Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise Ing. Drahomír Šelong Most, 20. listopad 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise Ing. Drahomír Šelong Most, 20. listopad 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise Ing. Drahomír Šelong Most, 20. listopad 2008

3  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Chronologie Leden 2007 - ustavení Nezávislé energetické komise, jmenování prof. Václava Pačese jejím předsedou a jeho pověření k zahájení jednání s pěti parlamentními politickými stranami o personálním naplnění komise Září 2007 – potvrzení statutu komise a přidělení finančních prostředků na činnost a zadání zpracování řady studií a materiálů z oblasti energetiky i ochrany životního prostředí Květen 2008 – Městská knihovna v Praze – 1. veřejná presentace činnosti Nezávislé energetické komise

4  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Červenec 2008 – Akademie věd v Praze - tisková konference s předáním „Stručné zprávy o výsledcích práce Nezávislé energetické komise“ předsedovi vlády ČR s hlavními doporučeními pro další vývoj v oblasti energetiky s tím, že se zatím jedná o předběžné výsledky Září 2008 – Nezávislá energetická komise předala svoji „Závěrečnou zprávu“ členům Oponentní komise, vedené Ing. Stehlíkem, z níž vyplývají následující doporučení pro další kroky vlády v oblasti energetiky: Chronologie

5  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Doporučení NEK · Vláda by měla aktivně podporovat každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích. Tuto politiku bude sledovat především v kontextu postupného vytváření jednotného energetického trhu v rámci EU. · Vládě se doporučuje umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích procesů produkce všech typů energie. · Význam hnědého uhlí bude v dlouhodobém horizontu klesat, bude nákladnějším palivem, nicméně bude představovat stále významný energetický zdroj. · Vláda by měla považovat podporu procesů, vedoucích k úsporám energií, za prioritu a mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie. Doporučuje se jim proto věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a systémovou podporu

6  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Doporučení NEK · Jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí energetického mixu. · Vláda by měla považovat obnovitelné zdroje za nezpochybnitelnou součást budoucího palivo- energetického mixu. Vládě doporučujeme zvážit podporu výroby tepla z OZE, avšak tuto podporu (stejně jako stávající podporu výroby elektřiny z OZE) pravidelně přehodnocovat s důrazem na minimalizaci tržních deformací. Vláda dále podpoří výzkum a vývoj příslušných technologií a významně posílí informační kampaně, podporující hlubší využití OZE. · Vláda by měla konat aktivní politiku ochrany klimatu na domácí i mezinárodní scéně.

7  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Doporučení NEK · Vládě se doporučuje přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a EU tak, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých energetických potřeb společnosti, zejména stability odvětví včetně přenosu energie. · Vláda by měla aktivně spolupracovat s partnery z EU a NATO při budování dalších přepravních cest ropy a zemního plynu do ČR. · V rámci EU by měla vláda usilovat o prosazení realistické a skutečně efektivní podpory výroby energie z OZE a pro zhodnocení systému obchodování s emisními povolenkami.

8  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Doporučení NEK · NEK doporučuje, aby se dlouhodobými trendy zejména výzkumu nových technologií a koncepcí v energetice a průběžným sledováním energetické situace státu v návaznosti na evropskou a světovou energetiku zabýval stálý orgán. Doporučuje, aby vláda podpořila plánované vybudování Institutu aplikovaných věd, společného pracoviště Akademie věd ČR a ČVUT Praha, kde by tento orgán měl pracovat.

9  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Předpokládaný další postup: Říjen 2008 - posuzování „Závěrečné zprávy“ Nezávislé komise Oponentní komisí, která může doporučit její úpravu. Listopad 2008 – projednání definitivní verze „Závěrečné zprávy“ Nezávislé komise ve vládě. K jejím závěrům a doporučením by mělo být přihlédnuto při zpracování návrhu nové Státní energetické koncepce s výhledem do roku 2050, kterou by vláda měla v termínu do konce roku 2008 předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu. Pro další období roku 2008, resp. 2009 Předložení„Závěrečné zprávy“NEK odborné široké veřejnosti – presentace, diskuse, semináře atd.

10  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Stanovisko MPO k činnosti NEK S prací Nezávislé odborné komise a také s jejími zatímními výsledky a doporučeními lze vyslovit souhlas. Návrh nové Státní energetické koncepce, který v rámci svých kompetencí připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v termínu do konce letošního roku a který vzhledem k časové tísni musí probíhat současně s pracemi Nezávislé a Oponentní komise, se od zpracovaných scénářů Nezávislou komisí liší ve dvou aspektech: 1) s ohledem na rozlohu a klimatické podmínky ČR se předpokládá nižší využití OZE (cca o 100 PJ a především v biomase) v jednotlivých letech predikce rozvoje energetiky,

11  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Stanovisko MPO k činnosti NEK 2) pro zajištění bezpečných dodávek paliv pro centrální zásobování teplem a pro budoucí rozvoj čistých uhelných technologií se předpokládá pokračování těžby hnědého uhlí na lomech Bílina a Čs.armáda za územními ekologickými limity, Ostatní vstupy a předpoklady a také predikce budoucího vývoje jsou prakticky stejné. Není proto důvod nevyužít výsledky práce Nezávislé odborné komise pro zpracování návrhu nové Státní energetické koncepce.

12  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Děkuji za pozornost kontakt:www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise Ing. Drahomír Šelong Most, 20. listopad 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google