Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.přednáška Bilance a bilanční princip

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.přednáška Bilance a bilanční princip"— Transkript prezentace:

1 2.přednáška Bilance a bilanční princip
Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip

2 Základní funkce účetnictví
je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a daňovou kontrolu apod.) Předmět zobrazování v účetnictví je majetek podniku a jeho změny za sledované období (tj včetně změny vlastního kapitálu = zisk/ztráta)

3 Formy sdělení účetních informací - výkazy
Účetnictví poskytuje informace ve formě účetních výkazů : Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům = účetní závěrka

4 Účetnictví = finanční účetnictví (x manažerské účetnictví)
= podvojné účetnictví je charakterizováno specifickou metodou zobrazení předmětu - k tvorbě „obrazu“ využívá určitých principů, postupů a nástrojů, které dohromady tvoří metodu podvojného účetnictví

5 Metoda podvojného účetnictví
zahrnuje následující prvky: obecné účetní zásady účetní výkazy (účetní závěrka) bilance a bilanční princip, účet a zápisy na účtech metoda podvojného zápisu účetní doklady účetní knihy inventarizace

6 Bilanční princip je základem celého systému podvojného účetnictví,
je základem účetního výkazu rozvaha jeho podstatou je jednoduchá skutečnost : každá složka majetku musela být pořízena z nějakého zdroje finančních prostředků - Složky majetku = prostředky používané pro činnost - Zdroj financování je v tržní ekonomice označován jako kapitál: - kapitál vložený zakladatelem, trvale, a/nebo - kapitál vložený jiným než zakladatelem, dočasně (=půjčený) jehož cílem je zhodnocovat se, tj. přinášet zisk (nemůže být majetek, který by nebyl pořízen z nějakého zdroje – někdo, zakladatel či jiný subjekt jej musel do podniku vložit s cílem jej využívat a dosahovat jeho zhodnocení)

7 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“
Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech jeho forem) a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů kapitálu a jejich objemu vloženého do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), vzniká přehled o prostředcích podniku a zdrojích jeho financování (krytí) = rozvaha (bilance) v níž součet a) jedné řady údajů - o hodnotě složek majetku a b) druhé řady údajů - o zdrojích vložených do podniku musí rovnat : a = b = bilanční rovnost,

8 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“
Přehled údajů Údaje o složkách majetku v jeho věcné formě (název + hodnota v pen.jedn.) = aktiva dvě stránky součet aktiv = o majetku Údaje o druzích kapitálu vložených do podniku (o zdrojích majetku) (název + objem v pen.jednotkách) = pasiva téhož majetku součet pasiv

9 „Bilance“ (rozvaha) Složky majetku = aktiva Zdroje majetku = pasiva
Rozvaha firmy …… ke dni … Složky majetku = aktiva (hmotná – věcná stránka) Zdroje majetku = pasiva (hodnotová – finanční stránka) Členění : Dlouhodobá Krátkodobá (oběžná) Přechodná Členění: -Vlastní -Cizí -Přechodná Aktiva celkem = Pasiva celkem

10 Podrobnější struktura bilance
Rozvaha firmy XY ke dni Aktiva Pasiva A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní kapitál - nehmotný - základní kapitál - hmotný - fondy ze zisku - finanční - nerozdělený zisk min.let B. Krátkodobý majetek - hospodářský výsledek běžného obd. - zásoby B. Cizí kapitál - pohledávky - rezervy - peníze – v hotovosti - závazky - vklad na běžném účtu - úvěry, půjčky Aktiva celkem Pasiva celkem

11 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu
Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu ,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma (složka) majetku: Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota této složky majetku : ,- Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem čerpání tohoto zdroje: ,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni Pasiva A. Dlouhodobý majetek ,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál  000,- - vklad na běžném účtu  000,- B. Cizí kapitál ,- Aktiva celkem ,- Pasiva ,-

12 Dlouhodobý majetek využíván delší dobu než jeden rok
vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: ,- hm., resp ,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)*)

13 Oběžný majetek mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok
Zahrnuje: zásoby a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) – vycházejí z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej na fakturu) krátkodobý finanční majetek - peněžní prostředky v hotovosti a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování *)

14 *) Finanční majetek dlouhodobý x krátkodobý
– rozhoduje účel, se kterým je FM pořízen: dlouhodobý - cílem je dosahování výnosů z držby (dividendy, úroky), popř. realizace vlivu z držby (rozhodující, podstatný, jiný) krátkodobý – cílem je dosažení výnosů ze změny tržní ceny – záměrem nákupu je prodat při pozitivní změně ceny FM

15 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku,
- vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - V s.r.o. je tvořen vklady společníků

16 Vlastní kapitál Zisk = ve sledovaném účetním období nově vyprodukovaný
zdroj financování , přírůstek vlastních zdrojů - podléhá rozdělení (užití) : příděl do zákonného rezervního fondu (povinný), event. do fondů dle rozhodnutí vlastníka/ků (nepovinné) 2) nerozdělená část zisku – není určen účel užití (event. ztráta, která může být převedena do dalších let )

17 Vlastní kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku – zák.rezervní fond, fond odměn, fond sociálního rozvoje … Nerozdělený zisk, popř. neuhrazená ztráta minulých let Zisk/ztráta běžného roku

18 Cizí kapitál 1) úvěry, půjčky, emit. dluhopisy, směnky –
dočasné, nutné splatit (vrátit) ke sjednanému datu poskytnuty zpravidla za úplatu (úrok) 2) závazky – vznikají z úpravy zúčtovacích vztahů (Obch. zák. aj.) vyskytují se stále (dříve označeny „stálá pasiva“) bezúplatně, 3) rezervy - - tvoří se na krytí budoucích pravděpodobných výdajů, jejichž výše i doba je nejistá (např. rezervy na opravy majetku)

19 Cizí kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): bankovní úvěry závazky krátkodobé závazky dlouhodobé rezervy

20 Příklad 1: Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory na firemní běžný účet v rozsahu ,-, Rozvaha bude vypadat takto: Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: ,-

21 Rozvaha Aktiva Pasiva Peníze na účtu Vlastní kapitál 500 000,-
Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Celkem P ,-

22 Příklad 2 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného
podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory v rozsahu ,- (na firemní běžný účet) a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu ,- (úvěr je připsán na jeho běžný účet). Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: - vlastní úspory (vlastní kapitál) ,- - úvěr (cizí kapitál) ,-

23 Rozvaha 2 Aktiva Pasiva Peníze na účtu Vlastní kapitál 500 000,-
Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Úvěr (cizí kapitál) ,- Celkem P ,-

24 Příklad 3 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané firmy –podnikatel vkládá do firmy své úspory v rozsahu (na firemní běžný účet), který dále získal pro svou činnost úvěr od banky ve výši ,- (připsán na b.účet). Za něj nakoupil potřebné stroje v hodnotě ,- a zbytek ponechal na běžném účtu. Rozvaha bude vypadat takto:

25 Rozvaha 3 Pasiva Aktiva Vlastní kapitál 300 000,- - Stroje 150 000,-
Úvěr (cizí kapitál) ,- Celkem P ,- Aktiva - Stroje ,- Peníze na účtu ,- Celkem A ,


Stáhnout ppt "2.přednáška Bilance a bilanční princip"

Podobné prezentace


Reklamy Google