Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Národní souvislosti Ing. arch. Iva Svobodová Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Národní souvislosti Ing. arch. Iva Svobodová Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Národní souvislosti Ing. arch. Iva Svobodová Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s.

2 Národní dokumenty (1): •Národní program reforem pro léta 2005 - 2008 •Národní plán zaměstnanosti (Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 – 2006) •Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha •Strategie RLZ pro Českou republiku •Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice •Vize rozvoje České republiky do r. 2015 •Národní strategický rámec

3 Národní dokumenty (2): •Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení •Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání v České republice •Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol v ČR •Strategie hospodářského růstu ČR •Program realizace Strategie RLZ •Národní program počítačové gramotnosti (2003) •24 OP pro období 2007-2013

4 Národní program reforem pro léta 2005 -2008(1) •= Národní Lisabonský program - implementace Lisabonské strategie •na 3 roky •plánování reforem hospodářské politiky •cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti •3 části: makroekonomická, mikroekonomická a zaměstnanost

5 Národní program reforem pro léta 2005 - 2008(2) Makroekonomická část: Priorita: •Pokračování reformy veřejných financí

6 Národní program reforem pro léta 2005 - 2008(3) Mikroekonomická část: Priority: •Udržitelnost využívaných zdrojů •Zvýšení konkurenčních výhod •Vytváření prostředí podporující výzkum, vývoj a inovace + aplikace •Modernizace a rozvoj dopravních, informačních a komunikačních sítí •Vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí

7 Národní program reforem pro léta 2005 - 2008(4) Zaměstnanost - trh práce Priority: •Zvýšení flexibility trhu práce •Zvýšení pracovní motivace •Reformy v oblasti dalšího vzdělávání - OP z prostředků ESF

8 Národní plán zaměstnanosti (1) •Platnost od r.2000 •Součást střednědobé strategie politiky zaměstnanosti Cíle(1): •Podpora vzniku nové zaměstnanosti, restrukturalizaci staré zaměstnanosti •Zvýšit motivaci pracovní síly ke vstupu do zaměstnání zvýhodněním pracovních příjmů před příjmy sociálními

9 Národní plán zaměstnanosti (2) Cíle(2): •Sladit přípravu pracovní síly s požadavky trhu práce •Sladit rozsah a strukturu zaměstnávání zahraniční pracovní síly se situací na trhu práce •Zvýšit rozsah a účinnost opatření aktivní politiky zaměstnanosti •Zabezpečit předpoklady fungování služeb zaměstnanosti v souladu s očekávanou úrovní nezaměstnanosti

10 Národní akční plán zaměstnanosti(1) •Platnost 2004 – 2006 •Cíl: podpora růstu zaměstnanosti podněcováním zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti a kontrola nad vývojem veřejných financí

11 Národní akční plán zaměstnanosti(2) Problémy trhu práce v ČR: - Malá flexibilita a mobilita pracovních sil -Klesá podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva -Prohlubování regionálních rozdílů -Nárůst nezaměstnanosti rizikových skupin -Vysoké daňové zatížení práce -Neexistence plošného systému celoživotního vzdělávání

12 Národní akční plán zaměstnanosti(3) Řešení problémů(1): 1. Zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu -možný dopad – zvýšení nezaměstnanosti 2. Nabídka pracovních příležitostí: úřady práce a soukromé agentury práce 3. Tlak na rozšíření aktivní politiky zaměstnanosti

13 Národní akční plán zaměstnanosti(4) Řešení problémů(2): 4. Reformy v oblasti celoživotního vzdělávání (např. 4letý program „Odstraňování disproporcí ve vzdělávací nabídce krajů“ – ve vazbě na trh práce – důraz na inovace technických oborů, odstraňování legislativních překážek, vytvoření národního systému kvalifikací)

14 Národní akční plán zaměstnanosti(5) Reakce národní politiky zaměstnanosti na priority EU(1) •Priorita č.1 – Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby •Priorita č.2 – Tvorba pracovních míst (MSP) •Priorita č.3 – Řešení změn a posilování adaptability a mobility na trhu práce •Priorita č.4 – Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání •Priorita č.5 – Zvyšování nabídky pracovních sil a podpora aktivního stárnutí

15 Národní akční plán zaměstnanosti(6) Reakce národní politiky zaměstnanosti na priority EU(2) •Priorita č.6 – Rovnost žen a mužů •Priorita č.7 – Podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti jejich diskriminaci •Priorita č.8 – Zajistit, aby se vyplácelo pracovat, prostřednictvím pobídek ke zvyšování atraktivity práce •Priorita č.9 – Transformovat práci načerno na řádné zaměstnání •Priorita č.10 – Řešení regionálních nerovností v zaměstnanosti Souvislost s dalším vzděláváním

16 Strategie RLZ pro Českou republiku(1) •Schválena vládou 3.3.2003 – usnesení č.210 •5 cílů: 1.Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi 2.Připravit občany na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika, nezbytnost udržitelného rozvoje a prostředí EU 3.Zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory 4.Zvýšit zaměstnanost 5.Zlepšit využití omezených zdrojů a mobilizaci prostředků pro RLZ

17 Strategie RLZ pro Českou republiku(2) •typy celoživotního vzdělávání: - formální - neformální - informální

18 Strategie RLZ pro Českou republiku(3) Gramotnosti: •Informační gramotnost •Občanská gramotnost •Ekonomická gramotnost •Gramotnost udržitelného rozvoje •Jazyková gramotnost

19 Strategie RLZ pro Českou republiku(4) •Oblasti strategie: 1.Celoživotní učení: a) Vzdělávání dětí a mládeže (Bílá kniha) b) Terciární vzdělávání a věda – zavést modulární systém, pro střední a starší generaci c) Další vzdělávání – nástroj aktivní politiky zaměstnanosti – zavést pobídky pro jeho rozvoj (ESF), certifikace, síť poradenských center

20 Strategie RLZ pro Českou republiku(5) •Závěr: Základ pro přípravu OP.

21 Celoživotní vzdělávání v operačních programech(1): •2004 – 2006 – OP RLZ – zdroj ESF a ČR: 3.priorita: Rozvoj celoživotního učení opatření 3.3: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

22 Celoživotní vzdělávání v operačních programech(2): •2007 – 2013 – cíl Konvergence: 8 OP -vzdělávání: 1.OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1,811 mil. EUR – tj. 7%: a)Systémový rámec dalšího vzdělávání b)Individuální další vzdělávání c)Podpora nabídky dalšího vzdělávání

23 Celoživotní vzdělávání v operačních programech(3): 2. OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1,811 mil. EUR – tj. 7%: a)Adaptabilita b)Aktivní politika trhu práce c)Sociální integrace a rovné příležitosti

24 Stav dalšího vzdělávání v ČR(1) zdroj: Strategie a politika CŽV v ČR - kritický benchmarking, autoři: M.Mandíková, Z.Pelán, 2006 + a - - V ČR neexistuje komplexní politika v oblasti CŽV - Existuje mnoho strategických dokumentů o CŽV – dosud vytyčené cíle nerealizovány + Národní program počítačové gramotnosti + MPSV – podporuje projekty na vývoj a ověření nástrojů pro omezení sociální inkluze (bariery ve vzdělávání) - Mnoho dokumentů – mnohdy si odporují (př. Program realizace Strategie RLZ, 2005, nekompatibilní s pův.dokumentem z r.2003, nereaguje na skutečné potřeby společnosti v ČR)

25 Stav dalšího vzdělávání v ČR(2) zdroj: Strategie a politika CŽV v ČR - kritický benchmarking, autoři: M.Mandíková, Z.Pelán, 2006 + Do společnosti pronikly koncepce „učící se občan, město, organizace, společnost“ – pomohly projekty mezinárodní spolupráce (Phare, Leonardo da Vinci, apod.) - Koncepce „učící se občan, město, organizace, společnost“ obsaženy ve vládních dokumentech, nenaplněny reálným obsahem (vč.Strategie RLZ ČR) + Rozvíjí se systém strategického řízení na úrovní krajů (NVF) - Nejasnost v kompetencích MPSV a MŠMT

26 Stav dalšího vzdělávání v ČR(3) zdroj: Strategie a politika CŽV v ČR - kritický benchmarking, autoři: M.Mandíková, Z.Pelán, 2006 + Rekvalifikační vzdělávání – aktivní politiky zaměstnanosti - úřady práce - Další vzdělávání ponecháno tržním mechanismům + Projekt „Inovační centrum pro rozvoj DPV“, zahájení r. 2006, Asociace institucí vzdělávání dospělých – zaměřeno na poradenství Doporučení: Přijímat méně rozhodnutí a dokumentů na všech úrovních, vymezit časově (DO KDY), konkrétní (CO), zodpovědnost (KDO)

27 Shrnutí stavu DV v ČR •Mnoho dokumentů •Mnoho institucí - roztříštěnost •Legislativní úpravy chybí •Finanční dořešení chybí – reforma veřejných financí •Pokusy o zlepšení stavu •Pokusy o systém •Výsledky nemají vliv na průběh DV •Šance – OP - ESF a ČR

28 Děkuji vám za pozornost TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ


Stáhnout ppt "Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Národní souvislosti Ing. arch. Iva Svobodová Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google