Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra průmyslu a obchodu Konference Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ostrava, 22. února 2010 © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Státní energetická koncepce  SEK 2004  Platná Státní energetická koncepce ČR (SEK) byla schválena vládou v březnu 2004 a zpracována s výhledem do roku 2030  Aktualizace SEK (2009)  Aktualizace předložena 13. října 2009 do mezirezortního připomínkového řízení - Moravskoslezský kraj s návrhem vyjádřil souhlas  Reakce na situaci po vstupu do EU a na plynovou krizi v lednu 2009  Vychází z cílů a priorit stávající SEK a prodlužuje výhled do roku 2050 Udržitelnost Konkurenceschopnost Bezpečnost dodávek Hlavní cíle SEK

3  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Bezpečná a spolehlivá energetika  Obnova a rozvoj výrobních zdrojů a zajištění optimálního palivového mixu  široký zdrojový mix s akcentem na využití tuzemských zdrojů  soběstačnost ve výrobě elektřiny  snižování energetické náročnosti, zvyšování úspor energií  diverzifikace zdrojů z hlediska druhů i teritorií  posilování rezervních kapacit a zásobníků energií  Rozvoj sítí a diverzifikace přepravních tras  obnova a další rozvoj sítí – přeshraniční propojení  usnadnění výstavby liniových staveb a staveb kritické infrastruktury  posílení finanční podpory – stát, EU, finanční instituce  rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy využívající nové technologie (inteligentní sítě)  regionální spolupráce v oblasti řízení soustav a rezerv

4  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Energetický mix ČR Platná SEK i její aktualizace předpokládají v oblasti spotřeby primárních energetických zdrojů pokles podílu tuhých paliv (v grafu hnědá barva), nárůst podílu energie z jádra (žlutá barva) a postupný nárůst podílu obnovitelných zdrojů. Odhad podílu OZE k roku 2030 byl však přehodnocen a stanoven jako reálnější. V aktualizaci SEK se zvýšila i predikce pro podíl spotřeby kapalných paliv, což je způsobeno zejména rostoucí spotřebou v sektoru dopravy.

5  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Strategické priority SEK 2009 1.Vyvážený mix zdrojů – široké portfolio, přednostní využití dostupných tuzemských zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové s dostatečným přebytkem (zálohou) výkonů, s dostatkem regulačních výkonů (KVET, přiměřený podíl OZE nenarušující spolehlivost provozu ES). 2.Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky a úspor – snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru. 3.Rozvoj síťové infrastruktury ČR – např. připravenost přenosové soustavy k připojení nových výrobních kapacit nad 100 MW v termínech dle požadavků investorů a provázat s nástroji investičního plánování. 4.Podpora výzkumu, vývoje a inovací – vysoce inovativní výzkum a vývoj v energetice směřovaný do oblastí, kde má ČR konkurenční výhodu. 5.Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR. 6.Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí – nízkoemisní zdroje (jádro, OZE), nízkouhlíkové uhelné technologie, rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla a udržení systému centralizovaného zásobování teplem.

6  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblasti s největším nárůstem spotřeby a soustředění zájmu investorů na výstavbu nových zdrojů Zdroj: ERÚ

7  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Výroba elektřiny podle paliv Není zásadní změna mezi SEK 2004 a aktualizací 2009 – nejvýraznější změny ve struktuře výroby elektřiny k roku 2030 jsou zejména ve zvýšení podílu nízkoemisní jaderné elektřiny a poklesu podílu elektřiny z uhlí. Tyto změny, spolu s přispěním využití obnovitelných zdrojů, významně přispívají ke snížení emisí a tím k ochraně ŽP a boji proti změně klimatu.

8  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní cíle v oblasti OZE a úspor  Snížit energetickou náročnost české ekonomiky na jednotku hrubé přidané hodnoty o 40 % do roku 2020 a o 55 % do roku 2030 oproti roku 2005.  Národní cíl podle prvního Akčního plánu energetické účinnosti pro ČR je uspořit v letech 2008 až 2016 71,43 petajoule energie (odpovídá to 9 % průměrné roční spotřeby ČR v období let 2002 až 2006).  Zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na 8 % v roce 2010.  Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 13 % v roce 2020.  z toho 10 % paliv v dopravě z obnovitelných zdrojů (platí pro všechny členské státy včetně ČR).

9  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora vědy a výzkumu  Projekt SMART CITIES (INTELIGENTNÍ MĚSTA) podporovaný EU.  V souladu s přípravným materiálem MPO "Vize nasazování technologií v energetice do roku 2050" se ukazuje, že by bylo vhodné vybrat nejvíce zatížený region v ČR, nejlépe v příhraničí, a na něm aplikovat nejnovější poznatky vědy a výzkumu ve spolupráci s průmyslem  cílem je minimalizace dopadů na životní prostředí.  Možnosti uplatnění:  zateplování budov, inteligentní domy, aplikace více opatření  distribuce elektřiny  distribuce a zajištění tepla  integrálního pohledu na dopravu, včetně změny pohonných hmot pro průmyslovou dopravu v lokalitě  bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla a elektřiny  systém parkování a komfortu života ve městech  Bezpodmínečně je nutná mezioborová spolupráce.  Město Ostrava se k této iniciativě již přihlásilo.

10  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Obnovitelné zdroje energie jsou důležitou součástí energetického mixu ČR s ohledem na ochranu životního prostředí a snižování závislosti na dovozech energií (významný tuzemský zdroj).  Platná SEK 2004 i aktualizovaná SEK 2009 předpokládají trvalý rozvoj obnovitelných zdrojů. 10 Obnovitelné zdroje energie

11  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Celková výroba elektřiny z OZE by do roku 2050 mohla tvořit až jednu třetinu celkové výroby elektřiny u nás. V současné době rychle roste instalovaný výkon větrných elektráren a fotovoltaických zdrojů kvůli štědré podpoře státu. Ze současného instalovaného výkonu cca 450 MW nárůst na 1600 MW do roku 2015 a až 2000 MW do r. 2030!! 11

12  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Potenciál OZE v ČR  Využití obnovitelných zdrojů energie bude odpovídat potenciálu danému reálnými geografickými a klimatickými podmínkami ČR včetně její malé rozlohy a s ohledem na zajištění potravinové bezpečnosti  Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla  Problémem je nedostatečně rozvinutý trh s cíleně pěstovanou energetickou biomasou  Rozvíjet se bude i solární, větrná a geotermální energie  Potenciál vodní energie je již z větší části vyčerpán 12

13  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Nástroje podpory plnění cílů SEK  Podpora státu: program EFEKT (MPO)  Podpora výroby z OZE a úspory energie - Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů; Zařízení k využití odpadního tepla; Úspory v průmyslové výrobě; Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově.  Energetické poradenství - Energetické konzultačních a informační středisko (EKIS) Ostrava: poskytuje bezplatné energetické poradenství. EKIS Ostrava: Vřesinská 66/54; 708 00 Ostrava- Poruba; e-mail: energo@energo.cz.  Podpora ze strukturálních fondů EU (2007–2013)  MŽP - OPŽP (implementuje SFŽP)  MPO - OPPI (implementuje CzechInvest) - Program Eko-energie, Pobočka Czechinvestu v Ostravě 13

14  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje  Založena v rámci programu EU „Inteligentní energie pro Evropu“; funguje od června 2008 (http://www.keamsk.cz).  Činnosti agentury:  Bezplatné konzultace a poradenství (dotace na energeticky úsporné projekty a obnovitelné zdroje, vyhledávání specializované firmy dle požadavků tazatele, energetická legislativa, nízkoenergetické a pasivní domy)  Pomoc při rozhodování investorů při řešení energetických projektů  Pomoc při zlepšení hospodaření energií na místní a regionální úrovni ve vybraných podnicích  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a zdrojů pocházejících z odpadu  Podpora zavádění nových technologií a materiálů  Vypracování projektů

15  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Program Eko-energie OPPI  Investiční podpora projektů OZE a úspor energie na období 2007 – 2013  Cíl: stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.  Podporované oblasti:  úspory energie - zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie  využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. 15

16  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu III. Výzva programu Eko-energie  III. Výzva – zveřejněna 1. 2. 2010  Malé a střední firmy mohou žádat o podporu v obou oblastech (OZE a úspory)  Příjem registračních žádostí 1. 3. 2010 – 30. 6. 2010  Příjem plných žádostí 1. 5. 2010 – 30. 9. 2010  Min./max. výše dotace: 0,5/250 mil. Kč  Plánovaná alokace pro III. výzvu: 3 mld. Kč 16

17  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Prioritní oblasti III. Výzvy Eko- energie * v aktivitě č. 1 může jeden podnikatelský subjekt podat maximálně 3 žádosti o dotaci 17

18  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu Závěr  Navržená kritéria pro hodnocení projektů III. výzvy a k nim nastavený interval bodového hodnocení s případnými navrženými úpravami by měly být v současné době nastaveny tak, aby braly co nejlépe na zřetel hlavní prioritní cíle Programu Eko-energie OPPI 2007 – 2013 podle MPO.  Na základě zkušeností z realizace programu Eko-energie OPPI 2007-2013 lze konstatovat, že tento program je velkým impulsem pro rozvoj realizace projektů úspor energie a výroby energie z OZE v oblasti malého a středního podnikání a v oblasti velkých podniků v případě projektů úspor energie.  Tento program by měl být důležitým nástrojem pro dosažení příslušných národních cílů týkající se zvýšení energetické efektivnosti a výroby energie z OZE v ČR podle příslušných směrnic ES.

19  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Děkuji Vám za pozornost!  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu


Stáhnout ppt "Energetická koncepce a investiční možnosti malých a středních podniků v oblasti energetických projektů JUDr. Ing. Robert Szurman zmocněnec ministra průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google