Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: 1 hod. přednášky /týden Rozsah: 1 hod. přednášky /týden 0,5 hod. cvičení /týden 0,5 hod. cvičení /týden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: 1 hod. přednášky /týden Rozsah: 1 hod. přednášky /týden 0,5 hod. cvičení /týden 0,5 hod. cvičení /týden."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: 1 hod. přednášky /týden Rozsah: 1 hod. přednášky /týden 0,5 hod. cvičení /týden 0,5 hod. cvičení /týden Zakončení: zápočet Zakončení: zápočet

2 Literatura Povinná: Povinná: Kubíčková D., Účetní systémy I.díl Praha, Eupress 2007 Praha, Eupress 2007 Janhuba M., Základy teorie účetnictví Praha, VŠE 2005 Praha, VŠE 2005 Doporučená: Doporučená: Kolektiv, Účetnictví II., Praha, Bilance 2004 Kovanicová D., Účetnictví v kontextu světového vývoje, Brno Computer Press 2006

3 . Účetní systémy 1 Účetní systémy 1 1. přednáška 1. přednáška

4 Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů systému získávání a předkládání ekonomických dat a jejich transformace do soustavy informací o procesech v podniku, která odráží potřeby jejich uživatelů

5 Pojem „účetní systémy“ ze dvou hledisek: a) v daném čase a podmínkách („národní“ účetní systémy“) účetní systémy“) b) v procesu vývoje ekonomických procesů a potřeb uživatelů (vývoj účetních systémů)

6 Účetní systémy – součást systému ekonomických informací Informace = základní nástroj řízení Druhy informací: - ekonomické - technické - technické - kulturně-sociální - kulturně-sociální - psychologicko-sociální - psychologicko-sociální - jiné - jiné

7 Systém ekonomických informací = soustava různých systémů ekonomických informací, mající společný předmět, lišící se použitými metodami Systémy ekonomických informací - účetní systém - statistika - rozpočetnictví - kalkulace - operativní evidence

8 Členění ekonomických informačních systémů Informační systémy ex ante: - rozpočetnictví - předběžná kalkulace - strategické plánování - operativní plánování Informační systémy ex post: - účetnictví - výsledná kalkulace - podniková statistika - operativní evidence

9 Místo účetního systému v systému ekonomických informací = základní, ústřední v důsledku své metody: - postihuje veškeré procesy v podniku - postihuje základní, podstatné souvislosti finanční (hodnotové) stránky činnosti podniku - postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti - je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

10 Předmět zobrazení účetnictví = majetek podniku (účetní jednotky) přesněji: - Aktiva - Závazky - Vlastní kapitál - Náklady - Výnosy - Hospodářský výsledek

11 Typy účetních soustav a) Účetnictví jednoduché – dřívější označení nyní „daňová evidence“ – oddělená evidence pohybu jedné formy majetku-peněžních prostředků od ostatních forem majetku b) Účetnictví podvojné – ucelený systém založený na bilančním principu a účtu, z nichž vyplývá charakteristická metoda vedení evidence – podvojný zápis; umožňuje napojení i dalších systémů informací c) Účetnictví kamerální – zvláštní historická forma, používaná v peněžních institucích a veřejné správě – podobné jednoduchému, neevidovalo vlastní kapitál

12 Základní funkce účetnictví = poskytovat informace využitelné pro rozhodování Předmětem zobrazování je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce – podniku

13 Obsahem procesů v podniku je využívání prostředků je využívání prostředků s cílem dosahovat zisku s cílem dosahovat zisku (prostředky k podnikání (prostředky k podnikání Účetnictví využívá pro Účetnictví využívá pro o procesu v podniku o procesu v podniku 1) Uložení (forma) : - konkrétní podoba prostředků určených k podnikání = majetek podniku ) uspořádání informací dvojí pohled majetek 2) Zdroje - kdo do podniku prostředky vložil, čí jsou

14 Forma majetku - aktiva podniku podle podstaty: podle podstaty: a) hmotný b) nehmotný podle funkce: podle funkce: a) neoběžný (stálý, dlouhodobý) dlouhodobý) b) oběžný

15 Zdroje majetku = Kapitál vložený do podniku, určený ke zhodnocení, a to zhodnocení, a to a) kapitál vlastní (vložil jej zakladatel a vlastník je podniku trvale k dispozici) je podniku trvale k dispozici) b) kapitál cizí (vložil jej jiný subjekt, než vlastník podniku, je dočasný) podniku, je dočasný)

16 Pojetí aktiv Pojem aktiv - běžně užíván, avšak ! není definován – ani v teorii ani v předpisech (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) - v rámci harmonizace účetnictví byly vymezeny podmínky pro vykázání majetku v úč.výkazech: - je zdrojem budoucích požitků - je zdrojem budoucích požitků - je výsledkem minulých skutečností - je výsledkem minulých skutečností - existuje možnost jeho ocenění - existuje možnost jeho ocenění - je pod kontrolou podniku - je pod kontrolou podniku

17 Pojetí závazků - Nejčastěji přebíráno z formulací právních předpisů – „povinnost uhradit, splatit“ - V rámci harmonizace (IAS): jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků v účetních výkazech : v účetních výkazech : - budoucí odtok prostředků - budoucí odtok prostředků - výsledek minulých skutečností - výsledek minulých skutečností - odtok je více než pravděpodobný - odtok je více než pravděpodobný - vyplývá i z jiných než právních - vyplývá i z jiných než právních předpisů předpisů

18 Kapitál - pasiva - základní pojetí: rozdíl mezi aktivy a závazky Základní členění : podle vztahu k vlastníku-zakladateli: a) vlastní (vlastní kapitál) b) cizí (závazky, úvěry)

19 Kapitál - pasiva formy vlastního kapitálu: formy vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy emisní ážio - fondy ze zisku - nerozdělený zisk formy cizího kapitálu: formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky - závazky - rezervy

20 Bilanční princip aktiva aktiva = údaje o majetku = údaje o majetku v jeho konkrétních v jeho konkrétních formách (objem formách (objem jednotlivých forem) jednotlivých forem) dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = pasiva pasiva = zdroje použité pro = zdroje použité pro pořízení majetku pořízení majetku (objem čerpání (objem čerpání jednotlivých zdrojů) jednotlivých zdrojů)majetku součet pasiv součet pasiv

21 Pohyb peněz provází pohyb majetku a) mění se složky majetku beze změn kapitálu (př.nákup materiálu za hotové) b) mění se jak složky majetku tak složky kapitálu (př. platba dodavatelům, nákup na úvěr) c) mění se složky kapitálu beze změn složek majetku (př. zvýšení zákl.kapitálu ze zisku)

22 Zobrazované toky (transakce) = zobrazované pohyby prostředků: Pohyby (toky) prostředků: a) hmotné (pohyb hmotných prostředků) b) finanční (vznikají finanční vztahy: pohledávky a závazky) pohledávky a závazky) c) peněžní (pohyb peněžních prostředků)

23 Toky (transakce) – jiné hledisko a) nekompenzované (výběr z b.účtu, dar) b) kompenzované - hmotně-finanční, - hmotně-peněžní, - hmotně-peněžní, - finančně-peněžní - finančně-peněžní c) fiktivní toky (opravy účetních zápisů)

24 Základní typy transakcí z pohledu zachycení v bilanci : A+ A- A + Xa - Xa = P A+ A- A + Xa - Xa = P A+ P+ A + Xap = P + Xap A+ P+ A + Xap = P + Xap A- P- A - Xap = P – Xap A- P- A - Xap = P – Xap P+ P- A = P + Xp - Xp P+ P- A = P + Xp - Xp

25 Základní formy sdělování účetních dat = základní účetní výkazy: a) Bilance b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) c) Výkaz cash-flow (peněžních toků) d) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + Příloha k účetní závěrce (není výkazem, poskytuje informace, které nejsou zachyceny v účetních výkazech (nekvantifikovatelné, stojící mimo zorný úhel účetnictví)

26 Bilance (rozvaha) „přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“ „přehled o finanční situaci podniku“ - stavový výkaz – k určitému okamžiku - vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit (viz dále) (viz dále)

27 Struktura bilance Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál (dlouhodobý majetek) - základní kapitál (dlouhodobý majetek) - základní kapitál - nehmotná - fondy (kapit.a ze zisku) - nehmotná - fondy (kapit.a ze zisku) - hmotná - nerozdělený zisk a - hmotná - nerozdělený zisk a - finanční zisk běžného období - finanční zisk běžného období Oběžná aktiva Cizí kapitál - zásoby - rezervy - zásoby - rezervy - pohledávky - úvěry - pohledávky - úvěry - krátkodobý fin.majetek - závazky - krátkodobý fin.majetek - závazky

28 Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) „přehled nákladů, výnosů a hosp.výsledku“ „přehled o tvorbě zisku/hospodářského výsledku“ - tokový výkaz – údaje vznikají za časový interval - shrnuje vynaložené prostředky na činnost v účetním období a výsledky této činnosti - aktuální podoba odráží přístup k pojetí „výsledku činnosti“ podniku a další souvislosti „výsledku činnosti“ podniku a další souvislosti (např. daňové), což se odráží i v pojetí nákladů a výnosů (např. daňové), což se odráží i v pojetí nákladů a výnosů

29 Struktura výkazu zisku a ztráty náklady výnosy ___________________________________ - z provozní činnosti - z provozní činnosti - z finanční činnosti - z finanční činnosti - z mimořádné činnosti - z mimořádné činnosti Zisk ztráta

30 Výkaz cash-flow (toku peněz) - poskytuje informace o zdrojích peněžních prostředků a jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování) Provozní (běžná činnost) P V - příjmy od odběratelů + - přijaté úvěry krátkodobé + - platby věřitelům + - platby zaměstnancům + - splátky úvěrů + - placené úroky, daně +

31 Struktura výkazu cash-flow Počáteční stav peněžních prostředků Příjmy Výdaje - z provozní činnosti - z provozní činnosti - z investiční činnosti - z investiční činnosti - z financování - z financování Konečný stav Konečný stav peněžních prostředků peněžních prostředků

32 Výkaz cash-flow (toku peněz) Investiční činnost P V Investiční činnost P V - nákup dlouhodobého majetku + - nákup cenných papírů + - prodej dlouhodobého majetku + - prodej cenných papírů +

33 Výkaz cash-flow (toku peněz) Finanční činnost P V Finanční činnost P V - nově získané dlouhodobé úvěry + - splátky dlouhodobých úvěrů + - vklady kapitálu +


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: 1 hod. přednášky /týden Rozsah: 1 hod. přednášky /týden 0,5 hod. cvičení /týden 0,5 hod. cvičení /týden."

Podobné prezentace


Reklamy Google