Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 1 Skupina cFPH Zimní semestr 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 1 Skupina cFPH Zimní semestr 2013"— Transkript prezentace:

1 Cvičení 1 Skupina cFPH Zimní semestr 2013
Řízení rizik v odvětvích finančních služeb N_RRFS téma 1 Riziko a klasifikace finančních rizik Cvičení 1 Skupina cFPH Zimní semestr 2013

2 Stručná osnova cvičení N_RRFS
Riziko obecně a podnikatelská rizika Bankovní rizika Procesy řízení rizik Mezinárodní dohody o řízení rizik – dohoda Basel 1 Charakteristika dohody Basel 2 Aplikace Basel 2 podmínky přechodu k Basel 3

3 Pojem rizika Pravděpodobnost neočekávaného důsledku určitého rozhodnutí, akce nebo události – široká definice (Pavlát) Finanční riziko podle Jílka (Finanční trhy a investování, Grada, 2009): Potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu, předpokládaná, nerealizovaná. podle Patria finance: Rizika spojená s finančními aktivitami. Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. Risk management je disciplína, jež se zabývá rizikem. Cílem specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk.

4 Nejistota a Riziko Širší pojem, než riziko Nelze kvantifikovat
Riziko lze kvantifikovat prostřednictvím statistiky (každý odhad rizika se opírá o poznaný průběh určitého, nebo příbuzného jevu v minulosti)

5 Pojem rizika – alternativní definice
Riziko je událost nebo skutečnost, která může nastat a pokud nastane, má pak negativní dopad na hodnotu společnosti. Riziko by mělo být měřitelné v závislosti na svém dopadu a pravděpodobnosti, že nastane (D. Haidler). Rizikem se rozumí pravděpodobnost, že jev bude mít negativní dopad na organizaci. Riziko je pojem, kterým je popisována situace, která může způsobit potenciální ztráty firmě, či organizaci (J. Dvořáček: Interní audit a kontrola). Riziko je situace, v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, ve který doufáme, nebo který očekáváme (V. Šmejkal, K. Rais: Řízení rizik). Riziko je nejistota, zda dojde k určité události, která by mohla mít negativní vliv na plnění stanovených cílů. Riziko se měří podle možných následků a pravděpodobnosti výskytu. (Standardy pro výkon interního auditu). Riziko je možný problém, který může mít negativní dopad na výsledek nebo na hodnotu firmy. V podnikání je rizikem i nevyužitá příležitost.

6 Charakteristiky finančních rizik
Kvantifikovatelná – nekvantifikovatelná příklady Zajistitelná – nezajistitelná Systematická – jedinečná

7 Ztráty a/ očekávaná ztráta (expected loss)
význam - ve výši očekávaných ztrát se (mají) vytvářet opravné položky b/neočekávaná ztráta (unexpected loss) význam – výše neočekávaných ztrát je základem pro stanovení regulačního kapitálu

8 Šest hlavních finančních rizik
Úvěrové riziko Tržní riziko, v tom - úrokové riziko Riziko likvidity Operační riziko Obchodní riziko Systémové riziko

9 Úvěrové riziko je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Je rizikem ztráty ze selhání (default) ………..1/ (dlužníka) tím, že nedostojí svým ……….2/podle podmínek ………….. 3/a tím způsobí ……………4/ pohledávky (věřiteli) ztrátu. závazky z úvěrů, obchodních a investičních aktivit, z platebního styku a vypořádání cenných papírů, atd.

10 Úvěrové riziko je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Je rizikem, ztráty ze selhání (default) partnera (dlužníka) tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu. závazky z úvěrů, obchodních a investičních aktivit, z platebního stylku a vypořádání cenných papírů, atd.

11 Úvěrové riziko - kategorie
1.1 Přímé úvěrové riziko 1.2 Riziko úvěrových ekvivalentů 1.3 Vypořádací riziko 1.4 Riziko angažovanosti

12 Přímé úvěrové riziko (direct credit risk)
Riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné, nebo částečné hodnotě, u úvěrů, půjček, vkladů, dluhopisů, směnek atd.

13 Riziko úvěrových ekvivalentů (credit equivalent exposure)
Riziko ztráty ze selhání partnera u podrozvahových položek Úvěrové přísliby, záruky, dokumentární akreditivy Měření na základě úvěrového ekvivalentu (jmenovitá hodnota transakce x konverzní faktor)

14 Vypořádací riziko (settlement risk)
Je riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání (dodávky), kdy partner dodal, nebo obdržel dodávku, ale protihodnota od nás k partnerovi, nebo naopak od partnera dosud nedorazila na naše účty (technické problémy), ale povinný je ochoten a schopen dodávku zaplatit, nebo dodat. Vypořádání měnových obchodů, nebo vypořádání obchodů s CP

15 Riziko angažovanosti (large credit exposure risk) riziko koncentrace portfolia
Je rizikem ztráty z angažovanosti (expozice) vůči Jednotlivým partnerům Skupinám partnerů a spřízněným osobám Partnerům v jednotlivých zemích (country risk) Ekonomickým sektorům Jednotlivým kontraktům Finanční subjekty (banky) se snaží obchodovat s důvěryhodnými subjekty, zeměmi, sektory. Usilují o udržení obchodních vztahů rámcovými dohodami, získáním kolaterálu, zápočty pohledávek o kolaterálech. Kolaterál – jedná se o peněžní prostředky nebo finanční aktivum (např. akcie, dluhopisy apod.), které dlužník poskytuje věřiteli jako předmět finančního zajištění pro případ nesplnění svého závazku.

16 Tržní riziko (market/price risk)
Riziko ztráty ze změn tržních……., jako změn hodnot finančních nástrojů (v aktivech, či v závazcích) v důsledku nepříznivých změn tržních……………, např. vývoje úrokových měr (úrokové riziko) cen akcií (akciové riziko), cen komodit (komoditní riziko), nebo měnového kurzu (měnové riziko) Existují 4 hlavní kategorie tržního rizika

17 Tržní riziko (market/price risk)
Riziko ztráty ze změn tržních cen, jako změn hodnot finančních nástrojů (v aktivech, či v závazcích) v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek, např. vývoje úrokových měr (úrokové riziko) cen akcií (akciové riziko), cen komodit (komoditní riziko), nebo měnového kurzu (měnové riziko) Existují 4 hlavní kategorie tržního rizika

18 Tržní riziko - kategorie
Úrokové riziko ( interest rate risk), jako riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry (inverzní vztah k dluhopisům) Akciové riziko (equity risk), jako riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií (akcie) Komoditní riziko (commodity risk) jako riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit (snížení ceny zlata) Měnové (devizové) riziko (currency risk, foreign exchange risk, FX risk), jako riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy

19 Riziko likvidity (liquidity risk)
Dělí se na 2 kategorie Riziko financování (funding risk), je rizikem ztráty v případě momentální platební neschopnosti, splnění závazků je podmíněno půjčkou za vyšší úrok Riziko tržní likvidity (market liquidity risk) je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání rychlé likvidaci pozic, tím je omezen přístup k peněžním prostředkům, prodej za dobrou cenu vyžaduje delší čas.

20 Operační riziko (operational risk)
Dělí se na 3 kategorie: Transakční riziko Riziko operačního řízení Riziko systémů

21 Transakční riziko (transaction risk, execution risk)
Riziko ztráty z operací v důsledku chyb v provedení, vyplývajících ze složitosti produktů, neschopnosti současných systémů provádět operace, chyb v zaúčtování, vypořádání obchodů, nedostatečné právní dokumentaci atd.

22 Riziko operačního řízení (operational control risk)
Riziko ztrát z chyb v řízení obchodních a zúčtovacích aktivit ve front a back office, neidentifikovatelné obchody nad limit, neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky – dealery, podvodné operace, přijetí chybného zaúčtování, padělání a praní peněz, neautorizovaný přístup k obchodnímu systému a modelům, nedostatek kontroly při zpracování obchodů

23 Riziko systémů (systems risk)
Je riziko ztrát z chyb v systémech podpory. Chyby v softwaru, v matematických modelech, nesprávné a opožděné předávání informací, chyby v přenosech dat, výpadky v systémech podpory, útoky hackerů atd.

24 Obchodní riziko business risk
Člení se na 7 kategorií: Právní riziko – riziko ze ztráty z právních požadavků partnera, nebo neprosaditelnosti kontraktu Riziko změny úvěrového hodnocení – riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky za přijatelné náklady Reputační riziko – riziko ztráty z poklesu reputace na trzích Daňové riziko – riziko ztráty ze změny daňových zákonů, nebo nepředvídaného zdanění Riziko měnové konvertibility – ztráta z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu v důsledku politických, nebo ekonomických změn prostředí Riziko pohromy – ztráty z přírodních katastrof, válek, krachu systému atd Regulační riziko – riziko ztráty z nemožnosti splnit regulační opatření ( kapitálová přiměřenost) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření

25 Systémové riziko Jedná se o riziko, kdy neschopnost jedné instituce splnit své závazky způsobí, že i ostatní instituce nebudou schopny splnit své závazky. Tato situace může způsobit značné úvěrové a likvidní problémy a ohrozit stabilitu celého finančního systému. Proto je nutné, aby centrální banky a regulátoři chránili jednotlivé trhy proti tomuto riziku.

26 Identifikace rizik Základním prvkem každého kvalitního řízení rizik je identifikace a následná analýza takových rizik Identifikace rizik je strukturovaný proces od finančního plánování až po controllingový reporting a výsledky interního auditu. Na základě identifikace následuje analýza rizik jako druhý krok v řízení rizik


Stáhnout ppt "Cvičení 1 Skupina cFPH Zimní semestr 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google