Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskový sektor „občanský“ (občanské iniciativy a organizace, účast veřejnosti ve správních, územních a jiných řízeních, správní řád, komunikace s legislativci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskový sektor „občanský“ (občanské iniciativy a organizace, účast veřejnosti ve správních, územních a jiných řízeních, správní řád, komunikace s legislativci."— Transkript prezentace:

1 Neziskový sektor „občanský“ (občanské iniciativy a organizace, účast veřejnosti ve správních, územních a jiných řízeních, správní řád, komunikace s legislativci a lobbování, petice, kampaně a nátlakové akce) Veřejná správa a regionální rozvoj

2 Obsah OPK a EIA formy a „metaNGOs“ správní řád občanský zákoník lustráček - právníci a lobbyisté

3 Rajcovní problémy Je to velmi „politické“ téma, jde i o obecný vztah parlamentu, vlády a občanů (participace, kompetence, způsob a rychlost reflexe/reakce…), v menší míře médií. Je to velmi živé: –2005 „Aubrechtova novela“ (tisk 1034) –2006 pokus MD o zrušení § 70 v rámci novely ZOPK –2007 novela zákona o vyvlastňování

4 Úmluva z Aarhusu (rámec I) Uzavřena 1998 (EHK OSN), vstoupila v platnost 2001, ČR ji podepsala hned v Aarhusu a ratifikovala až na jaře 2004 (přestože naprostou většinu požadavků splňovala už od 1992). ES ji ratifikovala v únoru 2005. 3 pilíře: 1) Informace 2) Účast na rozhodování 3) Soudní ochrana ~ ve věcech týkajících se životního prostředí.

5 Rámec II Koncepce, politika ÚPN VÚC ÚPN O EIA Územní řízení Stavební řízení Zásah do krajinného rázu Výjimka ze zákonného zákazu Kácení dřevin mimo les Zásahy do VKP Těžba nerostů (POPD) Zalesňování Příklady řízení:

6 z. č. 114/1992 Sb., § 70 (verze 1992-2004) (1)Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení 34) a dobrovolných sborů či aktivů při orgánech ochrany přírody. (2)Místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanské sdružení“), je oprávněna, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byla předem informována o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. (3)Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil; v tomto případě má postavení účastníka řízení. 35) ----------------------------------------------------- 34) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 35) § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

7 Jak šla léta (1992-2005) Rozsudek D5 Klaus Benda Klaus Skalický Tošovský Bursík Zeman Kužvart Špidla/Gross/Paroubek Ambrozek Rozsudek JETE 114/92 Sb. Sehoř BDS euronovela I. tisk 1034 Brousek zákon o D5 euronovela II. zákon o Labi Aarhus stažení žalob D8

8 Veřejně prospěšná stavba a veřejný zájem § 170 stavebního zákona: Práva k pozemkům a stavbám (…) lze odejmout nebo omezit, jde-li o a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, (…) § 43 ZOPK (1992): „Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34 a § 35 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody, který je příslušný k vyhlášení ochrany.“ (2004) Výjimky (…) v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povoluje v každém jednotlivém případě svým rozhodnutím vláda.

9 přehled novel I. Sehoř 1999: pro veřejně prospěšné stavby v ÚPD se má za to, že výjimka byla povolena Brousek 1999: jen v řízeních z vlastního podnětu a jen mimo EIA Brousek, Emmerová, Lobkowicz a Maštálka 2000: stavba obchvatu Plzně je veřejným zájmem, ve všech správních řízeních se lhůty pro řízení zkracují na polovinu a tato řízení nelze přerušit pro zahájení řízení o předběžné otázce podle § 29 odst. 1 správního řádu. Brousek, Drda a Sehoř 2001: jen místní o.s. a jen pro územní řízení

10 novely II euronovela ZOPK: Zajíček jen pro územní řízení, Skopal proti celém § 70, lišák Pelc doplnil „ Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze jí podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.“, Aubrecht pro výjimky v § 43 jen vládou. Schlingova novela 114/1995 Sb.: –Rozvoj a modernizace vodní cesty vymezené vodním tokem Labe a vodním tokem Vltava je ve veřejném zájmu. –Pokud tato vodní cesta leží ve zvláště chráněném území, na činnosti související s jejím rozvojem a modernizací se zákazy podle ZOPK nevztahují.

11 tisk 1034 (Aubrecht a další z ČSSD, ODS a KSČM) 1) a 2) § 12: o krajinném rázu se nerozhoduje a pokud je zmíněn v ÚPD, ani se nevydává stanovisko 3) § 43: vláda povoluje výjimky jen z některých zákazů (a to v případech, kdy veřejný zájem zejména u veřejně prospěšných staveb výrazně převažuje...) 4) § 70: a)o.s. se účastní, ale nemá postavení účastníka b)jen v ochraně přírody a krajiny s.s. (definice v § 2 odst.1) c)ne do stavebního řízení

12 Obrana vládní nesouhlasy dopisy poslancům jednak od NGOs, jednak od starostů a zastupitelů Senát P ČR, prezident (Havel) a ústavní soud (Labe)

13 § 8 zákona č. 244/1992 Sb. (ve znění platném do 31. 12. 2001) Odst.(1)-(4): vznik, fungování a účast ad hoc založené občanské iniciativy Odst. (5): Založí-li většina osob uvedených v odstavci 2 k další podpoře vyjádření občanské iniciativy občanské sdružení, je takové sdružení účastníkem správního řízení, rozhoduje-li se v tomto řízení o povolení stavby, činnosti nebo technologie posuzované podle tohoto zákona. Účastníkem stejného správního řízení je i občanské sdružení již vzniklé, které podalo vyjádření.

14 § 23 odst.9 zákona č. 100/2001 Sb. Občanské sdružení (i o.p.s.!) nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících řízení, pokud: a) podalo včas písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku, b) příslušný úřad ve svém stanovisku uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.

15 Známější NGOs Význam osobností Děti Země, Arnika, Hnutí Duha, Greenpeace, Svoboda zvířat STUŽ, Sojka, Beskydčan, Calla, Jihočeské matky, Českokrumlovská obec památkářská, Poradní sbor Pálava ČSOP (ZO Vlašim, ZO Veronica, aj.) Postupně už stovky lokálních. Účast ve správních řízeních spíš u hlídacích psů, kooperativní (až kolaborantské) NGOs ne – Rosa, TEREZA a jiné ekovýchovné,...

16 Jiné obory – „nejzralejší“ Ostatní podobory ŽP (cf. IPPC, voda) Ochrana památek Sociální péče, hlavně o děti

17 formy občanské sdružení nadace a nadační fond obecně prospěšná společnost občanská iniciativa (1992-2002) petice

18 občanská sdružení zákon č. 83/1990 Sb. Občané mají právo se svobodně sdružovat a k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu a zásahy jen podle zákona. Netýká se politických stran, výdělečné činnosti, komor a církví. Týká se spolků, společností, svazů, hnutí, klubů, apod. a odborových organizací. Členové FO i PO, sdružení jsou PO stanovy a registrace MV (název, sídlo, cíl,orgány sdružení, způsob jejich ustavování a určení jednat jménem sdružení, event. organizační jednotky, určitě zásady hospodaření), výjimka: odbory a organizace zaměstnavatelů – ohlášení, vzniká doručením návrhu soudní ochrana členů proti rozhodnutí orgánu, jež považuje za nezákonné nebo odporující stanovám

19 NE pro diskriminaci (popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení), nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů podporu násilí jinak porušovat ústavu a zákony způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami (netýká se sportovních účelů a výkonu práva myslivosti) vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy nutit ke sdružování ani k účasti na jejich činnosti bránit ve vystoupení nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně

20 OPS zákon 248/1995 Sb. OPS: –poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek –její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena. zápis do rejstříku, zakládací listina – velmi volné (služby a podmínky, členové SR a DR zvenku, majetek...) zakladatel (FO, ČR, PO)

21 orgány OPS správní rada – statutární orgán, obměna 1/3 po roce; člen ani osoba mu blízká (novela od 2004) nesmí být k OPS v pracovněprávním vztahu; statut, účel, rozpočet, závěrka, výročka (povinná a veřejně přístupná!) dozorčí rada – povinná jen u veřejnoprávního majetku; kontrola nejen hospodaření ředitel... a jejich vzájemné vztahy

22 HOSPODAŘENÍ OPS i doplňková činnost (ale důsledně účetně oddělená, správa OPS také) nesmí se účastnit na podnikání jiných osob může se ucházet o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí a krajů nebo ze státního fondu. povinný audit závěrky nad 1 000 000 Kč dotací, celkem přes 10 mil. obratu nebo bez DR daňová zvýhodnění: z příjmů, dědická, darovací, z nemovitostí a z jejich převodu

23 Nadace a nadační fondy zákon 227/1997 Sb. účelová sdružení majetku pro dosahování obecně prospěšných cílů (zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu) nadace má jmění (aspoň 500 000 Kč) a ostatní majetek, NF celý majetek dostávají DARY a dávají PŘÍSPĚVKY nadační listina, rejstřík, statut povinná výročka, přístupná u soudu

24 orgány a hospodaření SR jako u OPS DR povinná nad 5 000 000 Kč, jinak revizor nesmí se podílet na financování politických stran omezení nákladů souvisejících se správou: určité procento z výnosů, příspěvků, nebo jmění/majetku na konci roku; vždy aspoň 5 let nesmí podnikat s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí jmění se nesmí půjčovat ani zastavovat, jen zčásti a neriskantně investovat a kupovat za ně nemovitosti daňové zvýhodnění podobně jako OPS

25 petice zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním: Každý má právo obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů Peticí nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, vyzývat k porušování ústavy a zákonů, k nesnášenlivosti nebo diskriminaci, k násilí nebo hrubé neslušnosti. Možno petiční výbor (není právnickou osobou, opačně možno). Musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává, ev. všech členů PV. Shromažďování podpisů pod petici: podpis, jméno, příjmení a bydliště. Podpisové archy: označeny, jaká petice má být podpisy podpořena; Též na místech přístupných veřejnosti (s osobou nad 16let). K tomu není třeba povolení, nesmí však dojít k omezení provozu a k rušení veřejného pořádku. Žádný formulář neexistuje a žádné poplatky se neplatí. Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, do 5 dnů ji postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo ji podal. Příslušný orgán, je povinen ji posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

26 MetaNGOs ICN o.p.s. Nadace VIA NROS CpKP, o.s. Fórum dárců, o.s.

27 ICN Vize: Lidé si váží práce neziskových organizací a oceňují jejich význam pro společnost. Poslání: ICN podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Cíle: –profesionalizace činnosti NNO a podpora jejich vzájemné spolupráce. –ICN spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty –poskytování informačních, vzdělávacích a publikačních služeb (knihovna, databáze NNO a zdrojů, semináře, konzultace a publikace; časopis GRANTIS - měsíčník určeným pracovníkům neziskových organizací v ČR).

28 Nadace VIA Poslání: nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v ČR. Podporuje rozvoj: –dobrých vztahů a spolupráce mezi NNO, samosprávou a podnikateli (…). –NNO, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. –Dárcovství (…). Činnost/programové oblasti: 1.Podpora místních iniciativ: … v ekologické, kulturní i sociální oblasti realizované z popudu a přičiněním místních obyvatel. 2.Rozvoj neziskových organizací: … které jsou katalyzátory místních iniciativ; též rozvoj neziskového sektoru jako celku. 3.Rozvoj filantropie: Popularizace filantropie ve společnosti. Nadace VIA je cestou mezi dárci a obdarovanými, ale i mostem mezi světem podniků, neziskových organizací a místních samospráv.

29 NROS Dáváme lidi do pohybu. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Vidina: Společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, občanů, kteří (…) jsou schopni vlastní iniciativou: –ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty ve společnosti –upevňovat občanská práva a svobody, –prosazovat toleranci, –projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem i jiným. V příštích letech bude společnost čelit mnoha vzrůstajícím problémům, například vztah většiny a menšin, zvyšujícímu se počtu cizinců, stárnutí populace, oslabování tradiční rodiny a prohlubování sociálních rozdílů. Aktivní občané a jimi zakládaná společenství mají schopnost zmírňovat a nalézat nová řešení těchto problémů. Soukromý sektor, jehož součástí jsou organizace občanské společnosti, se stane aktivnějším při naplňování naší vize. Bude se jednat o větší účast organizací občanské společnosti při přenosu tradičně veřejných služeb do soukromé sféry.

30 Poslání NROS Rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím občanské společnosti a evropské integrace. Trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty NNO registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně uskutečňuje vlastní programy.

31 CpKP Cílem je –podpora demokratického rozhodování orgánů veřejné správy, –podpora mezisektorové spolupráce mezi občanskými iniciativami, neziskovými organizacemi, veřejnou správou a podnikatelským sektorem, –ochrana přírody a krajiny, kulturního bohatství a zdraví obyvatel. Prostředky: a) analýza zkušeností z České republiky a zahraničí, b) realizace modelových projektů, c) vydávání publikací a propagačních materiálů, d) organizování konferencí, seminářů, besed a stáží, e) poradenská a informační služba, f) aktivní vystupování vůči veřejnoprávním i soukromým institucím, g) vzdělávání a školení.

32 Fórum dárců Vize: Fungující občanská společnost, ve které občanské iniciativy přispívají k řešení celonárodních problémů a jako takové jsou uznávány a všestranně podporovány. Zodpovědné a efektivní dárcovství je běžnou součástí života společnosti. Poslání: –Podpořit filantropii v České republice. –Všestranně pomáhat dárcům. –Posílit nadace a nadační fondy. Fórum dárců je občanské sdružení, zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). V rámci sdružení Asociace nadací a Asociace nadačních fondů sdružují nadace a nadační fondy, které se přihlásily k pravidlům etického chování. Vytváření podmínek firemního dárcovství a zlepšování legislativního prostředí pro filantropii (daňové asignace, vrácení DPH při sbírkách přes DMS, loterijní zákon a další).

33 Kvalita a význam správního řádu Dlouho platil „zastaralý“ (1967!), ale zaužívaný, spravedlivý (rovnost účastníků a presumpce účastenství) a racionální (princip „materiální pravdy“). První vládní pokus o nový správní řád (mj. s novými opravnými prostředky, ale také s nerovným postavením účastníků) odmítnut 2002, byť až ve 3.čtení a jen o 4 hlasy: ČSSD 0, KDU-ČSL 1, KSČM 9, ODS 50, US 6, nez.1

34 Nový správní řád č. 500/2004 Sb. schválen 24. 6. 2004, účinnost od 1. 1. 2006 rozsáhlý, složitější a nejednoznačný širší záběr (více úřadů, ve více věcech, i v samostatné působnosti samosprávy) spousta novinek – ochrana před nečinností (poslanecký pozměňovák), veřejnoprávní smlouvy účastenství: hlavní (žadatel a spol., nebo ti, jimž se rozhodnutím založí, změní nebo zruší právo či povinnost), vedlejší (dotčení, mají méně procesních práv  ) a speciální (z jiných zákonů, vesměs do vedlejších); velmi problematické ustanovení společného zmocněnce ex offo

35 Ku spolkům (cestou ObčZ) podrobné a rozsáhlé, široký záběr (obecná úprava korporací sdružujících FO a PO – nutný společný zájem?) následně hlavní a vedlejší činnost, co podnikání? mnoho věcí upravuje přímo zákon, byť u některých připouští odlišnou úpravu ve stanovách: seznam členů, způsob vzniku a zániku členství, funkční období orgánů, frekvence jejich jednání, jednací řád členské schůze (svolávání, usnášeníschopnost, hlasování, pořad jednání...), atd. pouhé ohlašování (vznik sepsáním stanov) plus spolkový rejstřík, ale jinak i složitější (umožnit komukoli nahlížet do stanov v sídle spolku v čase určeném dle stanov, případně každý pracovní den v obvyklých provozních hodinách) x výkon sdružovacího práva integrace NNO (o.s. – spolek, o.p.s. – ústav) vč. nadací zvláštní zákon o veřejné prospěšnosti (financování! – víc účel, méně forma)

36 Lustráček Svatomír Mlčoch (ČSOP, Rosa, ENKI,...) EPS Brno a Tábor (Pavel Černý, Vítězslav Dohnal, Pavel Doucha, Martin Fadrný, Pavel Franc, Jiří Nezhyba, dříve i Martin Prokop, Stanislav Pazderka, Miloš Tuháček, František Korbel) Liga lidských práv (Robert Cholenský, Martin Škop) Iuridicum remedium (Helena Svatošová) AŽP (Petr Kužvart, Pavel Černohous) Eva Kružíková,Milan Kindl, Michal Mazanec, Petr Petržílek, Milan Damohorský,... lobbying: Dan Vondrouš, Jindřich Petrlík, Eva Tylová

37 www.neziskovky.cz www.eps.cz www.ucastverejnosti.cz


Stáhnout ppt "Neziskový sektor „občanský“ (občanské iniciativy a organizace, účast veřejnosti ve správních, územních a jiných řízeních, správní řád, komunikace s legislativci."

Podobné prezentace


Reklamy Google