Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví
Hana Bohušová Manažerské účetnictví

2 Osnova přednášek Číslo celku Název tematického celku 1
Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura 2 Pojetí nákladů v manažerském účetnictví 3 Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů 4 Kalkulační systém 5 Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví 6 Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek 7 Dvoukruhová forma nákladového účetnictví 8 Jednookruhová forma nákladového účetnictví 9 Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování 10 Řízení odpovědnostních středisek 11 Systém plánů a rozpočtů 12 Metodické postupy pro sestavení rozpočtů, metoda standardních nákladů 13 Interní audit

3 Podstata a funkce manažerského účetnictví
Přednáška č. 1 Podstata a funkce manažerského účetnictví

4 Požadavky ke zkoušce Zápočet – písemný test Zkouška – písemný test
Přednáška č. 1 Požadavky ke zkoušce Zápočet – písemný test Zkouška – písemný test Literatura HRADECKÝ, M. -- LANČA, J. -- ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada,  s. Účetnictví a daně. ISBN SCHROLL, R. a kol. Manažerské účetnictví. [Praha]: Bilance,  s. ISBN FIBÍROVÁ, J. -- ŠOLJAKOVÁ, L. -- WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI,  s. ISBN KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press,  s. ISBN

5 Terminologie čeština: anglosaská oblast: francouzsky mluvící země:
Přednáška č. 1 Terminologie čeština: provozní účetnictví (do roku 1953), analytická evidence výroby (po roce 1953), vnitropodnikové účetnictví ( dosud), nákladové a manažerské účetnictví, anglosaská oblast: francouzsky mluvící země: provozní analytické účetnictví, manažerské účetnictví, novější německá literatura: nákladové účetnictví. V přednáškách a dalších textech bude vycházeno z anglosaského pojetí účetnictví.

6 Význam účetnictví v podniku I
Přednáška č. 1 Význam účetnictví v podniku I Finanční účetnictví musí respektovat všeobecně platné právní předpisy, fiskální a sociální požadavky a musí umožňovat všeobecně přijímanou interpretaci informací. Uživatelé informací: vlastníci podniku, věřitelé, burzy, úvěrující banky, hlavní dodavatelé, daňové orgány, finanční instituce.

7 Význam účetnictví v podniku II
Přednáška č. 1 Význam účetnictví v podniku II Manažerské účetnictví není omezováno, neboť řízení podniku je plně v pravomoci vedení. Informace slouží pro efektivní řízení v rámci daného podniku. Neexistuje jednota názorů na přesné vymezení manažerského účetnictví. Relativně samostatný systém, který slouží k evidenci, třídění, seskupování a analýze informací.

8 Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví
Přednáška č. 1 Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví 1. stádium – nerozlišují se náklady z hlediska finančního a nákladového účetnictví. 2. stádium – finanční účetnictví si zachovává dosavadní pojetí nákladů, ale nákladové účetnictví již vymezuje náklady jako účelné vynaložení ekonomických zdrojů. 3. stádium – prioritním úkolem nákladového účetnictví je poskytování informací pro řídící pracovníky.

9 Etapy světového vývoje I
Přednáška č. 1 Etapy světového vývoje I 1. etapa (konec 18. až 19. století) po průmyslové revoluci bylo úkolem nákladového účetnictví poskytovat informace pro sestavení výsledné kalkulace skutečných nákladů, a to pouze v podmínkách stejnorodé činnosti. 2. etapa (konec 19. století až 1910) se zvyšováním složitosti výroby se rozvíjí vědecké řízení výroby, které vede k normování, vzniká normová metoda (standard costing), začínají vznikat problémy s kalkulací, s přičítáním režie a s kalkulací ve sdružené výrobě 3. etapa (r – 1940) dochází k integraci velkých podniků (vertikální – chemie, hutnictví, naftařský průmysl, horizontální – strojírenství), vzniká nutnost střediskového odpovědnostního hospodářství 4. etapa (r – 1980) rozvoj zbrojní výroby, elektroniky, výroby raket – dochází k růstu významu rozpočetnictví a předběžných kalkulací

10 Etapy světového vývoje II
Přednáška č. 1 Etapy světového vývoje II 5. etapa (po r dosud) zvyšuje se mechanizace, automatizace a robotizace dochází k růstu podílu fixních nákladů a k poklesu přímých mezd – nevhodnost použití dosavadních způsobů přičítání režií, roste význam manažerského účetnictví v oblasti poskytování informací pro rozhodování. Změny v charakteru výrobních procesů: využívání počítačů ve vlastním výrobním procesu - růst podílu fixních nákladů: nutnost zmenšovat velikost dávky, rozšiřování sortimentu, radikální snižování zásob materiálu (just-in-time), kontrola jakosti s nulovým přípustným limitem zmetků, na významu nabývá pomocná a zajišťovací činnost (opravy, údržba, doprava), snaha začlenit některé pomocné činnosti přímo do útvaru hlavní výroby.

11 Obsahové zaměření nákladového účetnictví
Přednáška č. 1 Obsahové zaměření nákladového účetnictví Podle svého základního obsahového zaměření je nákladové účetnictví koncipováno buď jako: výkonové účetnictví, jehož hlavním cílem je v úzkém vztahu s kalkulacemi výkonů odpovědět na otázku, jaké jsou náklady, marže, zisk a další hodnotové charakteristiky finálních nebo dílčích výrobků, prací a služeb, které podnik provádí, odpovědnostní účetnictví, které zejména ve vazbě na systém plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen sleduje odpověď na otázky, jak k celopodnikovým výsledkům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary.

12 Obsah pojmu manažerské účetnictví I
Přednáška č. 1 Obsah pojmu manažerské účetnictví I Názory jednotlivých odborníků se mnohdy liší v oblasti rozsahu a formy informací, které by mělo manažerské účetnictví poskytovat. Základní informační zdroj pro interní účely podniku - jedná se o soubor činností, které jsou zaměřeny na sběr, přípravu, zpracování a vykazovaní kvantitativních informací, které jsou v podniku využívány pro řízení, rozhodování a kontrolu bezprostředního průběhu podnikové činnosti a rovněž pro rozhodování a plánování činnosti podniku do budoucna.

13 Úkoly manažerského účetnictví v podniku I
Přednáška č. 1 Úkoly manažerského účetnictví v podniku I Informace o struktuře nákladů: druhové členění - je významné pro finanční účetnictví (kontinentální Evropa), účelové členění – orientované pro interní účely (odpovídá na otázku, na co byl náklad vynaložen – anglosaská oblast), informace o výkonech – pro kalkulace a ceny, pro potřeby finančního účetnictví, informace o útvarech – prvotní poslání je poskytovat údaje o režijních nákladech podle místa jejich vzniku (potřeby kalkulace výrobní, správní, odbytové režie), kalkulační systém: poskytuje informace o minulosti – výsledná kalkulace, poskytuje informace o budoucnosti – předběžná kalkulace.

14 Úkoly manažerského účetnictví v podniku II
Přednáška č. 1 Úkoly manažerského účetnictví v podniku II útvarové odpovědnostní řízení, běžná kontrola nákladů (metoda standardních nákladů, normová metoda) - cílem je z krátkodobého hlediska kontrolovat dodržování předem stanovených limitů a zjišťovat odchylky podle příčin a odpovědnosti za jejich vznik, podnikové rozpočty (příp. investiční rozpočty), rozpočet režie, rozpočet střediskových nákladů (výnosů), rozhodovací úlohy: nevyžadující vklady, vyžadující vklady, cenová rozhodování.

15 Postavení manažerského účetnictví v ISP
Přednáška č. 1 Postavení manažerského účetnictví v ISP vztah manažerského k finančnímu účetnictví, vztah manažerského účetnictví k finanční analýze, vztah manažerského účetnictví ke statistice.

16 Vztah manažerského účetnictví k finančnímu účetnictví
Přednáška č. 1 Vztah manažerského účetnictví k finančnímu účetnictví Vztah je ovlivněn následujícími faktory: orientace finančního účetnictví na externí uživatele informací, koncepce výkazu zisku a ztráty (výsledovky), nutnost standardizace, popř. centrálního usměrňování finančního účetnictví, potřeba doplňkových, případně rozdílných informací pro vnitropodnikové řízení.

17 Koncepce výkazu zisku a ztráty
Přednáška č. 1 Koncepce výkazu zisku a ztráty Zásadní význam pro vazbu mezi finančním a manažerským účetnictvím (nákladovým účetnictvím) má koncepce výkazu zisků a ztráty na druhové nebo účelové členění nákladů: druhové členění nákladů - dochází k značnému oddělení informací finančního a manažerského účetnictví, účelové členění nákladů - těsnější propojení informací MÚ a FÚ.

18 Standardizace finančního účetnictví
Přednáška č. 1 Standardizace finančního účetnictví Finanční účetnictví je centrálně usměrňováno (zákon o účetnictví, Vyhláška, ČÚS), pro všechny odpovídající účetní jednotky, případně IFRS. Požadavky vymezené standardizací jsou předem vymezeny a jsou závazné a stabilní. Požadavky na manažerské účetnictví vymezuje sám podnik, mohou se měnit i operativně.

19 Potřeba rozdílných či doplňkových informací v manažerském účetnictví
Přednáška č. 1 Potřeba rozdílných či doplňkových informací v manažerském účetnictví Finanční účetnictví respektuje účetní zásady (akruální princip, oceňování na bázi historických cen. Manažerské účetnictví potřebuje v některých případech informace v jiné podobě (oceňování na bázi historických cen – v některých případech nepoužitelné, proto se používá různý způsob oceňování podle úkolu, který v daném okamžiku manažerské účetnictví plní). V manažerském účetnictví tedy zahrnujeme (zejména pro výpočet kalkulací a cenová rozhodování) náklady, které jsou ve finančním účetnictví vyjádřeny v jiné výši nebo nejsou vyjádřeny vůbec: kalkulační mzda – mzda podnikatele, který si nepřiznává mzdu, kalkulační úroky – úroky, které by byly placeny při použití cizího kapitálu, kalkulační nájemné – nájemné z objektů patřících podnikateli, kalkulační odpisy – ve FÚ neobsahují odpisy z majetku podnikatele, kalkulační rizika. V zahraničí je tendence vyhodnocovat tyto rozdíly statisticky nebo je vykazovat a účetně zachycovat.

20 Vztah manažerského účetnictví k finanční analýze
Přednáška č. 1 Vztah manažerského účetnictví k finanční analýze FA odvozená pouze od zveřejňované účetní závěrky je také externě orientovaná a nedostačuje potřebám vnitřního řízení a rozboru. FÚ obsahuje více podrobnějších informací než FA.

21 Vztah manažerského účetnictví ke statistice
Přednáška č. 1 Vztah manažerského účetnictví ke statistice Manažerské účetnictví využívá informace poskytované statistickými šetřeními a používá také statistické ekonometrické metody.

22 Fáze schématu manažerského účetnictví
Přednáška č. 1 Fáze schématu manažerského účetnictví veškeré informace vstupují z finančního účetnictví do účetnictví nákladového, do podnikového rozpočtu a jsou transformovány do vnitropodnikových rozpočtů (předběžná, plánová informace), informace dále vstupují z rozpočtu do kalkulace za účelem výpočtu podílů režií na podnikový výkon (kalkulační jednici), z kalkulace je přejímána do nákladového účetnictví výše předem stanovených nákladů, tato vnitropodniková cena slouží pro zúčtování výnosů a ocenění výkonů, z nákladového účetnictví jsou používány skutečné náklady pro výpočet výsledné kalkulace, dále jsou analyzovány rozdíly mezi předběžnou a výslednou kalkulací a také skutečné a rozpočtované náklady, tato analyzovaná data vstupují do finančního účetnictví a slouží jako informace pro řízení podnikovému managementu.

23 Zachycení výrobních aktivit
Přednáška č. 1 Zachycení výrobních aktivit Výrobní výkazy slouží k řízení a kontrole výrobních aktivit podniku, obsahují přehled o vynaložených nákladech v členění na: přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režii, nedokončenou výrobu, polotovary a dokončené výrobky. Výrobní výkazy jsou propojeny s rozvahou v oblasti fixních aktiv a v oblasti zásob – část nákladů, která je přímo spojena s výrobou (výrobní náklady) je kapitalizována v podobě oběžných aktiv (zásob). Ostatní náklady, které jsou spojeny s obdobím naopak zanikají v daném období v podobě spotřebovaných nákladů (náklady období). Podrobně přednáška 2.

24 Přetváření nákladového účetnictví na manažerské účetnictví
Přednáška č. 1 Přetváření nákladového účetnictví na manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Nákladové účetnictví Řízení Operativní, taktické, strategické Operativní Hospodárnost Efektivnost Jevy Vnitřní i vnější Vnitřní Orientace Minulost, budoucnost Minulost Význam pro Kalkulační systém, rozpočetnictví, statistická šetření, rozbory Statistické zachycení, výsledná kalkulace Náklady Pouze relevantní Všechny související s daným obdobím Období Různé Krátké úseky

25 Přednáška č. 1 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google