Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třísková Lenka Greňová Veronika Management podniku ZS 2009/2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třísková Lenka Greňová Veronika Management podniku ZS 2009/2010"— Transkript prezentace:

1 Třísková Lenka Greňová Veronika Management podniku ZS 2009/2010
Jak probíhá finalizace akvizičního procesu – smluvní fáze – analýza smlouvy o koupi/prodeji vlastnického podílu Třísková Lenka Greňová Veronika Management podniku ZS 2009/2010

2 Obsah Přehled procesu transakce prodeje společnosti
Finalizace akvizičního procesu Poskytované informace investorům o firmě (informační memorandum, data room, SPA) Smlouva o koupi/prodeji obchodního podílu Použité zdroje

3 Související pojmy s tématem
Akvizice = v ekonomické terminologii je pojem používán zejména pro označení koupě určitého podniku či jeho části jiným subjektem. Za podnik je považován soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. Definice reálné tržní hodnoty: představuje odhad ceny, za níž by daný majetek změnil vlastníka, a to převodem mezi ochotným prodávajícím a ochotným kupujícím, přičemž žádná strana není k prodeji nebo nákupu žádným způsobem nucena a kupující i prodávající jsou stejnou měrou seznámeni se všemi podstatnými skutečnostmi;

4 Přehled procesu transakce

5 Před finalizací akvizičního procesu
Fáze 1 a 2 podávají informace ucházejícím investorům o firmě velmi důležité při rozhodování investora o koupi společnosti Následně dochází k výběru vhodných investorů ke koupi společnosti

6 Před finalizací + finalizace akvizičního procesu
Fáze 3 Cíl:Jednání s investorem/investory, kteří předložili nejvýhodnější závaznou nabídku, o konkrétních podmínkách transakce Neúspěšní investoři – navrátí všechny důvěrné informace, jež jim byly poskytnuty Prodávající a úspěšný investor podrobně vyjednávají hlavní podmínky transakce: podrobnosti o ceně, formu a načasování úhrady, jakékoliv další podmínky k přiložení a načasování výměny a dokončení transakce;

7 Finalizace akvizičního procesu – Fáze 3 pokračování
Stanovení definic některých položek pro výpočet kupní ceny: nutno stanovit význam pojmů – ˝dluh˝,˝peníze˝, ˝pracovní kapitál˝ a ˝normální pracovní kapitál˝ (usiluje o definice nejvýhodnější pro prodávajícího) Záruky poskytnuté prodávajícím: Našim cílem – omezit tyto záruky na minimum investor může požadovat záruky ze strany prodávajícího na rizika, která identifikuje v průběhu due diligence (např. významná daňová rizika, splatnost kupní ceny…) Daňové poradenství: analýza daňových aspektů zaměřena na problematiku daně z příjmů fyzic. osob a jejích dopadů na současné společníky, Výstupem analýzy: písemná zpráva

8 Finalizace akvizičního procesu
Fáze 4 Cíl: úspěšné uzavření kupní smlouvy a celého procesu prodeje. Kupní smlouva – zpravidla vymezí i některé podmínky, které je nutno splnit k tomu, aby byla transakce úspěšně ukončena. - typický příklad takové podmínky: souhlas Antimonopolního úřadu s uvažovanou transakcí Po podpisu kupní smlouvy: Období, kdy se musí splnit tzv.“pre-completion conditions” stanovené ve smlouvě. Zpravidla obsahují souhlas Antimon.úřadu nebo předložení specifických dokumentů prodávajícím/kupujícím (např. Kolaudační rozhodnutí)

9 Finalizace akvizičního procesu
Skutečný přechod vlastnictví a kontroly nad prodávanou společností v okamžiku (“rozhodný den”), až jsou všechny uvedené podmínky splněny. Ke dni se počítají i dohodnuté úpravy do kupní ceny (např. rozdíl mezi normálním pracovním kapitálem a pracovním kapitálem k rozhodnému dni, dluh k rozhodnému dni atd.) Očekává se – v období do uzavření transakce bude kupující požadovat finální finanční výsledek za poslední rok, příp. možnost uskutečnit aktualizaci hloubkové prověrky společnosti Vypořádání úprav do ceny – zpravidla dochází v období 1 až 3 měsíců po rozhodném dni

10 Informace poskytovány investorům o firmě
Krátký profil společnosti Informační memorandum Prezentace společnosti Data room (due diligence) Prezentace managementu SPA v data room

11 Informační memorandum
mělo by potencionálnímu kupci poskytnout dostatečné informace pro rozhodnutí, zda uvažovat o koupi společnosti a jakou předběžnou / nezávaznou cenu nabídnout; obsahuje detailní popis obchodní činnosti a aktivit včetně výhledu do budoucna, informace o vedení a zaměstnancích, aktivech a pasivech. Společnost by měla být obezřetná a neodhalit důvěrné informace, dokud není ujištěna o vážném záměru kupujícího.

12 Data room Užívá se v různých typech transakcí, kde prodávající zpřístupňuje velké množství důvěrných dat straně kupujícího, typicky v procesu Due Dilegence při prodeji firmy. V dnešní době digitální data room = virtuální místnost ke správě a uložení dokumentů umožňujících autorizovaný online přístup.

13 Dokumenty k dodání do data room
I. Organizace, lidské zdroje a informatika Základní informace o společnosti: Popis (jméno, právní forma, sídlo, adresa …) Seznam členů představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu + jejich životopisy Seznam akcionářů (vlastníci min. 3 % akcií) Popis společnosti a jejích klíčových událostí v jejím vývoji Vlastnická struktura (dceřiné společnosti) formou tabulky Organizační struktura Organizační řád Organizační struktura (tabulka pracovních míst) Počet zaměstnanců Podpisový řád

14 Dokumenty k dodání do data room
Zaměstnanci Historický počet zaměstnanců rozdělený do kategorií: manažeři, THP a dělníci Pracovníci rozdělení na stálý a částečný úvazek Náklady na zaměstnance (rozdělené do kategorií), náklady na zaměstnanecké výhody Fluktuace (kolísání) zaměstnanců Pracovně správní spory Bezpečnost práce ... Přehled informatiky Přehled stávajících manažerských informačních systémů včetně jejich seznamu) Přehled investicí do IT v minulosti Popis probíhajících, schválených a plánovaných IT projektů s očekávanými investicemi

15 Dokumenty k dodání do data room
Informace o obchodování společnosti na burze Kopie prospektů emitenta, nabídkových či jiných dokumentů vztahujících se k akciím či jiným cenným papírům (především k dluhopisům) za posledních pět let Ochrana osobních údajů Seznam všech databází, které obsahují osobní údaje Kopie provedených ohlášení zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

16 Dokumenty k dodání do data room
II. Strategie Přehled strategické pozice Kvalitativní shrnutí SWOT analýzy společnosti Obrat a celkové objemy prodeje za jednotlivé produkty znázorněné formou tabulky Analýza jednorázových výnosů a nákladů (např. prodeje majetku či odstupné) Akvizice/odprodeje majetku (závazky a plány) Přehled akvizic, fúzí a uzavření výrobních jednotek v minulosti (popis + rok, kdy k události došlo) Popis rozhodnutých/schválených plánů na fúze, akvizice a odprodeje

17 Dokumenty k dodání do data room
III. Klíčové dodávky a prodeje Významné prodejní smlouvy Seznam smluv uzavřených s propojenými osobami IV. Finance a daně Systém organizace účetnictví Seznam auditorů společnosti Popis manažerského informačního systému a účetního systému Běžně dostupné interní dokumenty Kopie pravidel účetních postupů Kopie měsíčních výkazů se začerněním citlivých informací Finanční analýza Analýza skupin zákazníků, hlavních zákazníků, hlavních dodavatelů

18 Dokumenty k dodání do data room
Správa majetku Výpis z účetního systému: hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek Znalecké posudky o ocenění majetku Plán oprav majetku Tabulka zůstatků na bankovních účtech Závazky Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku (poskytovatel, částka, platební podmínky) Seznam leasingových smluv a jejich kopie Přehled zastaveného hmotného a nehmotného majetku Mimorozvahové položky a položky neuvedené v účetnictví Seznam význačných možných plnění či závazků neuvedených v rozvaze či nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech

19 Dokumenty k dodání do data room
V. Právní dokumenty Interní právní dokumenty Současný úplný výpis z OR Zakladatelská listina Rozhodnutí rejstříkového soudu Regulační rámec Kopie licencí, živnostenských listů Kopie veškeré významné korespondence s regulačními orgány Smluvní vztahy Kopie smluv o spolupráci s jinými právnickými osobami Kopie pojistných smluv Seznam nevyřízených pojistných nároků

20 Dokumenty k dodání do data room
Smlouvy týkající se zaměstnanců Běžné pracovní smlouvy Sazebník odměn za výkon funkce Struktura zaměstnanců podle věku, pohlaví a kvalifikace Další smlouvy a právní dokumenty Licence a jiná práva duševního vlastnictví Právní spory Souhrn právních případů Seznam porušení zákona či smlouvy Nemovitosti Výpis z KN Kopie ujednání s vlastníky sousedních nemovitostí

21 Dokumenty k dodání do data room
VI. Technika a životní prostředí Technický přehled Popis zařízení včetně využití, vlastnictví, kapacity Plány výstavby/investic/odprodejů Přehled životního prostředí Zprávy o zbytkových odpadech VII. Oblast daní Předběžná kalkulace daňové povinnosti za aktuální období Zprávy týkající se předchozích auditů Využitelnost daňové ztráty

22 SPA Obsahuje: Soudní příslušnost a definice Souhrn hlavních podmínek
Časový harmonogram, datum nabytí platnosti Cena: částka, forma, načasování a podmínky Podmínky transakce a závazky stran Omezení prodávajícího Dohoda o nákladech Záruky Náhrada škody Postupy řešení nároku smluvních stran

23 Smlouva o převodu obchodního podílu
Smluvní strany – prodávající a kupující (investor) I. Definice – vysvětlení pojmů používaných ve smlouvě (poradce, den podpisu, obchodní podíl - %, …) II. Předmět smlouvy – závazek převedení obchodního podílu z prodávajícího na kupujícího za dohodnutou kupní cenu III. Kupní cena IV. Prohlášení a záruky prodávajícího – prodávající prohlašuje a zaručuje, že ke dni podpisu jsou veškerá prohlášení a záruky pravdivá (např. že společnost je řádně založena a zapsána v obchodním rejstříku, kolik činí základní kapitál a že byl v plné výši splacen, že společnost není v likvidaci, prodávající je jediným a výlučným vlastníkem svého obchodního podílu nebo že ke dni podpisu nebylo proti prodávajícímu ani vůči společnosti zahájeno konkurzní řízení)

24 Smlouva o převodu obchodního podílu
V. Prohlášení a záruky Kupujícího – kupující prohlašuje a zaručuje Prodávajícímu např. že Kupující je společností řádně založenou a zapsanou v OR, že neporuší žádný právní předpis ani jiný závazek, z nichž by mohla vzniknout Prodávajícímu škoda, Kupující má dostatek likvidních finančních prostředků, kterými je schopen uhradit Kupní cenu nebo že kupující měl v rámci prověrky společnosti možnost seznámit se s veškerými podstatnými informacemi a podklady VI. Závazky Prodávajícího – prodávající se zavazuje, že zajistí, aby v období mezi Dnem podpisu a Dnem převodu společnost pokračovala v běžném fungování (např. aby pokračovala v plnění svých pravidelných platebních povinností a aby nedala podnět k zahájení žádných soudních řízení) VII. Závazky kupujícího – Kupující se zavazuje, že bude Prodávajícího průběžně informovat ohledně všech kroků týkajících se transakce (do Dne převodu)

25 Smlouva o převodu obchodního podílu
VIII. Odpovědnost Smluvních stran za porušení prohlášení a záruk – Prodávající i Kupující si určují právo na náhradu vzniklé škody IX. Ukončení smlouvy – odstoupení Kupujícího/Prodávajícího z důvodu nesplnění závazku/podmínky stanovené ve smlouvě X. Úplné ujednání a změny smlouvy – jakákoliv změna musí být provedena písemnou formou na základě dohody mezi oběma stranami XI. Řešení sporů XII. Závěrečná ustanovení – smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Podpisy

26

27

28 Použité zdroje: http://www.sagit.cz Podklady – Ing. Zdeněk Burda
Obchodní zákoník

29 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Třísková Lenka Greňová Veronika Management podniku ZS 2009/2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google