Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oprávněný zákazník v roce 2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oprávněný zákazník v roce 2005"— Transkript prezentace:

1 Oprávněný zákazník v roce 2005
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Oprávněný zákazník v roce 2005 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Seminář AEM – SVSE, 3. listopadu 2005

2 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Požadavky subjektů elektroenergetiky (včetně SVSE) na regulaci cen, současný stav jejich zohlednění 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Tématické oblasti zkušeností subjektů:
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Tématické oblasti zkušeností subjektů: ceny za službu přenosové sítě, ceny za systémové služby, ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce, způsob úhrady distribučních služeb mezi sousedními provozovateli regionálních distribučních soustav na hladinách vvn, vn a nn, cenové podmínky lokálních distributorů, tarify pro konečné zákazníky na hladině nn; metodické přístupy k využití tarifní statistiky pro nastavení regulovaných cen distribuce na úrovni nn, cena pro výrobce za decentrální výrobu a příspěvek konečných zákazníků na tuto výrobu, 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Tématické oblasti zkušeností subjektů:
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Tématické oblasti zkušeností subjektů: podpora výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích (OZE) a z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET); cena pro konečné zákazníky za krytí vícenákladů na výkup elektřiny z těchto zdrojů, průměrná cena silové elektřiny pro stanovení nákladů na ztráty, vícenákladů na podporu OZE a KVET a pro vyhodnocení cenové přirážky za nedodržení smluvené hodnoty účiníku, cena elektřiny zajišťované dodavatelem poslední instance, cena za činnost OTE. Kromě uvedených bodů se odpovědi týkaly následujících dalších oblastí: připomínky k Cenovému rozhodnutí ERÚ připomínky k věcné náplni Projektu „Ceny a tarify … 2006“ 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Přehled respondentů 5 EGÚ Brno, a. s.

6 Ceny za službu přenosové sítě
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Ceny za službu přenosové sítě SVSE navrhuje vůbec nezvyšovat ceny za služby přenosové sítě, případně pouze v rámci oficiální inflace. Skupina ČEZ – navrhuje: zvážit zvýšení podílu výnosů z aukcí na krytí povolených výnosů přenosové soustavy pro stanovení jediné ceny za RK skupiny ČEZ použít soudobé maximum celé skupiny (skoky ve finálních cenách za službu PS) 6 EGÚ Brno, a. s.

7 Ceny za službu přenosové sítě
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Ceny za službu přenosové sítě Stanovení ceny za službu přenosové sítě – postup daný vyhláškou – viz- předchozí prezentace Rok 2006 2. rok 2. regulačního období Sloučení 5 DS (SČE, SME, STE, VČE, ZČE) do jedné – ČEZ Distribuce Vliv sloučení na cenu RK není skokový – soudobost je promítnuta postupně vzhledem ke skutečnosti, že se při vyhodnocování RK PS vychází z posledních 3 zimních období. 7 EGÚ Brno, a. s.

8 Ceny za systémové služby
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Ceny za systémové služby SVSE navrhuje vůbec nezvyšovat ceny za systémové služby, případně pouze v rámci oficiální inflace. SČE, a. s. vyjádřilo trvání nesouhlasu zákazníků s platbou, byť sníženou, za systémové služby za elektřinu vyrobenou a spotřebovanou uvnitř LDS, pokud vzhledem k technologii výroby výpadek zdroje neznamená zvýšení odběru nad rámec běžné odchylky. Jako typický příklad je uveden odběratel Frantschach Energo a.s., Štětí (FE a.s.). PRE, a. s. doporučuje analyzovat ceny za systémové služby s ohledem na existenci vnitrodenního trhu a hledat další možnosti ke zlevnění systémových služeb. Skupina ČEZ doporučuje při stanovení prostředků určených na nákup podpůrných služeb ČEPS reflektovat predikovaný nárůst připojovaných větrných elektráren. 8 EGÚ Brno, a. s.

9 Ceny za systémové služby
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Ceny za systémové služby Postup stanovení ceny SyS je vymezen vyhláškou. Koncepce stanovení nákladů na PpS pro 2. regulační období – postupná degrese Problematika PpS není v rámci smluv „Ceny & Tarify“ samostatně řešena. V loňském roce – samostatné smlouvy – výhled do roku 2009 (mapa rizik). Výsledky tohoto řešení disponuje podle smlouvy ERÚ a ČEPS. ERÚ sleduje faktory ovlivňující celkovou výši nákladů na PpS. K připomínce Frantschach Energo a.s., Štětí SyS neslouží pouze pro řešení výpadku zdrojů. Cenou za SyS se hradí i náklady spojené se synchronním provozem soustavy, tj. s ustálenou frekvencí, napětím apod. Cenou se hradí náklady na držení výkonových rezerv pro regulaci soustavy. Aktivace PpS je hrazena v ceně odchylky – zde se projeví výhoda u zákazníka v případě samoregulačního zásahu při výpadku vlastního zdroje. 9 EGÚ Brno, a. s.

10 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce SVSE poukázalo na neúnosný nárůst roční RK (cca o 35%), neúměrné sbližování distribučních poplatků na úrovních vvn a vn. Cena roční (měsíční) rezervované kapacity je velmi rozdílná u jednotlivých regionálních PDS. SVSE se dotazuje, zda jsou podmínky provozování a zajištění potřebné kapacity u jednotlivých RDS natolik rozdílné, že vedou k takovým rozdílům cen za rezervaci kapacity. Navrhuje ceny nezvyšovat vůbec, případně pouze v rámci oficiální inflace. Dochází ke snižování hodnoty RK na hladině VN – růst ceny 10 EGÚ Brno, a. s.

11 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
11 EGÚ Brno, a. s.

12 Doplňující analýzy dle požadavku SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Doplňující analýzy dle požadavku SVSE Vyjádření zhotovitele ke sbližování RK na VVN a VN: Zhotovitel provedl statistické porovnání rozdílu cen za roční RK na hladině VN a VVN. Z porovnání vyplývá, že téměř u všech subjektů dochází ke zvyšování rozdílu cen za RK na hladině VN a VVN. Nárůst cen za RK je dán kromě eskalace povolených výnosů (kterou dle metody regulace ovlivní pouze ekonomické statistické parametry jako inflace, mzdový faktor a daňová sazba) zejména poklesem hodnot RK u KZ. Zvyšování rozdílu v cenách za RK mezi VVN a VN je dáno větším poklesem hodnoty RK na hladině VN. Výsledky porovnání rozdílu cen za roční RK na hladině VN a VVN pro jednotlivé roky liberalizovaného prostředí jsou uvedeny na následujících grafech. 12 EGÚ Brno, a. s.

13 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu

14 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce Zástupce PRE, a. s.: Korekční faktor distribuce se v současné podobě opírá o tarifní statistiku distributora a její údaj konečné spotřeby zákazníků VO, MOP, MOO. Měl by se opírat o údaje spotřeby konečných zákazníků dle bilance distribuční soustavy hodnoceného roku a jejího rozdílu vůči údaji konečné spotřeby předpokládané bilancí v roce tvorby ceny za službu distribuce (rok i- 2). Je respektováno ve výpočtu K faktoru NN – tarifní statistika je přepočtena na hodnotu dodávky z výkazu bilance PDS (B2-12) 14 EGÚ Brno, a. s.

15 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce EOP uvedl, že platba za rezervaci kapacity je vzhledem k silové elektřině pro konečné zákazníky relativně velmi vysoká a dále navrhl zvážit pro větší motivaci v oblasti predikce spotřeby u konečného zákazníka větší poměr mezi platbou za měsíční a roční rezervovanou kapacitu. 15 EGÚ Brno, a. s.

16 Z uvedených grafů vyplývá, že u PRE a u E
Z uvedených grafů vyplývá, že u PRE a u E.ON dochází z dlouhodobějšího pohledu spíše k mírnému snižování koeficientu (1,12 pro rok 2006). Z hlediska průměru za ES ČR je výše koeficientu poměrné stabilní (1,12 až 1,14). U PDS patřících do skupiny ČEZ jsou hodnoty z hlediska jejich průměru rovněž stabilní (kolem 1,15).

17 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Ceny za služby distribučních sítí na napěťových hladinách; přístup ke stanovení korekčního faktoru ceny distribuce Skupina ČEZ: stávající praxe je považována za vyhovující. Zásadní je nový přístup při stanovování faktoru U – významně ovlivní ceny distribuce. Oblast ztrát – změna při sloučení oblastí DS. Dnes je aplikované % ztrát na vstup do soustavy. Při sloučení více distribučních soustav dojde ke snížení vstupu do soustavy o vzájemné toky, tedy dojde ke snížení absolutní hodnoty ztrát. Ve skutečnosti však tímto pouze administrativním zásahem ke skutečnému snížení ztrát nedojde. Problematika stanovení ztrát v DS byla revidována vzhledem ke sloučení DS a vzhledem ke stanovenému normativu ztrát pro 2. regulační období. Byl zohledněn snížený vstup do soustavy vlivem nezapočítávání přetoků uvnitř slučovaných DS. 17 EGÚ Brno, a. s.

18 Obecné a další názory na nastavené prostředí
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Obecné a další názory na nastavené prostředí SVSE navrhuje některé obecné zásady: Zjednodušení situace provozovatelům LDS. Vyřešení způsobu podpory druhotných energetických zdrojů. Vyčíslení nákladů na unbundling, dopad pro konečného zákazníka. Jasné řešení sjednocení ČEZ a 5 RDS – vazba na ceny za služby sítí. Skupina ČEZ navrhuje zvýšit částku za výběr průtočných položek, a to i s ohledem na možný vznik pohledávek spojených s tímto výběrem. 18 EGÚ Brno, a. s.

19 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Náklady na unbundling Zhotovitel není do procesu vyhodnocení nákladů na unbundling a povolených výnosů pro rok 2006 zahrnut, proto nemůže poskytnout žádné další podrobnější informace. Tuto problematiku řeší výhradně ERÚ s dotčenými subjekty. Sloučení JČE a JME do EON Distribuce nastalo od bez zahrnutí nákladů na unbundling Zástupce ERÚ sdělil, že náklady na unbundling (zejména zásahy do IS) se dělí do 3 částí: jednorázové - budou se rozpouštět postupně v jednotlivých letech, průběžné - budou se uvažovat v každém roce, investiční - budou se rozpouštět postupně v jednotlivých letech. Přibližná hodnota nákladů unbundlingu je cca. 200 mil. Kč/původní REAS, do PV do konce II. R. O. 19 EGÚ Brno, a. s.

20 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Náklady na unbundling Přenesení těchto nákladů na zákazníky formou promítnutí do samostatné ceny nebo do ceny za použití sítí není v souladu s vyhláškou o regulaci (438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je toho názoru, že koncepce proměnné složky ceny za použití sítí, kdy jsou v této ceně kryty pouze náklady na ztráty v sítích by měla být zachována. Pro promítnutí nákladů unbundlingu do samostatné ceny by se musela změnit vyhláška o regulaci, je však otázkou jakou výhodu by to přineslo pro zákazníky. Zhotovitel souhlasí, že při zohlednění zvýšených nákladů na unbundling by měly být v povolených výnosech zohledněny rovněž úspory snižování nákladů vlivem unbundlingu a toto stanovisko lze doporučit ERÚ k uvážení. 20 EGÚ Brno, a. s.

21 Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN SVSE poukázalo na podstatné zvýšení cen na úrovni NN, jak vyplývá z Cenového rozhodnutí pro rok Navrhuje nezvyšovat vůbec, případně pouze v rámci oficiální inflace. SČE, a. s. – výpočet vycházel z predikce TS – nejednotný přístup u jednotlivých PDS. SČE navrhuje použití klouzavé TS (za posledních 12 měsíců do konce září 2005) a výsledné hodnoty přizpůsobit celkovým predikovaným MWh, které stanoví ERÚ, případně nechat hodnoty stejné. Z hlediska počtu OM použít poslední známý stav – např. ke konci září. Tento postup nakonec nebyl použit – vychází se z TS 2004. 21 EGÚ Brno, a. s.

22 Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN Skupina ČEZ doporučuje: Rozšířit problematiku stanovení cen distribuce na hladině NN o konfrontaci s kalkulačním přístupem k nákladovosti jednotlivých sazeb. Úplné opuštění kalkulací nutně vyvolá nutnost křížových dotací a tím i možnost deformace chování zákazníků a obchodníků v rozporu se zájmy tvůrce cenové politiky, které ale dopadnou na RDS. Ve shodě s EGÚ Brno prvotně stanovení cíle při určování tarifů. Respektovat očekávaný vývoj tarifních statistik podle návrhu PDS včetně názoru na vývoj a strukturu spotřeby se zahrnutím vlivu teploty. 22 EGÚ Brno, a. s.

23 Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Tarify pro konečné zákazníky na hladině NN Problém „zneužití“ dvoutarifních sazeb v sítích lokálních distributorů byl diskutován na jednání Tarifní komise. Možná řešení problému: Stanovení hranice podílu instalovaného příkonu blokované části spotřeby. Stanovení hranice podílu spotřeby ve VT / NT. Povinnost samostatného měření blokované části spotřeby. Stanovení vlastních cen provozovatele lokální distribuční soustavy. Zvažuje se možnost „volné“ podmínky o požadovaném podílu spotřeby ve VT / NT s možností individuální dohody. 23 EGÚ Brno, a. s.

24 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Cena pro výrobce za decentrální výrobu a příspěvek konečných zákazníků na tuto výrobu SVSE požaduje, aby cena pro výrobce za decentrální výrobu byla hrazena za veškerou elektřinu výrobcem vyrobenou, nezávisle na jejím dodání do distribuční soustavy, kromě vlastní spotřeby. Dále požaduje, aby byl poplatek zvyšován v souladu s nárůstem ostatních cen. Zdůvodnění je uvedeno v připomínkách SVSE k Cenovému rozhodnutí ERÚ v kap. 13. Požadavek nebyl ze strany ERÚ akceptován Zástupce PRE, a. s. navrhuje pro stanovení předpokládané výroby v těchto zdrojích pro regulační výkaz uložit výrobcům povinnost předávat PDS do konce března b.r., s možností upřesnění do b.r., plán objemu výroby pro příští rok. 24 EGÚ Brno, a. s.

25 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Cena pro výrobce za decentrální výrobu a příspěvek konečných zákazníků na tuto výrobu SVSE požadovalo provedení analýzy dopadu na ceny příspěvku na DV pro KZ. V současném postupu nastavení cen se počítají náklady provozovatele regionální distribuční soustavy na úhradu ceny pro decentrální výrobu dle CR bod. 4. Podkladem jsou plánované dodávky ze zdrojů připojených k regionální DS uvedené v plánu bilance provozovatele DS ve výkaze B2-12. Zhotovitel provedl dvě analýzy pro navrhovanou úpravu metodiky lišících se v přístupu, kdo přispívá na úhradu krytí nákladů na podporu DV: Příspěvek na krytí hrazen pouze KZ bez lokální spotřeby Příspěvek na krytí hrazen KZ včetně lokální spotřeby 25 EGÚ Brno, a. s.

26 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Zhotoviteli nejsou známy podklady o rozdělení lokální spotřeby po napěťových hladinách. Rozdělení na napěťové hladiny bylo provedeno expertním odhadem ve dvou variantách. 26 EGÚ Brno, a. s.

27 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Podpora výroby elektřiny v OZE a z KVET; cena pro konečné zákazníky za krytí vícenákladů na výkup elektřiny z těchto zdrojů SVSE uvádí, že v oblasti obnovitelných zdrojů je nutno transparentně uvádět veškeré náklady, které s jejich instalací a provozem souvisejí. Všechny tyto náklady je nutno zahrnout do příplatku na OZE. Jedná se zejména o: Nárůst potřeby PpS ČEPS a PDS – povinnost výkupu energie z OZE na krytí ztrát. Pokud bude povinný výkup vyšší než ztráty, bude to znamenat vznik odchylky Þ ČEPS, nebo PDS zaplatí a dá do nákladů Þ zvýšené náklady zaplatí koneční zákazníci Blokování přenosových cest kruhovými toky mající důsledky buď v omezení přenosových možností pro obchod, nebo vyvolání nutnosti stavby nových vedení. 27 EGÚ Brno, a. s.

28 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Podpora výroby elektřiny v OZE a z KVET; cena pro konečné zákazníky za krytí vícenákladů na výkup elektřiny z těchto zdrojů Uvalení nákladů na původce-provozovatele OZE by mělo za následek zvýšení výkupních cen (dle nového zákona o podpoře OZE) a v důsledku zvýšení cen pro KZ. Zástupce SČE, a. s. konstatuje, že nelze zajistit kontrolu měření dodané elektřiny do jiné sítě než regionálního PDS. PDS musí bezmezně věřit dodavateli, že tuto energii skutečně vyrobil a dodal do jiné sítě (LDS, apod). Dále SČE uvádí, že není jednoznačně definováno u krytí vícenákladů na OZE (pokud výrobce elektřinu fyzicky nedodává do sítě REAS), jestli se jedná o stejné množství jako při hlášení ceny za činnost OTE a systémových služeb (viz bod v CR ERÚ č. 10/2004 ) Ověření předávaných hodnot o výrobě OZE je v kompetenci SEI. Zástupce PRE, a. s. navrhuje uložit výrobcům v OZE/KVET povinnost předávat PDS do konce března b.r. předpokládaný objem výroby v těchto zdrojích pro příští rok pro potřeby vyplnění regulačního výkazu s možností upřesnění do b.r. 28 EGÚ Brno, a. s.

29 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Podpora výroby elektřiny v OZE a z KVET; cena pro konečné zákazníky za krytí vícenákladů na výkup elektřiny z těchto zdrojů Povinnost předávat provozovateli DS plánované množství roční vyrobené elektřiny platí pro provozovatele OZE a KVET a je v Cenovém rozhodnutí stanovena v termínu 4 měsíce před začátkem roku, ve kterém se má podpora uplatnit. Skupina ČEZ podporuje co nejrychlejší přechod ze systému výkupu za minimální ceny na „zelený bonus“ (a to výrazně diferencovanou podporou bonusů proti povinnému výkupu). Postrádá se možnost kontroly výroby OZE/KVET v LDS. Cena pro KZ na krytí vícenákladů by neměla být aplikována na čerpání PVE. ERÚ nemá námitky proti vyjmutí čerpání PVE z plateb na krytí vícenákladů na OZE/KVET. 29 EGÚ Brno, a. s.

30 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Průměrná cena silové elektřiny pro vyhodnocení cenové přirážky za nedodržení smluvené hodnoty účiníku Podle SVSE má cenová přirážka za nedodržení účiníku příliš progresivní charakter při neplnění, SVSE doporučuje zmírnit sankce pro konečného odběratele. Nedodržení hodnoty účiníku má negativní dopady na kvalitu dodávané elektřiny v distribučních sítích, z toho důvodů jsou v Cenovém rozhodnutí ERÚ stanoveny cenové přirážky za nedodržení účiníku. Přirážky mají zabránit nedisciplinovanému chování odběratelů a tím zhoršení kvality dodávky, za které mohou být PDS podle návrhu novely vyhlášky o kvalitě (306/2001 Sb.) sankcionováni. Provedena analýza metodiky určení cenové přirážky za nedodržení účiníku – navrhované zmírnění nepřináší podstatnou změnu ve výši cenové přirážky 30 EGÚ Brno, a. s.

31 Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ Teorie přístupu ke stanovení přirážky: p = (Sm – S) / P = (Sm / P) – (S / P) = (1 / cosφm) – (1 / cosφ) p = (cosφ – cosφm) / (cosφ x cosφm) Sm Qm φm S Q φ P 31 EGÚ Brno, a. s.

32 Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ Návrh stanovení přirážky Pro VO je v Cenovém rozhodnutí pro rok 2005 uvedena tabulka s přirážkami pro cosφ = 0,95. Pro MOP – návrh stanovit účiník cosφ = (0,9 nebo 0,85), pro který bude dopočtena tabulka přirážek pro zveřejnění v Cenovém rozhodnutí. Tím je dána větší tolerance pro MOP a rovněž dochází ke zmírnění sankcí při překročení velikosti stanoveného účiníku. Pro MOO nedoporučujeme přirážky aplikovat vůbec. Progresivní charakter cenové přirážky při neplnění stanovené hodnoty účiníku je dán vlastností goniometrické funkce a respektuje nárůst zdánlivého výkonu Sm při větším účiníku. 32 EGÚ Brno, a. s.

33 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky, podklady pro cenové rozhodnutí platné v roce 2006
33 EGÚ Brno, a. s.

34 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky, podklady pro cenové rozhodnutí platné v roce 2006
34 EGÚ Brno, a. s.

35 Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ Charakter cenové přirážky pro účiníky 0,95 a 0,9 35 EGÚ Brno, a. s.

36 Modifikovaná přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Modifikovaná přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ Teorie modifikovaného přístupu ke stanovení přirážky: p = (Sm / S) = (Sm / P) / (S / P) = (1 / cosφm) / (1 / cosφ) p = cosφ / cosφm Sm Qm φm S Q φ P 36 EGÚ Brno, a. s.

37 Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Přirážka za nedodržení velikosti Q pro OZ Charakter cenové přirážky pro účiníky 0, ,9 – 0,85 – 0,8 37 EGÚ Brno, a. s.

38 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Průměrná cena silové elektřiny pro vyhodnocení cenové přirážky za nedodržení smluvené hodnoty účiníku Rozhodnutí ERÚ – STÁVAJÍCÍ STAV V návrhu CR – odstavec 8 Možnost dohody s PDS Odst poslední věta: „Účiník se vyhodnocuje v každém odběrném místě, za které se vyhodnocuje rezervovaná kapacita podle bodu (4).“ 38 EGÚ Brno, a. s.

39 Cena elektřiny zajišťovaná dodavatelem poslední instance
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Cena elektřiny zajišťovaná dodavatelem poslední instance Zástupce PRE, a. s. konstatuje, že cena by měla respektovat skutečnost, že dodavatelem poslední instance se stává subjekt trhu, který musí do podmínek zajištění dodávek pro své zákazníky vstupovat bezprostředně poté, co je regulátorem vybrán. Skupina ČEZ doporučuje cenu SE zvýšit regulovaně (o uznané maximální procento) nad kalkulační úroveň SE pro ztráty (cenově bude asi velmi blízká ceně základního zatížení). Cena DPI budou stanoveny v kategoriích odběru podle přiřazené distribuční sazby. 39 EGÚ Brno, a. s.

40 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Cena za činnost OTE SVSE navrhuje nezvyšovat cenu za zúčtování OTE, případně pouze v rámci oficiální inflace. Navíc by tato cena neměla být uplatňována u samovýrobců. Zástupce SČE, a. s. konstatuje, že je obecně vyjadřován nesouhlas vůči platbě za činnost zúčtování OTE za elektřinu vyrobenou a spotřebovanou uvnitř LDS (Frantschach, Chemopetrol, ACTHERM) Rovněž EOP navrhuje, aby platba za činnost OTE nebyla hrazená výrobcem eventuelně závodní LDS s převažujícím saldem dodávky elektřiny do nadřazené distribuční sítě. Dle názoru EOP je to neodůvodnitelné. 40 EGÚ Brno, a. s.

41 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Cena za činnost OTE ERÚ rozhodl o zachování principu výběru ceny za zúčtování OTE – pohlíží se na to jako na službu celému systému (ES) Pro druhé regulační období přijal ERÚ koncepci, kdy veškerá konečná spotřeba, hradí cenu za činnost zúčtování OTE, i když službu OTE přímo nevyužívá. Způsob této úhrady je dán zprůhledněním metodiky a jejím sjednocením s metodikou výběru plateb za SyS. Rovněž se tím vyřešila nejasnost v případě ceny na krytí ztrát v sítích hrazených OTE. Pokud by se měl změnit přístup placení ceny OTE tak, že by nebyla účtována za odběr lokální spotřeby, odhaduje se následující zvýšení ceny OTE: Rok 2006 – z 4,63 Kč/MWh na 5,14 Kč/MWh (nárůst 10,9 %) 41 EGÚ Brno, a. s.

42 Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu
Cena za činnost OTE Skupina ČEZ doporučuje vyjmout čerpání PVE z platby za OTE (v souladu s celkovým přístupem vztahovat platbu pouze na konečnou domácí spotřebu). Rozhodnutí ERÚ: na spotřebu PVE je pohlíženo jako na vlastní spotřebu (hradí pouze ztráty) 42 EGÚ Brno, a. s.

43 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE Článek 4 (1) – Pevná cena za decentrální výrobu a určené podmínky: Odst. 4.1, 4.2 a 4.3 – návrh na úpravu znění konce odstavce - za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce nahradit, - za každou MWh skutečně vyrobenou výrobcem. Jako zdůvodnění se uvádí, že pokud se jedná o úsporu nákladů za použití sítí na úrovni přenosové soustavy, tak se na této úspoře podílí veškerá vyrobená elektřina výrobcem bez uvažování vlastní spotřeby. Provedena analýza – nárůst cca o 2-4 KčMWh Zatím neakceptováno 43 EGÚ Brno, a. s.

44 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE Článek 7 (4) – Pro poskytování distribučních služeb provozovateli distribučních soustav platí tyto pevné ceny a určené podmínky: Odst – odstavec pojednává o výjimce placení RK pro výrobce, SVSE navrhuje v odstavci vynechat část - kromě elektřiny spotřebované samovýrobcem. Jako zdůvodnění se uvádí, že se jedná o diskriminaci samovýrobců. V případě, že by samovýrobci nehradili RK za odběr z distribuční soustavy, je vliv této změny na nárůst cen pro rok 2006 předběžně odhadován následovně: Prům. cena RK VVN Kč/MW a měsíc Prům. cena RK VN Kč/MW a měsíc Prům. 1sl. cena NN Kč/MWh Požadavek neakceptován – odstavec přesunut do vyhlášky 44 EGÚ Brno, a. s.

45 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE Odst ) – Znění ERÚ: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u samovýrobců v případě zvýšeného odběru z distribuční soustavy v souvislém období maximálně 2 týdny v roce … SVSE navrhuje změnit souvislé období na: „… maximálně 4 týdny v roce …“ . Jako zdůvodnění se uvádí, že 2 týdny v roce pro opravy turbogenerátorů je velmi krátká doba. Odst ) – Znění ERÚ: - Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u samovýrobců v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z vlastního výrobního zařízení v součtu maximálně 24 hodin za měsíc, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. Pokud je samovýrobce připojen do lokální distribuční soustavy aplikuje se v případě tohoto výpadku shodná podmínka i na předávací místa mezi provozovatelem lokální a regionální distribuční soustavy. SVSE navrhuje změnit znění na: „… v součtu maximálně 48 hodin za měsíc …“. Jako zdůvodnění se uvádí, že hodnota 24 hodin za měsíc je velmi nízká. 45 EGÚ Brno, a. s.

46 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE ERÚ akceptoval požadavky SVSE na znění bodu a (4.6., 4.7.) Vhodné upřesnění poslední věty odstavce (týká se pouze samovýrobců?): Pokud je zařízení samovýrobce připojeno k lokální distribuční soustavě, aplikuje se v případě tohoto výpadku shodná podmínka i na předávací místa mezi provozovatelem lokální a regionální distribuční soustavy. Článek 7 (4) – Pro poskytování distribučních služeb provozovateli distribučních soustav platí tyto pevné ceny a určené podmínky: Odst (4.8.) – Znění ERÚ: Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (7.8.) se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %…. SVSE navrhuje zvýšit hranici překročení u LDS na 20 %. Jako zdůvodnění se uvádí, že hodnota 10 % je neúměrně nízká. Zatím není rozhodnuto o akceptaci tohoto požadavku 46 EGÚ Brno, a. s.

47 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE Odst (5) – odstavec pojednává o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z OZE/KVET a o tom, kdo tuto cenu platí. Podstatnou změnou proti předchozím rokům je, že se na platbě OZE/KVET podílí i lokální spotřeba výrobců. SVSE navrhuje v odstavci vynechat část – včetně lokální spotřeby výrobců. V případě, že by se lokální spotřeba výrobců nepodílela na platbě ceny příspěvku na podporu OZE/KVET, je odhadovaný nárůst ceny tohoto příspěvku kolem 11 %. Požadavek nebyl akceptován – břemeno podpory nese veškerá konečná spotřeba 47 EGÚ Brno, a. s.

48 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE Odst – odstavec pojednává o účtování KZ v LDS, která převzala ceny od regionálního distributora, přičemž svým KZ dodává elektřinu na stejné napěťové úrovni, na jaké je připojena k regionální DS. SVSE navrhuje na konec 1. věty doplnit: „Pokud provozovatel lokální účtuje technické ztráty lokální distribuční soustavy a pevnou cenu za použití sítí LDS ke každé MWh dodané prostřednictvím zařízení LDS 15,00 Kč/MWh.“ SVSE navrhuje tuto částku pouze k diskusi, přičemž ji považuje za cenu, která respektuje neoddiskutovatelné reálné náklady spojené se zřízením, provozem a údržbou LDS, která dodává na stejné napěťové hladině, z jaké je napájena od regionální DS. Požadavek nebyl akceptován – záměr je přesunout tento bod do vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou (373/2001 ve znění pozdějších předpisů) 48 EGÚ Brno, a. s.

49 Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE
Příprava cenového rozhodnutí v pracovní skupině při EGÚ Brno; průběh přípravy a současný stav návrhu Připomínky k cenovému rozhodnutí ERÚ - SVSE Článek 9 – Pro činnost Operátora trhu s elektřinou, a.s. platí tyto pevné ceny a určené podmínky Odst c) – odstavec pojednává o platbě ceny za činnost zúčtování OTE 4,63 Kč/MWh vztažený na elektřinu dodanou konečným zákazníkům včetně lokální spotřeby výrobců. SVSE navrhuje v odstavci vynechat část – včetně lokální spotřeby výrobců. Požadavek nebyl akceptován. 49 EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "Oprávněný zákazník v roce 2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google