Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Východiska české regionální politiky: tradiční přístup založený na státním intervencionismu do otázek regionální politiky a na všeobsáhlé koordinaci vztahů mezi státem a regiony a mezi odvětvími a regiony, akcelerační přístup založený na uvolňování tržních sil v regionech na celém území státu a na důvěře v soukromý sektor. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Formování české regionální politiky: Regionální politika nehrála v první polovině devadesátých let v České republice tak významnou roli jako tomu bylo a je ve většině zemí Evropské unie i v rámci Unie samotné. Existovaly dva hlavní důvody této situace: Vlády ČR věnovaly v této době hlavní pozornost řešení transformačních problémů na úrovni celého státu, protože tyto problémy měly převážně makroekonomickou podstatu zasahující plošně celé území. Meziregionální ekonomické a sociální rozdíly v ČR i přes jejich postupné prohlubování po zahájení transformace nebyly zpočátku tak velké jako ve většině zemí EU. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Současná česká regionální politika je chápána jako koncepční činnost státu, regionálních a místních orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých regionů v ČR, ke snižování neodůvodněných rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke zlepšení regionální hospodářské struktury. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Regionální politika v České republice: –představuje koncepční a výkonnou činnost státu a územních samosprávných orgánů, –stanovuje hlavní směry a strategické cíle regionálního rozvoje na jednotlivých úrovních, tj. národní a regionální, –vytváří metody a postupy k zajištění realizace stanovených cílů a priorit, –se uskutečňuje především prostřednictvím systémových opatření na podporu regionálního rozvoje. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Hierarchická struktura veřejné správy v ČR se vztahem k regionálnímu rozvoji Významným problémem české veřejné správy je její hierarchická struktura. Došlo v faktickému nárůstu počtu úrovní, a to ve vztahu k řešení regionálních problémů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Základními úrovněmi v regionálním rozvoji ČR jsou: (Evropská unie – sekundární legislativa se vztahem k regionální politice; spolufinancování rozvoje v ČR podle striktních pravidel); Česká republika – ústřední správní úřady; regiony soudržnosti (NUTS 2) – regionální rady; kraje (NUTS 3) – krajské úřady; statistické regiony na úrovni okresů – regionální jednotky pro stanovení regionů se soustředěnou podporou státu; správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP, tzv. obce III. typu); (správní obvody tzv. obcí II. typu); (mikroregiony – účelově vymezované, mnohdy nestandardní povahy); obce – obecní a městské úřady; (části obcí). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Zpracovávané programové dokumenty pro jednotlivé úrovně regionální politiky v ČR: –centrální úroveň - Strategie regionálního rozvoje, –(regionální úroveň - vyšší, regiony soudržnosti – NUTS 2) – Regionální operační programy), –regionální úroveň (nižší, kraje) – Programy rozvoje krajů, –mikroregionální úroveň – Strategie či Programy rozvoje mikroregionů (zpravidla pro sdružení obcí, nebo územní obvody obcí s rozšířenou působností), –místní úroveň - Programy rozvoje obcí. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Úlohou státní úrovně je koncepční a výkonná činnost zákonodárných a výkonných složek státu v oblasti regionální politiky a podpory regionálního rozvoje včetně zabezpečení prostředků státního rozpočtu a adekvátních legislativních opatření. Při uplatňování principu subsidiarity v podpoře regionálního rozvoje a provádění regionální politiky je tedy úkolem státu zejména: vytváření koncepce regionální politiky státu, analýza a identifikace regionálních disparit, určení problémových regionů, které je potřeba podporovat z úrovně státu, stanovení rozsahu a zaměření podpory státu v rámci státních programů podpory regionálního rozvoje k odstraňování regionálních disparit. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Úloha regionů soudržnosti: Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropských společenství, byly zřízeny regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2, tzv. regiony soudržnosti. Tato úroveň je reprezentována regionálními radami (ve smyslu zákona o podpoře regionálního rozvoje č.248/2000 Sb., v platném znění). Regionální rada regionu soudržnosti je právnickou osobou. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Regionální rady v regionech soudržnosti: Regionální rady zabezpečují vypracování a realizaci programů spolufinancovaných z evropských fondů a úkoly spojené s využíváním finančních prostředků z těchto fondů, zejména rozhodují o jejich využití na jednotlivá opatření a aktivity, a odpovídají za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Úlohou krajské úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů krajů v oblasti regionálního rozvoje. Orgány kraje tvoří základní stavební jednotku pro tvorbu a realizaci regionálního rozvoje v ČR, spolupracují s ústředními úřady státní správy a koordinují zájmy obcí ve věcech regionálního rozvoje nadobecního významu. Úkolem krajů je zejména: koordinace rozvoje územního obvodu kraje a rozvoj odvětví v jejich samostatné působnosti, koncipování vnitřní rozvojové politiky krajů, zpracování a implementace rozvojových programů, stanovení regionálních rozvojových priorit a ovlivňování vývoje regionálních disparit v rámci kraje. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Úlohou obecní úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v oblasti místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení nadmístních problémů a definování nadmístních programů a jejich participace na realizaci regionálních programů. Obec ve své samostatné působnosti: a) spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje; b) může podporovat rozvoj podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, například formou technické a investiční přípravy pro investory – podnikatele; c) může sdružovat své prostředky se sousedními obcemi a dalšími právnickými osobami při zajišťování rozvojových programů společných více obcím. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Koncepční přístupy, založené na principu programování, víceletá podpora problémovým regionům i výraznější role regionálních orgánů, převládající v Evropské unii se už postupně prosazují i v české regionální politice, a to zejména po roce 2000. Současnou situaci v regionální politice nelze vůbec považovat za ideální, bez výhrad vyhovující. Velmi významným problémem je nedostatečná odvětvová a regionální spolupráce resp. koordinace. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Decentralizace regionální politiky by byla bezpochyby pozitivním jevem, kdyby tento proces nebyl doprovázen některými problémy souvisejícími na jedné straně s příliš rychlým přenosem kompetencí v této sféře na kraje, bez výraznějšího finančního zajištění, na straně druhé s „narušováním“ centrální role regionální politiky, přičemž tato nezbytnost je dána nejenom koordinační rolí pro využití pomoci z Evropských společenství, ale i vládní podporou problémových regionů a koordinací v této oblasti. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Česká regionální politika v období 2007 až 2013 Regionální politika v současném programovém období Evropské unie, tj. 2007 až 2013 se stala východiskem pro přípravu regionálních programů rozvoje (§ 6 zákona o podpoře regionálního rozvoje) a pro formulaci regionálních přístupů v rámci sektorových a odvětvových politik a programů včetně operačních programů strukturálních fondů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Lze konstatovat, že pomoc z Evropských společenství výrazně přispěla k formování moderní české regionální politiky. Postavení české regionální politiky se v posledním období posílilo, i když určité subjektivní vlivy včetně personálních, měly na její postavení negativní dopady. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Dne 17.5.2006 byla schválena nová Strategie regionálního rozvoje České republiky, pro léta 2007 – 2013, a to usnesením vlády ČR č. 560. Cílem uvedené aktualizace Strategie regionálního rozvoje ČR byla implikace nových nařízení EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opatření české regionální politiky. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Vychází ze "Strategie udržitelného rozvoje České republiky" a v ekonomické oblasti ze "Strategie hospodářského růstu". V oblasti politiky soudržnosti navázala Strategie regionálního rozvoje ČR na její základní programové dokumenty na národní úrovni - "Národní rozvojový plán" a "Národní strategický referenční rámec". Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 20 Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Regionální politika v České republice a Evropské unii 7 Strukturální fondy EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google