Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody USLE a C p Obce: Bžany, Žalany, Kostomlaty pod Milešovkou Bc. Jiří Brychta UJEP, FŽP www.gisservices.eu GIS services Reliably and guality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody USLE a C p Obce: Bžany, Žalany, Kostomlaty pod Milešovkou Bc. Jiří Brychta UJEP, FŽP www.gisservices.eu GIS services Reliably and guality."— Transkript prezentace:

1

2 Metody USLE a C p Obce: Bžany, Žalany, Kostomlaty pod Milešovkou Bc. Jiří Brychta UJEP, FŽP www.gisservices.eu GIS services Reliably and guality

3  získání celkového přehled o erozní ohroženosti v obcích Bžany, Žalany a Kostomlaty pod Milešovkou  pomocí USLE vyhodnotit průměrné roční ztrátu půdy a srovnáním s hodnotami max. přípustných ztrát půd určit erozně ohrožené plochy  vytvořit mapu erozní ohroženosti dle metody maximální přípustne hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace  porovnání obou metod

4  Destrukční činnost deště a povrchový odtok  transport půdních částic  následné usazování  Intenzita vodní eroze závisí na:  Charakteru srážek  Charakteru povrchového odtoku  Půdních poměrech  Morfologii území  Vegetačních poměrech  Způsobu hospodaření  Kvantifikace vodní eroze – dlouhodobý průměrný smyv půdy [t.ha -1.rok -1 ]

5  Tzv. Univerzální rovnice ztráty půdy USLE (Wischmeier, Smith 1978): G = R x K x L x S x C x P Kde: G… průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha -1.rok -1 ] R… faktor erozní účinnosti přívalového deště K… faktor erodovatelnosti půdy LS… topografický faktor, neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S) C… faktor ochranného vlivu vegetace – problém s relevatními podklady pro velká území P… faktor účinnosti protierozních opatření

6  Rovnici USLE (Wischmeier, Smith 1978) jsme převedli na vztah: C p = G p / (R x K x L x S x P) Kde: C p … maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace G p … maximální přípustná ztráta půdy [t.ha -1.rok -1 ] R … faktor erozní účinnosti přívalového deště K … faktor erodovatelnosti půdy LS … topografický faktor, neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S) P … faktor účinnosti protierozních opatření

7 faktory pro výpočetpopis zdroje dat C – faktor ochranného vlivu vegetace určeno dle : tříd CLC klimatických regionů kombinací obou metod G P – maximální přípustná ztráta půdy určeno na základě hloubky půdy z databáze BPEJ s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti (měřítko 1: 5000) mělké půdy G p = 1 t.ha -1.rok -1 středně hluboké G p = 4 t.ha -1.rok -1 hluboké G p = 10 t.ha -1.rok -1 ) K - faktor erodovatelnosti půdy určeno na základě hlavní půdní jednotky (HPJ) z databáze BPEJ (měřítko 1: 5000) LS - faktor délky a sklonu svahu vypočteno z DMT dle metody Mitasove R - faktor erozní účinnosti přívalového deště pro výpočet byla použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha -1.cm.h -1 P – faktor účinnosti protierozních opatření při výpočtu nebyla uvažována žádná aplikována protierozní opatření, a tedy P = 1

8 klimatický region orná půda ostatní plochy ZPF 00,2910,307 10,2780,286 20,2660,264 30,2540,243 40,2410,221 50,2290,199 60,2160,178 70,2040,156 80,1920,135 90,1790,113 Třída CLCC Urbanizované území0 Lesy0,005 Louky a pastviny0,01 Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 0,1 Haldy a skládky0,2 Směsice polí, luk a trvalých plodin 0,25 Sady, chmelnice a zahradní plantáže 0,3 Nezavlažovaná orná půda0,35 Oblasti současné těžby surovin 0,5

9 HPJK - faktor 010,41 020,46 030,35 040,16 050,28 060,32 070,26 080,49 090,60 100,53 110,52 120,50 130,54 140,59 150,51

10

11 Smyv půdy [t.ha -1.rok -1 ]

12 Přípustná ztráta půdy [t.ha -1.rok -1 ]

13 Smyv půdy [t.ha -1.rok -1 ]

14 Stupeň ohrožení

15 hodnota C p kategorie erozní ohroženostidoporučení do 0,005nejohroženější převést příslušné půdní bloky nebo jejich části mezi trvalé travní porosty 0,005 – 0,02silně ohrožené pěstování víceletých pícnin např. jetele a vojtěšky 0,02 – 0,05 ohrožené vyloučení pěstování širokořádkových plodin, úzkořádkové plodiny lze pěstovat pouze s využitím půdoochranných technologií 0,05 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 mírně ohrožené pěstování úzkořádkových plodin bez omezení, širokořádkové plodiny však pouze s využitím půdoochranných technologií 0,3 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 a vícebez ohroženížádné omezení

16  pomocí USLE byla vyhodnocena průměrná roční ztrátu půdy a srovnáním s hodnotami max. přípustných ztrát půd určeny erozně ohrožené plochy  záměnou hodnoty faktoru C pro pozemky orné půdy za hodnotu pro konkrétní plodinu, je možno získat mapu erozní ohroženosti území pro aktuální typ plodiny  metoda C p efektivně řeší problém určování faktoru ochranného vlivu vegetace  udává limitní hodnotu faktoru C, kterou je třeba na jednotlivých blocích orné půdy respektovat - velice praktické a snadno využitelné  aktuální hodnotu faktoru C lze za předpokladu dostupnosti všech požadovaných informací snadno určit (dle metodiky Janeček et. al 2008) a porovnat s přípustnou hodnotu C p určenou dle mapy - zjistíme, co je třeba zlepšit v rámci protierozní ochrany

17 GIS services Reliably and guality Bc. Jiří Brychta UJEP, FŽP www.gisservices.eu


Stáhnout ppt "Metody USLE a C p Obce: Bžany, Žalany, Kostomlaty pod Milešovkou Bc. Jiří Brychta UJEP, FŽP www.gisservices.eu GIS services Reliably and guality."

Podobné prezentace


Reklamy Google