Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Bakalářský seminář Vstupní informace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Kombinované studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Bakalářský seminář Vstupní informace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Kombinované studium."— Transkript prezentace:

1

2 Předmět: Bakalářský seminář Vstupní informace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Kombinované studium RP 10. 2. 2015

3 KONZULTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 1.Konzultační soustředění 10. 2. 2015 Vstupní informace, zadání BcP závazná dokumentace; smysl a principy, obsah, struktura, postup tvorby; výběr problémů k řešení, specifické, typické znaky a projevy v praxi; cíl tvorby BcP; zadání BcP – termíny realizace BcP; 2. Konzultační soustředění 3. 3. 2015 Záměr (úvod) obecná a metodická část struktura a obsah první části BcP; záměr (úvod) BcP – smysl, struktura, náplň jednotlivých odstavců; výběr a studium dostupné literatury problémy vybrané k řešení – specifické znaky a projevy v praxi; obecná východiska řešení problémů vybraných ke zkoumání metodická část – smysl, struktura 3. Konzultační soustředění 24. 3. 2015 Praktická část, závěr, obhajoba zadání a záměr BcP – diskuse; struktura 3. kapitoly – projevy zkoumaných problémů v praxi; analýza získaných informací; 4. kapitola = soubor návrhů a doporučení; záměr; příprava obhajoby BcP.

4 VSTUPNÍ DOKUMENTY Při zpracování závěrečné práce je nutno respektovat v plném rozsahu: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Rozhodnutí rektorky VŠFS č. 66/2009 [1],[1] "Metodiku pro vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B14/N14, Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č.4/2014-2015. = v přípravě [2][2] Šablonu diplomové práce = v přípravě [3],[3] [1] [1] Bakalářské a diplomové práce na VŠFS, rozhodnutí rektorky č. 66/2009, Praha : VŠFS 2009 [2][2] "Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B14 / N14. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4/2014-2015. Praha : VŠFS 2014 v platném znění. [3][3] Vzor – příloha "Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B14/N14. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4/2014-2015. Praha : VŠFS 2014.

5 SMYSL A PRINCIPY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a) v první kapitole formulovat obecné přístupy k realizaci problémů vybraných k řešení – měly by být uvedeny v úvodu práce, V tomto smyslu je potřebné formulovat i cíl diplomové práce, tj.: Na základě posouzení, zhodnocení, analýzy získaných informací o zkoumaných problémech v praxi vybraného podniku, firmy, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, bude cílem bakalářské práce navrhnout, doporučit … d) ve čtvrté kapitole jsou, na základě poznání praxe a konfrontace s teoretickým zásadami, formulovány návrhy a doporučení co a jak změnit ( zpravidla k lepšímu). c) ve třetí kapitole bude proveden výzkum zjištění jak zkoumané problémy se realizují v praxi vybrané firmy s využitím metod z 2. kapitoly; b) ve druhé kapitole – na základě poznání obecných (teoretických) zásad (1. kap.) vybrat a připravit metody, pomocí kterých bude zjišťována realizace vybraných problémů v praxi firmy; Je nutné vycházet z toho, že základním principem bakalářské práce je:

6 Ú V O D N Í Ú V A H Y Koncepce řešení Co musím a co chcidokázat zpracovánímsvé bakalářské práce V jaké tématické oblasti se mi to podaří nejlépe? Kde jsou mé silné stránky? Na jakou konkrétní problematiku se v této oblasti zaměřím? S kým se musím nebo mohu poradit? Co se stane když … problém bude úspěšně vyřešen? problém bude ignorován? Rámcová specifikace zadání bakalářské práce: cíle řešení očekávané přínosy Aktivní zapojení do přípravy specifikace zadání bakalářské práce dává studentovi možnost její výsledné vyznění před státní zkušební komisí.

7 PROJEKT A JEHO ŘÍZENÍ Projekt Jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: dán specifický cíl, který bude realizací projektu splněn; definován začátek a konec realizace daného projektu; stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. Produkt projektu Je výsledek nebo jiný výstup, který má být realizací projektu vytvořen: je kvantifikovatelný a může představovat ucelený fyzický objekt nebo jeho část; generuje určitou službu, např. zlepšení výkonnosti podnikového procesu; získaný výsledek se stává vstupem pro jiné interní nebo externí procesy. Životní cyklus projektu Konceptuální návrh = formulace základních záměrů, posouzení přínosů, dopadů, odhad času Definice projektu = konkretizace cílů, výčet řešených subsystémů, příprava metodik, znalostí a dovedností, časový rámec, možná rizika, předpoklady omezení, Produkce = realizace projektu, časový harmonogram, kontrola kvality, test výstupů, dokumentace pro předání a užívání projektu. Operační období = předání výsledků projektu zadavateli, hodnocení efektu a dopadů projektu, předání organizaci zadavatele.

8 ODBORNÁ PRÁCE, METODY A CÍLE Ideový projekt body 1 - 3 Činnost studenta v etapě příprava, tvorby a obhajoby bakalářské práce je činnost tvůrčí Projekt tvorby bakalářské práce: 1. vymezení problematiky, problémových situací, které budou řešeny; 2. dosavadní stav poznání vybrané problematiky; 3. specifikace problémů a cíle jejich řešení ; 4. přesné vymezení zájmových oblastí pro zpracování vybraných problémů; 5. metody získávání poznatků pro zpracování jednotlivých problémů; 6. metody analýzy, posouzení, hodnocení vybraných problémů; 7. zpracování návrhů a doporučení implementace závěrů o řešených problémech v praxi. Prováděcí projekt body 4 - 7 vymezení základních východisek řešení koncepce, myšlenkový náčrt - co a proč bude řešeno; zámysl jak řešit daný problém program konkrétní tvůrčí činnosti autora; charakteristika získávání podkladů k problémům a způsob jejich zpracování; organizační zabezpečení, časový plán.

9 PRÁCE S LITERATUROU různé způsoby čtení Informativní čtení Běžné čtení Důkladné čtení 1. Rychlý postup snaha určit nebo zjistit důležitá místa v textu, kterým bude nutno v dalším věnovat pozornost. zjištění, zda je publikace k vytvoření vybraných částí diplomové práce vůbec použitelná. 2. Věnovat pozornost: úvodu, názvům kapitol, nadpisům rozdělujícím text na menší části, zdůrazněnému textu, obrázkům, schématům, diagramům, rejstříku, seznamu pramenů (použité literatury) přesné stanovení, kterými částmi textu se dále zabývat, určení způsobu zpracování studovaného textu (graficky, záložky, odkazy) Důkladné studium vybraných pasáží, promýšlení studovaného, zpracování výpisků: anotační záznam obsahuje bibliografické údaje (viz dále), stručný obsah (anotace = obsah obsahu) textový výtah = souvislý opis nejpodstatnějších částí publikace – je nutný odkaz, citace (viz) Volný výtah = stručný obsah nejpodstatnějších částí publikace, zpravidla vyjádřený vlastními slovy.

10 DOSAVADNÍ STAV POZNÁNÍ Co se o tomto problémů ví ??? znovu pročíst a doplnit poznámky z přednášek, seminářů a cvičení; prostudovat povinnou i doporučenou literaturu – zpracovávat potřebné výpisky; zjistit, zda podobná problematika již nebyla v diplomové práci řešena, tj. kdo, kdy, jak a s jakými výsledky Poznání metodických zásad řešení vybraných problémů; Úvahy o použitelných metodách získávání informací a jejich kritické analýze, posuzování; Úvahy o možných a dostupných zdrojích informací Úvahy o možných konzultantech: - odborníci z praxe, - vedoucí představitelé firem, institucí Student je povinen od výběru tématu bakalářské práce, až po její dokončení průběžně konzultovat všechny otázky, problémy a postupy s vedoucím bakalářské práce. Uskutečnění každé konzultace vedoucí zapisuje do „Zadání“ (viz: Metodický pokyn č. 4/2014-2015, kap.2, bod 2.13)

11 ANALÝZA A FORMULACE PROBLÉMU kromě vyjasnění příčin problému je třeba v rámci analýzy: Výsledkem této fáze je vlastní formulace problému, která má zásadní význam pro kvalitu řešení SPECIFIKOVAT : podstatné stránky, rysy, projevy a faktory problémů v praxi firmy, podniku, instituce jejich vzájemné vazby POSOUDIT : vývojové tendence problému (jako podklad pro formulování hypotéz organizační kontext a vazby VYMEZIT: okruh zainteresovaných subjektů praxe, od kterých lze získat potřebné informace a poznatky STANOVIT: hypotézy a předpokládané cíle řešení problémů

12 FORMULACE PROBLÉMU P r o b l é m Je to problém vhodný pro zpracování v bakalářské práci ? Není příliš rozsáhlý ? Jaké jsou pak dílčí problémy ? Není příliš úzký – lze takovýto problém v bakalářské práci vzhledem k požadovanému rozsahu zpracovat ? Lze zvolený problém za daných podmínek řešit ? Má zpracovatel předpoklady pro řešení tohoto problému ? Charakteristika problému: obsahuje množství dílčích problémů, které je třeba specifikovat, je nezbytné získat množství informací, které jsou nutné k řešení dílčích problémů = výběr vhodných metod získávání těchto informací, je třeba upřesnit vztahy a vazby, které je nutno analyzovat. = výběr vhodných metod analýzy Zásady vymezení problému: problém by měl být formulován objektivně a srozumitelně, ve formulaci problému nemají být uvedeny příčiny problému, při formulaci problému nemají být naznačena možná řešení, součástí formulace problému může být hypotetické vymezení požadovaného (cílového) stavu, nejlépe kvantifikovaně.

13 CÍLE ŘEŠENÍ A ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU 1. Jaký bude mít sám, škola či společnost, firma, instituce užitek z vytvářené práce? 2. Co je základním cílem (studenta ne firmy) bakalářské práce ? 3. Jak souvisí uvažovaná problematika s teorií? 4. Jaké jsou možnosti aplikace výsledků bakalářské práce v praxi? Otázky: Možná formulace cíle bakalářské práce: „Na základě posouzení, zhodnocení, analýzy získaných informací o vybraných problémech v praxi, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, bude cílem bakalářské práce navrhnout, doporučit … co, kdy, kde, jak změnit, zlepšit, zdokonalit, upravit. Nutnost: Z charakteristiky zkoumaných problémů, poznání odchylek, neshod s požadovaným stavem je nutno stanovit cíl řešení každého problému i celého tématu.

14 S T R A T E G I C K É C Í L E jsou to žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout; tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu; musí být posuzovány a váženy z hlediska času; mezi jednotlivými cíli musí být určeny jejich hierarchie a priority Vhodná formulace: Na základě posouzení, zhodnocení získaných informací z praxe o zkoumaných problémech, jejich konfrontace s teoretickými zásadami realizace zkoumaných problémů n a v r h n o u t možné varianty řešení zkoumaných problémů v praxi. Vymezení cílů = SMART STIMULATING S cíle musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků M MEASURABLE dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné A ACCEPTABLE cíle by měly být akceptovatelné i ze stran těch, kdo je budou plnit R REALISTIC cíle by měly být reálné a dosažitelné T TIMED cíle by měly být určeny v čase 3 Stupeň dosažení, míra naplnění cílů = nejdůležitější kriterium hodnocení činnosti podniku

15 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Zadání bakalářské práce B 14 Student : titul, jméno, příjmení UČO: Fakulta: ekonomických studií Studijní středisko: Obor: řízení podniku a podnikové finance Studijní směr: doplnit Forma studia: prezenční / kombinovaná Název bakalářské práce: V českém a anglickém jazyce Vedoucí bakalářské práce:

16 OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a) Struktura tématu: Záměr bakalářské práce 1. Obecná východiska řešení vybraných problémů (doplnit, uvést o které problémy se jedná)) 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce 3. Zhodnocení vybraných problémů v praxi podniku, firmy, organizace 4. Návrhy a doporučení k řešení vybraných problémů Závěr b) Stručný obsah V bakalářské práci bude řešena problematika …. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o … ( řešených problémech - vyjmenovat). Zpracovávané téma představuje významný přínos, (nutnost, aktualizaci) v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku. Na základě posouzení (zhodnocení, analýzy), získaných informací o vybraných problémech, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, bude cílem bakalářské práce navrhnout (doporučit) vhodná opatření (postupy), k případnému zlepšení postupů a způsobů prováděných v podniku.

17 ODBORNÁ LITERATURA Zápis provádět dle příslušné normy – příloha Met. pokynu č. 4/2014-2015 (v přípravě) Minimálně 5 titulů v zadání bakalářské práce doporučeno využívat citace dle průběžných poznámek Použitou literaturu uspořádat v abecedním pořadí dle příjmení autora - BLÁHA, J. a kol.: Pokročilé řízení lidských zdrojů. Edika Brno : 2013. 264 s. ISBN 978-80-266-0374-0 - VEBER, Jaromír a kol. Management, základy, manažerské přístupy,výkonnost a prosperita. Praha : Management Press 2009. 736 s. ISBN 80-7261-200-0 PŘÍJMENÍ, Křestní. Název článku. Název časopisu: Moderní řízení, č. x/rok, s. y až z - Stanovy – název instituce. Kde, kdo a kdy vydal - Název zákona (vyhlášky) Zákon č. LXX/rok Sb., - PŘÍJMENÍ, Křestní. Název článku. Dostupné z: www. internetová adresa [cit. DD.MM.RRRR] K potvrzenému tématu vypracuje student strukturu, obsah ZP a seznam odborné literatury a předloží je ke schválení vedoucímu práce. [1] Po podepsání vedoucím práce předloží vyučujícímu bakalářského semináře. Použije minimálně 5 titulů u BcP. V seznamu literatury nelze uvádět skripta, učebnice, popularizační články, studentské práce nižší nebo stejné úrovně, právní normy apod. [1] "Metodika pro vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty skupin B14 / N14. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4/2014-2015. Praha : VŠFS 2014 bod 1.8 a 1.9.

18 ODBORNÁ LITERATURA Zápis provádět dle příslušné normy – příloha Met. pokynu č. 4/2014-2015 Minimálně 5 titulů v zadání bakalářské práce, doporučeno využívat citace dle průběžných poznámek Použitou literaturu uspořádat v abecedním pořadí dle příjmení autora Není možné napsat bakalářskou práci bez použití dostupných informačních zdrojů. Kvalita vybraných informačních zdrojů významně určuje obsah a kvalitu BcP. Špatně vybrané informační zdroje, jejich nesprávné využití a nevhodná citace negativně ovlivňují kvalitu BcP a tím i její hodnocení.

19 CITACE A PARAFRÁZE doslovné uvedení výňatku z cizího textu, musí být graficky (nejčastěji uvozovkami) oddělen od vlastního textu. nejčastěji používá jako zdůraznění vlastní myšlenky, potvrzení autoritou či odkaz na podobný názor. délka citace by neměla přesahovat dvě věty. znamená uvedení cizí myšlenky vlastními slovy. Použití parafráze je velmi často zdrojem autorské nejistoty, není k tomu ale žádný důvod. zcela legitimní způsob práce s odbornou literaturou. potřeba v textu použít myšlenky, které autor načerpal z literatury; zajišťují kontinuitu textu. Není důvod úzkostlivě hledat slovo za slovo, tedy vyhýbat se v parafrázi slovům či obratům, které použil autor originálního textu. použití cizí myšlenky vlastními obraty. může mít podstatně větší rozsah od několika vět až po odstavec, ale vždy musí být řádně označen její konec. Praktická rada: Už při načítání zdrojů si dělejte přesné poznámky, odkud čerpáte. Jednak Vám to usnadní pozdější orientaci a jednak se může stát, že se ke zdroji už nedostanete a Vaše údaje, jako je např. stránka odkud citujete, budou neúplné. Citace Parafráze

20 Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací Verze 2.0, aktualizovaná a rozšířená Zpracovala Eva BRATKOVÁ Eva.Bratkova@ff.cuni.cz Praha : 2008 BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [20xx-MM-DD]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf.http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

21 CITACE ZÁKONA, VYHLÁŠKY Česko. 2010. Ministerstvo vnitra České republiky. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn. In: Stejnopisy Sbírky zákonů : Zákony od 30. června 2008. 2010, 12 36, 36 / 2010, s. 370-456. Dostupný také z WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3282306/slides/slide_21.jpg", "name": "CITACE ZÁKONA, VYHLÁŠKY Česko.2010. Ministerstvo vnitra České republiky.", "description": "Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn. In: Stejnopisy Sbírky zákonů : Zákony od 30. června 2008. 2010, 12 36, 36 / 2010, s. 370-456. Dostupný také z WWW:

22 ROZVRH KONZULTACÍ 1. Výběr tématu a tvorba zadání bakalářské práce do 28. 2. 2015 (do 31.3. 2015 odevzdat 3 x na oborovou katedru) 2. Návrh struktury a obsahu záměru bakalářské práce do 31. března 2015 3. Konečná verze záměru BcP do 26. 6. 2015 4. Návrh obsahu a struktury 1. kapitoly – „Obecné zásady řešení vybraných problémů“ do 30.11. 2015 5. Návrh obsahu a struktury 2. kapitoly – „Metodika a metody shromažďování a analýzy informací“ do 15. 12. 2015 6. Konečná verze kapitol první části BcP: do 29. 1. 2016 7. Návrh obsahu a struktury praktické části bakalářské práce do konce února 2016 8. Návrh pracovní verze bakalářské práce - do 9. 4. 2016 = Zápočet BSe – zapisuje vedoucí BSe do 30. 6. 2015 (ne = nově 3 kredity) = Zápočet BP1 – zapisuje vedoucí BcP = Zápočet BP2 – zapisuje vedoucí BcP u čistopisu 9. Konečná verze BcP, teze k obhajobě, zápočet BP2 Odevzdání BcP do 15. 4. 2016 (29. 4. 2016 = za poplatek) Odevzdání do 29. 2. 2016 = konečný termín zápočtu DP1 nesplnění termínu = ne státnice v červnu 2016

23 PODKLADY PRO ZADÁNÍ BcP 1.Vypracovat přehled dostupné a použitelné literatury, včetně potřebných bibliografických údajů 2. Z tématu vybrat a zpracovat stručnou charakteristiku problémů vybraných k řešení, včetně významu každého z nich pro zkoumanou problematiku 5. Formulovat cíl zkoumaní vybraných problémů Výsledek připravit formou power pointové prezentace na 3. 3. 2015. 4. Vybrat a stručně popsat metody zjišťování potřebných informací o zkoumaných problémech v praxi vybrané firmy, podniku 3. Na základě podrobné specifikace vybraných problémů je možné název práce, v rámci zadaného tématu, upravit, např. zúžit, rozšířit apod.

24 Konec první části

25 Předmět: Bakalářský seminář Záměr, obecná a metodická část VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. 3. 2015

26 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Diskuse a rozprava k zadání BcP Zadání BcP: struktura bakalářské práce - názvy kapitol obsah práce: zaměření, význam, cíl práce; přehled dostupné literatury Studenti formou power pointové prezentace objasní a obhájí svůj návrh

27 OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a) Struktura tématu: Záměr bakalářské práce 1. Obecná východiska řešení vybraných problémů (doplnit, uvést o které problémy se jedná)) 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce 3. Zhodnocení vybraných problémů v praxi podniku, firmy, organizace 4. Návrhy a doporučení k řešení vybraných problémů Závěr b) Stručný obsah V bakalářské práci bude řešena problematika …. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o … ( řešených problémech - vyjmenovat). Zpracovávané téma představuje významný přínos, (nutnost, aktualizaci) v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku. Na základě posouzení (zhodnocení, analýzy), získaných informací o vybraných problémech, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, bude cílem bakalářské práce navrhnout (doporučit) vhodná opatření (postupy), k případnému zlepšení postupů a způsobů prováděných v podniku.

28 OSNOVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE struktura tématu Záměr bakalářské práce (zpravidla se nečísluje) 1.Obecné zásady řešení …. (vybrané problematiky) souhrn obecných přístupů k řešení vybraných problémů (jeden, dva odstavce) 1.1 Obecné zásady řešení prvního vybraného problému 1.2 Obecné zásady řešení druhého vybraného problému 1.3 Obecné zásady řešení třetího vybraného problému. 2. Metodika a metody tvorby bakalářské práce 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce 2.2 Použité metody získávání poznatků a jejich vyhodnocení 3. Charakteristické rysy …. (zkoumaných problémů) v praxi podniku 3.1 Charakteristické rysy prvního zkoumaného problému 3.2 Charakteristické rysy druhého zkoumaného problému 3.3 Charakteristické rysy třetího zkoumaného problému 4. Návrhy a doporučení k …. (řešení zkoumaných problémů) 4.1 Návrhy a doporučení k řešení prvního problému 4.2 Návrhy a doporučení k řešení třetího problém. 4.3 Návrhy a doporučení k řešení třetího problému Závěr bakalářské práce

29 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE záměr bakalářské práce 1. Ujasnit si jaké téma a proč bude v bakalářské práci řešeno, tj.: - zdůvodnit aktuálnost tématu a uvést rozsah problematiky, kterou obsahuje - poukázat na stav problematiky v této oblasti obecně = co se o dané problematice ví? 2. Vybrat klíčové problémy, které budou v práci analyzovány, posuzovány, hodnoceny (osobní pohled, pohled vedení firmy, obecný zájem). Uvést PROČ byly vybrány právě tyto problémy = proč právě tyto problémy musí manažer, vedení, majitel firmy řešit. 3. Formulovat CÍL bakalářské práce, který chce autor řešením dosáhnout. Poznámka: jaký užitek z práce bude mít autor, škola, firma či společnost užitek ? každá tvůrčí aktivita by měla být přínosem k rozvoji poznání autora, školy, společnosti 4. Výpis metod, které budou v průběhu zpracování bakalářské práce použity k získávání a následně k analýze dostupných informací.

30 VÝZNAM VYMEZENÍ PROBLÉMU Problém: odchylka od žádoucího stavu, vyžadující řešení, které je nutno při tvorbě bakalářské práce najít. formulovat konkrétní vnější projevy vybraných problémů, jejich klíčové rysy = nežádoucí stav realizace daného problémů v praxi podniku, vyžadující nutnost řešení. Metody: Podklad pro výběr metod, pomocí nichž budou tyto vnější projevy zjišťovány a analyzovány charakteristika postupu vymezení zkoumaných problémů, možnosti autora = 2. kapitola BcP, bod 2.1 charakteristika a popis jednotlivých metod = 2. kapitola BcP, bod 2.2 Obecné poznatky: Jednoznačné, teoreticky správné, optimální řešení zkoumaných problémů = 1. kapitola BcP Praxe: s využitím metod zjišťování poznatků, informací zjistit implementaci zkoumaných problémů v praxi podniku, s využitím metod analýzy získaných informací hledat důvody, příčiny odchylky, neshody. = 3. kapitola BcP Návrhy: Na základě analýzy získaných informací o řešených problémech a jejich konfrontace s teoreticky správným postupem navrhnout způsoby odstranění odchylky, neshody = 4. kapitola BcP

31 OSM KROKŮ K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 1. Identifikovat problém 2. Posoudit nezbytnost rozhodnutí 3. Navrhnout možná řešení (varianty) 4. Zhodnotit a posoudit jednotlivá řešení 5. Zvolit řešení 7. Jednat na základě přijatého rozhodnutí 6. Provést rozhodnutí 8. Hodnotit průběh a korigovat postup během plnění úkolu

32 PŘÍKLAD 1 Téma bakalářské práce: Řízení procesu inovací ve vybraném podniku Řešený problém: Zásady přípravy a realizace vybraných inovačních aktivit Charakteristické rysy: možnosti zvolené strategie podniku, schopnost konkurence v současném turbulentním prostředí, trvalé zlepšování služeb zákazníkům, míra kvality vyrobených produktů (poskytovaných služeb), rozsah investic do výzkumu, podpora aplikovaného výzkumu. Řešený problém: Role zaměstnanců v procesu řízení inovací Charakteristické rysy: správné a úplné informování podřízených zaměstnanců, způsoby posilování motivace zaměstnanců, vytváření a udržování vhodného sociálního klimatu v podniku, podíl zaměstnanců na realizaci jednotlivých opatření inovačního procesu jako celku

33 PŘÍKLAD 2 Téma bakalářské práce: Řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku Řešený problém: plánování potřeby vzdělávání zaměstnanců, metody a cíle vzdělávání zaměstnanců, oblasti vzdělávání zaměstnanců, hodnocení výsledků vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Charakteristické rysy : Řešený problém: oblasti a cíle hodnocení zaměstnanců, metody hodnocení zaměstnanců, sdělování výsledků hodnocení zaměstnancům, chyby v procesu hodnocení zaměstnanců Zásady hodnocení zaměstnanců Charakteristické rysy

34 STANOVENÍ CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Postup vybrat a prostudovat dostatečné množství odborné literatury; absolvovat konzultace se svým vedoucím práce; je také vhodné, aby si student udělal představu na jakém stupni poznání se v současné době daný problém (předmět zkoumání) nachází; měl by získat přehled o existujících základních přístupech k řešení problému; na tomto základě vybírat metody, které ve své práci použije; To je ten správný čas na stanovení přesného cíle práce. Tímto postupem lze dospět ke dvěma základním variantám pohledu na cíl práce: cíl práce se podaří ztotožnit s tématem bakalářské práce; téma bakalářské práce je velmi rozsáhlé a stanovení cíle práce téma zužuje a zpřesňuje; je tak možné, v rámci tématu, po dohodě s vedoucím práce „zúžit“ název práce. Po těchto krocích student: úžeji specifikuje problémy, které chce v bakalářské práci řešit; formuluje cíl práce pokud možno co nejkonkrétněji;

35 STANOVENÍ CÍLE = ANO ČI NE Cíle jsou velmi významným nástrojem managementu a bez jejich efektivního stanovení je pravděpodobné, že práce nepřinese potřebné výsledky. Bez cíle to tedy nejde, ale proč je většinou tak složité je stanovovat? Hlavně proto, že stanovování cílů je interpersonální dovednost, která se na školách příliš neučí. Tato dovednost „stanovovat cíle" je především založena na způsobech, kterými lze ovlivnit lidi tak, aby sami pochopili, proč a kam chtějí dojít. Rovněž zajistit, aby dílčí cíle byly v souladu s cíli organizace. Cíle v tomto pojetí slouží jako velmi důležitá orientační znamení v prostoru a čase. Vhodným stanovením ušetří organizaci a lidem v ní mnoho času a energie, které by jinak strávili blouděním. A jak takové bloudění vypadá? Většinou stále rychlejším vykonáváním činností, které z pohledu cíle mnohdy nedávají smysl. Má smysl v dnešním světě, který se tak rychle mění a je plný nejistot, cíle stanovovat? Potřeba neustálých adaptací cílů často vede lidi k přesvědčení, že stanovovat cíle je vlastně nesmyslné. Tento závěr je však velmi nebezpečný. V dynamickém prostředí, nabývá stanovování cílů nebývalého významu. Nenávratně totiž skončila doba, kdy manažeři dokázali do určité míry předpovědět budoucí události a pak stačilo pro řízení organizace přesně naplánovat cestu = rozdělit úkoly a popsat činnosti, které je potřeba vykonat.

36 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1. kapitola „Obecné poznatky o řešených problémech“ Co se o tomto problémů ví ? znovu pročíst a doplnit poznámky z přednášek, prostudovat povinnou a doporučenou literaturu, zpracovávat potřebné výpisy ze studovaných materiálů. Zjistit, zda uvažovaná problematika již nebyla zpracována (odborný text, DP), s jakými výsledky Seznámit se s metodickými zásadami tvorby písemných prací (BcP) studentů jiných vysokých škol. Využívat konzultace s odborníky z praxe, vedoucími představiteli firem Shromážděné informace kriticky zhodnotit: hledání společných znaků mezi faktory a názory, vyčlenění základních, klíčových otázek problematiky

37 VÝZNAM VÝBĚRU OBECNÝCH ZÁSAD ZKOUMANÝCH PROBLÉMŮ Obsah: teoretické poznatky, vztahující se ke zvolenému problému = prokázat poznatky získané studiem a samostatnou prací s literaturou důsledně uvádět (citovat) použité zdroje informací = pozor na plagiát kompilační podoba je možná = literární rešerše, převažují citace Pozor: reálné nebezpečí přílišného rozsahu kapitoly ; není nutné vše rozepisovat podrobné = je to pro adekvátně vzdělaného čtenáře důraz položit na prezentaci nových poznatků, jejich odpovídající popis jako podklad pro konfrontaci s analýzou a hodnocením zkoumaného problému v praxi firmy !

38 VÝZNAM A TVORBA METODICKÉ KAPITOLY Obsah: základní kritéria a parametry hodnocení = bod 2.1; charakteristika metod a postupů, které budou použity pro řešení zvoleného problému (cíle) bakalářské práce = bod 2.2; Bod 2.1 Bod 2.2 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce Základní myšlenka spočívá v tom, jak autor této práce hodlá k řešení zvolené problematiky přistupovat: a) k formulování cílů a struktury práce, důvodům jejího zpracování, b) k shromažďování a výběrů literatury a dalších teoretických podkladů, vztahujících se k danému tématu c) k vlastnímu zpracování zvoleného tématu, řešení možných problémů d) rámcový časový harmonogram, 2.2 Používané metody získávání a následné analýzy informací volba metod získávání podkladů pro zpracování = výsledek vymezení zájmových oblastí zadané problematiky volba způsobů jejich zpracování. metody musí být voleny tak, aby umožňovaly promyšlený a objektivně správný způsob nalezení a postupného zpracování klíčových, typických a charakteristických poznatků a informací o jednotlivých problémech vybraných k řešení v bakalářské práci tak, aby byl naplněn cíl tvorby bakalářské práce.

39 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2. kapitola „Metodika a metody tvorby bakalářské práce“ 2.1 Metodika tvorby bakalářské práce Základní myšlenka spočívá v tom, jak autor bakalářské práce (bude přistupovat) k: formulování cílů a struktury práce, důvodům jejího zpracování; k shromažďování a výběru literatury a dalších teoretických podkladů, vztahujících se k tématu; úvahám o zaměření časového harmonogramu řešení BcP vlastnímu zpracování zvoleného tématu a jednotlivých vybraných problémů Možná varianta textu:  specifika, rozsah, míra aktuálnosti tématu = pečlivý přístup k jeho zpracování  hlavní problém – vybrat ze široce koncipované problematiky ty otázky, které umožní naplnit zadání i dodržení požadavků školy na obsah a formu diplomové práce;  při získávání a studiu informací a poznatků – snaha autora přísně posuzovat míru jejich přesnosti a objektivity;  bylo nezbytné přesně posuzovat míru shody s platnou dokumentací, legislativou a obecně uznávanými zásadami. Metodika je konkrétně stanovený, možný přístup k řešení určité problematiky

40 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2. kapitola „Metodika a metody tvorby bakalářské práce“ 2.2 Používané metody Volba metod získávání podkladů pro tvorbu bakalářské práce je výsledkem: vymezení zájmových oblastí (problémů) zadané problematiky předpokládaného způsobu jejich zpracování (analýzy, posouzení, zhodnocení). Podmínky volby metod: Možnost promyšleného, objektivně správného způsobu nalezení a zpracování poznatků a informací o jednotlivých problémech tak aby byl naplněn cíl tvorby diplomové práce. metody Získávání informací, poznatkůAnalýzy, zhodnocení poznatků pozorování, Metody strategické analýzy: SWOT, PEST, SPACE, 4C, finanční analýzy, BSC, benchmarking, metody marketingového výzkumu rozhovor dotazník, anketa studium dokumentace Metoda = promyšlený, objektivně správný způsob nebo soustava způsobů, které umožňují nalezení nebo objasnění vědeckých poznatků a zákonitostí, nutných k poznání daného objektu

41 METODY ZÍSKÁVÁNÍ A ANALÝZY INFORMACÍ Významnou metodou prvotního získávání informací je pozorování předem vybraných praktických činností, rozhovor s vedoucími představiteli firmy, podniku, instituce. Při hromadném získávání informací o „…uvést konkrétní problém nebo situaci …“ je vhodné využít metodu hromadného zjišťování údajů – dotazník, anketu. Jako významnou v dané situaci lze považovat metodu studia dokumentace. Analýza a rozbor písemných dokumentů vydávaných různými zdroji může poskytovat mnoho poznatků a informací o zkoumaných problémech. Při studiu získaných dokumentů, článků a statí se široce využívá metoda srovnávání. Jsou zjišťovány shodné či rozdílné stránky získávaných informací. Hlavní pozornost je věnována srovnávání z hlediska věcné podstaty a časového hlediska. V případě analýzy a posuzování získaných informací budou použity vybrané metody strategické analýzy, např. metoda SWOT, PEST, SPACE, 4C, finanční analýza, analýza portfolia, metoda analýzy zdrojů a kompetencí organizace, Benchmarking, Balance scorecard apod.

42 PODKLADY PRO ZÁMĚR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1.Vypracovat přehled dosavadních poznatků o zkoumaném problému, včetně použité dostupné literatury. 2. Zpracovat stručnou charakteristiku problémů vybraných k řešení, včetně významu každého z nich pro zkoumanou problematiku. 4. Vybrat a stručně popsat metody zjišťování potřebných informací o zkoumaných problémech v praxi vybrané firmy, podniku. 5. Formulovat cíl zkoumání vybraných problémů = cíl autora při tvorbě své bakalářské práce – viz. návrh zadání DP. Výsledek připravit formou power pointové prezentace na 24. 3. 2015.

43 Konec 2. části

44 Předmět: Bakalářský seminář Praktická část, závěr, obhajoba VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 24. 3. 2015

45 ZÁMĚR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Diskuse a rozprava k záměru BcP Studenti formou power pointové prezentace objasní a obhájí svůj návrh Záměr (úvod) BcP: význam tématu, dosavadní poznatky, výběr problémů ke zkoumání – jejich specifické rysy; formulace cíle vytvoření práce; metody k zjišťování a analýze dostupných informací

46 STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE záměr bakalářské práce 1. Ujasnit si jaké téma a proč bude v bakalářské práci řešeno, tj.: - zdůvodnit aktuálnost tématu a uvést rozsah problematiky, kterou obsahuje - poukázat na stav problematiky v této oblasti obecně = co se o dané problematice ví? 2. Vybrat klíčové problémy, které budou v práci analyzovány, posuzovány, hodnoceny (osobní pohled, pohled vedení firmy, obecný zájem). Uvést PROČ byly vybrány právě tyto problémy = proč právě tyto problémy musí manažer, vedení, majitel firmy řešit. 3. Formulovat CÍL diplomové práce, který chce autor řešením dosáhnout. Poznámka: Jaký užitek z práce bude mít autor, škola, firma či společnost užitek ? každá tvůrčí aktivita by měla být přínosem k rozvoji poznání autora, školy, společnosti 4. Výpis metod, které budou v průběhu zpracování diplomové práce použity k získávání a následně k analýze dostupných informací.

47 METODY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ POZOROVÁNÍ Příležitostné pozorování předem určených činností Systematické pozorování předem vymezené Předpoklad systematického pozorování: Plán pozorování: vymezení předmětu pozorování = co chceme pozorovat určení způsobu získávání údajů, jejich rozčlenění na jednotky pozorování; příprava technických prostředků pro registraci pozorovaných jevů; způsob provedení vlastního pozorování a popisu pozorovaných jevů a situací, kdy pozorované jevy vznikají zaznamenávání pozorovaných jevů; analýzu pozorovaných jevů a prezentaci získaných informací ! Nutnost ! Striktně oddělovat skutečně pozorované jevy od domněnek. Omezit subjektivitu při popisu pozorovaných jevů. Odhalit příčiny vzniku pozorovaných jevů

48 METODY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ Rozhovor (interview) Charakteristika. Přímý kontakt tazatele se zkoumanou osobou: přednosti: a) tazatel může ihned reagovat na odpovědi dotazovaného; b) vysvětlit nejasnosti v otázkách c) přesvědčit se o tom, že tázaný správně pochopil obsah otázky, d) možnost průběžně reagovat na odpovědi tázaného nevýhody: a) přímý kontakt dvou osob, kteří nemusí si být sympatičtí b) antipatie „na první pohled“ mohou zkomplikovat možnost získání potřebných informací Předpoklady úspěšného rozhovoru pečlivá příprava rozhovoru: a) mít jasno o cíli rozhovoru, vypracovat plán rozhovoru, b) jednoznačná formulace otázek o zkoumaných problémech, c) tzv. „kontrolní“ otázky = ověřit si správnost jiných otázek tazatel nesmí být pro tazatele nedůvěryhodnou osobou; rozhovor v přirozené atmosféře, ne jako „vyšetřování“, veden taktně, pružně měnit taktiku vedení rozhovoru, rozhovor přizpůsobovat aktuální situaci.

49 METODY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ Dotazník, anketa metoda hromadného zjišťování informací písemná forma standardizovaného rozhovoru; autor nemá přímý kontakt se zkoumanou osobou; Charakteristika: Požadavky: vědět, komu je určen tj. u dotazovaných znát: a) věk, b) povolání a schopnosti na základě toho přizpůsobit obsah a zaměření dotazníku; pozor na motivaci dotazovaných – ochotu dotazník vyplnit: a) přesvědčit o významu, důležitosti a užitečnosti odpovědí, b) poděkovat za spolupráci autor dotazníku by měl mít potřebné znalosti o zkoumané problematice umět správně interpretovat získané odpovědi. Přednosti: ekonomičnost získávání informací od většího počtu osob; relativně snadná kvantifikovatelnost získaných údajů; Jednoduché vyhodnocování

50 DOTAZNÍK Dotazník se skládá z položek, do kterých jsou zahrnuty otázky a tvrzení týkající se minulosti, současné doby nebo budoucna. Důležité je správně připravit dotazník. Proto je zapotřebí udělat následující kroky: udělat seznam věcí, o kterých chceme vědět; zformulovat předběžné otázky pomoci dvou druhu kartiček a) 1 druh – napsat, co je zapotřebí zjistit, b) 2 druh – zformulovat otázku); otázky roztřídit podle témat do bloků; upravit mezi bloky hladké přechody; doplnit identifikační otázky a úvodní oslovení dotázaného; zkontrolovat dotazník (ověřit otázky, jsou-li srozumitelné, kategorie odpovědí). Také je zapotřebí dodržovat pravidla uspořádání dotazníku: první stránka má obsahovat administrativní údaje; má být správné pořadí otázek (od snadnějších obecných otázek, do složitějších osobních); je třeba vybrat, jaké budou odpovědi (otevřené, uzavřené nebo polozavřené); nakonec používat filtry (zvláštní druh otázek, pomoci kterých je možné zjistit, které osoby budou odpovídat na otázky ihned, nebo později na jinak zformulované otázky).

51 METODY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ Analýza produktů tvůrčí činnosti (studium dokumentů) Charakteristika: lze získat řadu poznatků a informací o obsahu, zaměření činnosti; již vnější vzhled dokumentace = odraz vztahu k důslednosti, jednání s okolím poznání obsahu zkoumané dokumentace = dostatečný přehled o činností firmy z obsahového i časového hlediska; Pozor ! Výsledek rozboru vybrané dokumentace nemusí jednoznačně ukazovat na kvality či nedostatky firmy. NUTNO: konfrontovat s údaji získanými jinými metodami !!!

52 V Y U Ž I T Í M E T O D Y SWOT ST Početné příležitosti opportunities Početné silné stránky strengths Početné slabé stránky weaknesses Převládající hrozby threats vertikální integrace strategické aliance koncentrace, průnik a rozvoj trhů, inovace, atd. redukce odprodání části firmy likvidace horizontální integrace strategické aliance apod. WOSO WT

53 DATA jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby je nutno kvantifikovat: H o d n o c e n í celkemsouhrn 12345 silné S 1+ 1 + 9 + 2 S 2+ 5 S 3+ 3 slabé Sl 1-2-2 - 7 Sl 2-3-3 Sl 3-2-2 příleži- tosti P 1+ 3 + 10 + 3 P 2+ 5 P 3+ 2 hrozby H 1- 1 - 7 H 2-3-3 H 3- 3

54 G R A F 321321 1212 1 2 3 příležitosti slabé stránky Silné stránky hrozby

55 3. REALIZACE VYBRANÝCH PROBLÉMŮ V PRAXI Struktura 3. Charakteristické rysy …. (zkoumaných problémů) v praxi firmy Stručné uvedení čtenáře do zkoumané problematiky (max. půl stránky): a) co bude v kapitole řešeno = naznačit (stručně) obsah jednotlivých bodů, b) nezbytné informace o firmě, kde výzkum bude proveden – podrobnější informace dát do přílohy, 3.1 Charakteristické rysy … (prvního zkoumaného problému) 3.2 Charakteristické rysy … (druhého zkoumaného problému) 3.3 Charakteristické rysy … (třetího zkoumaného problému) Obsah: obsahuje vlastní řešení vybraných problémů; musí být zřejmé, jak student: a) zvládl zadané téma, b) je schopen aplikovat poznatky získané studiem, c) dokázal formulovat vlastní názor na řešené problémy každý bod musí být zakončen krátkým závěrem;

56 4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ K … Obsah: na základě dosavadního šetření ve firmě: a) charakterizuje svůj postup, použité metody výzkumu v praxi b) prezentuje výsledky vlastního bádání, c) předkládá vlastní koncepci řešení zkoumané problematiky, vyhodnocení doplnit vhodnými tabulkami, grafy apod. výhodnost návrhů a doporučení je nutno prokázat objektivními výpočty, Struktura: 4. Návrhy doporučení k realizaci vybraných problémů …. Stručné uvedení čtenáře do zkoumané problematiky (max. půl stránky) 4.1 Návrhy a doporučení k realizaci … vypsat problém 4.2 Návrhy a doporučení k realizaci … vypsat problém 4.3 Návrhy a doporučení k realizaci … vypsat problém

57 OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE prezentace výsledků Struktura power pointové prezentace Cíl práce, problémy vybrané k řešení citovat cíl ze zadání; deklarovat zdůvodnění výběru jednotlivých problémů; Použité metody získávání a analýzy informací využít výčet metod v posledním odstavci úvodu BcP; Výsledky autora = návrhy a doporučení pro praxi; co bylo v praxi firmy zjištěno o realizaci vybraných problémů; formulace návrhů a doporučení k realizaci vybraných problémů; potvrzení splnění deklarovaného cíle; Otázky oponenta: bude doplněno až po získání oponentského posudku; 1. otázka – text + odpověď; 2. otázka – text + odpověď Název práce, autor 3 obr. 1 obr. 2 obr.


Stáhnout ppt "Předmět: Bakalářský seminář Vstupní informace VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Kombinované studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google