Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah a změna závazku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah a změna závazku."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah a změna závazku

2 Obsah závazku Základní zásady: Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu – DOHODA Mechanismus stanovení obsahu – DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dlužník právní povinnost? Z jakého titulu má dlužník právní povinnost? Prokazuje věřitel Prokazuje věřitel Neplatí u cenných papírů (např. směnky) Neplatí u cenných papírů (např. směnky)

3 Obsah závazku Plnění Plnění Úplatné Úplatné Např. koupě –prodej, nájem, cestovní smlouva apod. Např. koupě –prodej, nájem, cestovní smlouva apod. Cena nemusí být dohodnuta Cena nemusí být dohodnuta Cena obvyklá Cena obvyklá Lze určit i soudně,příp. podle cenových předpisů Lze určit i soudně,příp. podle cenových předpisů Bezúplatné Bezúplatné Např. darování, výprosa atd. Např. darování, výprosa atd. Neúměrné zkrácení (tzv. laesio enormis - § 1793 – prekluze ve lhůtě 1 roku od uzavření smlouvy) Neúměrné zkrácení (tzv. laesio enormis - § 1793 – prekluze ve lhůtě 1 roku od uzavření smlouvy) Hrubý nepoměr mezi plněním stran Hrubý nepoměr mezi plněním stran Právo požadovat zrušení smlouvy, eventuálně dodatečného plnění (+ právo na doplatek) Právo požadovat zrušení smlouvy, eventuálně dodatečného plnění (+ právo na doplatek)

4 Obsah závazku Lichva Lichva Zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany + plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru Zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany + plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru Následkem je neplatnost (absolutní x relativní) Následkem je neplatnost (absolutní x relativní) Neúměrné zkrácení + lichva Neúměrné zkrácení + lichva Neplatí pro podnikatele při podnikatelské činnosti Neplatí pro podnikatele při podnikatelské činnosti

5 Adhezní smlouvy Definice Definice základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit Typicky tzv. formulářové smlouvy Typicky tzv. formulářové smlouvy Odkazy na obchodní podmínky (§ 1800) Odkazy na obchodní podmínky (§ 1800) Ochrana slabší strany (musela vědět…) Ochrana slabší strany (musela vědět…) Nesrozumitelné + nečitelné doložky Nesrozumitelné + nečitelné doložky Kritérium rozumné osoby Kritérium rozumné osoby Nevýhodná doložka pro slabší stranu - neplatná Nevýhodná doložka pro slabší stranu - neplatná

6 Příslušenství pohledávky Úroky Úroky Cena peněz Cena peněz Tři druhy: Tři druhy: Dohodnuté Dohodnuté Podle vládního nařízení Podle vládního nařízení Obvyklé úroky dle sazebníků bank v místě bydliště dlužníka Obvyklé úroky dle sazebníků bank v místě bydliště dlužníka p. a. – domněnka, že obdobím je jeden rok p. a. – domněnka, že obdobím je jeden rok Měna úroků je vždy totožná se měnou jistiny Měna úroků je vždy totožná se měnou jistiny Splatnost úroků – společně s jistinou Splatnost úroků – společně s jistinou Je-li splatnost delší jednoho roku, pak ročně Je-li splatnost delší jednoho roku, pak ročně

7 Příslušenství pohledávky Ad úroky Ad úroky Je možné si dojednat úroky z úroku (!) Je možné si dojednat úroky z úroku (!) Limitace úroků (až do výše jistiny - § 1805) Limitace úroků (až do výše jistiny - § 1805) Ode dne uplatnění práva u soudu náleží úroky až DO ZAPLACENÍ Ode dne uplatnění práva u soudu náleží úroky až DO ZAPLACENÍ Nutno odlišovat od úroků z prodlení (§ 1930) Nutno odlišovat od úroků z prodlení (§ 1930) Peněžitá částka přirůstající k jistině (peněžitého dluhu) v důsledku prodlení se zaplacením Peněžitá částka přirůstající k jistině (peněžitého dluhu) v důsledku prodlení se zaplacením Není-li sjednána výše, pak se určují podle nařízení vlády Není-li sjednána výše, pak se určují podle nařízení vlády Náklady související s uplatněním pohledávky Náklady související s uplatněním pohledávky

8 Plnění před uzavřením smlouvy Záloha Záloha Část plnění poskytnutá při uzavření smlouvy (představuje částečné splnění) Část plnění poskytnutá při uzavření smlouvy (představuje částečné splnění) Závdavek (§ 1808) Závdavek (§ 1808) Jistota poskytnutá věřiteli, že smlouva bude splněna Jistota poskytnutá věřiteli, že smlouva bude splněna Zvláštní druh „odstupného“ Zvláštní druh „odstupného“ Pokud je smlouva splněna, právo na vrácení závdavku Pokud je smlouva splněna, právo na vrácení závdavku

9 Solidární závazky - NOZ Společné dluhy a pohledávky (§ 1868 a násl.) Společné dluhy a pohledávky (§ 1868 a násl.) Obecné pravidlo pro společný dluh a společnou pohledávku odkazuje na pravidla o spoluvlastnictví (!!!) Obecné pravidlo pro společný dluh a společnou pohledávku odkazuje na pravidla o spoluvlastnictví (!!!) „společně a nerozdílně“ = solidarita „společně a nerozdílně“ = solidarita Jinak = dílčí závazek Jinak = dílčí závazek

10 Solidární závazky II. - NOZ Pasívní solidarita (§ 1872 an.): Pasívní solidarita (§ 1872 an.): Dlužníci plní jeden za všechny, všichni za jednoho Dlužníci plní jeden za všechny, všichni za jednoho Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům Vždycky u podnikatelů (!!!) Vždycky u podnikatelů (!!!) Regresní právo spoludlužníka vůči ostatním Regresní právo spoludlužníka vůči ostatním Má se za to, že podíly na dluhu jsou STEJNÉ Má se za to, že podíly na dluhu jsou STEJNÉ Regres spoludlužníka vůči ostatním dlužníkům (§ 1876 odst. 2 NOZ) Regres spoludlužníka vůči ostatním dlužníkům (§ 1876 odst. 2 NOZ)

11 Solidární závazky - NOZ Aktivní solidarita Aktivní solidarita Kterýkoliv z věřitelů může žádat celé plnění Kterýkoliv z věřitelů může žádat celé plnění Prior tempore – potio iure Prior tempore – potio iure Kdo první dlužníka požádá, dostává plnění V CELÉM ROZSAHU Kdo první dlužníka požádá, dostává plnění V CELÉM ROZSAHU Prodlením jednoho ze spoluvěřitelů se ocitají v prodlení všichni Prodlením jednoho ze spoluvěřitelů se ocitají v prodlení všichni

12 Dílčí závazky – NOZ Úprava je obdobná jako ve starém OZ Úprava je obdobná jako ve starém OZ Nedělitelné plnění Nedělitelné plnění Pasívní: Věřitel může požádat kohokoliv ze spoludlužníků, ledaže z povahy závazku vyplývá, že musí plnit všichni společně (činnost) Pasívní: Věřitel může požádat kohokoliv ze spoludlužníků, ledaže z povahy závazku vyplývá, že musí plnit všichni společně (činnost) Aktivní: Dlužník není povinen plnit jen jednomu, pokud se V nedohodnou nebo V1 nedá jistotu Aktivní: Dlužník není povinen plnit jen jednomu, pokud se V nedohodnou nebo V1 nedá jistotu Dělitelné plnění Dělitelné plnění Pasívní: každý plní jen svůj díl, není-li dohodnuto/stanoveno/rozhodnuto jinak Pasívní: každý plní jen svůj díl, není-li dohodnuto/stanoveno/rozhodnuto jinak Aktivní: pokud je ujednáno, může D plnit vše V1 Aktivní: pokud je ujednáno, může D plnit vše V1

13 Změna v osobě Věřitele Věřitele Postoupení pohledávky Postoupení pohledávky Postoupení smlouvy Postoupení smlouvy Dlužníka Dlužníka Převzetí dluhu Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Přistoupení k dluhu Převzetí majetku Převzetí majetku Postoupení smlouvy Postoupení smlouvy

14 Postoupení pohledávky (cese) Celková x částečná x globální cese Celková x částečná x globální cese Bez souhlasu D (!!!) Bez souhlasu D (!!!) Lze vyloučit již ve smlouvě (dohoda s dlužníkem) Lze vyloučit již ve smlouvě (dohoda s dlužníkem) Postupitel – postupník – dlužník Postupitel – postupník – dlužník Postupitelnost pohledávky Postupitelnost pohledávky Zcizitelná pohledávka (nikoliv plnění osobní povahy) Zcizitelná pohledávka (nikoliv plnění osobní povahy) Nevylučuje-li to smlouva Nevylučuje-li to smlouva

15 Postoupení pohledávky (cese) Zásady: Zásady: Zachování námitek dlužníka proti postupníkovi existujících v době postoupení Zachování námitek dlužníka proti postupníkovi existujících v době postoupení Oznamovací princip Oznamovací princip Cese je vůči dlužníkovi účinná až po: Cese je vůči dlužníkovi účinná až po: Vyrozumění postupitele Vyrozumění postupitele Dostatečné prokázání cese postupníkem Dostatečné prokázání cese postupníkem Účinky vůči třetí osobě poskytující zajištění Účinky vůči třetí osobě poskytující zajištění Vyrozumění postupitele Vyrozumění postupitele Dostatečné prokázání cese postupníkem Dostatečné prokázání cese postupníkem Bezúplatné x úplatné postoupení Bezúplatné x úplatné postoupení

16 Postoupení pohledávky (cese) Úplatná cese Úplatná cese Odpovědnost postupitele až do výše přijaté úplaty s úroky Odpovědnost postupitele až do výše přijaté úplaty s úroky Existence pohledávky (i promlčené) Existence pohledávky (i promlčené) Dobytnost pohledávky Dobytnost pohledávky Výjimka: pohledávka se stala nedobytnou až po postoupení náhodou či nedopatřením postupníka Výjimka: pohledávka se stala nedobytnou až po postoupení náhodou či nedopatřením postupníka Je omezena vědomím postupníka, že pohledávka je Je omezena vědomím postupníka, že pohledávka je Budoucí (tzn. nedospělá) Budoucí (tzn. nedospělá) Nejistá Nejistá Nedobytná Nedobytná

17 Převzetí dluhu (§ 1889) Kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu. Bez souhlasu věřitele Věřitel nemá přímé právo vůči přejímateli dluhu, ten ale musí zařídit, aby D nemusel plnit

18 Převzetí dluhu (§ 1889) Zásady: Zachování obsahu závazku Původní závazek dlužníka zaniká Zachování námitek dlužníka Trvání zajištění pouze se souhlasem třetí osoby

19 Přistoupení k dluhu (§ 1892) Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužníka a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně. Uspokojení ze zajištění třetí osoby jen s jejím souhlasem

20 Převzetí majetku Převezme-li někdo od zcizitele veškerý majetek nebo jeho poměrně určenou část, stává se společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí a o nichž nabyvatel při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět. Nabyvatel však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota majetku, jehož takto nabyl. Převezme-li takový majetek osoba zciziteli blízká, stává se společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí, bez omezení na hodnotu majetku, jehož takto nabyla. To neplatí, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděla, ani vědět nemusela. Není použitelné při přeměnách právnických osob ani při převodu závodu

21 Postoupení smlouvy Nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo dosud splněno. trvající nebo pravidelně se opakující plnění postoupení s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno Účinky Postoupení smlouvy je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu Tzv. souhlas předem - okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže Okamžikem účinnosti se osvobozuje postupitel od svých povinností Lze převádět jako CP – rubopisem

22 Změny v obsahu závazků Zásada: dohodou lze změnit cokoliv Novace Zrušení původního závazku + nahrazení novým Možná i kumulativní novace (starý závazek zůstává a přibývá nový) Narovnání vyjasnění sporných práv a povinností Není možné neúměrné zkrácení Možné tzv. generální narovnání (§ 1905)


Stáhnout ppt "JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah a změna závazku."

Podobné prezentace


Reklamy Google