Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku"— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ

2 ? Základní otázky informační strategie Jak může informační technologie (IT) přidat hodnotu naším produktům? Jaký informační systém (IS) zvýší nejvíce naší konkurenceschopnost? Kdo a jak má řídit rozvoj a provoz IS/IT? Jak má být rozvoj a provoz IS/IT organizován? Kolik prostředků máme vydávat na rozvoj a provoz IS/IT? Kde a jak máme získávat tyto zdroje a jak hodnotit jejich efektivnost? Jak vychovávat a motivovat pracovníky ve využívání IS/IT?

3 Podnikatelská strategie PROČ? Informační systém CO? Informační technologie JAK? Informační management KDO? KDE? KDY? ZA KOLIK? INFORMAČNÍ STRATEGIE ORGANIZACE

4 Hierarchická struktura řízení IS/IT Informační strategie Rozvoj infrastruktury Řízení projektů (aplikací) Řízení provozu aplikací strategické řízení taktické řízení operativní řízení

5 je dialog, mezi obecným managementem a informatiky, jak pomocí IT podpořit podnikové cíle a jak pomocí IT získat strategickou výhodu není to datová analýza, ani diskuse o tom, jaký hardware, nebo software se nakoupí je o tom - jakou přijmeme vývojovou strategii (evoluce nebo revoluce) - jak vybudujeme příslušnou infrastrukturu - jaké bude naše IS/IT portfolio (priority a etapy) - kdo bude naším partnerem a kdo systémovým integrátorem - jak budeme vychovávat a motivovat pracovníky Proces formulace informační strategie

6 Východiska pro tvorbu informační strategie  Jaká je naše současná situace v aplikaci IS/IT (Kde jsme?)  Jaké příležitosti nám nabízí IS/IT (Kde bychom mohli být?)  Jaké jsou naše nezbytné potřeby v oblasti IS/IT nutné k rozvoji naší podnikatelské činnosti (Kde chceme být?)

7 Konkurenceschopnost (agilita) produktivita náklady 196019701980 19902000 Vývoj cílů informační strategie

8 SMART cíle Specific (konkrétní) Measurable (měřitelné) Achievable (dosažitelné) Realistic (reálné) Timeframe (s konkrétními termíny)

9 účelnost (effectivness) účinnost (efficiency) nízkávysoká nízká vysoká PŘEŽITÍ POMALÁ SMRT PROSPERITA RYCHLÁ SMRT Hodnocení přínosů (podle Druckera)

10 Hrozba vstupu nových konkurentů. Může IS/IT pomoci vybudovat bariery vstupu? Současná konkurence na trhu. Může IS/IT pomoci vytvořit konkurenční výhodu? Hrozba vstupu substitučních produktů: Může IS/IT pomoci vytvářet nové produkty? Vyjednávací síla dodavatelů: Může IS/IT změnit jejich vyjednávací sílu? Vyjednávací síla odběratelů: Může IS/IT změnit jejich vyjednávací sílu? Porterův rozšířený model

11

12

13

14

15 Podnikatelská strategiePodnikové cíle Kritické faktory úspěchu (CSFs) Podnikové procesyInformační systém Process Quality Management - účel

16 Strategické směřování podniku Koncepce informatiky Klíčové procesy Klíčové generátory hodnot

17 Klíčové generátory tvorby hodnot (ilustrace) Cíl: Budování konkurenční výhody CSFs: - zvýšit sortiment - zkrátit dodací lhůty - zvýšit kvalitu produktů Procesy: - prognózování poptávky - plánování výroby - přijímání objednávek - řízení plánu dodávky - řízení kvality

18 Identifikace CSF Určení nejkritičtějších procesů Identifikace procesů Určení vazeb procesů na CSF Opatření v oblasti řízení Opatření v oblasti IS/IT Process Quality Management - postup

19 Každý kritický faktor musí být - ovlivnitelný - měřitelný - vyzývající k aktivitě - reálný - v souladu s posláním (cíli) Množina kritických faktorů musí být - omezená počtem (5- 9) - nutná a postačující k dosažení cílů - vzájemně nezávislá

20 dle životního cyklu produktů

21 Mapa kritičnosti procesů kvalita procesu počet ovlivněných CSFs

22 Otázky manažerů týkající se efektivnosti IS/IT Víme kolik utrácíme za IS/IT? Jaká hodnota se vytváří těmito výdaji? Jak by měly být alternativy IS/IT hodnoceny a financovány? Jaké priority dát těmto alternativám? Proč se výdaje na IS/IT neustále zvyšují, když klesá cena prostředků IT? Jak můžeme znovu získat důvěru v návratnost výdajů do IS/IT?

23 SUBJEKT IS/IT UŽITEK VÝDAJE má potřebu přinášejí znamenají hodnotí efektivnost Model tvorby užitku

24 Kdo má užitek z IS/IT? majitelé (zhodnocování majetku) manažeři (efektivní řízení zdrojů) zaměstnanci (lepší pracovní podmínky) zákazník (vyšší přidaná hodnota/nižší cena)

25 Organizace jako „černá schránka“ Výstupy (přínosy z IS/IT) Strategie IS/IT (rozhodování) Vstupy (výdaje do IS/IT) Model efektivnosti Faktory ovlivňující efektivnost

26 Přiměřenost výdajů do IS/IT (dle KPMG)

27 Přínosy IS/IT je třeba hledat v podpoře rozhodovacích procesů přidání hodnoty produktu/službě vyšší produktivitě a nižších nákladech zlepšení koordinace procesů uvnitř i mimo podnik zvýšení spokojenosti uživatelů

28 Klasifikace ukazatelů přínosů IS/IT finanční a nefinanční kvantitativní a kvalitativní, přímé a nepřímé krátkodobé a dlouhodobé absolutní a relativní

29 Roční zisk po zdanění + úroky ROA =  x 100 Celkový kapitál ROA – Return of Assets, (rentabilitu celkového kapitálu) Komplexní finanční ukazatel přínosů IS/IT

30 Měřitelné nefinanční ukazatele přínosů IS/IT  zkrácení průběžné doby vývoje a výroby,  snížení počtu reklamací,  zvýšení počtu zákazníků,  zvýšení podílu na trhu,  snížení doby prostoje výrobního zařízení,  zkrácení doby obsluhy zákazníka,  rozšíření výrobního sortimentu,

31 Cash-to Cash Cycle Nákup materiálu a subdodávek Prodej výrobků Platba za materiál a subdodávky Platba za prodané výrobky čas Průměrná doba zásob Průměrná doba pohledávek Průměrná doba závazku Cash-to- Cash Cycle

32 „Měkké“ - kvalitativní ukazatele  zlepšení dobrého jména podniku  spokojenost zákazníků,  zvýšení zákaznické věrnosti,  flexibilita podniku v přijímání nových produktů či procesů,  reakce na nové potřeby trhu  zlepšení pracovního prostředí  zvýšení kvalifikace pracovníků podniku  přidání hodnoty produktu či službě.

33 Důležitá je změna Každá implementace IS/IT by měla přinést žádoucí změnu v některém z ukazatelů. Proto pro hodnocení efektivnosti musíme znát hodnotu (stav) příslušného ukazatele PŘED a PO implementaci

34 STRATEGICKÉ PODPURNÉKLÍČOVÉ POTENCIÁLNÍ restrukturalizace procesů inovace procesů zrychlení (koordinace) procesů úspora nákladů na procesy Přínosy IS/IT dle aplikací

35 „Úspěšný“ projekt IS/IT K dosahování efektivnosti IS/IT je nezbytné, aby každý projekt IS/IT byl řízen tak, aby byl úspěšný, protože na průběhu implementace záleží, zda se v podniku vytvoří příznivá atmosféra očekávání budoucích přínosů, která pomůže překonat všechny problémy a strasti implementace

36 Matice přínosů IS/IT Předvídatelnost výsledků NeočekávanéOčekávané Výsledný efekt Positivní Negativní Identifikovat, využít a poučit se Dosažené dobrým management Porozumět a vyhnout se Rozpoznat a minimalizovat Nepříjemná překvapení Cena, kterou stojí zaplatit Příležitostní prémie Investiční „ospravedlnění“ Převzato Pecha: Problémy hodnocení přínosů IS/IT pro organizaci

37 Matice přínosů IS/IT (žádoucí stav) Předvídatelnost výsledků NeočekávanéOčekávané Výsledný efekt Positivní Negativní Převzato Pecha: Problémy hodnocení přínosů IS/IT pro organizaci

38 Desatero pro informační strategii 1) Mít jasně definovány cíle (účel) proč si IS/IT pořizujeme a ke každému cíli určit hodnotící ukazatele (metriky) jejich dosahování. 2) Uvažovat celé generické portfolio přínosů účinnosti, účelnosti a tržní expanze (vytváření nových příležitostí) 3) Uvažovat celé portfolio „příjemců“ užitku (majitele, manažery, pracovníky i zákazníky) 4) Pro každý ukazatel stanovit systém hodnocení a to jak v rovině časové (Kdy?), tak i v rovině personální (Kdo?) 5) Zavést controllingový systém hodnocení výdajů na IS/IT jak z hlediska druhového tak i aplikačního

39 Desatero pro informační strategii 6) „Optimalizovat“ (vyvažovat) vnitřní i vnější zdroje IS /IT 7) Pořizovat si jenom kvalitní IS/IT, protože nekvalitní IS/IT nemůže být nikdy efektivní 8) Neustále sledovat obecné trendy IS/IT zejména pak vývoj IS/IT u obchodních partnerů a konkurence 9) Vytvořit účinný motivační systém pro všechny pracovníky, aby sami vnímali náklady a hledali přínosy IS/IT 10) Všechny tyto zásady a rozhodnutí neustále komunikovat nejen se všemi pracovníky uvnitř podniku, ale i ke svým zákazníkům, aby nás vnímali jako podnik, který má jasnou perspektivu trvalého rozvoje


Stáhnout ppt "Podnikové informační systémy Informační strategie podniku Efektivnost PIS Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google