Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání

2 Bod zvratu v kusech celkové náklady (CN) fixní náklady (FN)
variabilní náklady (VN) variabilní náklady připadající na jeden kus výrobku (b) nákladová funkce tržby ! nulový zisk bod zvratu v kusech

3 Bod zvratu v korunách objem výroby v korunách (Q*)
VN/1 korunu produkce nákladová funkce ! nulový zisk bod zvratu v korunách

4 Objem výroby (QZ), jež zajistí určitou výši zisku (Z)

5 Příspěvek na úhradu Cena Kusový příspěvek na úhradu
Fixní náklady na kus Kusový příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku Variabilní náklady na kus Cena Zisk na kus

6 Příspěvek na úhradu FN = 3 Kč P = 2 Kč b = 1 Kč T, CN Q P fix fix P P
7 6 5 4 3 3 2 2 P fix fix P P fix z P z P 1 1 b b b b b 6 Q

7 Nákladová funkce Máme možnost vyrábět ve třech lokalitách:
Pro jaký počet výrobků během roku je z hlediska nákladů vhodná každá lokalita? Kterou lokalitu byste vybrali, pokud víte, že během roku jste schopni prodat 45 000 ks? Po kolika kusech budete v této lokalitě dostávat zisk (neboli jaký bude bod zvratu), jestliže cena 1 ks je 20 Kč? Lokalita Fixní náklady Variabilní náklady na kus 1 Praha 7 2 Ústí n. L. 12 3 Most 17

8 Pro jaký počet výrobků během roku je z hlediska nákladů vhodná každá lokalita?
Nákladové funkce lokalit vypadají následovně: CN = FN + VN*Q CN1 = 500  * Q CN2 = 200  * Q CN3 = * Q CN VN FN Q 8

9 Celkové náklady Ks

10 Porovnáváme spolu vždy nákladové funkce dvou lokalit a dostaneme tři kombinace: CN1 = CN   * Q = 200  * Q – = 12 * Q – 7 * Q = 5 * Q Q = / 5 = ks

11 Analogicky: CN1 = CN3 500  * Q = * Q Q = ks CN2 = CN3 200  * Q = * Q Q = ks

12 Celkové náklady Ks do – 3. lokalita, od do lokalita, od – 1. lokalita

13 Kterou lokalitu byste vybrali, pokud víte, že během roku jste schopni prodat 45 000 ks?

14 Po kolika kusech budete v této lokalitě dostávat zisk (neboli jaký bude bod zvratu), jestliže cena 1 ks je 20 Kč?

15 Bod zvratu ve 2. lokalitě T CN CN, T ? FN Q ? Qbz

16 Po kolika kusech budete v této lokalitě dostávat zisk (neboli jaký bude jeho bod zvratu), jestliže cena 1 ks je 20 Kč? CN, T FN Q 25 000 Qbz

17 Příspěvek na úhradu FN = 3 Kč P = 2 Kč b = 1 Kč T, CN Q fix P fix P P
6 5 4 3 2 2 fix P fix P P fix P z z P 1 1 b b b b b 17 Q

18 ? Znáte následující údaje:
Určete rok, kdy celkové náklady varianty A se právě vyrovnají celkovým nákladům varianty B. Rozhodněte dle kriteria celkových nákladů o výběru investiční varianty, pokud: doba životnosti obou variant je 4 roky, doba životnosti obou variant je 6 let. Varianta Investiční náklady (IN) (tis. Kč) Roční provozní náklady (RPN) (tis. Kč) A 1 000 600 B 1 500 500

19 Určete rok, kdy celkové náklady varianty A se právě vyrovnají celkovým nákladům varianty B.
Nákladová funkce: CN = IN + RPN * n CN1 = * n CN2 = * n CN RPN IN t

20 CN1 = CN *n = * n (600 – 500) * n = 1500 – * n = 500 n = 500 / 100 n = 5 let CN2 CN1 t

21 Rozhodněte dle kriteria celkových nákladů o výběru investiční varianty, pokud:
doba životnosti obou variant je 4 roky, doba životnosti obou variant je 6 let. CN1 = * 4 = tis. Kč CN2 = * 4 = tis. Kč CN1 = * 6 = tis. Kč CN2 = * 6 = tis. Kč

22 Bod zvratu Podnik má celkové fixní náklady Kč. Celkové variabilní náklady dosáhly při objemu produkce kusů částky Kč. Cena jednoho kusu je 12 Kč. Úkol: Určete bod zvratu.

23 ! b = VN / Q = 160 000 / 20 000 = 8 Kč/Ks QBZ = FN / (P – b) = = 200 000 / (12 – 8) = 50 000 Ks

24 ? Podnik potřebuje při svém založení získat celkem 20 mil. Kč kapitálu. Nabízí se několik možností. Která z uvedených kapitálových struktur je nejvýhodnější podle kritéria minimálních nákladů na kapitál (WACC)? Daň z příjmu = 40 %. Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje Vlastní kapitál Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie A 20 000 10 000 18 240 1 000 B 11 000 9 000 19 250 24

25 ! Celkové zdroje (tis.Kč) Cizí zdroje Vlastní kapitál Úroková míra (%) Div./akcie (Kč) Hodnota akcie A 20 000 10 000 18 240 1 000 B 11 000 9 000 19 250 25

26 ? Cena výrobku je 5 Kč. Požadovaný zisk za období je Kč. Podnik je schopen vyrobit v tomto období kusů výrobků. a) Jaký je limit fixních nákladů, pokud jsou variabilní náklady na 1 kus 1,40 Kč? b) Jaký je limit variabilních nákladů na 1 Kč produkce, pokud fixní náklady činí Kč?

27 a) Jaký je limit fixních nákladů, pokud jsou variabilní náklady na 1 kus 1,40 Kč?
Pokud má být dosaženo zisku 36 000 Kč, musí platit, že tržby musí být tak vysoké, aby pokryly náklady a požadovaný zisk T = CN + Z tedy P  Q = FN + b  Q + Z 5  = FN + 1,4  FN = Kč Při těchto FN bude ještě dosažen zisk 36 000 Kč. Pokud by se FN zvýšily ještě o 36 000 Kč, byl by zisk nulový.

28 b) Jaký je limit variabilních nákladů na 1 Kč produkce, pokud fixní náklady činí 18 000 Kč?
Stejně jako v předchozím řešení musí platit rovnost T = CN + Z Objem produkce zde však nebude uvažován v kusech, ale v Kč, tedy P  Q = FN + b  Q + Z nahradíme Q* = FN + b*  Q* + Z = b*   000 b* = 0,28 Kč Variabilní náklady mohou činit maximálně 28 haléřů na 1 Kč produkce

29 ? Vypočtěte velikost fixních a variabilních nákladů, jsou-li při výrobě ks celkové náklady Kč, při výrobě ks jsou Kč.

30 ! Známe celkové náklady při dvou různých objemech výroby, můžeme tedy doplnit do nákladové funkce CN = FN + b  Q 10 000 = FN + b   000 = FN + b  2000 Máme dvě rovnice o dvou známých, jejich řešením je FN = 5 000 Kč b = 5 Kč/ks

31 ? Co nepatří do dlouhodobého nehmotného majetku software pohledávky
patenty obchodní značka podniku

32 ? Který dlouhodobý hmotný majetek není odepisován budovy
dopravní prostředky stroje pozemky

33 ? Která položka oběžných aktiv je nejméně likvidní zásoby pohledávky
krátkodobé cenné papíry peníze

34 ? Která položka nepatří do vlastního kapitálu kapitálové fondy
fondy ze zisku peníze v pokladně výsledek hospodaření běžného účetního období

35 ? Základní bilanční princip říká, že
pasiva a aktiva by se měla, pokud možno, rovnat aktiva se musejí rovnat pasivům dlouhodobá aktiva mají být kryta vlastním kapitálem dluh by neměl přesáhnout vlastní kapitál

36 ? Bod zvratu je takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají fixním nákladům takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají variabilním nákladům takový objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům takový objem výroby, při kterém je zisk podniku nulový

37 ? Co je to příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku?

38 ? Proč jsou v krátkodobém pohledu některé náklady fixní?

39 ? Podle převažujícího výrobního faktoru (resp. nákladů) můžeme rozlišit podniky: investičně náročné, pracovně náročné, materiálově náročné, energeticky náročné. Dejte příklady takových firem.

40 ? Malý podnik v průběhu 6 měsíců vykazoval tyto položky objemu produkce a nákladů: Sestavte nákladovou funkci pro podnik. Použijte metodu dvou období. Období Objem produkce v kusech Celkové náklady v Kč 1 40 000 2 30 000 3 60 000 4 70 000 5 50 000 6 65 000

41 ? Ze zadaných údajů vybereme období, ve kterých se vyráběl nejmenší a největší objem produkce (za předpokladu, že nedochází k extrémním výkyvům) = FN + b * = FN + b * = b * b = 5 FN = Nákladová funkce CN = * q

42 ? V rámci půlročního období vznikly v podniku tyto náklady:
Bylo vyrobeno ks výrobků. Použijte metodu klasifikační analýzy a sestavte nákladovou funkci pro podnik. Nákladová položka Nájemné Spotřeba přímého materiálu Přímé mzdové náklady Odpisy Vytápění, osvětlení Energie na pohon strojů Náklady na expedici výrobků

43 ? Z celkových nákladů vybereme ty, které jsou nezávislé na změně objemu produkce. Jejich součet následně přepočtený na měsíční období nám dá parametr fixních nákladů pro nákladovou funkci. Ostatní náklady považované za variabilní podělíme počtem jednotek vyrobených v půlročním období. Tak získáme parametr jednotkových variabilních nákladů, což nám umožní vyjádřit nákladovou funkci.

44 ? Za fixní náklady lze považovat: Nákladová položka Kč Nájemné 800 000
Spotřeba přímého materiálu Přímé mzdové náklady Odpisy Vytápění, osvětlení Energie na pohon strojů Náklady na expedici výrobků

45 ? Nájemné 800 000 Odpisy 500 000 Vytápění 300 000 Celkem 1 600 000
Na měsíc

46 ? Za variabilní náklady lze považovat: Nákladová položka Kč Nájemné
Spotřeba přímého materiálu Přímé mzdové náklady Odpisy Vytápění, osvětlení Energie na pohon strojů Náklady na expedici výrobků

47 ? Spotřeba materiálu 900 000 Mzdové náklady 330 000
Energie na pohon strojů Přepravné Celkem Na kus 4,86

48 ? Výsledná podoba nákladové funkce: CN = ,86 * q

49 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 3. Organizační struktura/ Základní veličiny efektivnosti podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google