Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - Košumberk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - Košumberk"— Transkript prezentace:

1 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - Košumberk
MUDr. Volejník Václav, CSc., ředitel

2 Rehabilitace II PhDr. Pekařová Lidmila, primář

3 Vyšetření pacienta po CMP ergoterapeutem
Bc. Glozová Hana

4 Anamnéza PA - zaměstnání (dřívější, současné)
možná souvislost s onemocněním posouzení pracovních schopnosti SA - rodinné a sociální poměry

5 Objektivní vyšetření Sledujeme: • vzhled nemocného • řeč • spolupráce
• psychický stav • náladu • chování • motorickou aktivitu • kognitivní funkce

6 Orientační vyšetření hybnosti HKK a DKK
U všech základních pohybových segmentů Aktivní hybnost – porušena u parézy, pasivní hybnost neporušena Pasivní hybnost – porucha v případě kontraktu kolem kloubu ankylózy Hybnost může být omezena pro bolest! Svalová síla – orientačně stiskem ruky

7 Vyšetření taxe Zkouška prst – nos
Zkouška prst – protilehlý (jednostranný) ušní lalůček Úchop sklenice, tužky Diadochokinéza, schopnost provádět střídavé pohyby Patologie: - hypermetrická taxe - adiadochokinéza

8 Vyšetření svalového tonu
= pomalá hloubková vrstvová palpace bříšky prstů, pacient úplně uvolněn Vyšetření kvality kůže, hodnocení trofických změn - tloušťka, schopnost vytvořit řasu, posunlivost proti spodině - teplota, vlhkost/suchost, pružnost Svalový tonus, zhodnocení bolestivosti palpace - u celého svalu i jednotlivých svalových vrstev Spastický sval – na pohmat pružný, zvýšení tonu

9 Vyšetření čití orientačně na celém těle, při zavřených
očích a jasném vědomí pacienta srovnáváme (především P a L stranu) 1) Povrchové čití 2) Hluboké čití 3) Stereognosie

10 Povrchové čití (tj. kožní a slizniční) spolu se senzorickými analyzátory tvoří E X T E R O C E P T I V N Í Č I T Í Vnímání podnětů: TAKTILNÍ – dotekem, hlazením kůže ALGICKÉ – reakce na vnímání bolesti TERMICKÉ – přiložení teplého a studeného LOKALIZAČNÍ DISKRIMINAČNÍ – rozeznání vzdálenosti 2 taktilních podnětů GRAFESTEZIE – rozeznání písmen, číslic, obrazců psaných prstem na kůži ELEKTRICKÉ – přiložením elektrody

11 Hluboké čití spolu se šlachookosticovými analyzátory tvoří P R O P R I O C E P T I V N Í Č I T Í POHYBOCIT – vyšetřovaný určuje směr a úhel při pasivních pohybech v jednotlivých kloubech/ pohyb napodobí POLOHOCIT – vyšetřovaný určuje polohu končetiny VNÍMÁNÍ VIBRACÍ – přiložení rozkmitané ladičky na místa, uložení kosti pod kůží (palhypestezie, palanestezie) BARESTEZIE – schopnost vnímat hluboký tlak

12 Testování úchopu Funkční testy ruky a) Silový úchop
úchop koule - představuje základní postavení ruky válcový úchop – uchopení válce až sevření ruky do pěsti háček b) Jemný precizní úchop špetka – sbírání celých předmětů, JM štipec – držení psacích potřeb a malých nástrojů, jemná manipulace klíčový úchop

13

14 Kvalita úchopu závisí na:
hybnosti kloubů a svalové síle vzájemné svalové koordinaci povrchové a hluboké citlivosti Správný úchop - vyvážené a účelné postavení nejen ruky HK, ale i těla a jeho jednotlivých segmentů

15 Hodnocení soběstačnosti
Schopnost soběstačnosti posuzujeme ve vztahu k: a) personálním aktivitám - ADL aktivity b) instrumentálním všedním činnostem - IADL aktivity. Komponenty: motorická senzorická kognitivní psychosociální

16 Hodnocení ADL aktivit:
p ř í m é p o z o r o v á n í s t a n d a r d i z o v a n é t e s t y

17 T E S T B A R T H E L O V É mezinárodně nejrozšířenější skórovací test základní důležité funkce denního života max. 100 bodů

18 T E S T I A D L dovednosti související s vedením domácnosti; životem ve společnosti; péčí o zdraví připravenost zajistit svou bezpečnost a bezpečnost v domácím prostředí fyzický výkon max. 80 bodů

19 TEST FIM MODIFIKOVANÝ TEST BARTHELOVÉ KATZŮV TEST KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ FRENCHAYSKÝ TEST AKTIVIT TEST AKTIVIT KODAŇSKÁ ŠKÁLA STAVU PO NÁHLÝCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH SKANDINÁVSKÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ STAVU PO NÁHLÝCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH - KRÁTKÁ FORMA - STATUS SEBEOBSLUHY PODLE KENNYOVÉ

20 Hodnocení motorických schopností
Rovnováha vsedě - pacient sedí na okraji postele, nohy na podlaze, záda neopřená a ruce v klíně. Je-li pacient schopen udržet tělo v této pozici bez pomoci po dobu 15 sekund, je vyšetřujícím mírnou silou postrkován dopředu, dozadu a do stran. Vyšetřující přitom dává pozor a volnou rukou brání, aby pacient neupadl.

21 Vyšetření stoje je zaměřeno na poruchy rovnováhy
je třeba vždy respektovat kontraindikace stoje nebo chůze! Hodnocená osoba provádí stoj v obuvi, kterou nosí, bez ortéz, vedle stolku, na rovné podlaze

22 Vyšetření chůze - přináší řadu důležitých informací
(vyžaduje integraci řady hybných, tonických, rovnovážných i aferentních systémů) - chůze je do značné míry zautomatizována - sledování při běžné činnosti = nejlepší test pro motorický systém

23 Charakteristika nejčastějšího typu chůze
pacient není schopen pokrčit postižené koleno během švihové fáze, chodidlo uklouzává nebo klopýtá, když hemiplegickou končetinu tahá za sebou pacient postiženou končetinu pasivně předsune rotací kolem nepostižené DK (cirkumdukce DK), postižené koleno je v EX; úsilí, které vynakládá na odvalení plosky pomocí cirkumdukce, zvyšuje svalový tonus postižené HK

24 HODNOCENÍ ŘEČI A SYMBOLICKÝCH FUNKCÍ
Patří sem funkce: FATICKÉ GNOSTICKÉ PRAKTICKÉ

25 Na dominantní (levou) mozkovou hemisféru vázány především
F A T I C K É fce (méně již praktické a ještě méně gnostické): * Jazyk – řeč * Pojmenování předmětů a obrazů * Rozumění * Opakování * Čtení, psaní, počítání * Praxie

26 Nedominantní (pravá) hemisféra zabezpečuje zrakovou a prostorovou percepci, chování a orientaci v levé polovině prostoru a afektivní a emocionální komponenty řeči. Poruchy: * Neglect syndromy * Apraxie při oblékání * Konstrukční apraxie * Komplexní vizuálně – prostorové deficity * Poruchy prosodie (intonace, melodie)

27 AFASIE patří mezi hlavní poruchu řeči, kdy vázne produkce nebo
rozumění řeči. Jedním z kritérií pro druh afázie je i plynulost řeči Druhy afázie: Expresivní (motorická) – porucha vyjadřovacích schopností, řeč nonfluentní, agramatismy, řeči rozumí, poruchu si uvědomuje Perceptivní (senzorická) – porucha porozumění řeči, řeč plynulá, „slovní salát“, neologismy

28 Globální (kompletní) afázie
Kondukční afázie – nemocný mluví plynně, poměrně dobře rozumí V řeči četné parafázie, těžká porucha při pokusu o opakování řeči. Amnestická afázie - nemocný zapomíná pojmy, názvy předmětů denní potřeby Snaha pojem opsat, z nabídnutých slov určí správné. Porozumění neporušeno

29 G N O S T I C K É f c e Zraková agnosie – nepozná předměty zrakem, nemůže číst, normálně mluví a píše, porucha zrakové orientace v prostoru. Sluchová agnosie (slovní hluchota) – neschopnost opakovat ani psát na diktát. Poruchy percepčních funkcí: * ANOSOGNOSIE * P/L DISKRIMINACE * SOMATOGNOSIE * PORUCHA PROSTOROVÝCH VZTAHŮ * NEGLECT SYNDROMY

30 A P R A X I E neschopnost vykonávat naučené koordinované
pohyby bez porušené hybnosti. Motorický volní akt: MYŠLENKA – PLÁN – AKCE Motorická apraxie – zachován plán, porušeno provedení úkonu. Idiatorní apraxie – chybí představa i plán, nechápe úkol, neschopen koordinace jednotlivých úkonů a pohybových kroků do uceleného pohybu, často neschopen zahájit činnost.

31 Vyšetření kognitivních funkcí
Standardizované testy Pozorování a analýza činnosti

32 MMSE ORIENTACE 2. ZAPAMATOVÁNÍ 3. POZORNOST A POČÍTÁNÍ 4. VÝBAVNOST 5. ŘEČ, KOMUNIKACE A KONSTRUKČNÍ SCHOPNOSTI

33 Hodnocení neurobehaviorálních projevů Posuzuje změny chování u pacientů následkem mozkového poškození. 27 položek (1-7 bodů; max. 189),

34 Blesedova škála demence - schopnost / potíže při výkonu ADL i IADL činností; - krátko i dlouhodobé paměťové schopnosti; - schopnost orientovat se místem, časem, osobou..

35 Test kreslení hodin

36 Použitá literatura: Ambler Z., Neurologie pro studenty lékařské fakulty, karolinum 2002 Lipertová – Grúnerová M., Neurorehabilitace, Galén 2005

37 Děkuji za pozornost Bc. Glozová Hana


Stáhnout ppt "Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - Košumberk"

Podobné prezentace


Reklamy Google