Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stárnutí a strategické dokumenty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stárnutí a strategické dokumenty"— Transkript prezentace:

1 Stárnutí a strategické dokumenty
1. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 20. dubna 2006, Úřad vlády ČR Petr Wija, Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Strategie OSN v oblasti stárnutí
Akční plány (Vídeň, Madrid) - návod pro tvorbu politik a programů Podpora vlád a občanské společnosti Ekonomický a sociální rozvoj a naplnění potřeb (práv) starších lidí „Bottom-up approach“, participativní hodnocení plnění plánu Podpora vzdělávání, výzkumu, indikátory

3 Strategie OSN v oblasti stárnutí
RIS pro UNECE region (Berlín, 2002) Od programu pro starší osoby k začlenění starších lidí do všech politik a oblastí (integrace do rozvoje) Požadavek na realistické cíle a měřitelná opatření Mezigenerační a celoživotní přístup ke stárnutí Návod pro stanovení národních cílů stárnutí a jejich dosažení (příklady dobré praxe)

4 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 (NPPS)
Etické principy Přirozené sociální prostředí Pracovní aktivity Hmotné zabezpečení Zdravý životní styl a kvalita života Zdravotní péče Komplexní sociální služby Společenské aktivity Vzdělávání Bydlení Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel: ,

5 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (NPPS)
První zpráva o plnění - listopad 2005 Do 31. října 2007 návrh aktualizovaného programu Celospolečenský program Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel: ,

6 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (NPPS)
Silné stránky: Komplexnost Důraz na lidská práva Obecná akceptace priorit a cílů programu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel: ,

7 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (NPPS)
Slabá místa: Nedostatky ve spolupráci a chybějící zapojení dalších subjektů a občanů Sektorizace a fragmentace Chybí rozpracování (zapracování) priorit a cílů do příslušných koncepcí „Deklarativnost (obecnost)“ Paternalismus Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor koncepce sociálně zdravotní politiky, Na Poříčním právu 1, Praha 2, tel: ,

8 Národní akční plán sociálního začleňování na období let 2004 až 2006 (NAPSI)
Chudoba a sociální vyloučení – všechny ohrožené skupiny (včetně sociálně patologických jevů) Součást Lisabonské strategie Všechny země EU, koordinace a spolupráce (OMC, peer review) Zaměstnanost, nediskriminace Regionální rozvoj, vyrovnávání rozdílů

9 Národní akční plán sociálního začleňování na období let 2004 až 2006 (NAPSI)
Přístup k službám, právům… zdravotní péče sociální služby bydlení doprava právní služby vzdělání atd.

10 Národní akční plán sociálního začleňování na období let 2004 až 2006 (NAPSI)
Vymezuje seniory ohrožené vyloučením (s nízkým příjmem, žijící osaměle, zejména starší ženy atd.) Stárnutí populace zapracováno v obecné rovině, jako negativní trend pro ekonomiku a systém sociální ochrany

11 Národní akční plán sociálního začleňování na období let 2004 až 2006 (NAPSI)
Nedostatky: Koncept sociálního vyloučení je příliš široký a často nejasný Řeší se všechny problémy všech (z toho vyplývá snížená možnost zaměření se na problémy cílových skupin a dílčích oblastí, často výčet koncepcí a projektů)

12 Národní akční plán zaměstnanosti na období let 2004 až 2006 (NAPZ)
Evropská strategie zaměstnanosti a NAPZ: aktivní stárnutí je jednou z priorit Cíle stanovené Evropskou radou v Barceloně a Stockholmu (do 2010): zvýšit o pět let průměrný věk odchodu z trhu práce, zvýšit zaměstnanost starších osob (55-64) na 50%

13 Národní akční plán zaměstnanosti na období let 2004 až 2006 (NAPZ)
Opatření NAPZ: Program pro starší zaměstnance Opatření v rámci důchodové reformy Rozšiřování znalostí a dovedností Realizace: MPSV, MŠMT, MI, sociální partneři

14 Národní akční plán zaměstnanosti na období let 2004 až 2006 (NAPZ)
Tendence řešit problémy na trhu práce na úkor starších osob. Je pozdější odchod do důchodu, resp. souběh důchodu a zaměstnání skutečnou prioritou?

15 ZDRAVÍ 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky
Národní varianta strategie WHO pro Evropu (1998) Strategický dokument zdravotní politiky Solidarita a spravedlnost ve zdraví (ekvita) Snižování rozdílů ve zdraví mezi sociálními skupinami, regiony a zeměmi Zdravý start do života a zdravé stárnutí Účelnost, účinnost, dostupnost

16 ZDRAVÍ 21 - Zdravé stárnutí
Cíl č. 5 – Zdravé stárnutí Funkční zdraví a funkční zdatnost (aspekt disability) Očekávaná délka života bez zdravotního postižení (prožitého ve zdraví) – HALE

17 ZDRAVÍ 21 - Zdravé stárnutí
Opatření: rozpracovat koncept rizikového seniora, rozpracovat metodiku komplexního geriatrického hodnocení, rozvoj zdravotního potenciálu (fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitace, komunitní programy, edukace atd.) odstraňování hendikepujícího prostředí chráněné bydlení, respitní spolupráce s rodinou a další

18 ZDRAVÍ 21 - Zdravé stárnutí
Chybějící informace o funkčním a zdravotním stavu Chybějící CGA + rehabilitace + aktivity v komunitě Model WHO – Age Friedly PHC Centre („age friendly principles“) Zdravé stáří na komunitní úrovni (pracovní skupina WHO ČR)

19 Další strategické dokumenty
NÁRODNÍ LISABONSKÝ PROGRAM 2005–2008 (Národní program reforem České republiky) Strategie udržitelného rozvoje ČR Strategie rozvoje lidských zdrojů veřejné finance, zaměstnanost, celoživotní učení, reflexe stárnutí populace jako globálního negativního trendu atd. Koncepční dokumenty v oblasti podpory výzkumu a NNO zahrnují stárnutí (obecně)

20 Národní zprávy (EU) Národní strategická zpráva o přiměřených a udržitelných důchodech Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice (připravuje se) Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování (do 15. září 2006)

21 Zelené a bílé knihy EU Zelená kniha „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“ Zelená kniha o přístupu EU k řízení ekonomické migrace Zelená kniha „Rovnost a nediskriminace v rozšířené EU“ Bílá kniha o službách ve veřejném zájmu

22 Stárnutí ve strategických dokumentech
Nejednoznačné používání pojmu stárnutí populace Potenciál a potřeby starší populace na okraji zájmu Redukce na konstatování negativního vývoje (finanční, fiskální aspekt) Stereotypy o „stárnoucí společnosti“

23 Stárnutí jako příležitost
Příklady pozitivního přístupu: projekt „Regions for All Ages“ projekt „Silver Economy Network of European Regions“

24 Priority Rady - náměty Vymezit nejnaléhavější problémy
v jednotlivých oblastech Podpořit rozvoj lidských zdrojů, ekonomický růst a sociální rozvoj Vytvořit podmínky pro zdravé a aktivní stárnutí Minimalizovat demografickou paniku při respektování potřebnosti koncepčních opatření a změn

25 Pracovní skupiny Rady – návrh
Zdraví, zdravotní politika, zdravotní a další služby na místní úrovni Trh práce, celoživotní učení (vzdělávání), zaměstnanost Informační strategie, pozitivní přístupy, zvyšování „gerontologické gramotnosti“, snížení diskriminace a ageismu

26 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Stárnutí a strategické dokumenty"

Podobné prezentace


Reklamy Google