Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_MAN1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_MAN1."— Transkript prezentace:

1 Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_MAN1

2 Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách jistoty vztah jedince k riziku rozhodování v podmínkách rizika rozhodování v podmínkách nejistoty víceetapové rozhodovací procesy

3 Typy rozhodování rozhodovánínaplňování zájmu realizacestupeň determinace osobnívlastníhorozhodovatelemvelmi nízký politické jiných lidíjinými lidmi nízký až střední velitelskénízký až vysoký správnívysoký manažerskénízký až střední individuální × kolektivní stupeň determinace = míra standardizovanosti rozhodovacího procesu z hlediska postupu, termínů, kontroly atd.

4 Principy rozhodování organizační stránka – kdo? o čem? ◦ kvalifikační předpoklady ◦ role rozhodovatele (rozhodovatelů) ◦ zájmová orientace ◦ informační zabezpečení procesní stránka – jak? ◦ cíle ◦ varianty ◦ kritéria ◦ stavy okolí

5 Organizační stránka rozhodování rozhodovatel by měl rozhodovat o tom ◦ k čemu má kvalifikační předpoklady ◦ o čem má nejlepší informace ◦ k čemu má vhodnější hodnotovou orientaci čím níž, tím líp Vrcholový management Střední management Management první linie Strategické rozhodování Operativní rozhodování

6 Procesní stránka rozhodování strukturovanost rozhodovacího procesu fáze rozhodovacího procesu ◦ definování ◦ analyzovánírozšiřování ◦ generování ◦ klasifikace ◦ hodnocenízužování ◦ rozhodnutí

7 Strukturovanost dobře strukturované (opakované, přehledné, rutinní, nezatížené vysokým rizikem, vyhodnotitelné matematickými nástroji) špatně strukturované (složité, nepřehledné, unikátní, kreativní, často intuitivní, vysoce rizikové

8 Fáze rozhodovacího procesu zužovánírozšiřování generování definování analyzování klasifikace hodnocení rozhodnutí čas

9 Definování spočívá ve stanovení cíle, jehož je třeba rozhodnutím dosáhnout cíl = žádoucí stav, který má nastat cíle ve vztazích ◦ hierarchických – dosažení vyššího cíle je podmíněno dosažením cíle nižšího ◦ rovnocenných – cíle jsou na stejné hierarchické úrovni  komplementární  konkurující  neutrální charakter cílů SMART (Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realizovatelný, Termínovaný)

10 Analyzování stanovení rozsahu potřebných informací a jejich sběr, analýza a interpretace limity ◦ příliš mnoho informací ◦ čas nutný ke sběru ◦ analytické kapacity ◦ finanční zdroje ◦ časové rozlišení – informace o současném stavu vs. informace o budoucnosti

11 Generování hledání všech možných cest (variant chování), které povedou ke splnění cíle ◦ systematicko-analytické metody (např. morfologická analýza, metoda analogie) ◦ metody stimulující intuici (např. Brainstorming, Brainwriting, Think Tank)

12 Klasifikace vytřídění relevantních variant (redukce jejich počtu), jejich utřídění do skupin obsahujících podobné varianty a rozpracování kritéria vytřídění ◦ rozpočtová, kapacitní a časová omezení ◦ duplicity, nesmyslné návrhy ◦ právní předpisy, morální hodnoty, přírodní zákony metody ◦ metoda ďáblova advokáta ◦ antibrainstorming

13 Metoda párového porovnávání slouží k užšímu výběru variant pro následné hodnocení srovnáním vždy dvou mezi sebou V1V1 V2V2 V3V3 V4V4 V5V5 V6V6 V7V7 V8V8 V9V9 V 10 V 11 ∑ pořadí V1V1 110111000054.–6. V2V2 0001100000211. V3V3 011100000039.–10. V4V4 110011100054.–6. V5V5 000101100147.–8. V6V6 00101110004 V7V7 011000100039.–10. V8V8 111000001154.–6. V9V9 1111111111101. V 10 111111100182. V 11 111101100063. celkem55

14 Hodnocení + rozhodnutí posuzování jednotlivých variant podle stanovených kritérií a výběr optimální varianty hodnocení se liší podle vlastností rozhodovací úlohy a podle rozhodovacích podmínek

15 Základní pojmy hodnotícího procesu cíl (C)– žádoucí stav, jehož je třeba dosáhnout varianta (V)– jedna z cest k dosažení cíle kritérium (K)– měřítko míry dosažení cíle váha kritéria (v) – důležitost jednoho kritéria ve vztahu k ostatním (0–1) hodnota kritéria (x) užitek (u) – efekt z dosažení cíle faktor (f)– veličina, která má vliv na míru dosažení cíle v dané variantě scénář (S)– množina faktorů pravděpodobnost scénáře (p)

16 Rozhodovací podmínky

17 Kritéria počet preferencí j-tého kritéria počet kritérií normovaná váha j- tého kritéria

18 Rozhodování v podmínkách jistoty stav okolí je předem známý a nastane se 100% pravděpodobností jednokriteriální ◦ rozhodujeme se pouze na základě jednoho kritéria → vybíráme variantu, která má optimální hodnotu tohoto kritéria vícekriteriální ◦ je třeba sestavit rozhodovací matici

19 Výchozí matice veličin K1K1 K2K2 K3K3 …KjKj …KnKn V1V1 x 11 x 12 x 13 …x 1j …x 1n V2V2 x 21 x 22 x 23 …x 2j …x 2n …………………… ViVi x i1 x i2 x i3 …x ij …x in …………………… VmVm x m1 x m2 x m3 …x mj …x mn máme n kritérií máme m variant hodnota 2. kritéria v i-té variantě hodnota j-tého kritéria ve 2. variantě

20 Výchozí × rozhodovací matice normovaná hodnota dílčího užitku i-té varianty dle j-tého kritéria hodnota j-tého kritéria v i-té variantě nejhorší dosažená hodnota j-tého kritéria nejlepší dosažená hodnota j-tého kritéria

21 Rozhodovací matice K1K1 K2K2 K3K3 …KjKj …KnKn celkový užitek v1v1 v2v2 v3v3 …vjvj …vnvn V1V1 u 11 u 12 u 13 …u 1j …u 1n U1U1 V2V2 u 21 u 22 u 23 …u 2j …u 2n U2U2 ……………………… ViVi u i1 u i2 u i3 …u ij …u in UiUi ……………………… VmVm u m1 u m2 u m3 …u mj …u mn UmUm součet vah kritérií = 1

22 Rozhodnutí kontrola rozhodovací matice ◦ součet vah kritérií = 1 ◦ v každém sloupci se vyskytuje dílčí užitek 0 u nejhorší hodnoty kritéria a 1 u nejlepší hodnoty kritéria ◦ stejné absolutní hodnoty kritéria mají stejné normované hodnoty dílčího užitku ze všech variant vybereme tu, která má nejvyšší celkový užitek U

23 Vztah jedince k riziku objektivní pravděpodobnost – založena na experimentu, matematických pokusech, statistickém pozorování,… subjektivní pravděpodobnost – intuitivní, vyjádřena zpravidla verbálně Vyjádření subjektivní pravděpodobnosti verbálníčíselné zcela vyloučeno0,0 krajně nepravděpodobné0,1 dost nepravděpodobné0,2–0,3 spíše nepravděpodobné0,4 spíše pravděpodobné0,6 dost pravděpodobné0,7–0,8 nanejvýš pravděpodobné 0,9 zcela jisté 1,0

24 Subjektivní vnímání rizika předpokládejme, že existuje 5 různých variant s různými pravděpodobnostmi úspěchu ◦ úspěchem je zisk 10 peněžních jednotek, ◦ neúspěchem ztráta vkladu varianta úspěchneúspěch pravděpodobnosthodnotapravděpodobnosthodnotaočekávaná hodnota pxpxxOxO V1V1 1,0100,0010 V2V2 0,75100,2507,5 V3V3 0,5100,505 V4V4 0,25100,7502,5 V5V5 0,00101,000

25 Subjektivní vnímání rizika V 5 : x O = 0,0 V 4 : x O = 2,5 V 3 : x O = 5,0 V 2 : x O = 7,5 V 1 : x O = 10,0 vklad5,02,5 7,5 10,0 neutrální vztah k riziku – subjekt vloží 5 jednotek, je-li očekávaná hodnota 5 pozitivní vztah k riziku – subjekt vloží 8,5 jednotek, i když je očekávaná hodnota pouze 5 negativní vztah k riziku – subjekt vloží 1,5 jednotek, i když je očekávaná hodnota 5

26 Rozhodování v podmínkách rizika Jednokriteriální rozhodování S1S1 S2S2 S3S3 …SkSk …StSt očekávaná hodnota kritéria p1p1 p2p2 p3p3 …pkpk …ptpt V1V1 x 11 x 12 x 13 …x 1k …x 1t x O1 V2V2 x 21 x 22 x 23 …x 2k …x 2t x O2 ……………………… ViVi x i1 x i2 x i3 …x ik …x it x Oi ……………………… VmVm x m1 x m2 x m3 …x mk …x mt x Om pravděpodobnost, že nastane k-tý scénář hodnota kritéria ve 2. variantě, nastane-li 3. scénář

27 Rozhodování v podmínkách rizika riziko varianty vyjadřuje rozptyl hodnoty kritéria R i

28 Rozhodování v podmínkách rizika Vícekriteriální rozhodování 1) sestavení vícekriteriální matice zvlášť pro každý scénář (jako při rozhodování za jistoty) 2) stanovení celkových užitků pro všechny varianty v každém scénáři (jako při rozhodování za jistoty) 3) sestavení matice celkových užitků s pravděpodobnostmi (jako při jednokriteriálním rozhodování za rizika) 4) stanovení očekávané hodnoty užitku 5) výběr optimální varianty

29 Rozhodování v podmínkách rizika S1S1 S2S2 S3S3 …SkSk …StSt očekávaná hodnota kritéria p1p1 p2p2 p3p3 …pkpk …ptpt V1V1 U 11 U 12 U 13 …U 1k …U 1t U O1 V2V2 U 21 U 22 U 23 …U 2k …U 2t U O2 ……………………… ViVi U i1 U i2 U i3 …U ik …U it U oi ……………………… VmVm U m1 U m2 U m3 …U mk …U mt U om

30 Analýza citlivosti odpovídá na otázku „jak citlivý je celkový výsledek na změnu jednotlivých faktorů rizika?“ kvantitativní analýza citlivosti – postupnou změnou jednotlivých faktorů o 10 % (při zachování hodnot všech ostatních kritérií) a dopočítáním celkové hodnoty kritéria zjišťujeme, který faktor má na kritérium největší vliv analýza citlivosti metodou Monte Carlo – počítačově simulovaná metoda pro velké množství kritérií, jež ovlivňuje řada kvantitativních faktorů

31 Rozhodování v podmínkách nejistoty chybí informace o pravděpodobnostech jednotlivých scénářů 1) sestavení rozhodovací matice (uvažujme jednokriteriální rozhodování) 2) volba pravidla pro výběr optimální varianty 3) jeho aplikace

32 Pravidla pro rozhodování v nejistotě

33

34

35 Laplaceovo pravidlo ◦ „neznáme-li pravděpodobnost jednotlivých scénářů, jsou všechny stejně pravděpodobné“ ◦ sečteme hodnoty kritérií v jednotlivých řádcích ◦ výsledek vydělíme počtem scénářů ◦ vybereme variantu s nejvyšším užitkem

36 Víceetapové rozhodovací procesy rozhodovací proces není jednorázový, ale skládá se z více etap nejde o optimalizaci jednotlivých rozhodnutí, ale celkovou strategii v rámci celého procesu jednokriteriální rozhodování v podmínkách rizika nebo nejistoty

37 Rozhodovací strom grafický nástroj zobrazující rozhodovací proces skládá se z uzlů a hran ◦ rozhodovací uzly (kosočtverce) – znázorňují volbu určité varianty z daného souboru variant (znázorněné hranami) ◦ situační uzly (kroužky) – realizace určité varianty s možnými výsledky realizace (znázorněné hranami)

38 Rozhodovací strom 3 1 7 4 1. etapa2. etapa V 1.1 V 1.2 V 7.1 V 7.2 2 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 U 2.1 p 2.1 U 2.2 p 2.2 U 3.2 p 3.2 U 3.1 p 3.1 V 4.2 V 4.1 V 5.2 V 5.1 V 6.1 V 6.2 U 8.1 p 8.1 U 8.2 p 8.2 U 9.1 p 9.1 U 9.2 p 9.2 U 10.1 p 10.1 U 10.2 p 10.2 U 11.1 p 11.1 U 11.2 p 11.2 U 12.1 p 12.1 U 12.2 p 12.2 U 13.1 p 13.1 U 13.2 p 13.2 U 14.1 p 14.1 U 14.2 p 14.2 U 15.1 p 15.1 U 15.2 p 15.2

39 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

40 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_MAN1."

Podobné prezentace


Reklamy Google