Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno v roce 2006 Ing. Petr Matuszek Seminář SVSE Přerov 18. října.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno v roce 2006 Ing. Petr Matuszek Seminář SVSE Přerov 18. října."— Transkript prezentace:

1 Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno v roce 2006 Ing. Petr Matuszek Seminář SVSE Přerov 18. října 2006

2 Obsah Úvod Účast SVSE v pracovní skupině EGÚ Výsledky v roce 2006 Požadavky na změny Závěr

3 Tvorbu regulovaných cen v elektroenergetice ovlivňuje  Energetický zákon  Ostatní legislativní nástroje (nařízení vlády a vyhlášky)  Pravidla ERÚ  Propočty EGÚ  Iniciativy účastníků trhu Úvod

4 Úvod  ERÚ reguluje ceny monopolních činností  EGÚ Brno je řešitelem zprávy „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007“, která je podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ

5 Cíle SVSE   Prosazení oprávněných zájmů spotřebitelů a samovýrobců při tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ pro příští rok   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů včetně zlepšení podmínek pro odběratele a samovýrobce   Eliminace dominantního vlivu ČEZ

6 Zajištění cíle v roce 2006   SVSE – jeden z objednatelů studie EGÚ Brno – Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007   Vyhodnocení dopadů Cenového rozhodnutí ERÚ (CR) pro rok 2006   Zkušenosti členů SVSE s aplikací CR 2006 a otevřeným trhem s elektřinou

7 Cíle studie EGÚ v roce 2006  Průzkum názorů a zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky a jejich vyhodnocení. Doporučení oprávněných požadavků k aplikaci do metodických postupů tvorby cen a tarifů pro rok 2007.  Příprava vstupních údajů potřebných pro stanovení regulovaných cen a tarifů v odvětví elektroenergetiky v roce 2007. Návrhy cen za služby a zpracování podkladů k vydání CR ERÚ pro rok 2007, spolupráce na případných úpravách sekundární legislativy.

8 Průběh řešení 4/2006 – předání našich připomínek a námětů pro řešení 5/2006 – předání analýzy od EGÚ 6/2006 – jednání s EGÚ 8/2006 – jednání na ERÚ 8/2006 – seminář na EGÚ 10/2006 – předání průběžných výstupů řešení 12/2006 – předání závěrečné zprávy

9 Výsledky (1) Zveřejnění předběžných cen elektřiny Požadavek na EGÚ na dřívější zveřejnění (do 15. 10. 2006) předpokládaných maximálních cen elektřiny a regulovaných služeb pro následnou tvorbu finančních a podnikatelských plánů jednotlivých společností na další období. Předběžné ceny jsou účastníkům studie zveřejňovány

10 Výsledky (2) A) Náklady na unbundling Argumentace ČEZu při slučování s RDS snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu, unbundling by měl být pokryt z těchto úspor. Požadavek – náklady na unbundling nezahrnovat do ceny regulovaných služeb. Případně do budoucna úspory by měly tyto ceny snížit. Částečně vyhověno; do budoucna očekáváme snížení regulovaných cen na základě úspor.

11 Výsledky (3) B) Systémové služby Platbou za systémové služby je nutno rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu. Kolísání a výpadky odběru/výroby se projevují jak u odběratelů, tak u výrobců. Na straně odběru se jedná většinou o jednotky, příp. desítky MW. Vliv na elektrizační soustavu jako celek je většinou zanedbatelný. U výrobce se však jedná o hodnoty řádově vyšší, většinou desítky až stovky MW. Výpadky těchto velkých bloků vyvolávají nutnost využití podpůrných služeb. Obecně lze konstatovat, že potřeba aktivace podpůrných služeb je vyvolávána stranou výroby.

12 Výsledky (4) B) Systémové služby – pokračování Za současného stavu a tržního chování dominantního výrobce ČEZ, který podstatným způsobem zvyšuje ceny elektřiny, český zákazník platí i systémové služby pro výrobu elektřiny, která je exportována. Všichni tedy platíme za něco, co jsme si neobjednali, co nechceme, a z čeho má prospěch někdo jiný. Z tohoto systému by měla být vyjmuta pouze vlastní spotřeba. Náš požadavek je odmítán s odkazem na legislativu EU o nezatěžování exportu dalšími poplatky.

13 Výsledky (5) B) Systémové služby – pokračování Z tohoto důvodu upřesnění požadavku SVSE na zahrnutí reálných nákladů, které jsou s výrobou elektřiny pro export spojeny. Doporučujeme rozdělení systémových služeb mezi odběratele a výrobce; navrhujeme provést rozbor možností a metodických postupů, které by bylo možné uplatňovat v případě potřeby rozdělit platby za SyS mezi stranu spotřeby a výroby. Zatím není dohoda s ERÚ. SVSE požádalo o názor ÚOHS.

14 Výsledky (6) C) Obnovitelné zdroje Vícenáklady způsobené provozem OZE je nutné přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných částech ceny za elektřinu. Jedná se zejména o nárůst potřeby podpůrných služeb. Toto opatření s sebou přinese zvýšené výkupní ceny. Přesto je nutno trvat na tom, aby v příspěvku na OZE byly zahrnuty všechny náklady s jejich provozem spojené a aby nemohlo docházet k účelovému zkreslování různými ekologickými sdruženími.

15 Výsledky (7) C) Obnovitelné zdroje – pokračování Doporučení – provést analýzu dostupných dat a vypracovat studii s cílem stanovení očekávané velikosti navýšení nákladů na nákup podpůrných služeb ve vazbě na provoz větrných elektráren. Zatím není dohoda s ERÚ. SVSE požádalo o názor ÚOHS. Myslíme si, že v obou těchto případech by mohlo jít – kromě porušování základních principů spravedlnosti – i o porušování soutěžního práva; náklady jsou přenášeny na skupinu, která s nimi nemá nic společného!

16 Výsledky (8) D) Lokální distribuční soustavy Nutné zjednodušit situaci provozovatelů LDS a jejich vnořených zákazníků. Pokud je faktický provozovatel LDS disciplinovaný, licenci si pořídí. Pokud se s faktickým provozovatelem LDS nedohodnou, mohou nastat vážné problémy s dodávkou. Doporučení: Řešení těchto sporů v příští novele energetického zákona dát do kompetence ERÚ. Dle ERÚ je již dnes částečně řešeno povinností dodavatele dodávat ještě 12 měsíců po ukončení licence na distribuci.

17 Výsledky (9) E) Zvýhodněné sazby V řadě případů dochází k využívání zvýhodněných sazeb k jiným účelům, než jsou určeny. Například odběratel nainstaluje jeden bojler, získá sazbu (shodnou s RDS) za noční elektřinu a následně přesune výrobu do noční směny. Navrhujeme upravit stávající pravidla, aby provozovatel LDS měl možnost osadit samostatné měření pro blokovaný spotřebič. Doporučení ERÚ – řešit vlastní sazbou distribuce LDS.

18 Výsledky (10) F) Dílčí body zprávy EGÚ Sjednotit distribuční tarify pro konečné zákazníky u srovnatelných typů sazeb pro obyvatelstvo a maloodběr, obdobně i pro ceny silové elektřiny dodavatele poslední instance ERÚ toto nedoporučuje s ohledem na zvýšení cen pro domácnosti. V podstatě důkaz politických vlivů na ceny elektřiny. Decentrální výroba – příspěvek za veškerou vyrobenou elektřinu ERÚ toto nedoporučuje, dokonce úvaha o zrušení tohoto příspěvku!

19 Výsledky (11) G) Připomínky k Cenovým rozhodnutím ERÚ - CR ERÚ č. 10/2005 – podpora pro výrobu elektřiny z OZE, KVET a DEZ - CR ERÚ č. 14/2005 – ceny elektřiny a souvisejících služeb

20 Výsledky (12) G) Připomínky k CR ERÚ č. 14/2005 - pokračování Odst. (2.1.), písmeno b) – Znění ERÚ: b) za systémové služby ke každé 1 MWh celkového množství elektřiny v MWh … z původně odděleného ostrovního provozu v případě jeho plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky nad rámec diagramu … 781,40 Kč/MWh, tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy Doporučení vypustit tento odstavec b), resp. řešit progresivním odstupňováním penalizace. ERÚ zatím nerozhodl.

21 Výsledky (13) G) Připomínky k CR ERÚ č. 14/2005 - pokračování Odst. (4.9.) – Znění ERÚ: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %…. Doporučení: … je nižší než 20% … ERÚ požaduje bližší informace.

22 Výsledky (14) G) Připomínky k CR ERÚ č. 14/2005 – pokračování Kompromisní návrh: Problematika v jednání

23 Výsledky (15) G) Připomínky k CR ERÚ č. 14/2005 - pokračování Odst. (4.9.) – Znění ERÚ: Za překročení rezervované kapacity v této toleranci je provozovatelem regionální distribuční soustavy uplatňována pevná měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.5) Doporučení: doplnit „lokální DS“. ERÚ akceptuje.

24 Výsledky (16) G) Připomínky k CR ERÚ č. 10/2005 - pokračování Návrh: Zvýšení příspěvku k ceně elektřiny při spalování DEZ nebo rozdělení podle jednotlivých druhotných zdrojů dle jejich náročnosti na výrobu tepla. ERÚ doporučuje individuálně požádat o příspěvek na základě vlastní kalkulace.

25 Požadavky na změny (1) Změna financování Zadavatelem studie EGÚ by měl být přímo ERÚ. Účast spotřebitelů by měla být bezplatná, protože vlastně platí dvakrát. Doporučujeme platbu např. formou placení přes OTE. Zatím nebylo akceptováno.

26 Požadavky na změny (2) Systémové služby - Názor ÚOHS Další možnosti řešení: - přiřadit náklad na SyS pouze exportu (patrně odpor ostatních států EU) - zavést G komponentu (mělo by být v celé EU podobné)

27 Požadavky na změny (3) Transparentnost nákladů na OZE Další možnosti řešení - požádat ERÚ o zapůjčení studie „Velikost a struktura požadavků na podpůrné služby, ceny za podpůrné/ systémové služby v ES ČR pro druhé regulační období a metodika pro jejich stanovení“ - do jednání zahrnout ČEPS - možnost aktualizace studie

28 Závěr Složitá cesta prosazování zájmů spotřebitelů Pozitivní význam účasti SVSE na zpracování studie EGÚ a na přípravě Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2007

29 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno v roce 2006 Ing. Petr Matuszek Seminář SVSE Přerov 18. října."

Podobné prezentace


Reklamy Google