Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip

2 Základní funkce ú č etnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a daňovou kontrolu apod.) daňovou kontrolu apod.) P ř edm ě t zobrazování v ú č etnictví je majetek podniku a jeho změny za sledované období (tj včetně změny vlastního kapitálu = zisk/ztráta)

3 Formy sd ě lení ú č etních informací - výkazy Účetnictví poskytuje informace ve formě účetních výkazů : Bilance Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům + příloha (komentář) k výkazům = ú č etní záv ě rka = ú č etní záv ě rka

4 Účetnictví = finanční účetnictví (x manažerské účetnictví) = podvojné účetnictví - je charakterizováno specifickou metodou zobrazení předmětu - k tvorbě „obrazu“ využívá určitých principů, postupů a nástrojů, které dohromady tvoří zobrazení předmětu - k tvorbě „obrazu“ využívá určitých principů, postupů a nástrojů, které dohromady tvoří metodu podvojného účetnictví metodu podvojného účetnictví

5 Metoda podvojného účetnictví zahrnuje následující prvky: obecné účetní zásady obecné účetní zásady účetní výkazy (účetní závěrka) účetní výkazy (účetní závěrka) bilance a bilanční princip, bilance a bilanční princip, účet a zápisy na účtech účet a zápisy na účtech metoda podvojného zápisu metoda podvojného zápisu účetní doklady účetní doklady účetní knihy účetní knihy inventarizace inventarizace

6 Bilanční princip - - je základem celého systému podvojného účetnictví, - aha - je základem účetního výkazu rozvaha - jeho podstatou je jednoduchá skutečnost : každá složka majetku musela být pořízena každá složka majetku musela být pořízena z nějakého zdroje finan č ních prost ř edk ů z nějakého zdroje finan č ních prost ř edk ů - Složky majetku = prostředky používané pro činnost - Zdroj financování je v tržní ekonomice označován jako kapitál: - kapitál vložený zakladatelem, trvale, a/nebo - kapitál vložený zakladatelem, trvale, a/nebo - kapitál vložený jiným než zakladatelem, dočasně (=půjčený) - kapitál vložený jiným než zakladatelem, dočasně (=půjčený) jehož cílem je zhodnocovat se, tj. přinášet zisk jehož cílem je zhodnocovat se, tj. přinášet zisk (nemůže být majetek, který by nebyl pořízen z nějakého zdroje – někdo, zakladatel či jiný subjekt jej musel do podniku vložit s cílem jej využívat a dosahovat jeho zhodnocení)

7 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Jestliže sestavíme a) přehled všech složek majetku (tj. všech jeho forem) a vyjádříme hodnotu těchto složek a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů kapitálu a jejich objemu vloženého do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), vzniká přehled o prostředcích podniku a zdrojích jeho financování (krytí) = rozvaha (bilance) v níž součet a) jedné řady údajů - o hodnotě složek majetku a b) druhé řady údajů - o zdrojích vložených do podniku musí rovnat : a = b musí rovnat : a = b = bilanční rovnost,

8 Bilanční princip = základ účetního výkazu „Bilance“ Přehled údajů Přehled údajů Údaje o složkách majetku v jeho věcné formě (název + hodnota v pen.jedn.) = aktiva dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = o majetku Údaje o druzích kapitálu vložených do podniku ( o zdrojích majetku ) (název + objem v pen.jednotkách ) = pasiva téhož majetku součet pasiv

9 „Bilance“ (rozvaha) Rozvaha firmy …… ke dni ….. 2008 Rozvaha firmy …… ke dni ….. 2008 Složky majetku = aktiva (hmotná – věcná stránka) Zdroje majetku = pasiva (hodnotová – finanční stránka) Členění : - Dlouhodobá - Krátkodobá (oběžná) - Přechodná Členění:-Vlastní-Cizí-Přechodná Aktiva celkem = Pasiva celkem

10 Podrobnější struktura bilance Rozvaha firmy XY ke dni 1.10.2009 Rozvaha firmy XY ke dni 1.10.2009 Aktiva Pasiva A. Dlouhodobý majetekA. Vlastní kapitál - nehmotný- základní kapitál - hmotný - fondy ze zisku - finanční- nerozdělený zisk min.let B. Krátkodobý majetek - hospodářský výsledek běžného obd. - zásoby B. Cizí kapitál - pohledávky - rezervy - peníze – v hotovosti- závazky - vklad na běžném účtu- úvěry, půjčky Aktiva celkemPasiva celkem

11 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu 400 000,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma (složka) majetku: Forma (složka) majetku: Peníze uložené na bankovním účtu Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota této složky majetku : 400 000,- - hodnota této složky majetku : 400 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem čerpání tohoto zdroje: 400 000,- - objem čerpání tohoto zdroje: 400 000,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva A. Dlouhodobý majetek 0,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál 400 000,- - vklad na běžném účtu 400 000,- B. Cizí kapitál 0,- Aktiva celkem 400 000,- Pasiva 400 000,-

12 Dlouhodobý majetek - využíván delší dobu než jeden rok - vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: 40 000,- hm., resp. 60 000,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)*)

13 Oběžný majetek - mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok Zahrnuje: - zásoby a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky výrobky - pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) – vycházejí z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej z úpravy zúčtovacích vztahů (prodej na fakturu) na fakturu) - krátkodobý finanční majetek - peněžní prostředky v hotovosti a na účtech bank, cenné hotovosti a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování *) papíry určené k obchodování *)

14 *) Finanční majetek dlouhodobý x krátkodobý – rozhoduje účel, se kterým je FM pořízen: dlouhodobý - cílem je dosahování výnosů z držby (dividendy, úroky), popř. realizace vlivu z držby (rozhodující, podstatný, jiný) krátkodobý – cílem je dosažení výnosů ze změny tržní ceny – záměrem nákupu je prodat při pozitivní změně ceny FM

15 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku, - vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) - vzniká při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat, snižovat) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) (s.r.o. – min. 200 tis., a.s. – 2 mil.) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - podléhá zápisu do obchodního rejstříku (= důležitý údaj o ekonomické síle podniku) - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - V s.r.o. je tvořen vklady společníků

16 Vlastní kapitál Zisk = ve sledovaném účetním období nově vyprodukovaný zdroj financování, přírůstek vlastních zdrojů zdroj financování, přírůstek vlastních zdrojů - podléhá rozdělení (užití) : - podléhá rozdělení (užití) : 1) příděl do zákonného rezervního fondu (povinný), event. do fondů dle rozhodnutí vlastníka/ků (nepovinné) do fondů dle rozhodnutí vlastníka/ků (nepovinné) 2) nerozdělená část zisku – není určen účel užití (event. ztráta, která může být převedena do (event. ztráta, která může být převedena do dalších let ) dalších let )

17 Vlastní kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): - Základní kapitál - Kapitálové fondy - Fondy tvořené ze zisku – zák.rezervní fond, fond odměn, fond sociálního rozvoje … odměn, fond sociálního rozvoje … - Nerozdělený zisk, popř. neuhrazená ztráta minulých let - Zisk/ztráta běžného roku

18 Cizí kapitál 1) úvěry, půjčky, emit. dluhopisy, směnky – - dočasné, nutné splatit (vrátit) ke sjednanému datu - poskytnuty zpravidla za úplatu (úrok) 2) závazky – - vznikají z úpravy zúčtovacích vztahů (Obch. zák. aj.) - vyskytují se stále (dříve označeny „stálá pasiva“) - bezúplatně, 3) rezervy - - tvoří se na krytí budoucích pravděpodobných výdajů, jejichž výše i doba je nejistá (např. rezervy na opravy majetku)

19 Cizí kapitál je pak sledován a vykazován v rozvaze v různých formách (složkách): - bankovní úvěry - závazky krátkodobé - závazky dlouhodobé - rezervy

20 Příklad 1: Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory na firemní běžný účet v rozsahu 500 000,-, Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory na firemní běžný účet v rozsahu 500 000,-, Rozvaha bude vypadat takto: Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: 500 000,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: 500 000,-

21 Rozvaha Aktiva - Peníze na účtu 500 000,- 500 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 500 000,- ------------------------------ Celkem P 500 000,-

22 Příklad 2 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory v rozsahu 300 000,- (na firemní běžný účet) a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu 200 000,- (úvěr je připsán na jeho běžný účet). podniku jednotlivce, který vkládá do firmy své úspory v rozsahu 300 000,- (na firemní běžný účet) a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu 200 000,- (úvěr je připsán na jeho běžný účet). Forma majetku: peníze na bankovním účtu Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: - vlastní úspory (vlastní kapitál) 300 000,- - vlastní úspory (vlastní kapitál) 300 000,- - úvěr (cizí kapitál) 200 000,- - úvěr (cizí kapitál) 200 000,-

23 Rozvaha 2 Aktiva - Peníze na účtu 500 000,- 500 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Úvěr (cizí kapitál) 200 000,- ------------------------------ Celkem P 500 000,-

24 Příklad 3 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané firmy – podnikatel vkládá do firmy své úspory v rozsahu 300 000 (na firemní běžný účet), který dále získal pro svou činnost úvěr od banky ve výši 200 000,- (připsán na b.účet). Za něj nakoupil potřebné stroje v hodnotě 150 000,- a zbytek ponechal na běžném účtu. Rozvaha bude vypadat takto: Rozvaha bude vypadat takto:

25 Rozvaha 3 Aktiva - Stroje 150 000,- - Peníze na účtu 350 000,- -------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- - Úvěr (cizí kapitál) 200 000,- ------------------------------------- Celkem P 500 000,-


Stáhnout ppt "Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip."

Podobné prezentace


Reklamy Google