Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1

2 Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. června 2009, Mělník

3 3 Důvody pro zpracování návrhu nové SEK  Požadavek PSP předložit do konce roku 2008 návrh nové SEK.  Reakce na změnu podmínek v souvislosti se vstupem ČR do EU.  Výhled do roku 2030 z hlediska dlouhodobosti investic v energetice již není zcela dostačující a byla snaha jej prodloužit do roku 2050.  MPO má ze zákona odpovědnost za zpracování, předložení a vyhodnocování plnění Státní energetické koncepce.  Po analýze řady scénářů a variant možného budoucího vývoje energetického hospodářství byla vybrána a doporučena varianta, která navazuje na stávající platnou SEK. 1

4 4 Předpoklady zpracování SEK 2008 1.Předpoklad efektivity  snižování energetické náročnosti a snižování emisní zátěže ČR 2.Předpoklad komplexnosti  návrh SEK by měl navázat na SEK 2004, zejména rozšířit soubor priorit a dlouhodobých cílů, které bude ČR v energetickém hospodářství sledovat v rámci udržitelného rozvoje 3.Předpoklad dopadů na životní prostředí  návrh SEK 2008 musí vzít v úvahu vývoj podílu OZE na celkovém množství primárních energetických zdrojů, včetně závazných cílů, vyplývajících z cílů EU 4.Předpoklad udržitelnosti  při volbě priorit, cílů a souboru nástrojů respektovat, v souladu s principy dlouhodobě udržitelného rozvoje hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální. 5.Předpoklad nezávislosti  vzít v úvahu možnosti užití tuzemských energetických zdrojů doplněných nezbytným dovozem primárních paliv 2

5 5 Tuzemská spotřeba PEZ (PJ) Tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů by měla po celé sledované období prakticky stagnovat. Předpokládaný pokles hnědého uhlí by měl být kompenzován především jádrem a obnovitelnými zdroji, u ostatních primárních zdrojů je patrná stagnace. 3

6 6 Struktura konečné spotřeby energie (PJ) U konečné spotřeby energie se předpokládá postupný růst a následná stagnace především vlivem významného podílu úspor energie. 4

7 7 Struktura a užití paliv při výrobě CZT (PJ) Předpokládá se prakticky stagnace ve výrobě centrálního zásobování teplem a udržení významného podílu tuzemského hnědého uhlí jako rozhodujícího zdroje, což je pro další vývoj naprosto zásadní. Dále by mělo dojít k růstu podílu tuzemských obnovitelných zdrojů (biomasy) při výrobě centrálního tepla. 5

8 8 Struktura a spotřeba obnovitelných a druhotných zdrojů (PJ) Předpokládá se růst využití OZE v ČR. Jedná se především o biomasu, u které se předpokládá pěstování na většině nevyužitých ploch v ČR. Významný růst se také předpokládá u sluneční a geotermální energie. 6

9 9 Elektronergetická náročnost tvorby HPH (kWh/tis. Kč HPH) 7

10 10 Možný vývoj těžby hnědého uhlí (mil. t) Předpokládá se maximální využití všech dostupných zásob hnědého uhlí pro zabezpečení potřeb tuzemského teplárenství a rozvoj čistých uhelných technologií. 8

11 11 Struktura výroby elektřiny (TWh) Výše výroby elektřiny v období od roku 2005 do roku 2050 kopíruje předpokládaný velmi mírný růst tuzemské spotřeby elektřiny a je založena na maximálním poklesu elektroenergetické náročnosti HPH při maximálním využití úspor elektrické energie v celé tuzemské spotřebě. 9

12 12 Instalované výkony elektráren mimo OZE (MW) V zařízeních mimo OZE se předpokládá zobrazený vývoj jejich výkonu, je zde patrný ústup uhelných technologií náhrada jádrem. Dalšími doplňkovými zdroji budou OZE. 10

13 13 Emise V roce 2050 se předpokládá snížení emisí CO 2 o min. 35% proti současnému stavu a ještě výraznější snížení emisí SO 2, NO X a CO ad. (výstavba bezemisních - jaderných a obnovitelných zdrojů, a aplikace nízkouhlíkových uhelných technologií) 11

14 14 V současné době je návrh aktualizace SEK přepracováván a doplňován o nové skutečnosti. Nový návrh tak bude zohledňovat možné dopady energetických a ekonomických krizí a nástroj pro kontrolu provádění cílů SEK v praxi. SEK bude akcentovat usnadnění procesu schvalování a realizace energetických liniových systémů ve smyslu zvýšení energetické bezpečnosti a posílení energetické infrastruktury jak v oblasti elektřiny, tak plynu. Podle stávajícího rozpisu úkolů MPO se předpokládá předložení materiálu do porady vedení ministerstva v září 2009. Aktuální stav projednání 12

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google