Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra."— Transkript prezentace:

1 Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra průmyslu a obchodu Konference Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ostrava, 22. února 2010 © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Státní energetická koncepce
SEK 2004 Platná Státní energetická koncepce ČR (SEK) byla schválena vládou v březnu 2004 a zpracována s výhledem do roku 2030 Aktualizace SEK (2009) Aktualizace předložena 13. října 2009 do mezirezortního připomínkového řízení - Moravskoslezský kraj s návrhem vyjádřil souhlas Reakce na situaci po vstupu do EU a na plynovou krizi v lednu 2009 Vychází z cílů a priorit stávající SEK a prodlužuje výhled do roku 2050 Udržitelnost Konkurenceschopnost Bezpečnost dodávek Hlavní cíle SEK 2 2

3 Bezpečná a spolehlivá energetika
Obnova a rozvoj výrobních zdrojů a zajištění optimálního palivového mixu široký zdrojový mix s akcentem na využití tuzemských zdrojů soběstačnost ve výrobě elektřiny snižování energetické náročnosti, zvyšování úspor energií diverzifikace zdrojů z hlediska druhů i teritorií posilování rezervních kapacit a zásobníků energií Rozvoj sítí a diverzifikace přepravních tras obnova a další rozvoj sítí – přeshraniční propojení usnadnění výstavby liniových staveb a staveb kritické infrastruktury posílení finanční podpory – stát, EU, finanční instituce rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy využívající nové technologie (inteligentní sítě) regionální spolupráce v oblasti řízení soustav a rezerv

4 Energetický mix ČR Platná SEK i její aktualizace předpokládají v oblasti spotřeby primárních energetických zdrojů pokles podílu tuhých paliv (v grafu hnědá barva), nárůst podílu energie z jádra (žlutá barva) a postupný nárůst podílu obnovitelných zdrojů. Odhad podílu OZE k roku 2030 byl však přehodnocen a stanoven jako reálnější. V aktualizaci SEK se zvýšila i predikce pro podíl spotřeby kapalných paliv, což je způsobeno zejména rostoucí spotřebou v sektoru dopravy. 4 4

5 Strategické priority SEK 2009
Vyvážený mix zdrojů – široké portfolio, přednostní využití dostupných tuzemských zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové s dostatečným přebytkem (zálohou) výkonů, s dostatkem regulačních výkonů (KVET, přiměřený podíl OZE nenarušující spolehlivost provozu ES). Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky a úspor – snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru. Rozvoj síťové infrastruktury ČR – např. připravenost přenosové soustavy k připojení nových výrobních kapacit nad 100 MW v termínech dle požadavků investorů a provázat s nástroji investičního plánování. Podpora výzkumu, vývoje a inovací – vysoce inovativní výzkum a vývoj v energetice směřovaný do oblastí, kde má ČR konkurenční výhodu. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR. Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí – nízkoemisní zdroje (jádro, OZE), nízkouhlíkové uhelné technologie, rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla a udržení systému centralizovaného zásobování teplem.

6 Oblasti s největším nárůstem spotřeby a soustředění zájmu investorů na výstavbu nových zdrojů
Zdroj: ERÚ

7 Výroba elektřiny podle paliv
Není zásadní změna mezi SEK 2004 a aktualizací 2009 – nejvýraznější změny ve struktuře výroby elektřiny k roku 2030 jsou zejména ve zvýšení podílu nízkoemisní jaderné elektřiny a poklesu podílu elektřiny z uhlí. Tyto změny, spolu s přispěním využití obnovitelných zdrojů, významně přispívají ke snížení emisí a tím k ochraně ŽP a boji proti změně klimatu. 7 7

8 Národní cíle v oblasti OZE a úspor
Snížit energetickou náročnost české ekonomiky na jednotku hrubé přidané hodnoty o 40 % do roku 2020 a o 55 % do roku 2030 oproti roku 2005. Národní cíl podle prvního Akčního plánu energetické účinnosti pro ČR je uspořit v letech 2008 až ,43 petajoule energie (odpovídá to 9 % průměrné roční spotřeby ČR v období let 2002 až 2006). Zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na 8 % v roce 2010. Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 13 % v roce 2020. z toho 10 % paliv v dopravě z obnovitelných zdrojů (platí pro všechny členské státy včetně ČR).

9 Podpora vědy a výzkumu Projekt SMART CITIES (INTELIGENTNÍ MĚSTA) podporovaný EU. V souladu s přípravným materiálem MPO "Vize nasazování technologií v energetice do roku 2050" se ukazuje, že by bylo vhodné vybrat nejvíce zatížený region v ČR, nejlépe v příhraničí, a na něm aplikovat nejnovější poznatky vědy a výzkumu ve spolupráci s průmyslem  cílem je minimalizace dopadů na životní prostředí. Možnosti uplatnění: zateplování budov, inteligentní domy, aplikace více opatření distribuce elektřiny distribuce a zajištění tepla integrálního pohledu na dopravu, včetně změny pohonných hmot pro průmyslovou dopravu v lokalitě bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla a elektřiny systém parkování a komfortu života ve městech Bezpodmínečně je nutná mezioborová spolupráce. Město Ostrava se k této iniciativě již přihlásilo.

10 Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie jsou důležitou součástí energetického mixu ČR s ohledem na ochranu životního prostředí a snižování závislosti na dovozech energií (významný tuzemský zdroj). Platná SEK 2004 i aktualizovaná SEK 2009 předpokládají trvalý rozvoj obnovitelných zdrojů. 10 10

11 Výroba elektřiny má v OZE vzestupnou úroveň, zejména podíly solární a geotermální elektřiny jsou po roce 2030 velmi vysoké. Potenciál ostatních druhů OZE respektuje klimatické podmínky ČR a její rozlohu. Celková výroba elektřiny z OZE by se mohla podílet do roku 2050 na celkové výrobě elektřiny v ČR až z cca jedné třetiny. V současné době dochází k rychlému nárůstu instalovaných výkonů, resp. výroby elektřiny z větrných, a zejména z fotovoltaických zdrojů v návaznosti na významnou podporu státu. Ze současného instalovaného výkonu cca 450 MW by do roku 2015 mohlo být instalováno až 1600 MW a následně do roku 2030 až 2000 MW. Tento přírůstek výkonu, včetně cca až 2000 MW instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách, by bylo ještě možno, za předpokladu posilování prvků elektrizační soustavy, zvládnout. Po roce 2030 by však další strmý nárůst instalovaného výkonu, zejména ve fotovoltaice, bez následné akumulace vyrobené elektřiny, mohl přinést problémy ve stabilitě elektrizační soustavy. Celková výroba elektřiny z OZE by do roku 2050 mohla tvořit až jednu třetinu celkové výroby elektřiny u nás. V současné době rychle roste instalovaný výkon větrných elektráren a fotovoltaických zdrojů kvůli štědré podpoře státu. Ze současného instalovaného výkonu cca 450 MW nárůst na 1600 MW do roku 2015 a až 2000 MW do r. 2030!! 11

12 Potenciál OZE v ČR Využití obnovitelných zdrojů energie bude odpovídat potenciálu danému reálnými geografickými a klimatickými podmínkami ČR včetně její malé rozlohy a s ohledem na zajištění potravinové bezpečnosti Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla Problémem je nedostatečně rozvinutý trh s cíleně pěstovanou energetickou biomasou Rozvíjet se bude i solární, větrná a geotermální energie Potenciál vodní energie je již z větší části vyčerpán 12

13 Nástroje podpory plnění cílů SEK
Podpora státu: program EFEKT (MPO) Podpora výroby z OZE a úspory energie - Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů; Zařízení k využití odpadního tepla; Úspory v průmyslové výrobě; Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově. Energetické poradenství - Energetické konzultačních a informační středisko (EKIS) Ostrava: poskytuje bezplatné energetické poradenství. EKIS Ostrava: Vřesinská 66/54; Ostrava-Poruba; Podpora ze strukturálních fondů EU (2007–2013) MŽP - OPŽP (implementuje SFŽP) MPO - OPPI (implementuje CzechInvest) - Program Eko-energie, Pobočka Czechinvestu v Ostravě 13

14 Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje
Založena v rámci programu EU „Inteligentní energie pro Evropu“; funguje od června 2008 ( Činnosti agentury: Bezplatné konzultace a poradenství (dotace na energeticky úsporné projekty a obnovitelné zdroje, vyhledávání specializované firmy dle požadavků tazatele, energetická legislativa, nízkoenergetické a pasivní domy) Pomoc při rozhodování investorů při řešení energetických projektů Pomoc při zlepšení hospodaření energií na místní a regionální úrovni ve vybraných podnicích Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zdrojů pocházejících z odpadu Podpora zavádění nových technologií a materiálů Vypracování projektů

15 Program Eko-energie OPPI
Investiční podpora projektů OZE a úspor energie na období 2007 – 2013 Cíl: stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Podporované oblasti: úspory energie - zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. 15

16 III. Výzva programu Eko-energie
III. Výzva – zveřejněna Malé a střední firmy mohou žádat o podporu v obou oblastech (OZE a úspory) Příjem registračních žádostí – Příjem plných žádostí – Min./max. výše dotace: 0,5/250 mil. Kč Plánovaná alokace pro III. výzvu: 3 mld. Kč 16

17 Prioritní oblasti III. Výzvy Eko-energie
* v aktivitě č. 1 může jeden podnikatelský subjekt podat maximálně 3 žádosti o dotaci 17

18 Závěr Navržená kritéria pro hodnocení projektů III. výzvy a k nim nastavený interval bodového hodnocení s případnými navrženými úpravami by měly být v současné době nastaveny tak, aby braly co nejlépe na zřetel hlavní prioritní cíle Programu Eko-energie OPPI 2007 – podle MPO. Na základě zkušeností z realizace programu Eko-energie OPPI lze konstatovat, že tento program je velkým impulsem pro rozvoj realizace projektů úspor energie a výroby energie z OZE v oblasti malého a středního podnikání a v oblasti velkých podniků v případě projektů úspor energie. Tento program by měl být důležitým nástrojem pro dosažení příslušných národních cílů týkající se zvýšení energetické efektivnosti a výroby energie z OZE v ČR podle příslušných směrnic ES.

19 Děkuji Vám za pozornost!
19 ã 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu


Stáhnout ppt "Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google