, bydlení, výdaje) Problémy: Způsob, jakým klademe otázku může ovlivnit výsledek Nonresponse – ne všichni ze vzorku odpovídají (nenáhodné vychýlení)

11 DKV část 111 Epistemologické problémy redukce transformace informací

12 DKV část 112 Transformace informací nečiníme přímé závěry z analýzy reality, ale na základě jejího záznamu či popisu redukovaná analýza reality vede k tvrzením pravděpodobnostního charakteru.

13 DKV část 113 závěry mohou být obvykle platné jen pro prostředí, ze kterého jsme sebrali naše data.

14 DKV část 114 Dotazování namísto přímého pozorování V sociologickém výzkumu většinou nesledujeme samotný studovaný jev, ale pouze jeho indikátory. Pouze při technice přímého pozorování, jej-li studovaným jevem chování, jsme schopni sledovat studovaný jev přímo. nepřímé měření zvyšuje riziko zkreslení

15 DKV část 115 Omezení, nástrahy v dotazování Vyžaduje navržená otázka vůbec odpověď? Do jaké míry mají respondenti dopředu připravené odpovědi, jak rozumí jazyku výzkumníka? Mohou lidé poskytnout přesné informace o svém minulém jednání? Je respondent ochoten odhalit o sobě požadované informace? Bude respondent motivován zúčastnit se a odpovědět na vše? Adaptováno podle [Dillman 2006]

16 DKV část 116 Tolerance chyb (margin of error) suma všech možných výběrových chyb, která kvantifikuje nejistotu výsledků měření > pravděpodobnostní interval -/+ (např. 95% interval spolehlivosti) ovlivněno: velikostí výběru, metoda výběru, velikost populace výběrová chyba (sampling error) výsledky ve vzorku se lišší od cílové populace nevýběrová chyba (nonsampling error) chybně formulované otázky, nezastihneme všechny vybrané respondenty doma, lidé nechtějí odpovídat, neříkají pravdu

17 DKV část 117 Základní pojmy respondent populace výběr – výběrový soubor reprezentativita proměnná – znak výzkumný problém

18 DKV část 118 Kroky kvantitativního výzkumu 1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 2. Formulace teoretické hypotézy. 3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 4. Rozhodnutí o populaci a vzorku. 5. Pilotní studie – seznámení se s problematikou v terénu. 6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr. 8. Předvýzkum, pre-test nástroje (dotazníku). 9. Sběr dat. 10. Analýza dat. 11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění. [Disman 1993: 120]

19 DKV část 119 Postup výzkumníka kroky: 1. dostat nápad (začíná to nesnází, zmatkem, obtížnou situací, pochybnostmi, emočním napětím) 2. formulace problému – pojmové uchopení situace (+ studium literatury) 3. formulace hypotézy 4. usuzování – dedukce, vědec dedukuje důsledky z hypotézy, kterou formuloval 5. ověřování, testování důsledků, pozorování, experiment. Podstatou je ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze. [Jeřábek 1993: 14]

20 DKV část 120 Základní techniky sběru dat přímé pozorování rozhovor dotazník analýza dokumentů

21 DKV část 121 Přímé pozorování zaměřené, naplánované vnímání vybraných jevů. Vnímané je pečlivě a systematicky zaznamenáváno.

22 DKV část 122 Rozhovor informace jsou získány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor tváří v tvář nebo telefonicky.

23 DKV část 123 Dotazník Respondent odpovídá písemně na otázky tištěného formuláře.

24 DKV část 124 Analýza dokumentů analýza dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu (psané dokumenty, i jakékoliv materiální stopy lidského jednání)

25 DKV část 125 Analýza dokumentů/ existujících dat Jakékoliv lidské výtvory (kultura), s vlastním „pořízením dat“ (např. výskyt poškozených zastávek ve čtvrtích města jako indikátor soc. desorganizace) Obsahy médií (noviny, TV, internet) – často zachycují diskurs v té které historické etapě (můžeme někdy rekonstruovat minulost) Biografické dokumenty: deníky, dopisy apod. Oficiální statistiky: vládní údaje, výkazy, evidence, matriky Dřívější (sociologické) výzkumy → datové archivy → sekundární analýza „standardních“ dat (včetně těch narativních/ kvalitativních) (v ČR máme nestarší primární data z roku 1978, TSS)

26 DKV část 126 Koncept standardizace všechny základní techniky lze použít ve standardizované formě, kromě dotazníku pak i v nestandardizované formě.

27 DKV část 127 Standardizace technik dotazování zajištění totožných podmínek při získávání odpovědí od všech respondentů

28 DKV část 128 Standardizace technik dotazování striktně jednoduché otázky (podněty) odpovědi často omezeny na volbu z předem připraveného souboru kategorií (uzavřené otázky). data lze kumulovat pouze jsou-li totožná. Podmínka je, aby alespoň stimuly (otázky) byly totožné.

29 DKV část 129 Nestandardizované postupy mohou získat lepší informace o jedincích, nabízí lepší porozumění, ale cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz o sociálních skupinách.

30 DKV část 130 Standardizace odpovědí uzavřené otázky nabízí soubor alternativ odpovědí, ze kterých respondent vybere.

31 HYPOTÉZY

32 DKV část 132 Kvantitativní výzkum není nic jiného než testování hypotéz.

33 DKV část 133 Dvě metody poznání Dedukce: teorie → hypotézy → pozorování → přijaté zamítnuté hypotézy Indukce: pozorování → nalezené pravidelnosti → předběžné závěry → teorie

34 DKV část 134 Kvantitativní výzkum používá deduktivní metodu. Může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými.

35 DKV část 135 Výzkumný problém výrok formulovaný ve formě otázky. tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými?

36 DKV část 136 Postup formulace výzkumného problému 1. seznámení s dosavadními výsledky a stavem výzkumu v oblasti 2. diskuse ideje s kolegy 3. prostudování literaturu o problému

37 DKV část 137 problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace)  ověření

38 DKV část 138

39 DKV část 139 Výzkumný proces - uspořádání výzkumu Volba (hledání) výzkumného problému Konceptualizace Volba výzkumné metody Operacionalizace Populace a výběr Sběr dat Zpracování dat Analýza dat Aplikace

40 DKV část 140 Výzkumný projekt zahrnuje rozhodnutí jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu

41 DKV část 141 Konceptualizace a operacionalizace Konceptualizace upřesňování a specifikace abstraktních konceptů Operacionalizace vypracování specifických výzkumných procedur (operací)

42 Konceptualizace

43 DKV část 143 Konceptualizace Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu).

44 DKV část 144 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout > seznam různých indikátorů > jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí.

45 DKV část 145 Typy definice ve výzkumu Nominální definice = převedení na pojem Operacionální definice = popis operací, které je třeba provést k měření konceptu.

46 DKV část 146 Postup při měření [Babbie 1995: 118] Konceptualizace ↓ Nominální definice ↓ Operační definice ↓ Měření v reálném světě

47 Operacionalizace

48 DKV část 148 Operační definice - operacionalizace koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je.

49 DKV část 149 zdroj: Ferjenčík 2000:40

50 Hypotézy

51 DKV část 151 Hypotéza výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými „jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“

52 DKV část 152 Hypotézy obecná (základní) hypotéza „očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu

53 DKV část 153 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů.

54 DKV část 154 Operační definice - operacionalizace koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je.

55 DKV část 155 Kritéria dobrých hypotéz Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat hypotéza prvního a druhého řádu

56 DKV část 156 Kritéria dobrých hypotéz Ptáme se: 1. Existuje vztah mezi proměnnými? 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. Lze vztah ověřit?

57 DKV část 157 Příklad: Výzkum čtenářů MS H: čtenářský zájem o časopis klesá s věkem. proměnné: věk, čtenářský zájem

58 DKV část 158 1. Existuje vztah mezi proměnnými věk a čtenářský zájem? ANO 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? ANO věk, čtenářský zájem = počet předplatitelů, dotazem na počet čtenářů ve věkové skupině 3. Lze vztah ověřit? ANO – tabulkou závislosti

59 DKV část 159 Znak – proměnná měřitelný pojem se dvěma nebo více hodnotami symbolické vyjádření vlastností

60 Výzkumný projekt (Research design)

61 DKV část 161 Výzkumný projekt upřesnění, co chci zjistit a určení nejlepší cesty, jak to zjistit cíle výzkumu jednotky analýzy témata výzkumu (podmínky, orientace, jednání) časová dimenze motivace výzkumu

62 DKV část 162 Cíle výzkumu 1. Explorace – průzkum počáteční, hrubé porozumění nějakému jevu 2. Deskripce – popis přesné měření a popis vlastností populace nebo jevu > Jak, kolik? 3. Explanace – vysvětlení odhalení a popis vztahů mezi různými aspekty sledovaného jevu > Proč?

63 DKV část 163 Jednotky analýzy Individuální lidé Skupiny (rodina) Formální organizace (nemocnice) Lidské výtvory –materiální (knihy, obrazy) –sociální interakce (svatby)

64 Návrh výzkumného projektu (Research proposal)

65 DKV část 165 Výzkumný projekt by měl obsahovat: Problém nebo předmět výzkumu Co přesně chci studovat? K čemu to poslouží? Má navrhovaný výzkum praktické využití?

66 DKV část 166 Přehled literatury Co ostatní zjistili o problému? Jaké existují teorie k tématu a co říkají? Jaký výzkum byl doposud realizován? Jsou výsledky konzistentní, nebo se závěry studií lišší?

67 DKV část 167 Předmět výzkumu Koho nebo co budete zkoumat? Předmět popište obecně v teoretických pojmech i specificky v konkrétních termínech – kdo bude zkoumán a jak se k němu dostanete. Jak bude proveden výběr? Pokud má výzkum dopad na zkoumané osoby, jak zajistíte, že nebudou výzkumem ohroženy či poškozeny?

68 DKV část 168 Nástroje měření Co jsou klíčové proměnné výzkumu? Jak je budete definovat a měřit? Budou vaše definice a techniky měření převzaté z dřívějších výzkumů, nebo vyvinete vlastní koncepty a nástroje? Nástroj (např. dotazník) je dobré dát do přílohy.

69 DKV část 169 Metoda sběru dat Jak budete sbírat data? Bude použit survey (průzkum) nebo experiment? Realizujete nový výzkum, nebo použijete reanalýzu již sebraných dat?

70 DKV část 170 Analýza Naznačte druh analýzy, kterou plánujete použít. Naznačit důvod a logiku analýzy. Popis / explanace – proč / vysvětlení variance? Jaké možné vysvětlující znaky bude obsahovat vaše analýza?

71 DKV část 171 Časový plán Pro různé etapy výzkumu. Když ne pro návrh výzkumu, tak si ho udělejte pro sebe.

72 DKV část 172 Rozpočet velké projekty: náklady na pracovní sílu, vybavení, pořizovací materiál, ostatní drobné výdaje jako poplatky za telefon, poštovné. malé projekty: kancelářské prostředky, kopírování, záznamové média pro počítače (CD), poplatky za telefon, náklady na dopravu, atd.

73 DKV část 173 Návrh výzkumného projektu Problém nebo předmět výzkumu Přehled literatury Předmět výzkumu Nástroje měření Metoda sběru dat Analýza Časový plán Rozpočet

74 DKV část 174 Výzkumný projekt je dobré udělat si i sám pro sebe, i když ho po nás nikdo nechce.

75 DKV část 175 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth Bryman, A. 2008. Social research methods. Oxford: Oxford University Press. Dillman, D. 2006. Handout „Writing Questions“. kurz Sociology 525 „Survey Practicum“ Disman, M..1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Jeřábek, H. 1993. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum Scheuren, F. 2004. What is a Survey.


Stáhnout ppt "Design kvantitativního výzkumu 1. Část poslední aktualizace 29.10. 2011 Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz UK FHS Historická sociologie (ZS 2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google