Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.roč. magisterského studia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.roč. magisterského studia"— Transkript prezentace:

1 1.roč. magisterského studia
Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: hod. přednášky /týden 0,5 hod. cvičení /týden Zakončení: zápočet

2 Literatura Povinná: Kubíčková D., Účetní systémy I.díl
Praha, Eupress 2007 Janhuba M., Základy teorie účetnictví Praha, VŠE 2005 Doporučená: Kolektiv, Účetnictví II., Praha, Bilance 2004 Kovanicová D., Účetnictví v kontextu světového vývoje, Brno Computer Press 2006

3 . Účetní systémy 1 1. přednáška

4 Význam pojmu „účetní systémy“
= soustava pravidel a postupů systému získávání a předkládání ekonomických dat a jejich transformace do soustavy informací o procesech v podniku, která odráží potřeby jejich uživatelů

5 Pojem „účetní systémy“
ze dvou hledisek: a) v daném čase a podmínkách („národní“ účetní systémy“) b) v procesu vývoje ekonomických procesů a potřeb uživatelů (vývoj účetních systémů)

6 Účetní systémy – součást systému ekonomických informací
Informace = základní nástroj řízení Druhy informací: - ekonomické - technické - kulturně-sociální - psychologicko-sociální - jiné

7 Systém ekonomických informací
= soustava různých systémů ekonomických informací, mající společný předmět, lišící se použitými metodami Systémy ekonomických informací účetní systém statistika rozpočetnictví kalkulace operativní evidence

8 Členění ekonomických informačních systémů
Informační systémy ex ante: rozpočetnictví předběžná kalkulace strategické plánování operativní plánování Informační systémy ex post: účetnictví výsledná kalkulace podniková statistika operativní evidence

9 Místo účetního systému v systému ekonomických informací
= základní, ústřední v důsledku své metody: postihuje veškeré procesy v podniku postihuje základní, podstatné souvislosti finanční (hodnotové) stránky činnosti podniku postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

10 Předmět zobrazení účetnictví
= majetek podniku (účetní jednotky) přesněji: Aktiva Závazky Vlastní kapitál Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

11 Typy účetních soustav a) Účetnictví jednoduché – dřívější označení nyní „daňová evidence“ – oddělená evidence pohybu jedné formy majetku-peněžních prostředků od ostatních forem majetku b) Účetnictví podvojné – ucelený systém založený na bilančním principu a účtu, z nichž vyplývá charakteristická metoda vedení evidence – podvojný zápis; umožňuje napojení i dalších systémů informací c) Účetnictví kamerální – zvláštní historická forma, používaná v peněžních institucích a veřejné správě – podobné jednoduchému, neevidovalo vlastní kapitál

12 Základní funkce účetnictví
= poskytovat informace využitelné pro rozhodování Předmětem zobrazování je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce –podniku

13 Obsahem procesů v podniku
je využívání prostředků s cílem dosahovat zisku (prostředky k podnikání Účetnictví využívá pro o procesu v podniku 1) Uložení (forma) : konkrétní podoba prostředků určených k podnikání = majetek podniku ) uspořádání informací dvojí pohled majetek 2) Zdroje kdo do podniku prostředky vložil, čí jsou

14 Forma majetku - aktiva podniku
podle podstaty: a) hmotný b) nehmotný podle funkce: a) neoběžný (stálý, dlouhodobý) b) oběžný

15 Zdroje majetku = Kapitál vložený do podniku, určený ke
zhodnocení, a to a) kapitál vlastní (vložil jej zakladatel a vlastník je podniku trvale k dispozici) b) kapitál cizí (vložil jej jiný subjekt, než vlastník podniku, je dočasný)

16 Pojetí aktiv Pojem aktiv - běžně užíván, avšak
! není definován – ani v teorii ani v předpisech (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) - v rámci harmonizace účetnictví byly vymezeny podmínky pro vykázání majetku v úč.výkazech: - je zdrojem budoucích požitků - je výsledkem minulých skutečností - existuje možnost jeho ocenění - je pod kontrolou podniku

17 Pojetí závazků Nejčastěji přebíráno z formulací právních předpisů – „povinnost uhradit, splatit“ V rámci harmonizace (IAS): jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků v účetních výkazech : - budoucí odtok prostředků - výsledek minulých skutečností - odtok je více než pravděpodobný - vyplývá i z jiných než právních předpisů

18 Kapitál - pasiva - základní pojetí: rozdíl mezi aktivy a závazky
Základní členění : podle vztahu k vlastníku-zakladateli: a) vlastní (vlastní kapitál) b) cizí (závazky, úvěry)

19 Kapitál - pasiva formy vlastního kapitálu: - základní kapitál
- kapitálové fondy emisní ážio - fondy ze zisku - nerozdělený zisk formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky - závazky - rezervy

20 Bilanční princip aktiva pasiva = údaje o majetku = zdroje použité pro
v jeho konkrétních formách (objem jednotlivých forem) dvě stránky součet aktiv = pasiva = zdroje použité pro pořízení majetku (objem čerpání jednotlivých zdrojů) majetku součet pasiv

21 Pohyb peněz provází pohyb majetku
mění se složky majetku beze změn kapitálu (př.nákup materiálu za hotové) b) mění se jak složky majetku tak složky kapitálu (př. platba dodavatelům, nákup na úvěr) c) mění se složky kapitálu beze změn složek majetku (př. zvýšení zákl.kapitálu ze zisku)

22 Zobrazované toky (transakce)
= zobrazované pohyby prostředků: Pohyby (toky) prostředků: a) hmotné (pohyb hmotných prostředků) b) finanční (vznikají finanční vztahy: pohledávky a závazky) c) peněžní (pohyb peněžních prostředků)

23 Toky (transakce) – jiné hledisko
a) nekompenzované (výběr z b.účtu, dar) b) kompenzované - hmotně-finanční, - hmotně-peněžní, - finančně-peněžní c) fiktivní toky (opravy účetních zápisů)

24 Základní typy transakcí
z pohledu zachycení v bilanci : A+ A A + Xa - Xa = P A+ P A + Xap = P + Xap A- P A - Xap = P – Xap P+ P A = P + Xp - Xp

25 Základní formy sdělování účetních dat
= základní účetní výkazy: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (peněžních toků) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + Příloha k účetní závěrce (není výkazem, poskytuje informace, které nejsou zachyceny v účetních výkazech (nekvantifikovatelné, stojící mimo zorný úhel účetnictví)

26 Bilance (rozvaha) „přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“
„přehled o finanční situaci podniku“ - stavový výkaz – k určitému okamžiku - vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit (viz dále)

27 Struktura bilance Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál
(dlouhodobý majetek) základní kapitál - nehmotná fondy (kapit.a ze zisku) - hmotná nerozdělený zisk a - finanční zisk běžného období Oběžná aktiva Cizí kapitál - zásoby rezervy - pohledávky úvěry - krátkodobý fin.majetek závazky

28 Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)
„přehled nákladů, výnosů a hosp.výsledku“ „přehled o tvorbě zisku/hospodářského výsledku“ tokový výkaz – údaje vznikají za časový interval shrnuje vynaložené prostředky na činnost v účetním období a výsledky této činnosti aktuální podoba odráží přístup k pojetí „výsledku činnosti“ podniku a další souvislosti (např. daňové), což se odráží i v pojetí nákladů a výnosů

29 Struktura výkazu zisku a ztráty
náklady výnosy ___________________________________ - z provozní činnosti - z finanční činnosti - z mimořádné činnosti Zisk ztráta

30 Výkaz cash-flow (toku peněz)
poskytuje informace o zdrojích peněžních prostředků a jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování) Provozní (běžná činnost) P V - příjmy od odběratelů přijaté úvěry krátkodobé - platby věřitelům - platby zaměstnancům - splátky úvěrů - placené úroky, daně

31 Struktura výkazu cash-flow
Počáteční stav peněžních prostředků Příjmy Výdaje - z provozní činnosti - z investiční činnosti - z financování Konečný stav

32 Výkaz cash-flow (toku peněz)
Investiční činnost P V - nákup dlouhodobého majetku - nákup cenných papírů - prodej dlouhodobého majetku - prodej cenných papírů

33 Výkaz cash-flow (toku peněz)
Finanční činnost P V - nově získané dlouhodobé úvěry + - splátky dlouhodobých úvěrů - vklady kapitálu


Stáhnout ppt "1.roč. magisterského studia"

Podobné prezentace


Reklamy Google