Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví Hana Bohušová. Číslo celkuNázev tematického celku 1Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura 2Pojetí nákladů v manažerském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví Hana Bohušová. Číslo celkuNázev tematického celku 1Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura 2Pojetí nákladů v manažerském."— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví Hana Bohušová

2 Číslo celkuNázev tematického celku 1Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura 2Pojetí nákladů v manažerském účetnictví 3Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů 4Kalkulační systém 5Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví 6Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek 7Dvoukruhová forma nákladového účetnictví 8Jednookruhová forma nákladového účetnictví 9Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování 10Řízení odpovědnostních středisek 11Systém plánů a rozpočtů 12Metodické postupy pro sestavení rozpočtů, metoda standardních nákladů 13Interní audit strana 2 Osnova přednášek

3 Přednáška č. 1 Podstata a funkce manažerského účetnictví strana 3

4 strana 4 Požadavky ke zkoušce Zápočet – písemný test Zkouška – písemný test Literatura –HRADECKÝ, M. -- LANČA, J. -- ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 259 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2471-3. –SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. [Praha]: Bilance, 1997. 461 s. ISBN 80-238-2345-0. –FIBÍROVÁ, J. -- ŠOLJAKOVÁ, L. -- WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0. –KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002. 547 s. ISBN 80-7261-062-7. Přednáška č. 1

5 strana 5 Terminologie  čeština:  provozní účetnictví (do roku 1953),  analytická evidence výroby (po roce 1953),  vnitropodnikové účetnictví (1966 - dosud),  nákladové a manažerské účetnictví,  anglosaská oblast:  nákladové a manažerské účetnictví,  francouzsky mluvící země:  provozní analytické účetnictví,  manažerské účetnictví,  novější německá literatura:  nákladové účetnictví.  V přednáškách a dalších textech bude vycházeno z anglosaského pojetí účetnictví. Přednáška č. 1

6 strana 6 Význam účetnictví v podniku I Finanční účetnictví musí respektovat všeobecně platné právní předpisy, fiskální a sociální požadavky a musí umožňovat všeobecně přijímanou interpretaci informací. Uživatelé informací: –vlastníci podniku, –věřitelé, –burzy, –úvěrující banky, –hlavní dodavatelé, –daňové orgány, –finanční instituce. Přednáška č. 1

7 strana 7 Význam účetnictví v podniku II Manažerské účetnictví není omezováno, neboť řízení podniku je plně v pravomoci vedení. Informace slouží pro efektivní řízení v rámci daného podniku. Neexistuje jednota názorů na přesné vymezení manažerského účetnictví. Relativně samostatný systém, který slouží k evidenci, třídění, seskupování a analýze informací. Přednáška č. 1

8 Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví  1. stádium – nerozlišují se náklady z hlediska finančního a nákladového účetnictví.  2. stádium – finanční účetnictví si zachovává dosavadní pojetí nákladů, ale nákladové účetnictví již vymezuje náklady jako účelné vynaložení ekonomických zdrojů.  3. stádium – prioritním úkolem nákladového účetnictví je poskytování informací pro řídící pracovníky. strana 8 Přednáška č. 1

9 strana 9 Etapy světového vývoje I  1. etapa (konec 18. až 19. století)  po průmyslové revoluci bylo úkolem nákladového účetnictví poskytovat informace pro sestavení výsledné kalkulace skutečných nákladů, a to pouze v podmínkách stejnorodé činnosti.  2. etapa (konec 19. století až 1910)  se zvyšováním složitosti výroby se rozvíjí vědecké řízení výroby, které vede k normování, vzniká normová metoda (standard costing), začínají vznikat problémy s kalkulací, s přičítáním režie a s kalkulací ve sdružené výrobě  3. etapa (r. 1910 – 1940)  dochází k integraci velkých podniků (vertikální – chemie, hutnictví, naftařský průmysl, horizontální – strojírenství), vzniká nutnost střediskového odpovědnostního hospodářství  4. etapa (r. 1940 – 1980)  rozvoj zbrojní výroby, elektroniky, výroby raket – dochází k růstu významu rozpočetnictví a předběžných kalkulací Přednáška č. 1

10 strana 10 Etapy světového vývoje II  5. etapa (po r. 1970 - dosud)  zvyšuje se mechanizace, automatizace a robotizace dochází k růstu podílu fixních nákladů a k poklesu přímých mezd – nevhodnost použití dosavadních způsobů přičítání režií, roste význam manažerského účetnictví v oblasti poskytování informací pro rozhodování.  Změny v charakteru výrobních procesů:  využívání počítačů ve vlastním výrobním procesu - růst podílu fixních nákladů:  nutnost zmenšovat velikost dávky, rozšiřování sortimentu,  radikální snižování zásob materiálu (just-in-time),  kontrola jakosti s nulovým přípustným limitem zmetků,  na významu nabývá pomocná a zajišťovací činnost (opravy, údržba, doprava),  snaha začlenit některé pomocné činnosti přímo do útvaru hlavní výroby. Přednáška č. 1

11 Obsahové zaměření nákladového účetnictví Podle svého základního obsahového zaměření je nákladové účetnictví koncipováno buď jako: –výkonové účetnictví, jehož hlavním cílem je v úzkém vztahu s kalkulacemi výkonů odpovědět na otázku, jaké jsou náklady, marže, zisk a další hodnotové charakteristiky finálních nebo dílčích výrobků, prací a služeb, které podnik provádí, –odpovědnostní účetnictví, které zejména ve vazbě na systém plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen sleduje odpověď na otázky, jak k celopodnikovým výsledkům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary. strana 11 Přednáška č. 1

12 strana 12 Obsah pojmu manažerské účetnictví I  Názory jednotlivých odborníků se mnohdy liší v oblasti rozsahu a formy informací, které by mělo manažerské účetnictví poskytovat.  Základní informační zdroj pro interní účely podniku - jedná se o soubor činností, které jsou zaměřeny na sběr, přípravu, zpracování a vykazovaní kvantitativních informací, které jsou v podniku využívány pro řízení, rozhodování a kontrolu bezprostředního průběhu podnikové činnosti a rovněž pro rozhodování a plánování činnosti podniku do budoucna. Přednáška č. 1

13 strana 13 Úkoly manažerského účetnictví v podniku I  Informace o struktuře nákladů:  druhové členění - je významné pro finanční účetnictví (kontinentální Evropa),  účelové členění – orientované pro interní účely (odpovídá na otázku, na co byl náklad vynaložen – anglosaská oblast),  informace o výkonech – pro kalkulace a ceny, pro potřeby finančního účetnictví,  informace o útvarech – prvotní poslání je poskytovat údaje o režijních nákladech podle místa jejich vzniku (potřeby kalkulace výrobní, správní, odbytové režie),  kalkulační systém:  poskytuje informace o minulosti – výsledná kalkulace,  poskytuje informace o budoucnosti – předběžná kalkulace. Přednáška č. 1

14 strana 14 Úkoly manažerského účetnictví v podniku II  útvarové odpovědnostní řízení,  běžná kontrola nákladů (metoda standardních nákladů, normová metoda) - cílem je z krátkodobého hlediska kontrolovat dodržování předem stanovených limitů a zjišťovat odchylky podle příčin a odpovědnosti za jejich vznik,  podnikové rozpočty (příp. investiční rozpočty),  rozpočet režie,  rozpočet střediskových nákladů (výnosů),  rozhodovací úlohy:  nevyžadující vklady,  vyžadující vklady,  cenová rozhodování. Přednáška č. 1

15 strana 15 Postavení manažerského účetnictví v ISP  vztah manažerského k finančnímu účetnictví,  vztah manažerského účetnictví k finanční analýze,  vztah manažerského účetnictví ke statistice. Přednáška č. 1

16 strana 16 Vztah manažerského účetnictví k finančnímu účetnictví Vztah je ovlivněn následujícími faktory: –orientace finančního účetnictví na externí uživatele informací, –koncepce výkazu zisku a ztráty (výsledovky), –nutnost standardizace, popř. centrálního usměrňování finančního účetnictví, –potřeba doplňkových, případně rozdílných informací pro vnitropodnikové řízení. Přednáška č. 1

17 strana 17 Koncepce výkazu zisku a ztráty Zásadní význam pro vazbu mezi finančním a manažerským účetnictvím (nákladovým účetnictvím) má koncepce výkazu zisků a ztráty na druhové nebo účelové členění nákladů: –druhové členění nákladů - dochází k značnému oddělení informací finančního a manažerského účetnictví, –účelové členění nákladů - těsnější propojení informací MÚ a FÚ. Přednáška č. 1

18 strana 18 Standardizace finančního účetnictví Finanční účetnictví je centrálně usměrňováno (zákon o účetnictví, Vyhláška, ČÚS), pro všechny odpovídající účetní jednotky, případně IFRS. Požadavky vymezené standardizací jsou předem vymezeny a jsou závazné a stabilní. Požadavky na manažerské účetnictví vymezuje sám podnik, mohou se měnit i operativně. Přednáška č. 1

19 strana 19 Potřeba rozdílných či doplňkových informací v manažerském účetnictví Finanční účetnictví respektuje účetní zásady (akruální princip, oceňování na bázi historických cen. Manažerské účetnictví potřebuje v některých případech informace v jiné podobě (oceňování na bázi historických cen – v některých případech nepoužitelné, proto se používá různý způsob oceňování podle úkolu, který v daném okamžiku manažerské účetnictví plní). V manažerském účetnictví tedy zahrnujeme (zejména pro výpočet kalkulací a cenová rozhodování) náklady, které jsou ve finančním účetnictví vyjádřeny v jiné výši nebo nejsou vyjádřeny vůbec: –kalkulační mzda – mzda podnikatele, který si nepřiznává mzdu, –kalkulační úroky – úroky, které by byly placeny při použití cizího kapitálu, –kalkulační nájemné – nájemné z objektů patřících podnikateli, –kalkulační odpisy – ve FÚ neobsahují odpisy z majetku podnikatele, –kalkulační rizika. V zahraničí je tendence vyhodnocovat tyto rozdíly statisticky nebo je vykazovat a účetně zachycovat. Přednáška č. 1

20 Vztah manažerského účetnictví k finanční analýze FA odvozená pouze od zveřejňované účetní závěrky je také externě orientovaná a nedostačuje potřebám vnitřního řízení a rozboru. FÚ obsahuje více podrobnějších informací než FA. strana 20 Přednáška č. 1

21 Vztah manažerského účetnictví ke statistice Manažerské účetnictví využívá informace poskytované statistickými šetřeními a používá také statistické ekonometrické metody. strana 21 Přednáška č. 1

22 Fáze schématu manažerského účetnictví veškeré informace vstupují z finančního účetnictví do účetnictví nákladového, do podnikového rozpočtu a jsou transformovány do vnitropodnikových rozpočtů (předběžná, plánová informace), informace dále vstupují z rozpočtu do kalkulace za účelem výpočtu podílů režií na podnikový výkon (kalkulační jednici), z kalkulace je přejímána do nákladového účetnictví výše předem stanovených nákladů, tato vnitropodniková cena slouží pro zúčtování výnosů a ocenění výkonů, z nákladového účetnictví jsou používány skutečné náklady pro výpočet výsledné kalkulace, dále jsou analyzovány rozdíly mezi předběžnou a výslednou kalkulací a také skutečné a rozpočtované náklady, tato analyzovaná data vstupují do finančního účetnictví a slouží jako informace pro řízení podnikovému managementu. strana 22 Přednáška č. 1

23 strana 23 Zachycení výrobních aktivit Výrobní výkazy slouží k řízení a kontrole výrobních aktivit podniku, obsahují přehled o vynaložených nákladech v členění na: –přímý materiál, –přímé mzdy, –výrobní režii, –nedokončenou výrobu, –polotovary a dokončené výrobky. Výrobní výkazy jsou propojeny s rozvahou v oblasti fixních aktiv a v oblasti zásob – část nákladů, která je přímo spojena s výrobou (výrobní náklady) je kapitalizována v podobě oběžných aktiv (zásob). Ostatní náklady, které jsou spojeny s obdobím naopak zanikají v daném období v podobě spotřebovaných nákladů (náklady období). Podrobně přednáška 2. Přednáška č. 1

24 Přetváření nákladového účetnictví na manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Nákladové účetnictví ŘízeníOperativní, taktické, strategické Operativní HospodárnostEfektivnostHospodárnost JevyVnitřní i vnějšíVnitřní OrientaceMinulost, budoucnostMinulost Význam proKalkulační systém, rozpočetnictví, statistická šetření, rozbory Statistické zachycení, výsledná kalkulace NákladyPouze relevantníVšechny související s daným obdobím ObdobíRůznéKrátké úseky strana 24 Přednáška č. 1

25 strana 25 Děkuji za pozornost Přednáška č. 1


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví Hana Bohušová. Číslo celkuNázev tematického celku 1Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura 2Pojetí nákladů v manažerském."

Podobné prezentace


Reklamy Google