Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.:"— Transkript prezentace:

1 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů PRAHA 1 tel.: , fax:

2 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová2 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Usnesení vlády ČR č.480 z 8.července 1998 Poprvé vyhlášen pro rok 1999 : Část A – resort MPO Část B – resort MŽP

3 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová3 Snižování energetické náročnosti Poradenství, vzdělávání, propagace Plánování - energetické audity, průkazy, koncepce Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie Funkce programu Zvyšování účinnosti užití energie

4 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová4 Energetická politika ČR - usnesení vlády ČR č.50 z 12.ledna 2000 Základní cíle : snížení energetické náročnosti hospodářství zvýšení účinnosti užití energie vyšší využití OZE zvyšování informovanosti veřejnosti podpora výzkumu a vývoje NT a materiálů respektování zásad trvale udržitelného rozvoje

5 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová5 Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií účinnost od stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií 9 prováděcích vyhlášek + 2 nařízení vlády Hlava III, § 5 - Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

6 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová6 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů vychází z Energetické politiky ČR a Státní politiky ŽP cílové skupiny : - státní správa a samospráva - podnikatelská sféra - nevládní organizace - domácnosti

7 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová7 Národní program hodnotí : současný stav energetické náročnosti tvorby HDP v ČR - energ. náročná struktura ekonomiky ČR - nižší úroveň HDP a přidané hodnoty na jednotku produkce - nižší účinnost užití energie ve všech sektorech ekonomiky technický, ekonomický a tržní potenciál úspor energie technický a ekonomický potenciál využití OZE

8 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová8 Národní program stanoví cíle v oblasti : OZE účinnosti užití energie využívání nových technologií a materiálů informovanosti veřejnosti snížení růstu závislosti ekonomiky ČR na dovozu energetických zdrojů snižování negativních dopadů na ŽP v souladu s požadavky udržitelného rozvoje

9 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová9 Národní program definuje : priority na podporu zvyšování účinnosti užití energie a využití OZE nástroje na podporu realizace NP - ekonomické - administrativní - informační - dobrovolné aktivity

10 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová10 Národní program : schválen usnesením vlády č.1079 ze dne na období let průběžně monitorován MPO a MŽP vyhodnocován průběžně po dvou letech, detailně po čtyřech letech nařízení vlády č.63/2002 o pravidlech poskytování dotací ze státního rozpočtu naplňován mimo jiné každoročně vyhlašovaným Státním programem

11 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová11 Státní program pro rok 2002 / 2003 částresortčástresort AMPOGMV BMŽPHMK CMZeIMS DMMRJMDS EMZdKMŠMT FMO

12 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová12 Část A - Program MPO členění I.Podpora zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů II.Výrobní a rozvodná zařízení energie III.Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie IV.Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí

13 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová13 I.Podpora zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů odstavec I.1. Územní energetické koncepce - řídí se nařízením vlády č.195/2001 Sb. odstavec I.2. Energetické audity - řídí se vyhláškou č.213/2001 Sb. odstavec I.3. Energetické průkazy - řídí se vyhláškou č.291/2001 Sb.

14 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová14 II.Výrobní a rozvodná zařízení energie odstavec II.1.Zvýšení užití energie ve … odstavec II.2.Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla odstavec II.3.Vyšší využití OZE odstavec II.4.Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů odstavec II.5.Pilotní projekty využití MT ve …

15 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová15 III.Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie odstavec III.1.Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti odstavec III.2.Projekty financované z úspor energie (EPC) odstavec III.3.Vývoj a využívání MT a mater. pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie odstavec III.4.Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů

16 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová16 IV.Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí odstavec IV.1.Poradenská střediska odstavec IV.2.Krajské energetické agentury odstavec IV.3.Semináře, kurzy, výstavy,... odstavec IV.4.Produkty pro poradenství

17 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová17 Základní předpoklady pro poskytnutí dotace Dodržení ustanovení : zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, všech ve znění pozdějších předpisů.

18 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová18 Společná ustanovení na dotaci není právní nárok, výběr provádí hodnotitelské komise jmenované ministrem dodržení současně platných předpisů a ČSN k datu podání žádosti musí mít žadatel vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky

19 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová19 Závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky Závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečí, zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí (+bezúročné půjčky z programu na obnovitelné zdroje z let )

20 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová20 Stav Programu 2002 Vystavena Rozhodnutí, ve většině případů uvolněny limity čerpání státní dotace, resp. uvolněny neinvestiční platby Předávají se zpracované energetické audity a produkty k oponentnímu řízení Přijato žádostícca Požadovaná dotacecca 340 mil.Kč K dispozici92,5 mil.Kč

21 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová21 Stav Programu 2003 Zapracování připomínek z meziresortního připomínkového řízení, předložení vládě ČR Termín pro podání žádostí vč.příloh : - EKIS (MEPS), KEA – do „emise skl.plynů“ ( II.4., III.4.) – do ostatní – do Žádost vč.příloh - uzavřená obálka s označením „Státní program“ - (1 žádost = 1 obálka)

22 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová22 Společná ustanovení čerpání státních prostředků v daném rozpočtovém roce (Rozhodnutí, Oznámení), dodržování termínů realizace zpráva o průběhu akce v roce 2003 (zúčtování se státním rozpočtem) závěrečná zpráva vč. vyúčtování celkových nákladů na realizaci akce kontrola realizace (porušení rozpočtové kázně-FÚ) vyhodnocení ročního provozu definitivní přiznání dotace

23 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová23 Část A Státního programu včetně příloh, formulářů žádostí a seznamu kontaktních míst bude k dispozici na internetové adrese:

24 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová24 Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 Schváleno usnesením vlády ČR č.650 z 19.června 2002

25 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová25 Dotace poskytnuté v roce 2001 požadavek - přijaté žádosti akce celkem vybrané akce počet dotace tis.Kč realizační akce energetické audity ostatní celkem

26 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová26 Procentuální rozdělení dotací do podprogramů I45 II1 III1 IV5 V9 VI8 VII3 VIII28 Celkem tis.Kč Procentuální rozdělení dotací v rámci podprogramu I energetické audity 39 průmysl7 bytové domy27 veřejné objekty 23 monitoring a targeting 4 Celkem tis.Kč

27 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová podprogram druh akce Počet žádostí Počet vybraných projektů Celkové náklady [Kč] Poskytnutá podpora [Kč] I účinnost užití energie audity552 * 239 ** IIkogenerace IIIEPC IVvýzkum a vývoj VOZE VIteplárenství VIIkoncepce VIII poradenství produkty

28 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová28 Podprogram - druh akce Počet projektů Investice [tis.Kč] Podpora [tis.Kč] Úspora energie [GJ/rok] Investice na úsporu [Kč/GJ] Podpora na úsporu [Kč/GJ] Úspora za energii [tis.Kč/rok] Iprůmysl bytové domy veřejné objekty MT I Celkem IIkogenerace IIIEPC VOZE VIteplárenství Celkem Přehled podpořených realizačních akcí

29 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová29 Ekonomická efektivnost realizačních akcí čistá současná hodnota (NPV) ,43 tis. Kč vnitřní výnosové procento (IRR)12% čistá doba návratnosti8,79 let poskytnutá dotace tis.Kč

30 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová30 Podprogram - druh akce Počet projektů Úspora energie (GJ/rok) tuhé látky (t/rok) SO 2 (t/rok) NO x (t/rok) CO (t/rok) CO 2 (t/rok) Iprůmysl ,265,7530,678,319, bytové domy ,007,1625,116,3810, veřejné objekty ,005,3618,804,787, MT ,002,3412,513,393, IIkogenerace27 167,981,206,431,742,03630 IIIEPC22 804,000,473,510,680,79458 VOZE ,468,4071,0026,3217, VIteplárenství ,006,2741,9911,3911, Celkem ,7036,96210,0263,0063, Enviromentální přínosy realizačních akcí

31 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová31 Podprogram I - energetické audityÚspora energie (GJ/rok) procent. podíl Ibytové domy ,2 objekty školství ,9 objekty zdravotnictví ,4 objekty obč. vybavenosti ,6 teplárenství ,3 průmysl ,6 Celkem ,0 Přínosy opatření doporučených v EA

32 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová32 Ekonomická efektivnost opatření doporučených v auditech čistá současná hodnota (NPV) ,68 tis.Kč vnitřní výnosové procento (IRR)18% čistá doba návratnosti5,95 let poskytnutá dotace tis.Kč

33 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová33 Podprogram I - energ. audity Úspora energie (GJ/rok) tuhé látky (t/rok) SO 2 (t/rok) NO x (t/rok) CO (t/rok) CO 2 (t/rok) Ibytové domy objekty školství objekty zdravotnictví objekty obč. vybavenosti teplárenství průmysl Celkem Enviromentální přínosy opatření doporučených v EA

34 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová34 Energetické koncepce VII/2001Počet EKInvestice [Kč]Dotace [Kč] ukončené rozpracované Celkem EK VII/2001Počet obyvatel v posuz. územích Území [km 2 ] Potenciál úspor energie [GJ/rok] Zvýšení výroby energie z OZE [GJ/rok] Snížení spotřeby paliv a energie [GJ/rok] celkem Pozn.: podle optimální varianty budoucího vývoje a za předpokladu realizace navržených úsporných opatření

35 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová35 Poradenská střediska Statistické jednotky NUTS II Střediska EKIS počet Střediska MEPS počet Pobočky středisek počet Detašovaná pracoviště počet Poskytnutá podpora tis. Kč Praha Střední Čechy3420 Jihozápad Severozápad6660 Severovýchod44770 Jihovýchod Střední Morava Ostravsko61765 Celkem ČR

36 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová36 Energetická info linka hovor zdarma z celé ČR Klient požadující konzultaci Informace o vykonané konzultaci Konzultant si domluví schůzku s klientem Kontakt z ČEA na konzultanta

37 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová37 Vzdělávání a propagace 2001Počet akcí Celkové invesice tis.Kč Dotace požadovaná / poskytnutá Podíl dotace % Žádosti Vybrané


Stáhnout ppt "2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google