Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCE U MALOOBCHODU Maloobchod potřebuje ke své činnosti peníze:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCE U MALOOBCHODU Maloobchod potřebuje ke své činnosti peníze:"— Transkript prezentace:

1 FINANCE U MALOOBCHODU Maloobchod potřebuje ke své činnosti peníze:
Þ  zachytit se na trhu vstupní kapitál Þ  přežít provozní kapitál Þ  růst růstový kapitál Þ  krytí osobních potřeb, neočekávaných výdajů rezervní kapitál Zdroje kapitálu · Vlastní majetek osobní účet prodej akcií a obligací hypotéka prodej nemovitosti výpůjčka na životní pojištění od příbuzných od přátel od spolupracovníků Cizí zdroje bankovní úvěr od komerční banky vlastnická spoluúčast = kmenový kapitál nabízení cenných papírů, obligací leasing (vhodný pro rozumné rozmístění disponibilního kapitálu)

2 UKAZATELE V MALOOBCHODĚ
Ukazatelé likvidity = schopnost podniku splatit všechny své závazky oběžná aktiva (likvidní aktiva) běžná likvidita = krátkodobá pasiva hotovost + cenné papíry + pohledávky krátkodobá likvidita = (test ohněm) krátkodobá pasiva Je-li výsledek vyšší než 1,0 dokazuje, že krátkodobé závazky je možno pohotově splatit bez prodeje zásob.

3 UKAZATELE V MALOOBCHODĚ
Ukazatelé ziskovosti čistý zisk (po zdanění) poměr zisku k tržbám = * 100 (%) čisté tržby míra návratnosti aktiv = * 100 (%) celková aktiva míra návratnosti jmění = * 100 (%) jmění vlastníka

4 UKAZATELE V MALOOBCHODĚ
Analýza nulového bodu Při plánování otevření nové maloobchodní jednotky je nutné si ověřit, jak vysoký objem tržeb pokryje objem nákladů tak, aby nevznikla ztráta. Bod, kdy nevzniká ani ztráta, ani zisk, se nazývá nulový bod. Ten nastane, když bude hrubé obchodní rozpětí rovno nákladům (fixním i variabilním). fixní náklady + variabilní náklady “bod zlomu” = hrubé obchodní rozpětí v procentu z tržeb

5 UKAZATELE V MALOOBCHODĚ
Ukazatel celkové zadluženosti celkové dluhy celková aktiva Zadluženost vlastního kapitálu čistá hodnota

6 ŘÍZENÍ VÝDAJŮ významným prvkem řízení podniku.
součástí je sestavování rozpočtů maloobchod plánuje obvykle na dobu 3 měsíce příp. 6 měsíců sledování splnění rozpočtu vede k hodnocení obchodních operací a k rozpočtové politice podniku. plánovaný rozpočet rovněž napomáhá přípravě plánu zásob, reklamy, výstav, mezd, ... apod. je základem pro souhrnný provozní rozpočet podniku.

7 ŘEŠENÍ MALOOBCHODNÍ SÍTĚ
= soubor jednotek zaměřených na konečnou realizaci zboží a umístěných na určitém území Hlavní funkce maloobchodní sítě: tvorba nákupních podmínek pro uspokojování poptávky po spotřebním zboží a službách zajištění ekonomické a společenské efektivnosti spojené s jejich realizací Nákupní podmínky by měly odpovídat kapacitě tak, aby zabezpečily konkrétní potřeby domácností (obyvatel).

8 ŘEŠENÍ MALOOBCHODNÍ SÍTĚ
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KAPACITU V MALOOBCHODNÍ SÍTI: dostupnost provozoven (jednotek) sítě velikost a struktura osídlení nákupní zvyklosti obyvatele charakter bydlení nástroje marketingového mixu Faktory jsou těžko kvantifikovatelné, umístění jednotek záleží marketingovém výzkumu trhu. Důležité je předvídat vývoj spotřebitelské poptávky, směry v obchodní technologii a ve struktuře osídlení.

9 ŘEŠENÍ MALOOBCHODNÍ SÍTĚ
Metoda na řešení maloobchodní sítě je založena na 3 řešitelných úkolech: 1.   stanovení kapacity sítě 2.   umístění sítě 3.   počet jednotek (i konkurenčních)

10 VLIVY NA STANOVENÍ KAPACITY SÍTĚ
řešení poptávky vesnic a malých měst je založeno na umožnění kvantifikace výše nákupů obyvatel těchto obcí pomocí výpočtů nákupního spádu je nutné řešení krátkodobých přesunů poptávky - jedná se zejména o rekreační oblasti (chalupáři, chataři) řešení umístění sítě a propočet počtu jednotek je založeno na propočtech nákupního spádu, který vystihuje určitou hierarchii mezi místy osídlení Vlivy na intenzitu nákupního spádu struktura obyvatelstva (rozdílnost kupních fondů) mikrostruktura regionu nákupní zvyklosti

11 METODIKA ŘEŠENÍ NÁKUPNÍCH PODMÍNEK
Počet obyvatel v regionu K rozděleným územím vypočítat: · počet obyvatel v rozdělených územních celcích % obyvatel z celkového počtu obyvatel v regionu Počet současných maloobchodních jednotek v rozdělených územních celcích Výpočty obratů maloobchodních jednotek v tis. Kč Výpočty nákupního spádu

12 URČENÍ POČTU A VÝMĚRY MO JEDNOTEK
ve středisku místního významu (osídlení) = obci, která má předpoklady pro: + nákupní spád u zboží denní a časté poptávky nákupní spád u zboží občasné poptávky CHARAKTERISTIKA OBCE - současné maloobchodní sítě - urbanistika (př. lánový charakter) - počet obyvatel v okolních osadách ANALÝZA MO JEDNOTEK - sortiment - MO obrat - prodejní plocha - charakteristika jednotky: ·        pronájem plochy v cizí budově ·        nevyhovující plocha ve vlastní budově ·        provozovna je v asanačním pásmu ·        vyhovující plocha v technicky nevyhovující budově ·        provozovna plně vyhovuje

13 URČENÍ POČTU A VÝMĚRY MO JEDNOTEK
Výpočet (určení) kapacity a struktury MO sítě se uskutečňuje na základě doporučených plošných standardů maloobchodní sítě.  norma pro jednotlivé sortimentní skupiny vypočítaná pro předpokládaný počet obyvatel Plošný standard je představitel hmotných (kvantifikovaných) ukazatelů, který určuje potřebu jednotlivých sortimentních skupin/1000 obyvatel Hodnotové ukazatele: kupní fondy – celkový obrat provozovny maloobchodní obraty / obyvatele nákupní spád / sortimentní skupiny zkoumaného zboží

14 Pojem “správné umístění” je determinován následujícími znaky:
UMÍSTĚNÍ PRODEJNY Pojem “správné umístění” je determinován následujícími znaky: soulad s nabídkou firmy a potřebami zákazníků podpora prodeje atraktivnost sousedících obchodů síla konkurence,……. ASPEKTY umístění provozovny: spojeno s oblastí, kde lidé rádi žijí nebo kam se nastěhovali posuzuje se koncentrace obyvatel a jejich struktura posuzuje se dostupnost budoucí prodejny posuzuje se vhodnost uvažovaného sortimentu v maloobchodě

15 UMÍSTĚNÍ PRODEJNY Retailingové společnosti, přistupují k problematice umístění provozoven pragmatičtěji: -    zřizují nebo mají zřízeno “oddělení nemovitostí” -    používají vhodné počítačové modely (software) -    zaměstnávají analytiky, logistiky a zkušené odborníky na lokalizaci prodejen popř. si objednávají agentury na marketingový průzkum trhu Rozlišují se dvě velké kategorie MO nákupních obvodů: 1. starší neplánované obvody uvnitř měst 2. novější plánovaná nákupní centra

16 LOKALIZACE PROVOZOVEN
1.     Starší kategorie: centrální obchodní obvod (“COO”) 2.      sekundární obchodní obvody (“SOO”) 3.      místní nákupní ulice (“MNU”) Mladší kategorie Nákupní střediska regionální obvodní místní

17 METODY LOKALIZACE Gravitační metody Negravitační modely
vymezení spádové oblasti pomocí např. rovnice zlomového bodu Negravitační modely 4    analogové metody 4    modely vybavenosti území (soubor kvantifikovatelných faktorů) 4    regresní analýza (soubor proměnných – demografické,….) metody sektogramů (prostorové modely x potenciál populace) 4    mikroanalytické modelování (prostorové modely)

18 MALOOBCHODNÍ LOKALITY
Maloobchodní lokality je možné rozdělit do 5 různých skupin: interní uvnitř centrálního obchodního obvodu axiální podél hlavních tříd středová místo, kde se protínají dvě nebo více hlavních ulic periferní na vnějším okraji města, obce externí poblíž rušné silnice spojující obce

19 ÚROVNĚ VÝZKUMU UMÍSTĚNÍ OBCHODU
OBEC charakteristika populace, ekonomické faktory, kvalita života veřejná doprava, spolky, parky, veřejné školy, kultura BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ přitažlivost, velikost obchodní oblasti, parkovací možnosti, místní předpisy MÍSTO SAMO dostupnost, slučitelnost sousedních obchodů, prostorové podmínky, ... apod.

20 ZÍSKÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY
1. Výstavba obchodu 2. Koupě obchodu 3. Pronájem obchodu

21 ZÍSKÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY
Ekonomické faktory k umístění prodejní jednotky 1.   dostupná pracovní síla 2.   disponibilní příjmy obyvatelstva 3.   rozdělení kupní síly 4.   rozsah zaměstnanosti 5.   sezónní příliv návštěvníků 6.   daňové zatížení 7.   druhy podniků ve městě 8.   celkové tržby v maloobchodě (celkový maloobchodní potenciál)

22 ZÍSKÁNÍ PRODEJNÍ JEDNOTKY
Na kvalitu života -   dostupnost veřejné dopravy -     občanské supiny -     podnebí -     spolky -     náboženství (bohoslužebné budovy) -     možnosti využití volného času -     parky, rekreační oblasti -     kvalita policejních a protipožárních služeb -     silnice, cesty -     divadla


Stáhnout ppt "FINANCE U MALOOBCHODU Maloobchod potřebuje ke své činnosti peníze:"

Podobné prezentace


Reklamy Google