Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní závazkové vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní závazkové vztahy"— Transkript prezentace:

1 Obchodní závazkové vztahy
§ Smlouva – projev stran zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy Projev autonomie vůle Zvláštní smlouvy – o dražbě, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

2 Náležitosti smluv Subjekty - identifikace Předmět smlouvy – konkrétně, jasně Cena – včetně způsobu úhrady a doby Plnění – podmínky předání Práva a povinnosti stran – specifikace dle předmětu smlouvy Ostatní ujednání – účinnost, svoboda vůle počet výtisků

3 Smlouva o smlouvě budoucí
Nejméně jedna strana se zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě (jinak do 1 roku) budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu Pokud oprávněná strana nevyzve včas, závazek zaniká

4 Předmět a obsah závazků
Ze závazků je dlužník povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdrže neb něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho vyžadovat

5 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
Smlouvy jejich základní podmínky jsou určeny jednou ze smluvních stran tzv. formulářové např. o bankovním účtu

6 Směnná smlouva Směnnou smlouvou se každá ze stra zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci V praxi např. pozemky mezi sousedy (geometricky vhodnější řešení)

7 Zánik závazků Závazek zaniká jeho splněním Věřitel vydá na žádost dlužníka potvrzení o splnění dluhu – kvintace Uznání dluhu, dlužní úpis – zajištění závazků, po splnění věřitel vydá dlužníkovi Započtení, splynutí, prominutí dluhu

8 Výprosa a výpůjčka výprosa - přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se věc má užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat výpůjčka – bezplatné užívání věci nezuživatelné na dohodnutou dobu k určitému účelu

9 Darovací smlouva Darovací smlouvou dárce bezplatně převede vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijme Slib daru – při nesplnění slibu má obdarovaný právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených k očekávání daru Odvolání daru pro nouzi (§ 2068)

10 Kupní smlouva Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabytí vlastnického práva, kupující věc převezme a zaplatí kupní cenu Práva z vadného plnění

11 Povinnosti prodávajícího
Prodávající kupujícímu věc odevzdá, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou Záruka jakosti

12 Záruka za jakost Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti

13 Pacht závodu Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá k řádnému provozování, předmět činnosti může změnit jen, bylo-li to ujednáno. Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele

14 Zemědělský pacht Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, jedná se o zemědělský pacht Je-li pacht ujednán na dobu delší než dva roky, jedná se o dobu neurčitou, výpovědní doba je 1 rok Stane.li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit nebo zemře-li je výpovědní doba 3 měsíce

15 Smlouva o dílo Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla na vlastní náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, provedení stavby nebo její části. Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

16 Cena díla Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Právo na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Dílo je provedeno je-li dokončeno a předáno. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek.

17 Jiné smlouvy Úschova Skladování Zasilatelství Zprostředkování
Obchodní zastoupení Úvěr Přeprava osob a věcí Zájezd


Stáhnout ppt "Obchodní závazkové vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google