Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Halogenderiváty Vazba uhlík - halogen –snadné heterolytické štěpení –snadnost stoupá v řaděF < Cl < Br < I Proč ? –elektronegativita –stabilní halogenidové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Halogenderiváty Vazba uhlík - halogen –snadné heterolytické štěpení –snadnost stoupá v řaděF < Cl < Br < I Proč ? –elektronegativita –stabilní halogenidové."— Transkript prezentace:

1 Halogenderiváty Vazba uhlík - halogen –snadné heterolytické štěpení –snadnost stoupá v řaděF < Cl < Br < I Proč ? –elektronegativita –stabilní halogenidové ionty X- (konfigurace vzácného plynu) –stabilita roste s objemem iontuF < Cl < Br < I –stabilnější snadněji vznikají –polarita vazby stoupá v řadě I < Br < Cl < F

2 Struktura: alkylhalogenid –vazba C - Cl je polární –-I efekt ovlivňuje C na kterém se vytvoří +náboj –C může být napaden nukleofilní částicí alkenylhalogenid –funguje -I efekt, ale také +M tzn. volný el. pár Cl se konjuguje s  elektrony dvojné vazby –na vzdálenějším C se vytvoří  - a může být atakovaná elektrofilní částicí arylhalogenid –funguje -I efekt, ale také +M tzn. volný el. pár Cl se konjuguje s  elektrony aromatického systému –v polohách o-, p- se vytváří  -

3 Názvosloví: tvoří se připojením předpony vytvořené z názvu halogenu k názvu příslušného uhlovodíku (fluormethan, brómethan, atd.) lokalizace všech atomů halogenů se udává před název (2-chlór-1-fluorpropan, 1-bróm-2-jódethan) počet halogenů se uvádí řeckou předponou (2,2dichlórbutan, 1,2,2-trichlór-1,1,2,3-tetrajódpentan)

4 Rozdělení: podle typu uhlíkatého skeletu –alifatické –alicyklické –aromatické podle obsazení vazeb atomů uhlíku ostatními substituenty –primární (-CH2-X) –sekundární (=CH-X) –terciární (  C-X) podle počtu halogenů –monohalogenderiváty, dihalogenderiváty, atd.

5 Fyzikální vlastnosti zvýšení hustoty (zavedení halogenu výrazně zvyšuje molární hmotnost) zvýšení bodu varu vzhledem k uhlovodíkům nejnižší jsou těkavé snížení hořlavosti (halogeny jsou "nehořlavé prvky") nerozpustné ve vodě dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech charakteristický zápach jsou jedovaté - tzv. kumulativní jedy - ukládají se v tkáních (tucích)

6 Chemické vlastnosti halogenderivátů vazba C - X se štěpí především heterolyticky na vazbách C - X mohou probíhat substituce jinou nukleofilní částicí substituci konkuruje eliminace, především u terciárních halogenderivátů alkylační činidla na -R další reakce podle typu vazeb (adice na C = C, na -A jádře substituce elektrofilní)

7 Nukleofilní substituce v halogenderivátu je vazba mezi uhlíkem a halogenem polární halogen má částečně záporný náboj dva různé mechanismy SN1 - substituce nukleofilní monomolekulární –terciární halogenderiváty –slabá nukleofilní činidla –u optických izomerů vzniká směs izomerních produktů –nízká koncentrace činidla, slabší nukleofilní činidlo a polární rozpouštědlo SN2 - substituce nukleofilní bimolekulární –primární a málo stericky stíněné halogenderiváty –silná nukleofilní činidla –z optického izomeru vzniká "opačný" izomer produktu (inverze, Waldenův zvrat) –vysoká koncentrace činidla, silné nukleofilní činidlo a nepolární rozpouštědlo nukleofilní substituce probíhá mnohem hůře u aromatických halogenderivátů –mezomerie působí proti heterolýze vazby C-X –halogeny jsou substituenty 1. třídy –usnadňují elektrofilní substituce na aromatickém jádře –orientují do poloh o- a p-

8 Příprava halogenderivátů z alkanů a cykloalkanů –reaguje X2 S N vznikají halogenalkany z alkenů a cykloalkenů –reaguje HX Ad vznikají halogenalkany –X2 Ad vznikají dihalogenalkan z alkinů –reaguje X2 Ad vznikají dihalogenalkeny –2 X2 Ad vznikají tetrahalogenalkeny, popř. tetrahalogenalkany –HX Ad vznikají halogenalkeny –2 HX Ad vznikají dihalogenalkany z arenů –reaguje X2 S E vznikají halogenareny

9 Nukleofilní substituce příklady:

10 Reakce s kovy halogenderiváty reagují s mnoha kovy vznikají organokovové sloučeniny s polární vazbou C - kov kovy jsou méně elektronegativní než uhlík zdroj nukleofilních uhlíkatých aniontů Grignardovy sloučeniny –vznikají reakcí halogenderivátu s hořčíkem v bezvodém etheru

11 Jiné organokovové sloučeniny Zieglerovy katalyzátory

12 Důležité halogenderiváty Halogenované methany –nehořlavé, nejedovaté, stálé, bez zápachu, těkavé kapaliny –chladící a nosná média, rozpouštědla –CH3Cl - methylační činidlo, anestetikum –CHCl3 - chloroform, narkotické účinky, bezb. kap., příjemná vůně, nehořlavý –CCl4 - hasební prostředek, rozpouštědlo –CCl2F2, CClF3 - nejběžnější freony –CCl3F, (CClF2)2- další freony –CHI3 jodoform (žluté krystaly) jodoformová reakce

13 Halogenethany –Halothan CF3-CHBrCl - anestetikum –Chlorethen (vinylchlorid) vyrábí se adicí chlorovodíku na acetylen surovina pro PVC Trichlorethen Tetrachlorethen –vynikající rozpouštědla Tetrafluorethen –surovina pro výrobu teflonu Důležité halogenderiváty

14 2-chlor-1,3-butadien, chloropren –chlorprenový kaučuk (Neopren) –chemopren Chlorbenzen –výroba fenolu Benzylchlorid (C6H5)-CH2Cl –nerozpustný ve vodě –benzylační činidlo InsekticidyFungicidy


Stáhnout ppt "Halogenderiváty Vazba uhlík - halogen –snadné heterolytické štěpení –snadnost stoupá v řaděF < Cl < Br < I Proč ? –elektronegativita –stabilní halogenidové."

Podobné prezentace


Reklamy Google