Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č eská republika: Chrán ě ná území Hospodá ř ský zem ě pis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č eská republika: Chrán ě ná území Hospodá ř ský zem ě pis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,"— Transkript prezentace:

1 Č eská republika: Chrán ě ná území Hospodá ř ský zem ě pis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2  Chrán ě ná krajinná oblast (CHKO), je dle zákona o ochran ě p ř írody a krajiny rozsáhlé území s harmonicky utvá ř enou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem p ř irozených ekosystém ů lesních a trvalých travních porost ů s hojným zastoupením d ř evin, p ř ípadn ě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodá ř ské vyu ž ívání t ě chto území se provádí podle zón odstup ň ované ochrany tak, aby se udr ž oval a zlepšoval jejich p ř írodní stav a byly zachovány, pop ř ípad ě znovu vytvá ř eny optimální ekologické funkce t ě chto území. Rekrea č ní vyu ž ití CHKO je p ř ípustné, pokud nepoškozuje p ř írodní hodnoty chrán ě ných území.CHKO se vyhlašují vládním na ř ízením.

3  Chrán ě ná území v Č eskoslovensku byla vyhlašována od roku 1838, tehdy vznikly první dv ě rezervace. V roce 1933 bylo v Č eskoslovensku p ř es sto p ř írodních rezervací.  Na území Č eské republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. Mezi nejznám ě jší a také nejnavšt ě vovan ě jší CHKO v Č R pat ř í nap ř. CHKO Šumava, CHKO Č eský ráj nebo CHKO Č eský kras.  Správa chrán ě né krajinné oblasti má na území CHKO pravomoci státní správy, tedy vede správní ř ízení a je dot č eným orgánem ve stavebním ř ízení. Správy CHKO sdru ž uje jedna zast ř ešující organizace – Agentura ochrany p ř írody a krajiny se sídlem v Praze.

4

5  Národní parky v Č esku jsou velkoplošná, zvlášt ě chrán ě ná území v Č esku. V Č eské republice se se nachází č ty ř i národní parky. Jejich status upravuje zákon o ochran ě p ř írody a krajiny. Nejstarší z nich je Krkonošský národní park (vyhlášen v roce 1963), nejv ě tší je Národní park Šumava (69 030 ha).

6

7  Národní p ř írodní rezervace je nejvýzna č n ě jší kategorií ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním m ěř ítku unikátním p ř írodním ekosystém ů m s vzácnými a ohro ž enými organismy i anorganickými fenomény.  NPR je z ř izováno vyhláškou Ministerstva ž ivotního prost ř edí Č R. V zá ř í 2010 bylo vyhlášeno 114 území jako NPR.

8 Mezi základní ochranné podmínky stanovené zákonem o ochran ě p ř írody a krajiny pat ř í zákaz libovolných zásah ů do prost ř edí, zejména:  hospoda ř ení intenzivním zp ů sobem  t ěž ba surovin  výstavba nových staveb  vstup a vjezd mimo vyzna č ené cesty  provozování horolezectví  létání na padácích a záv ě sných kluzácích  sb ě r a odchyt rostlin a ž ivo č ich ů

9

10

11  Národní p ř írodní památka je území obvykle menší rozlohy z ř ízené k ochran ě ur č itých p ř írodních objekt ů národní a ž nadnárodní hodnoty.  Mezi NPP jsou za ř azovány geologické nebo geomorfologické útvary (jeskyn ě, geologické profily), nalezišt ě vzácných nerost ů nebo ohro ž ených druh ů fauny a flóry v ekosystému, i útvary zformované lidskými aktivitami (historické parkové úpravy krajiny).  NPP je vyhlášena Ministerstvem ž ivotního prost ř edí Č R.


Stáhnout ppt "Č eská republika: Chrán ě ná území Hospodá ř ský zem ě pis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google