Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy soukromého práva přednáška VI. Zánik a zajištění závazků JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy soukromého práva přednáška VI. Zánik a zajištění závazků JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Základy soukromého práva přednáška VI. Zánik a zajištění závazků JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Obecně nastane-li právní skutečnost, se kterou OZ spojuje zánik právního vztahu nastane-li právní skutečnost, se kterou OZ spojuje zánik právního vztahu Právní skutečnost může vyplývat ze smlouvy, ze zákona, s uspokojením věřitele či bez jeho uspokojení. Právní skutečnost může vyplývat ze smlouvy, ze zákona, s uspokojením věřitele či bez jeho uspokojení.

3 Rozdělení dle druhu právní skutečnosti, která je důvodem zániku I. Právním úkonem jednostranným: Právním úkonem jednostranným: splnění dluhu, splnění dluhu, uložení do úřední úschovy, uložení do úřední úschovy, odstoupení od smlouvy, odstoupení od smlouvy, jednostranné započtení, jednostranné započtení, výpověď. výpověď.

4 Rozdělení II. Právním úkonem dvoustranným: Právním úkonem dvoustranným: novace, novace, prominutí dluhu, prominutí dluhu, narovnání, narovnání, započtení dohodou. započtení dohodou.

5 Rozdělení III. Právní událostí: Právní událostí: nemožnost plnění, nemožnost plnění, uplynutí doby, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo věřitele. smrt dlužníka nebo věřitele. Složenou právní skutečností: Složenou právní skutečností: neuplatnění práva, neuplatnění práva, prodlení u fixní smlouvy. prodlení u fixní smlouvy. Jinak: Jinak: splynutí splynutí

6 Splnění dluhu (§ 1908 a násl.) Splněním dluhu závazek zaniká Splněním dluhu závazek zaniká Dlužník plní Dlužník plní Na své náklady Na své náklady Řádně a včas Řádně a včas Synalagmatické smlouvy (§ 1911 - § 1913) Synalagmatické smlouvy (§ 1911 - § 1913) Plnění se poskytuje Plnění se poskytuje ZÁROVEŇ ZÁROVEŇ JEDNA STRAN PLNÍ NAPŘED JEDNA STRAN PLNÍ NAPŘED Možnost požadovat poskytnutí nebo zajištění plnění, je-li ohroženo novými okolnostmi Možnost požadovat poskytnutí nebo zajištění plnění, je-li ohroženo novými okolnostmi

7 Splnění dluhu - NOZ Nově: Nově: Žádná ze stran nesmí odepřít plnění ani odstoupit od smlouvy proto, že jiný dluh z jiného právního důvodu nebyl splněn Žádná ze stran nesmí odepřít plnění ani odstoupit od smlouvy proto, že jiný dluh z jiného právního důvodu nebyl splněn Řádné plnění Řádné plnění Bez vad a s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými v souladu s účelem smlouvy Bez vad a s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými v souladu s účelem smlouvy Vadné plnění (dem. Výčet - § 1916 NOZ) Vadné plnění (dem. Výčet - § 1916 NOZ) Jiné vlastnosti než stanovené nebo ujednané Jiné vlastnosti než stanovené nebo ujednané Neupozornění na neobvyklé vady Neupozornění na neobvyklé vady Nepravdivé ujištění, že věc je bez vad Nepravdivé ujištění, že věc je bez vad Právní vada věci (tzn. kupř. vlastnictví třetí osoby) Právní vada věci (tzn. kupř. vlastnictví třetí osoby)

8 Splnění dluhu - NOZ Definice vad Definice vad Zjevné (zřejmé) Zjevné (zřejmé) Zjistitelné z veřejného seznamu (!!!) Zjistitelné z veřejného seznamu (!!!) Skryté Skryté Právní (§ 1920) Právní (§ 1920) Bezodkladné oznámení zciziteli Bezodkladné oznámení zciziteli Stejná konstrukce následků Stejná konstrukce následků Právo z odpovědnosti za vady (podrobněji viz přednáška o odpovědnosti) nevylučuje náhradu škody Právo z odpovědnosti za vady (podrobněji viz přednáška o odpovědnosti) nevylučuje náhradu škody

9 Splnění dluhu Způsob splnění Způsob splnění Alternativní závazek (tzn. s volbou jedné ze stran) Alternativní závazek (tzn. s volbou jedné ze stran) Není-li dohodnuto jinak, právo volby má D Není-li dohodnuto jinak, právo volby má D Kdo má právo volby, může od smlouvy odstoupit při: zmaření smlouvy vyšší mocí či druhou stranou Kdo má právo volby, může od smlouvy odstoupit při: zmaření smlouvy vyšší mocí či druhou stranou Splnění vcelku (§ 1930) Splnění vcelku (§ 1930) Povinnost věřitele přijmout částečné plnění, neodporuje-li to povaze závazku či účelu smlouvy Povinnost věřitele přijmout částečné plnění, neodporuje-li to povaze závazku či účelu smlouvy Plnění ve splátkách Plnění ve splátkách Lze ujednat tzv. ztrátu výhody splátek (§ 1931) při nesplnění jedné splátky Lze ujednat tzv. ztrátu výhody splátek (§ 1931) při nesplnění jedné splátky

10 Splnění dluhu Rozvrh splnění Rozvrh splnění Určené náklady spojené s uplatněním pohledávky Určené náklady spojené s uplatněním pohledávky Úroky z prodlení Úroky z prodlení Úroky Úroky Jistina Jistina

11 Splnění dluhu Plnění nesvéprávného Plnění nesvéprávného Platné – zprostí se závazku, pokud se nejednalo o nejistý či nedospělý dluh (právo na vrácení Platné – zprostí se závazku, pokud se nejednalo o nejistý či nedospělý dluh (právo na vrácení Plnění poskytnuté třetí osobou Plnění poskytnuté třetí osobou Tzv. plnění za jiného Tzv. plnění za jiného Zajištění Zajištění Ostatní případy - – právo na postoupení pohledávky Ostatní případy - – právo na postoupení pohledávky V je povinen přijmout se souhlasem D V je povinen přijmout se souhlasem D

12 Splnění dluhu Ad plnění za jiného Souhlas D není třeba k plnění osoby poskytující zajištění Souhlas D není třeba k plnění osoby poskytující zajištění Tzv. subrogační regres (§ 1937 odst. 2) Tzv. subrogační regres (§ 1937 odst. 2) Nástup třetí osoby do práv věřitele Nástup třetí osoby do práv věřitele Povinnost věřitele vydat doklady Povinnost věřitele vydat doklady

13 Splnění dluhu - NOZ Kvitance Kvitance D může odepřít plnění, pokud V odmítne vydat kvitanci D může odepřít plnění, pokud V odmítne vydat kvitanci !!! Prokáže-li se dlužník kvitancí znějící na opakované plnění z téhož právního důvodu splatné později, má se za to, že plnil i dříve !!! Prokáže-li se dlužník kvitancí znějící na opakované plnění z téhož právního důvodu splatné později, má se za to, že plnil i dříve Dlužní úpis Dlužní úpis Uznání dluhu (§ 2053) Uznání dluhu (§ 2053) Jiný úpis Jiný úpis D má právo na jeho vrácení, event. „umazávání“ dluhu D má právo na jeho vrácení, event. „umazávání“ dluhu Vrácení dlužního úpisu = splnění dluhu Vrácení dlužního úpisu = splnění dluhu Místo plnění – NOVĚ: Místo plnění – NOVĚ: Vyplývá ze smlouvy/povahy závazku/účelu plnění/ZÁKONA Vyplývá ze smlouvy/povahy závazku/účelu plnění/ZÁKONA Nepeněžitý dluh – princip odnosnosti Nepeněžitý dluh – princip odnosnosti Peněžitý dluh – princip donosnosti Peněžitý dluh – princip donosnosti Bezhotovostní plnění – okamžikem připsání na účet (STEJNĚ) Bezhotovostní plnění – okamžikem připsání na účet (STEJNĚ) Vyplacením věřiteli (v hotovosti) Vyplacením věřiteli (v hotovosti)

14 Uložení do soudní úschovy úkon D, který je oprávněn učinit v případě, kdy V je nepřítomen či v prodlení či je nejasná jeho osoba úkon D, který je oprávněn učinit v případě, kdy V je nepřítomen či v prodlení či je nejasná jeho osoba Uložení u soudu Uložení u soudu Řízení podle ustanovení § 185a – 185h o. s. ř. Řízení podle ustanovení § 185a – 185h o. s. ř. Složitel – příjemce Složitel – příjemce Soud je povinen označeného věřitele vyrozumět Soud je povinen označeného věřitele vyrozumět 3 roky od složení 3 roky od složení Nepřihlásí-li se nikdo, úschova připadá státu Nepřihlásí-li se nikdo, úschova připadá státu uložením nastávají účinky splnění závazku uložením nastávají účinky splnění závazku

15 Uložení do úřední úschovy Odlišné od smluvních úschov (§ 2402 a násl. NOZ): Odlišné od smluvních úschov (§ 2402 a násl. NOZ): Notářské úschovy Notářské úschovy Advokátní úschovy Advokátní úschovy

16 Doba plnění Sjednaná Sjednaná D plní bez vyzvání věřitele D plní bez vyzvání věřitele Bez výslovného ujednání doby plnění Bez výslovného ujednání doby plnění IHNED na základě výzvy věřitele IHNED na základě výzvy věřitele Volba dlužníka Volba dlužníka Neurčí-li D v přiměřené lhůtě, právo V domáhat se stanovení doby plnění soudně Neurčí-li D v přiměřené lhůtě, právo V domáhat se stanovení doby plnění soudně Mezi podnikateli (§ 1963) Mezi podnikateli (§ 1963) Do 30 dnů od obdržení faktury/zboží Do 30 dnů od obdržení faktury/zboží Do 60 dnů – zboží/služba veřejnoprávní korporaci Do 60 dnů – zboží/služba veřejnoprávní korporaci Delší než 60 dnů – dohoda, nesmí být hrubě nespravedlivá Delší než 60 dnů – dohoda, nesmí být hrubě nespravedlivá Plnění peněžitého dluhu dříve Plnění peněžitého dluhu dříve Není možné bez souhlasu věřitele odečíst úroky Není možné bez souhlasu věřitele odečíst úroky

17 Prodlení dlužníka Porušení povinnosti splnit závazek řádně a včas – odpovědnost Změna obsahu závazku Obecné pravidlo: V je oprávněn Požadovat splnění dluhu Odstoupit od smlouvy Speciální pravidlo: prodlení se splacením peněžitého dluhu Úroky z prodlení Výše úroku z prodlení Sjednaná Podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výpočet podle nařízení Výše REPO sazby pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Limitace práva na náhradu škody (§ 1971) Právo na NŠ zachováno pouze, není-li škoda kryta úroky z prodlení

18 Prodlení věřitele Vylučuje prodlení dlužníka V je v prodlení: Nepřijme-li nabídku plnění Neposkytne –li součinnost Nebezpečí na věci tíží V

19 Prodlení - společně Podstatné porušení smlouvy Podstatné porušení smlouvy Odstoupení bez zbytečného odkladu Odstoupení bez zbytečného odkladu Nepodstatné porušení smlouvy Nepodstatné porušení smlouvy Dodatečná přiměřená lhůta (bezform.) Dodatečná přiměřená lhůta (bezform.) Určí-li V dodatečnou lhůtu s úmyslem ji neprodloužit, uplynutím lhůty - fikce odstoupení Určí-li V dodatečnou lhůtu s úmyslem ji neprodloužit, uplynutím lhůty - fikce odstoupení Fixní závazek Fixní závazek Přesná doba plnění – opožděné plnění nemá smysl Přesná doba plnění – opožděné plnění nemá smysl Zánik závazku spolu se vznikem prodlení Zánik závazku spolu se vznikem prodlení

20 Novace Se vznikem nového závazku Kumulativní novace Privativní novace Zánikem závazku dohodou (§ 1981)

21 Započtení - NOZ Stejné principy (setkání pohledávek, stejný druh plnění, jednostranné x dvoustranné) Stejné principy (setkání pohledávek, stejný druh plnění, jednostranné x dvoustranné) Pouze jisté + určité pohledávky soudně vymahatelné Pouze jisté + určité pohledávky soudně vymahatelné Nelze započíst Nelze započíst Výživné pro nezletilého (nelze ani dvoustranně) Výživné pro nezletilého (nelze ani dvoustranně) Újma na zdraví, ledaže jde o totéž z druhé strany Újma na zdraví, ledaže jde o totéž z druhé strany Pracovněprávní plnění zaměstnavatele Pracovněprávní plnění zaměstnavatele

22 Prominutí dluhu - NOZ Změna konstrukce Změna konstrukce Úkon V s vyvratitelnou domněnkou souhlasu dlužníka Úkon V s vyvratitelnou domněnkou souhlasu dlužníka Nesouhlas může být projeven výslovně nebo samotným splněním dluhu Nesouhlas může být projeven výslovně nebo samotným splněním dluhu NOVĚ NOVĚ Účinky prominutí dluhu má také Účinky prominutí dluhu má také Vrácení dlužního úpisu (uznání dluhu), aniž by D splnil Vrácení dlužního úpisu (uznání dluhu), aniž by D splnil Vydání kvitance (potvrzení), aniž D splnil Vydání kvitance (potvrzení), aniž D splnil Společné závazky Společné závazky I u solidárních závazků pouze dílčí prominutí dluhu I u solidárních závazků pouze dílčí prominutí dluhu

23 Výpověď - NOZ zánik závazku uplynutím doby zákonné či smluvené zánik závazku uplynutím doby zákonné či smluvené Nepřetržitá/opakovaná činnost Nepřetržitá/opakovaná činnost Ke konci kalendářního čtvrtletí (3 měsíce předem) Ke konci kalendářního čtvrtletí (3 měsíce předem) Nově Nově Doživotní smlouvy (bez vážného důvodu) Doživotní smlouvy (bez vážného důvodu) Lze vypovědět po deseti letech trvání závazku Lze vypovědět po deseti letech trvání závazku Fyzické osoby se tohoto práva nemohou vzdát Fyzické osoby se tohoto práva nemohou vzdát

24 Odstoupení NOZ Závazek se zrušuje ex tunc (od počátku) Závazek se zrušuje ex tunc (od počátku) Účinky pouze inter partes, ochrana dobré víry u třetích osob Účinky pouze inter partes, ochrana dobré víry u třetích osob Komercionalizace Komercionalizace Rozlišení PODSTATNÉHO a NEPODSTATNÉHO porušení smlouvy Rozlišení PODSTATNÉHO a NEPODSTATNÉHO porušení smlouvy PODSTATNÉ PODSTATNÉ Strana porušující smlouvu věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela Strana porušující smlouvu věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela Odstoupení možné bez zbytečného odkladu, i s předstihem Odstoupení možné bez zbytečného odkladu, i s předstihem Zůstávají nedotčeny úroky z prodlení, smluvní pokuta Zůstávají nedotčeny úroky z prodlení, smluvní pokuta Možné i částečné odstoupení Možné i částečné odstoupení

25 Odstoupení NOZ Závazek se zrušuje od počátku (§ 2004) Částečné plnění – pouze od nesplněného zbytku plnění Dílčí plnění (splátky)/opakovaná činnost Odstoupení pouze pro futuro Odstupné (§ 1992) zvláštní institut, analog.) Úplata za zrušení závazku Možnost odstoupit pouze než bylo i částečně plněno

26 Následná nemožnost plnění Objektivní okolnosti znemožní splnit závazek – ex lege zánik Nikoliv: ztížené podmínky, vyšší náklady, prodlení, pomoc jiné osoby Notifikační povinnost D + důkazní břemeno Jinak náhrada škody Možno i částečně

27 Zajištění a utvrzení dluhu Obecně: projev zásady jistoty – tzv. majetková jistota Zajišťovací instituty Jistota Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva (fiduciární cese) Dohoda o srážkách ze mzdy Utvrzovací instituty Smluvní pokuta Uznání dluhu

28 Ručení Jednostranné právní jednání = tzv. ručitelské prohlášení + přijetí věřitele Jednostranné právní jednání = tzv. ručitelské prohlášení + přijetí věřitele Písemná forma Písemná forma Možno i pro budoucí pohledávky/soubor pohledávek Možno i pro budoucí pohledávky/soubor pohledávek Princip zachování námitek Princip zachování námitek Zásada subsidiarity + akcesority Zásada subsidiarity + akcesority V musí požadovat splnění nejprve v písemné formě po D (ledaže je zjevné, že nesplní) V musí požadovat splnění nejprve v písemné formě po D (ledaže je zjevné, že nesplní) Ručitelský závazek se nepromlčí před hlavním dluhem Ručitelský závazek se nepromlčí před hlavním dluhem Se zánikem dluhu ručení ZANIKÁ Se zánikem dluhu ručení ZANIKÁ Ochrana ručitele Ochrana ručitele Uznání dluhu je vůči němu účinné, jen když souhlasí Uznání dluhu je vůči němu účinné, jen když souhlasí Může odepřít plnění, pokud V zavinil, že D nesplnil Může odepřít plnění, pokud V zavinil, že D nesplnil

29 Smluvní pokuta Bezformální ujednání (!!!) Bezformální ujednání (!!!) Dodatečné plnění sjednané pro případ porušení smluvní povinnosti Dodatečné plnění sjednané pro případ porušení smluvní povinnosti Výše nemusí být určena, postačí způsob Výše nemusí být určena, postačí způsob Funkce paušalizované náhrady škody Funkce paušalizované náhrady škody Limitace náhrady škody vzniklé z porušení téže povinnosti Limitace náhrady škody vzniklé z porušení téže povinnosti Nemá vliv na povinnost splnit utvrzený dluh Nemá vliv na povinnost splnit utvrzený dluh Moderační právo soudu (snížení SP) Moderační právo soudu (snížení SP)

30 Uznání dluhu Písemné prohlášení dlužníka Písemné prohlášení dlužníka Obsahem je UZNÁNÍ co do DŮVODU (causa závazku) a VÝŠE Obsahem je UZNÁNÍ co do DŮVODU (causa závazku) a VÝŠE Důsledkem je vyvratitelná domněnka existence dluhu v okamžiku uznání + obnovení běhu promlčecí doby (§ 639 + §653) Důsledkem je vyvratitelná domněnka existence dluhu v okamžiku uznání + obnovení běhu promlčecí doby (§ 639 + §653) Nově Nově Placení úroků se považuje za uznání dluhu Placení úroků se považuje za uznání dluhu Částečné plnění = uznání zbytku dluhu Částečné plnění = uznání zbytku dluhu Lze-li to z okolností dovodit Lze-li to z okolností dovodit

31 Díky za pozornost.


Stáhnout ppt "Základy soukromého práva přednáška VI. Zánik a zajištění závazků JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google