Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

¨Manažerské informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "¨Manažerské informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc"— Transkript prezentace:

1 ¨Manažerské informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc ZDENEK.MOLNAR@FSV.CVUT.CZ

2 Nejdůležitější otázky kladené při řízení IS/IT v podniku Která aplikace IS/IT je optimální pro podporu podnikových procesů? Jak reagovat na rychlé změny v podnikových procesech – tj. jak zajistit flexibilitu za rozumné náklady? Jak plánovat, řídit a měřit přínosy těchto aplikací? Které aplikace a služby si zajistit vlastními zdroji, které koupit a které outsourcovat? Jak strukturovat a organizovat řízení IS/IT v podniku? Jaké specialisty pro oblast IS/IT podnik potřebuje? Má si je vychovávat, nebo získat zvenčí

3 Strategie se týká celého životního cyklu PIS - plánování (inception) - výstavba (building) - nákup (acquisition) - vývoj (development) - zavedení (implementation) - provoz a údržba (operation and maintenance) - likvidace (despatch)

4 Funkční strategie Strategie lidských zdrojů Podnikatelská strategie Marketingová (zákaznická) strategie Výrobková strategie Informační strategie Finanční strategie Výrobní (technologická) strategie

5 ? Základní otázky informační strategie Jak může informační technologie (IT) přidat hodnotu naším produktům? Jaký informační systém (IS) zvýší nejvíce naší konkurenceschopnost? Kdo a jak má řídit rozvoj a provoz IS/IT? Jak má být rozvoj a provoz IS/IT organizován? Kolik prostředků máme vydávat na rozvoj a provoz IS/IT? Kde a jak máme získávat tyto zdroje a jak hodnotit jejich efektivnost? Jak vychovávat a motivovat pracovníky ve využívání IS/IT?

6 Podnikatelská strategie PROČ? Informační systém CO? Informační technologie JAK? Informační management KDO? KDE? KDY? ZA KOLIK? INFORMAČNÍ STRATEGIE ORGANIZACE

7 Hierarchická struktura řízení IS/IT Informační strategie Rozvoj infrastruktury Řízení projektů (aplikací) Řízení provozu aplikací strategické řízení taktické řízení operativní řízení

8 je dialog, mezi obecným managementem a informatiky, jak pomocí IT podpořit podnikové cíle a jak pomocí IT získat strategickou výhodu není to datová analýza, ani diskuse o tom, jaký hardware, nebo software se nakoupí je o tom - jakou přijmeme vývojovou strategii (evoluce nebo revoluce) - jak vybudujeme příslušnou infrastrukturu - jaké bude naše IS/IT portfolio (priority a etapy) - kdo bude naším partnerem a kdo systémovým integrátorem - jak budeme vychovávat a motivovat pracovníky Proces formulace informační strategie

9 Východiska pro tvorbu informační strategie  Jaká je naše současná situace v aplikaci IS/IT (Kde jsme?)  Jaké příležitosti nám nabízí IS/IT (Kde bychom mohli být?)  Jaké jsou naše nezbytné potřeby v oblasti IS/IT nutné k rozvoji naší podnikatelské činnosti (Kde chceme být?)

10 Konkurenceschopnost (agilita) produktivita náklady 196019701980 19902000 Vývoj cílů informační strategie

11 SMART cíle Specific (konkrétní) Measurable (měřitelné) Achievable (dosažitelné) Realistic (reálné) Timeframe (s konkrétními termíny)

12 účelnost (effectivness) účinnost (efficiency) nízkávysoká nízká vysoká PŘEŽITÍ POMALÁ SMRT PROSPERITA RYCHLÁ SMRT Hodnocení přínosů (podle Druckera)

13 Hrozba vstupu nových konkurentů. Může IS/IT pomoci vybudovat bariery vstupu? Současná konkurence na trhu. Může IS/IT pomoci vytvořit konkurenční výhodu? Hrozba vstupu substitučních produktů: Může IS/IT pomoci vytvářet nové produkty? Vyjednávací síla dodavatelů: Může IS/IT změnit jejich vyjednávací sílu? Vyjednávací síla odběratelů: Může IS/IT změnit jejich vyjednávací sílu? Porterův rozšířený model

14 Hrozbě vstupu nových subjektů (konkurentů) na trh můžeme pomocí IS/IT čelit např snížením ceny zavedením IS pro řízení nákladů zvýšením přidané hodnoty produktu aplikací elektronických prvků do výrobku či zavedením IS pro adresné poskytování služeb zákazníkovi. zvýšením úroveň řízení distribučních kanálů elektronickým napojením našeho informačního systému s informačními systémy distributorů EDI, zavedením modulové struktury produktu umožňující jeho hromadnou customizaci s využitím systémů CAD/CAM

15 Hrozbě nových (zástupných) produktů či služeb může čelit např. vhodná aplikací IS/IT: zvýšením relace cena/užitek kontrolou nákladů pomocí IS, nebo přidáním užitku pomocí IT předvídáním zákazníkových preferencí zavedením marketingového IS změnou svého investičního portfolia využíváním expertních systémů pro generování a vyhodnocování investičních záměrů nabídkou nových služeb např. zavedením dálkové diagnostiky a pod. vlastním aktivním přístupem k tvorbě nových výrobků a nabídce nových služeb např. důsledným používáním nových IT pro tvorbu elektronických prototypů

16 Vyjednávací síla dodavatelů či odběratelů je možno pomocí IS/IT snížit např.: vybudováním marketingového IS a to jak pro oblast prodejů, tak i pro oblast nákupů. dokonalým přehledem o jednotlivých dodavatelích i odběratelích, jejich zvyklostech, cenách, dodacích podmínkách a pod. možností variantní kalkulace obchodních nákladů (přirážek, rabatů a pod.) a IS pro výpočet tzv. (switchig costs). spojených se změnou dodavatele či odběratele

17 Hrozbě stávajících konkurentů může podle Portera čelit buď strategií nízkých nákladů, zavedením IS pro řízení nákladů, strategií kvality, zavedením IS pro řízení kvality Rychlost, zavedením IS pro řízení zakázek, strategií odlišení či nalezením mezery na trhu, zavedením Competitive Intelligence.

18 Podnikatelská strategiePodnikové cíle Kritické faktory úspěchu (CSFs) Podnikové procesyInformační systém Process Quality Management - účel

19 Strategické směřování podniku Koncepce informatiky Klíčové procesy Klíčové generátory hodnot

20 Klíčové generátory tvorby hodnot (ilustrace) Cíl: Budování konkurenční výhody CSFs: - zvýšit sortiment - zkrátit dodací lhůty - zvýšit kvalitu produktů Procesy: - prognózování poptávky - plánování výroby - přijímání objednávek - řízení plánu dodávky - řízení kvality

21 Identifikace CSF Určení nejkritičtějších procesů Identifikace procesů Určení vazeb procesů na CSF Opatření v oblasti řízení Opatření v oblasti IS/IT Process Quality Management - postup

22 Každý kritický faktor musí být - ovlivnitelný - měřitelný - vyzývající k aktivitě - reálný - v souladu s posláním (cíli) Množina kritických faktorů musí být - omezená počtem (5- 9) - nutná a postačující k dosažení cílů - vzájemně nezávislá

23 dle životního cyklu produktů

24 Kvalita IS/IT je vyjádřena pomocí pětistupňové známkovací škály A ‑ znamená ‑ IS/IT nepotřebuje zlepšení B ‑ IS/IT je prováděn dobře, drobná zlepšení přicházejí v úvahu C ‑ funkce IS/IT je zajištěna, ale potřebuje výrazně zlepšit D ‑ IS/IT byl zaveden, ale nefunguje E ‑ IS/IT je ve stadiu zavádění

25 Mapa kritičnosti procesů kvalita procesu počet ovlivněných CSFs

26 Kritičnost procesů Významnost resp. důležitost procesu (počet ovlivňovaných CSFs) Kvalita resp. úroveň zabezpečení procesu IS/IT (kvalitativní ohodnocení) Kritičnost procesu (čím více ovlivňuje faktorů a čím je méně kvalitně zabezpečen IS/IT, tím je proces kritičtější)

27 Otázky manažerů týkající se efektivnosti IS/IT Víme kolik utrácíme za IS/IT? Jaká hodnota se vytváří těmito výdaji? Jak by měly být alternativy IS/IT hodnoceny a financovány? Jaké priority dát těmto alternativám? Proč se výdaje na IS/IT neustále zvyšují, když klesá cena prostředků IT? Jak můžeme znovu získat důvěru v návratnost výdajů do IS/IT?

28 SUBJEKT IS/IT UŽITEK VÝDAJE má potřebu přinášejí znamenají hodnotí efektivnost Model tvorby užitku

29 Kdo má užitek z IS/IT? majitelé (zhodnocování majetku) manažeři (efektivní řízení zdrojů) zaměstnanci (lepší pracovní podmínky) zákazník (vyšší přidaná hodnota/nižší cena)

30 Přínosy IS/IT je třeba hledat v podpoře rozhodovacích procesů přidání hodnoty produktu/službě vyšší produktivitě a nižších nákladech zlepšení koordinace procesů uvnitř i mimo podnik zvýšení spokojenosti uživatelů

31 Princip BSC aplikovaný na projekt PIS Projekt PIS Finanční ukazatele Zákaznické ukazatele Ukazatele procesů Ukazatele procesů

32 Klasifikace ukazatelů přínosů IS/IT finanční a nefinanční kvantitativní a kvalitativní, přímé a nepřímé krátkodobé a dlouhodobé absolutní a relativní

33 Roční zisk po zdanění + úroky ROA =  x 100 Celkový kapitál ROA – Return of Assets, (rentabilitu celkového kapitálu) Komplexní finanční ukazatel přínosů IS/IT

34 Měřitelné nefinanční ukazatele přínosů IS/IT  zkrácení průběžné doby vývoje a výroby,  snížení počtu reklamací,  zvýšení počtu zákazníků,  zvýšení podílu na trhu,  snížení doby prostoje výrobního zařízení,  zkrácení doby obsluhy zákazníka,  rozšíření výrobního sortimentu,

35 Cash-to Cash Cycle Nákup materiálu a subdodávek Prodej výrobků Platba za materiál a subdodávky Platba za prodané výrobky čas Průměrná doba zásob Průměrná doba pohledávek Průměrná doba závazku Cash-to- Cash Cycle

36 „Měkké“ - kvalitativní ukazatele  zlepšení dobrého jména podniku  spokojenost zákazníků,  zvýšení zákaznické věrnosti,  flexibilita podniku v přijímání nových produktů či procesů,  reakce na nové potřeby trhu  zlepšení pracovního prostředí  zvýšení kvalifikace pracovníků podniku  přidání hodnoty produktu či službě.

37 Důležitá je změna Každá implementace IS/IT by měla přinést žádoucí změnu v některém z ukazatelů. Proto pro hodnocení efektivnosti musíme znát hodnotu (stav) příslušného ukazatele PŘED a PO implementaci

38 STRATEGICKÉ PODPURNÉKLÍČOVÉ POTENCIÁLNÍ restrukturalizace procesů inovace procesů zrychlení (koordinace) procesů úspora nákladů na procesy Přínosy IS/IT dle aplikací

39 „Úspěšný“ projekt IS/IT K dosahování efektivnosti IS/IT je nezbytné, aby každý projekt IS/IT byl řízen tak, aby byl úspěšný, protože na průběhu implementace záleží, zda se v podniku vytvoří příznivá atmosféra očekávání budoucích přínosů, která pomůže překonat všechny problémy a strasti implementace

40 Matice přínosů IS/IT Předvídatelnost výsledků NeočekávanéOčekávané Výsledný efekt Positivní Negativní Identifikovat, využít a poučit se Dosažené dobrým management Porozumět a vyhnout se Rozpoznat a minimalizovat Nepříjemná překvapení Cena, kterou stojí zaplatit Příležitostní prémie Investiční „ospravedlnění“ Převzato Pecha: Problémy hodnocení přínosů IS/IT pro organizaci

41 Matice přínosů IS/IT (žádoucí stav) Předvídatelnost výsledků NeočekávanéOčekávané Výsledný efekt Positivní Negativní Převzato Pecha: Problémy hodnocení přínosů IS/IT pro organizaci

42 Desatero pro informační strategii 1) Mít jasně definovány cíle (účel) proč si IS/IT pořizujeme a ke každému cíli určit hodnotící ukazatele (metriky) jejich dosahování. 2) Uvažovat celé generické portfolio přínosů účinnosti, účelnosti a tržní expanze (vytváření nových příležitostí) 3) Uvažovat celé portfolio „příjemců“ užitku (majitele, manažery, pracovníky i zákazníky) 4) Pro každý ukazatel stanovit systém hodnocení a to jak v rovině časové (Kdy?), tak i v rovině personální (Kdo?) 5) Zavést controllingový systém hodnocení výdajů na IS/IT jak z hlediska druhového tak i aplikačního

43 Desatero pro informační strategii 6) „Optimalizovat“ (vyvažovat) vnitřní i vnější zdroje IS /IT 7) Pořizovat si jenom kvalitní IS/IT, protože nekvalitní IS/IT nemůže být nikdy efektivní 8) Neustále sledovat obecné trendy IS/IT zejména pak vývoj IS/IT u obchodních partnerů a konkurence 9) Vytvořit účinný motivační systém pro všechny pracovníky, aby sami vnímali náklady a hledali přínosy IS/IT 10) Všechny tyto zásady a rozhodnutí neustále komunikovat nejen se všemi pracovníky uvnitř podniku, ale i ke svým zákazníkům, aby nás vnímali jako podnik, který má jasnou perspektivu trvalého rozvoje


Stáhnout ppt "¨Manažerské informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost IS/IT Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google