Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů Konference na Vysočině.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů Konference na Vysočině."— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů Konference na Vysočině – Jihlava 22.1.2008

2 OPPI 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  Hlavní programový dokument (usnesení vlády 1302/2006)  Nástroj realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti a koncepce rozvoje MSP v sektoru průmyslu (MPO) ze SF v letech 2007 – 2013  Alokace cca 100 miliard Kč (CZK)  15 programů podpory (usnesení vlády 50/2007)  Globální cíl: Do roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

3 Programy podpory OPPP x OPPI

4 OPPPOPPI 2004 - 2006 Jednodušší a komfortnější systém pro žadatele Zrychlení administrativy a čerpání prostředků SF Elektronická komunikace eAccount Využití externích hodnotitelů 2007 - 2013 Redukce počtu předkládaných dokumentů Kontrola metodou vzorků OPPP x OPPI

5 eAccount – design

6 Žádost o dotaci Elektronický podpis  Účet v eAccount Registrační žádost Datum pro vznik způsobilých výdajů Plná žádost Hodnocení žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ukončení projektu Žádost o platbu Monitoring Vyplacení dotace REALIZACE PROJEKTU

7 Implementace Implementační struktura Řídicí orgán – MPO – Sekce strukturálních fondů Zprostředkující subjekty:  CzechInvest  CzechTrade  Česká energetická agentura (zrušena k 31.12.2007)  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Další partneři (poradenské instituce, HK, svazy, banky …)

8 1)Záměr projektu v souladu s Výzvou 2)Transparentnost výběrových řízení 3)Dodržení harmonogramu a rozpočtu 4)Projektově oddělené účetnictví (subsystém) 5)Dosažitelnost dokladů a jejich archivace 6)Povinná publicita 7)Změny, chyby a jejich vypořádání 8)Pojištění majetku 9)Dodržování Podmínek (součást Rozhodnutí) 10)Porušení rozpočtové kázně, odnětí dotace a sankce Desatero pro žadatele

9 OPPI 2007 - 2013

10 Mapa regionální podpory (velké/střední/malé podniky)

11 (Sub)programy OPPI  OPPI obsahuje celkem 15 jednotlivých programů.  První tři programy jsou produkty ČMZRB – zvláštní bankovní režim mimo eAccount  Finální verze OPPI byla Evropskou komisí schválena 3.12. 2007.

12 Prioritní osa 1 - Vznik firem Start Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) podnikatelské záměry osob vstupujících do podnikání poprvé s delším časovým odstupem pouze drobní podnikatelé – FO i PO forma podpory  bezúročný úvěr (do 0,75 mil. Kč, PO se společníky 1,5 mil. Kč, splatnost až 7 let) nebo  záruka s příspěvkem k zaručovanému úvěru (až 80% jistiny úvěru atd.) Vybavení provozovny (DHM, DNM, zásoby, drobný H/NM, DPH)

13 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Progres ČMZRB rozvojové projekty malých a středních podnikatelů (MSP)  podřízený úvěr (do 25 mil. Kč / 3% p.a., splatnost 11 let)  podřízený úvěr s příspěvkem (10% vyčerpaného úvěru prominutím splátek, podmínkou zvýšení o 3 zaměstnance) část EPC – Energy Performance Contracting – projekty MSP v oblasti energetických služeb formou zvýhodněného úvěru či zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru MSP s nedostatkem kapitálu + zvýšení regionální zaměstnanosti (DHM, DNM, koupě podniku v konkursu)

14 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Záruka ČMZRB podnikatelské projekty MSP (pouze pro malé)  záruky (až 80% jistiny zaručovaného úvěru, cena záruky 0,1% - 0,3% p.a.)  záruky s příspěvkem k zaručovanému úvěru (až 80% jistiny úvěru atd.) Investice malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu (DHM, DNM, stavební práce, stroje a zařízení, zásoby)

15 Rozvoj Cíl zavádění progresivních technologií MSP v regionech se soustředěnou podporou státu a vysokou mírou nezaměstnanosti Podporované aktivity nová technologická zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry projekty zvyšující efektivnost procesů začleněny i stavební náklady související s realizací projektu okruh příjemců rozšířen o podnikatele působící v oblasti obchodu Rozšíření výroby novým strojním vybavením s lepšími technickými, ekonomickými a ekologickými parametry (DHM, DNM, licence, patenty, stavby 20%) Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

16 ICT a strategické služby Cíl konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v ČR nabídky nových IS/ICT řešení, SW produktů a služeb vybrané strategické služby Příjemci MSP i velké podniky Forma podpory dotace 1 – 100 mil. Kč Podporované aktivity tvorba nových ICT řešení a aplikací centra pro návrh a aplikaci IS/ICT Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

17 ICT v podnicích Cíl vyšší potenciál a využití informačních systémů (IS) implementace IS řízení podnikových zdrojů - logistika, finance, výroba, prodej, řešení vztahů se zákazníky (DHM, DNM, HW a sítě, SW, web, provoz) Podporované aktivity ANO Zvyšování vnitřní efektivity podniků (např. ERP systémy) Zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů (např. CRM systémy), atd. NE Prostá obnova infrastruktury a SW Samostatné pořizování programů, atd. Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

18 Eko-energie Cíl = stimulace podnikatelských aktivit Snižování energetické náročnosti výroby Spotřeby primárních zdrojů energie Využití obnovitelných zdrojů energie výroba briket a pelet, tepelně technické vlastnosti budov (DHM, DNM, stavby) Podporované aktivity ANO Výstavba (rekonstrukce) zařízení na výrobu a rozvod el. energie z obnovitelných zdrojů Modernizace zařízení na výrobu energie, atd. NE Výzkumné a pilotní projekty Použití alternativních paliv v dopravě, atd. Prioritní osa 3 – Efektivní energie

19 Inovace Cíl inovace ve výrobě i službách komercionalizace výsledků VaVaI Podporované aktivity Technické inovace (produkty a procesy) Netechnické inovace(organizační a marketingové) Ochrana práv průmyslového vlastnictví (PATENT) a EKO-INOVACE Transfer technologií včetně intelektuálního vlastnictví a know-how pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu (Náklady na adaptace prostor pro instalaci strojního vybavení, provozní jen MSP dle de minimis) Prioritní osa 4 -Inovace

20 Potenciál Cíl vývojové kapacity podniků (zejména MSP) spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými (VaV) institucemi Podporované aktivity (Stavební práce do 40% ZV, provozní jen MSP dle de minimis) Prioritní osa 4 -Potenciál ANO Založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu (pozemky, budovy, stroje a zařízení a jiné vybavení) Provozní náklady centra NE Prostá obnova majetku Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí Výrobní aktivity

21 Spolupráce Cíl vznik a rozvoj kooperačních seskupení – klastrů, (pólů excelence), technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni Příjemci právnické osoby podle § 18 Občanského zákoníku Forma podpory dotace Podporované aktivity klastry (póly excelence) technologické platformy Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

22 Prosperita Cíl zakládání a rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) Příjemci právnické osoby dle § 18 Občanského zákoníku písm. a), c) a d), a dle § 20 Obč. zák. a neziskové organizace (OPS) Forma podpory dotace Podporované aktivity - zakládání a rozvoj  vědeckých a vědeckotechnických parků  center pro transfer technologií  podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.)

23 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace Školicí střediska Cíl investice do infrastruktury pro RLZ v podnicích a institucích poskytujících služby v oblasti dalšího profesního vzdělávání Příjemci MSP i velké podniky, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, neziskové organizace, vzdělávací instituce vzdělávající mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech a odvětvích Forma podpory Dotace 0,2 – 150 mil. Kč Křížové financování

24 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace Nemovitosti Cíl zkvalitnění infrastruktury pro podnikání Příjemci MSP i velké podniky, územní samosprávné celky a jejich svazky Forma podpory dotace 1 – 500 mil. Kč Podporované aktivity přípravy a regenerace zóny vyhotovení projektové dokumentace akreditace manažera regionální infrastruktury

25 Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání Poradenství Cíl zlepšení kvality a dostupnosti služeb vzdělávacích, poradenských a informačních pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti Příjemci MSP Forma podpory dotace Podporované aktivity Národní registr poradců (NRP) Portfolio poradenských služeb Regionální informační a poradenská infrastruktura (RIPI) TRENDY - analýzy rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu

26 Marketing Cíl vzdělávací, asistenční a informační služby a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu Podporované aktivity individuální a skupinové projekty MSP pro vstup na zahraniční trhy společná účast na veletrzích v zahraničí schválených MPO oborové a katalogové prezentace realizované agenturou CzechTrade rozvoj služeb agentury CzechTrade v oblasti mezinárodního obchodu (provozní náklady - marketingové informace a propagace, cizojazyčný web, provoz stánku) Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

27 Přehled výzev OPPI

28 Děkuji za pozornost! stepanek@mpo.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org zelená linka 800 800 777 (Po – Pá od 9:00 – 13:00 hod.) programy@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů Konference na Vysočině."

Podobné prezentace


Reklamy Google