Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podnik u Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podnik u Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podnik u Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání

2 Bod zvratu v kusech celkové náklady (CN) fixní náklady (FN) variabilní náklady (VN) variabilní náklady připadající na jeden kus výrobku (b) nákladová funkce tržby ! nulový zisk bod zvratu v kusech

3 Bod zvratu v korunách objem výroby v korunách (Q*) VN/1 korunu produkce nákladová funkce ! nulový zisk bod zvratu v korunách

4 Objem výroby (Q Z ), jež zajistí určitou výši zisku (Z)

5 Příspěvek na úhradu 5 Fixní náklady na kus Kusový příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku Variabilní náklady na kus Cena Zisk na kus Variabilní náklady na kus

6 6 Příspěvek na úhradu T, CN FN = 3 Kč P = 2 Kč b = 1 Kč PPPPP bbbbb fix zz Q

7 Nákladová funkce Máme možnost vyrábět ve třech lokalitách: Pro jaký počet výrobků během roku je z hlediska nákladů vhodná každá lokalita? Kterou lokalitu byste vybrali, pokud víte, že během roku jste schopni prodat ks? Po kolika kusech budete v této lokalitě dostávat zisk (neboli jaký bude bod zvratu), jestliže cena 1 ks je 20 Kč? LokalitaFixní nákladyVariabilní náklady na kus 1 Praha Ústí n. L Most

8 Pro jaký počet výrobků během roku je z hlediska nákladů vhodná každá lokalita? Nákladové funkce lokalit vypadají následovně: CN = FN + VN*Q CN1 = * Q CN2 = * Q CN3 = * Q 88 VNVN Q FNFN CN

9 Celkové náklady 9 Ks KčKč

10 Porovnáváme spolu vždy nákladové funkce dvou lokalit a dostaneme tři kombinace: CN1 = CN * Q = * Q – = 12 * Q – 7 * Q = 5 * Q Q = / 5 = ks 10

11 Analogicky: CN1 = CN * Q = * Q Q = ks CN2 = CN * Q = * Q Q = ks 11

12 Celkové náklady do – 3. lokalita, od do lokalita, od – 1. lokalita 12 Ks KčKč

13 Kterou lokalitu byste vybrali, pokud víte, že během roku jste schopni prodat ks? 13 Ks KčKč

14 Po kolika kusech budete v této lokalitě dostávat zisk (neboli jaký bude bod zvratu), jestliže cena 1 ks je 20 Kč? 14

15 Bod zvratu ve 2. lokalitě 15 CN, T Q ? 0 ? T CN FN Qbz

16 Po kolika kusech budete v této lokalitě dostávat zisk (neboli jaký bude jeho bod zvratu), jestliže cena 1 ks je 20 Kč? 16 CN, T Q FN Qbz

17 17 Příspěvek na úhradu T, CN 1 2 FN = 3 Kč P = 2 Kč b = 1 Kč PPPPP bbbbb fix zz Q

18 ? Znáte následující údaje: Určete rok, kdy celkové náklady varianty A se právě vyrovnají celkovým nákladům varianty B. Rozhodněte dle kriteria celkových nákladů o výběru investiční varianty, pokud: –doba životnosti obou variant je 4 roky, –doba životnosti obou variant je 6 let. 18 VariantaInvestiční náklady (IN) (tis. Kč) Roční provozní náklady (RPN) (tis. Kč) A B

19 Určete rok, kdy celkové náklady varianty A se právě vyrovnají celkovým nákladům varianty B. Nákladová funkce: CN = IN + RPN * n CN1 = * n CN2 = * n 19 RPN t ININ CN

20 CN1 = CN *n = * n (600 – 500) * n = 1500 – * n = 500 n = 500 / 100 n = 5 let t CN2 CN1

21 Rozhodněte dle kriteria celkových nákladů o výběru investiční varianty, pokud: –doba životnosti obou variant je 4 roky, –doba životnosti obou variant je 6 let. CN1 = * 4 = tis. Kč CN2 = * 4 = tis. Kč CN1 = * 6 = tis. Kč CN2 = * 6 = tis. Kč 21

22 Bod zvratu Podnik má celkové fixní náklady Kč. Celkové variabilní náklady dosáhly při objemu produkce kusů částky Kč. Cena jednoho kusu je 12 Kč. Úkol: Určete bod zvratu.

23 ! b = VN / Q = / = 8 Kč/Ks QBZ = FN / (P – b) = = / (12 – 8) = Ks

24 ? Podnik potřebuje při svém založení získat celkem 20 mil. Kč kapitálu. Nabízí se několik možností. Která z uvedených kapitálových struktur je nejvýhodnější podle kritéria minimálních nákladů na kapitál (WACC)? Daň z příjmu = 40 %. 24 Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje (tis.Kč) Vlastní kapitál (tis.Kč) Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie (Kč) A B

25 ! 25 Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje (tis.Kč) Vlastní kapitál (tis.Kč) Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie (Kč) A B

26 26 ? Cena výrobku je 5 Kč. Požadovaný zisk za období je Kč. Podnik je schopen vyrobit v tomto období kusů výrobků. –a) Jaký je limit fixních nákladů, pokud jsou variabilní náklady na 1 kus 1,40 Kč? –b) Jaký je limit variabilních nákladů na 1 Kč produkce, pokud fixní náklady činí Kč?

27 27 a) Jaký je limit fixních nákladů, pokud jsou variabilní náklady na 1 kus 1,40 Kč? Pokud má být dosaženo zisku Kč, musí platit, že tržby musí být tak vysoké, aby pokryly náklady a požadovaný zisk –T = CN + Z tedy –P  Q = FN + b  Q + Z –5  = FN + 1,4  –FN = Kč Při těchto FN bude ještě dosažen zisk Kč. Pokud by se FN zvýšily ještě o Kč, byl by zisk nulový.

28 28 b) Jaký je limit variabilních nákladů na 1 Kč produkce, pokud fixní náklady činí Kč? Stejně jako v předchozím řešení musí platit rovnost T = CN + Z Objem produkce zde však nebude uvažován v kusech, ale v Kč, tedy P  Q = FN + b  Q + Z nahradíme Q* = FN + b*  Q* + Z = b*  b* = 0,28 Kč Variabilní náklady mohou činit maximálně 28 haléřů na 1 Kč produkce

29 29 ? Vypočtěte velikost fixních a variabilních nákladů, jsou-li při výrobě ks celkové náklady Kč, při výrobě ks jsou Kč.

30 ! Známe celkové náklady při dvou různých objemech výroby, můžeme tedy doplnit do nákladové funkce CN = FN + b  Q = FN + b  = FN + b  2000 Máme dvě rovnice o dvou známých, jejich řešením je FN = Kč b = 5 Kč/ks 30

31 31 ? Co nepatří do dlouhodobého nehmotného majetku –software –pohledávky –patenty –obchodní značka podniku

32 32 ? Který dlouhodobý hmotný majetek není odepisován –budovy –dopravní prostředky –stroje –pozemky

33 33 ? Která položka oběžných aktiv je nejméně likvidní –zásoby –pohledávky –krátkodobé cenné papíry –peníze

34 34 ? Která položka nepatří do vlastního kapitálu –kapitálové fondy –fondy ze zisku –peníze v pokladně –výsledek hospodaření běžného účetního období

35 35 ? Základní bilanční princip říká, že –pasiva a aktiva by se měla, pokud možno, rovnat –aktiva se musejí rovnat pasivům –dlouhodobá aktiva mají být kryta vlastním kapitálem –dluh by neměl přesáhnout vlastní kapitál

36 ? Bod zvratu je –takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají fixním nákladům –takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají variabilním nákladům –takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům –takový objem výroby, při kterém je zisk podniku nulový 36

37 ? Co je to příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku? 37

38 ? Proč jsou v krátkodobém pohledu některé náklady fixní? 38

39 ? Podle převažujícího výrobního faktoru (resp. nákladů) můžeme rozlišit podniky: –investičně náročné, –pracovně náročné, –materiálově náročné, –energeticky náročné. Dejte příklady takových firem. 39

40 40 ? Malý podnik v průběhu 6 měsíců vykazoval tyto položky objemu produkce a nákladů: Sestavte nákladovou funkci pro podnik. Použijte metodu dvou období. ObdobíObjem produkce v kusechCelkové náklady v Kč

41 41 ? Ze zadaných údajů vybereme období, ve kterých se vyráběl nejmenší a největší objem produkce (za předpokladu, že nedochází k extrémním výkyvům) = FN + b * = FN + b * = b * b = 5 FN = Nákladová funkce CN = * q

42 42 ? V rámci půlročního období vznikly v podniku tyto náklady: Bylo vyrobeno ks výrobků. Použijte metodu klasifikační analýzy a sestavte nákladovou funkci pro podnik. Nákladová položkaKč Nájemné Spotřeba přímého materiálu Přímé mzdové náklady Odpisy Vytápění, osvětlení Energie na pohon strojů Náklady na expedici výrobků

43 43 ? Z celkových nákladů vybereme ty, které jsou nezávislé na změně objemu produkce. Jejich součet následně přepočtený na měsíční období nám dá parametr fixních nákladů pro nákladovou funkci. Ostatní náklady považované za variabilní podělíme počtem jednotek vyrobených v půlročním období. Tak získáme parametr jednotkových variabilních nákladů, což nám umožní vyjádřit nákladovou funkci.

44 44 ? Za fixní náklady lze považovat: Nákladová položkaKč Nájemné Spotřeba přímého materiálu Přímé mzdové náklady Odpisy Vytápění, osvětlení Energie na pohon strojů Náklady na expedici výrobků

45 45 ? Nájemné Odpisy Vytápění Celkem Na měsíc

46 46 ? Za variabilní náklady lze považovat: Nákladová položkaKč Nájemné Spotřeba přímého materiálu Přímé mzdové náklady Odpisy Vytápění, osvětlení Energie na pohon strojů Náklady na expedici výrobků

47 47 ? Spotřeba materiálu Mzdové náklady Energie na pohon strojů Přepravné Celkem Na kus4,86

48 48 ? Výsledná podoba nákladové funkce: CN = ,86 * q

49 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podnik u Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google